ބުދަ 12 އޯގަސްޓު 2020
02 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
ވަގުތުން

ދިވެހިންގެ ވޯޓު 2018

31,970

ޚުލާސާ

  • އަޅުގަނޑު އެއްވެސް ބުރައަކަށް ނުވާނަން: ރައީސް ޔާމީން
  • މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން : ރައީސް ޔާމީން
  • ރައީސް ޔާމީން ބަލި ގަބޫލުކޮށްފި

22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 16:28

12:41

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

އަޅުގަނޑު އެއްވެސް ބުރައަކަށް ނުވާނަން: ރައީސް ޔާމީން

24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 12:41

12:40

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން : ރައީސް ޔާމީން

24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 12:40

12:36

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ރައީސް ޔާމީން ބަލި ގަބޫލުކޮށްފި

ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވައިފި ކަމަށާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ބަސް އިއްޔެ އިއްވާފައިވާ ކަމަށެވެެ. އެ ނިންމުމަށް އިހްތިރާމް ކުރައްވާ ކަމަށާއި އިންތިޚާބު ވާން އުޅޭ ރައީސް އިބޫ ސޯލިހްއަށް މިއަދު ތަހްނިޔާ ކިޔާފައިވާ ކަމަށެވެ.

24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 12:38

12:36

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ރައީސް ޔާމީން އެމަނުކުފާނު ކޮށްދެވި ކަންތައްތައް ކިޔާދެއްވަނީ

ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމުގައި ކޮށްދިން ކަންތައްތަ ކިޔާ ދެއްވަނީ. ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ގައުމުގެ އިގްތިސޯދު ކުރިއަރުވަން ކަމަށް.

24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 12:36

12:31

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ރައީސް ޔާމީން ގައުމާ މުޚާތަބު ކުރައްވަނީ

ވޯޓުން ބަލިވުމަށްފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ގައުމާ ރައީސް ޔާމީން މުޚާތަބު ކުރައްވަނީ. ރައީސް ޔާމީން މުޚާތަބު ކުރައްވަން ފައްޓަވާފައި ވަނީ 12:30 ގަ. 

24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 12:32

11:44

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

އީސީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

ވަގުތީ ނަތިޖާއިން ދައްކާ ގޮތުގައި، ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް 134،616 ވޯޓް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާއިރު، މިހާރު ވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ 96،132 ވޯޓު

24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 11:44

21:09

ހައްވާ މުހައްމަދު

މައްޗަންގޯޅި އުތުރު - 2

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 22:03

21:07

ހައްވާ މުހައްމަދު

އައްޑޫ ހިތަދޫ ފޮށި - 5

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 22:17

21:06

ހައްވާ މުހައްމަދު

ކުޑަހުވަދޫ ފޮށި-3

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 21:06

21:06

ހައްވާ މުހައްމަދު

ފ.ނިލަންދޫ ފޮށި-2

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 21:06

21:04

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޅ.ހިންނަވަރު ފޮށި--1

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 21:04

21:04

ހައްވާ މުހައްމަދު

ގދ.ރަތަފަންދޫ ފޮށި -1

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 21:04

21:03

ހައްވާ މުހައްމަދު

ށ.ކަނޑިތީމު ފޮށި -1

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 21:03

21:02

ހައްވާ މުހައްމަދު

ހދ.ހަނިމާދޫ ފޮށި -2

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 21:02

21:01

ހައްވާ މުހައްމަދު

ގދ.ތިނަދޫ ފޮށި - 7

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 21:01

21:00

ހައްވާ މުހައްމަދު

ހދ.ކުޅުދުއްފުށި - 6

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 21:00

20:58

ހައްވާ މުހައްމަދު

މާފަންނު ފޮށި- 4

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 20:58

20:50

ހައްވާ މުހައްމަދު

ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 20:51

20:48

ހައްވާ މުހައްމަދު

3-ގދ.ތިނަދޫ

 

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 20:49

20:46

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޕެރެޑައިޒް އައިލެންޑް ރިސޯރޓް

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 20:46

20:44

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޕެރެޑައިޒް އައިލެންޑް ރިސޯރޓް

