ބުދަ 22 ޖެނުއަރީ 2020
4 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 27
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:32
ވަގުތުން

ދިވެހިންގެ ވޯޓު 2018

ޚުލާސާ
  • އަޅުގަނޑު އެއްވެސް ބުރައަކަށް ނުވާނަން: ރައީސް ޔާމީން
  • މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން : ރައީސް ޔާމީން
  • ރައީސް ޔާމީން ބަލި ގަބޫލުކޮށްފި

22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 16:28

12:41

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

އަޅުގަނޑު އެއްވެސް ބުރައަކަށް ނުވާނަން: ރައީސް ޔާމީން

24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 12:41

12:40

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން : ރައީސް ޔާމީން

24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 12:40

12:36

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ރައީސް ޔާމީން ބަލި ގަބޫލުކޮށްފި

ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވައިފި ކަމަށާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ބަސް އިއްޔެ އިއްވާފައިވާ ކަމަށެވެެ. އެ ނިންމުމަށް އިހްތިރާމް ކުރައްވާ ކަމަށާއި އިންތިޚާބު ވާން އުޅޭ ރައީސް އިބޫ ސޯލިހްއަށް މިއަދު ތަހްނިޔާ ކިޔާފައިވާ ކަމަށެވެ.

24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 12:38

12:36

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ރައީސް ޔާމީން އެމަނުކުފާނު ކޮށްދެވި ކަންތައްތައް ކިޔާދެއްވަނީ

ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމުގައި ކޮށްދިން ކަންތައްތަ ކިޔާ ދެއްވަނީ. ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ގައުމުގެ އިގްތިސޯދު ކުރިއަރުވަން ކަމަށް.

24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 12:36

12:31

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ރައީސް ޔާމީން ގައުމާ މުޚާތަބު ކުރައްވަނީ

ވޯޓުން ބަލިވުމަށްފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ގައުމާ ރައީސް ޔާމީން މުޚާތަބު ކުރައްވަނީ. ރައީސް ޔާމީން މުޚާތަބު ކުރައްވަން ފައްޓަވާފައި ވަނީ 12:30 ގަ. 

24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 12:32

11:44

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

އީސީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

ވަގުތީ ނަތިޖާއިން ދައްކާ ގޮތުގައި، ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް 134،616 ވޯޓް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާއިރު، މިހާރު ވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ 96،132 ވޯޓު

24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 11:44

21:09

ހައްވާ މުހައްމަދު

މައްޗަންގޯޅި އުތުރު - 2

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 22:03

21:07

ހައްވާ މުހައްމަދު

އައްޑޫ ހިތަދޫ ފޮށި - 5

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 22:17

21:06

ހައްވާ މުހައްމަދު

ކުޑަހުވަދޫ ފޮށި-3

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 21:06

21:06

ހައްވާ މުހައްމަދު

ފ.ނިލަންދޫ ފޮށި-2

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 21:06

21:04

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޅ.ހިންނަވަރު ފޮށި--1

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 21:04

21:04

ހައްވާ މުހައްމަދު

ގދ.ރަތަފަންދޫ ފޮށި -1

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 21:04

21:03

ހައްވާ މުހައްމަދު

ށ.ކަނޑިތީމު ފޮށި -1

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 21:03

21:02

ހައްވާ މުހައްމަދު

ހދ.ހަނިމާދޫ ފޮށި -2

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 21:02

21:01

ހައްވާ މުހައްމަދު

ގދ.ތިނަދޫ ފޮށި - 7

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 21:01

21:00

ހައްވާ މުހައްމަދު

ހދ.ކުޅުދުއްފުށި - 6

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 21:00

20:58

ހައްވާ މުހައްމަދު

މާފަންނު ފޮށި- 4

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 20:58

20:50

ހައްވާ މުހައްމަދު

ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 20:51

20:48

ހައްވާ މުހައްމަދު

3-ގދ.ތިނަދޫ

 

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 20:49

20:46

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޕެރެޑައިޒް އައިލެންޑް ރިސޯރޓް

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 20:46

20:44

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޕެރެޑައިޒް އައިލެންޑް ރިސޯރޓް