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 20:44

20:43

ހައްވާ މުހައްމަދު

ގއ.ވިލިގިލި

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 20:43

20:42

ހައްވާ މުހައްމަދު

ތ.ތިމަރަފުށި

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 20:42

20:40

ހައްވާ މުހައްމަދު

މ.މަޑުއްވަރީ

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 20:40

20:36

ހައްވާ މުހައްމަދު

ލ.ކަލައިދޫ

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 20:36

20:36

ހައްވާ މުހައްމަދު

އައްޑޫ ސިޓީ މާލެ- 6

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 20:36

20:34

ހައްވާ މުހައްމަދު

ލ.މާބައިދޫ

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 20:34

20:33

ހައްވާ މުހައްމަދު

މ.މުލައް

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 20:33

20:32

ހައްވާ މުހައްމަދު

ހދ.ފިނޭ

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 20:32

20:31

ހައްވާ މުހައްމަދު

އައްޑޫ- ހިތަދޫ

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 22:16

20:29

ހައްވާ މުހައްމަދު

އައްސޭރި ޖަލު

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 20:29

20:28

ހައްވާ މުހައްމަދު

ވޯޓްގެ ނަތީޖާ

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 20:28

20:27

ހައްވާ މުހައްމަދު

ވޯޓްގެ ނަތީޖާ

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 20:27

20:23

ހައްވާ މުހައްމަދު

ވޯޓްގެ ނަތީޖާ

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 20:23

20:21

ހައްވާ މުހައްމަދު

ވޯޓް ނަތީޖާ

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 20:21

20:20

ހައްވާ މުހައްމަދު

ވޯޓް ނަތީޖާ

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 20:20

20:19

ހައްވާ މުހައްމަދު

ވޯޓް ނަތީޖާ

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 20:19

20:18

ހައްވާ މުހައްމަދު

ވޯޓް ނަތީޖާ

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 20:18

20:17

ހައްވާ މުހައްމަދު

ވޯޓްގެ ނަތީޖާ

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 20:17

20:12

ހައްވާ މުހައްމަދު

ވޯޓްގެ ނަތީޖާ

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 20:12

20:11

ހައްވާ މުހައްމަދު

ވޯޓްގެ ނަތީޖާ

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 20:11

20:09

ހައްވާ މުހައްމަދު

ވޯޓްގެ ނަތީޖާ

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 20:09

20:07

ހައްވާ މުހައްމަދު

ވޯޓްގެ ނަތީޖާ

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 20:07

20:06

ހައްވާ މުހައްމަދު

ވޯޓްގެ ނަތީޖާ

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 20:06

20:05

ހައްވާ މުހައްމަދު

ވޯޓްގެ ނަތީޖާ

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 20:05

20:03

ހައްވާ މުހައްމަދު

ވޯޓްގެ ނަތީޖާ

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 20:03

20:02

ހައްވާ މުހައްމަދު

ވޯޓްގެ ނަތީޖާ

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 20:02

20:01

ހައްވާ މުހައްމަދު

ވޯޓްގެ ނަތީޖާ

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 20:01

20:00

ހައްވާ މުހައްމަދު

ވޯޓްގެ ނަތީޖާ

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 20:00

19:57

ހައްވާ މުހައްމަދު

ވޯޓްގެ ނަތީޖާ

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 19:57

އާމިނަތު ނުޒުހާ

nuzu8121

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

AzuAzlifa

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

FathimathShana

އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

IxmaealNaail

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

thahavahyd

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

Saaif80

ޙުސައިން ޙަސަން

hucenhassan

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

arushams

ހައްވާ މުހައްމަދު

hawwimd

12:41
އަޅުގަނޑު އެއްވެސް ބުރައަކަށް ނުވާނަން: ރައީސް ޔާމީން
12:40
މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން : ރައީސް ޔާމީން
12:36
ރައީސް ޔާމީން ބަލި ގަބޫލުކޮށްފި
12:36
ރައީސް ޔާމީން އެމަނުކުފާނު ކޮށްދެވި ކަންތައްތައް ކިޔާދެއްވަނީ
12:31
ރައީސް ޔާމީން ގައުމާ މުޚާތަބު ކުރައްވަނީ
11:44
އީސީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ
21:09
މައްޗަންގޯޅި އުތުރު - 2
21:07
އައްޑޫ ހިތަދޫ ފޮށި - 5
21:06
ކުޑަހުވަދޫ ފޮށި-3
21:06
ފ.ނިލަންދޫ ފޮށި-2
21:04
ޅ.ހިންނަވަރު ފޮށި--1
21:04
ގދ.ރަތަފަންދޫ ފޮށި -1
21:03
ށ.ކަނޑިތީމު ފޮށި -1
21:02
ހދ.ހަނިމާދޫ ފޮށި -2
21:01
ގދ.ތިނަދޫ ފޮށި - 7
21:00
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި - 6
20:58
މާފަންނު ފޮށި- 4
20:50
ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ
20:48
3-ގދ.ތިނަދޫ
20:46
ޕެރެޑައިޒް އައިލެންޑް ރިސޯރޓް
20:44
ޕެރެޑައިޒް އައިލެންޑް ރިސޯރޓް
20:43
ގއ.ވިލިގިލި
20:42
ތ.ތިމަރަފުށި
20:40
މ.މަޑުއްވަރީ
20:36
ލ.ކަލައިދޫ
20:36
އައްޑޫ ސިޓީ މާލެ- 6
20:34
ލ.މާބައިދޫ
20:33
މ.މުލައް
20:32
ހދ.ފިނޭ
20:31
އައްޑޫ- ހިތަދޫ
20:29
އައްސޭރި ޖަލު
20:28
ވޯޓްގެ ނަތީޖާ
20:27
ވޯޓްގެ ނަތީޖާ
20:23
ވޯޓްގެ ނަތީޖާ
20:21
ވޯޓް ނަތީޖާ
20:20
ވޯޓް ނަތީޖާ
20:19
ވޯޓް ނަތީޖާ
20:18
ވޯޓް ނަތީޖާ
20:17
ވޯޓްގެ ނަތީޖާ
20:12
ވޯޓްގެ ނަތީޖާ
20:11
ވޯޓްގެ ނަތީޖާ
20:09
ވޯޓްގެ ނަތީޖާ
20:07
ވޯޓްގެ ނަތީޖާ
20:06
ވޯޓްގެ ނަތީޖާ
20:05
ވޯޓްގެ ނަތީޖާ
20:03
ވޯޓްގެ ނަތީޖާ
20:02
ވޯޓްގެ ނަތީޖާ
20:01
ވޯޓްގެ ނަތީޖާ
20:00
ވޯޓްގެ ނަތީޖާ
19:57
ވޯޓްގެ ނަތީޖާ