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 20:44

20:43

ހައްވާ މުހައްމަދު

ގއ.ވިލިގިލި

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 20:43

20:42

ހައްވާ މުހައްމަދު

ތ.ތިމަރަފުށި

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 20:42

20:40

ހައްވާ މުހައްމަދު

މ.މަޑުއްވަރީ

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 20:40

20:36

ހައްވާ މުހައްމަދު

ލ.ކަލައިދޫ

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 20:36

20:36

ހައްވާ މުހައްމަދު

އައްޑޫ ސިޓީ މާލެ- 6

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 20:36

20:34

ހައްވާ މުހައްމަދު

ލ.މާބައިދޫ

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 20:34

20:33

ހައްވާ މުހައްމަދު

މ.މުލައް

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 20:33

20:32

ހައްވާ މުހައްމަދު

ހދ.ފިނޭ

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 20:32

20:31

ހައްވާ މުހައްމަދު

އައްޑޫ- ހިތަދޫ

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 22:16

20:29

ހައްވާ މުހައްމަދު

އައްސޭރި ޖަލު

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 20:29

20:28

ހައްވާ މުހައްމަދު

ވޯޓްގެ ނަތީޖާ

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 20:28

20:27

ހައްވާ މުހައްމަދު

ވޯޓްގެ ނަތީޖާ

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 20:27

20:23

ހައްވާ މުހައްމަދު

ވޯޓްގެ ނަތީޖާ

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 20:23

20:21

ހައްވާ މުހައްމަދު

ވޯޓް ނަތީޖާ

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 20:21

20:20

ހައްވާ މުހައްމަދު

ވޯޓް ނަތީޖާ

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 20:20

20:19

ހައްވާ މުހައްމަދު

ވޯޓް ނަތީޖާ

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 20:19

20:18

ހައްވާ މުހައްމަދު

ވޯޓް ނަތީޖާ

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 20:18

20:17

ހައްވާ މުހައްމަދު

ވޯޓްގެ ނަތީޖާ

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 20:17

20:12

ހައްވާ މުހައްމަދު

ވޯޓްގެ ނަތީޖާ

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 20:12

20:11

ހައްވާ މުހައްމަދު

ވޯޓްގެ ނަތީޖާ

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 20:11

20:09

ހައްވާ މުހައްމަދު

ވޯޓްގެ ނަތީޖާ

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 20:09

20:07

ހައްވާ މުހައްމަދު

ވޯޓްގެ ނަތީޖާ

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 20:07

20:06

ހައްވާ މުހައްމަދު

ވޯޓްގެ ނަތީޖާ

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 20:06

20:05

ހައްވާ މުހައްމަދު

ވޯޓްގެ ނަތީޖާ

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 20:05

20:03

ހައްވާ މުހައްމަދު

ވޯޓްގެ ނަތީޖާ

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 20:03

20:02

ހައްވާ މުހައްމަދު

ވޯޓްގެ ނަތީޖާ

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 20:02

20:01

ހައްވާ މުހައްމަދު

ވޯޓްގެ ނަތީޖާ

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 20:01

20:00

ހައްވާ މުހައްމަދު

ވޯޓްގެ ނަތީޖާ

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 20:00

19:57

ހައްވާ މުހައްމަދު

ވޯޓްގެ ނަތީޖާ

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 19:57

19:56

ހައްވާ މުހައްމަދު

ވޯޓްގެ ނަތީޖާ

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 19:56

19:55

ހައްވާ މުހައްމަދު

ވޯޓްގެ ނަތީޖާ

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 19:55

19:53

ހައްވާ މުހައްމަދު

ވޯޓްގެ ނަތީޖާ

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 19:53

19:52

ހައްވާ މުހައްމަދު

ވޯޓް ނަތީޖާ

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 19:52

19:38

ހައްވާ މުހައްމަދު

ވޯޓް ފޮށި ބަންދުކުރުން

ބައެއް ވޯޓް ފޮށިތަށް ގުނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 19:38

19:37

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޥޯޓް ފޮށި ބަންދުކުރުން

ވޯޓް ލިސްޓްގައި ނަން ނެތީސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ޚާއްސަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެމްބަރު  ހުސެއިން މުހަައްމަދު ލަތީފް ވޯޓް ލަައްވައިފި

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 19:37

19:16

ހައްވާ މުހައްމަދު

ވޯޓް ފޮށިތަށް ބަންދުކުރުން

ފޮށި ބަންދުކުރުމާއެކު ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު  އަބްދުއްރަހީމްއަބްދުﷲ ރައީސް ޔާމީނަށް މަރްހަބާ ދަންނަވައިފި

 

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 19:16

19:10

ހައްވާ މުހައްމަދު

ވޯޓް ފޮށިތަށް ބަންދުުކުރުން

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 19:10

19:05

ހައްވާ މުހައްމަދު

ވަގުތު ހަމަވުމުން ކިޔޫ ބަންދުކޮށް ވޯޓް ފޮށިތަށް ބަންދުކުރަން ފަށައިފި

އިލެކްޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށް 7 ޖެހުމުން ކިޔޫ ލައިން ބަންދުކޮށް ވޯޓް ފޮށިތަށް ބަންދުކޮށްފި 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 19:05

18:35

ޙުސައިން ޙަސަން

ތިނަދޫއިން ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެތީ، ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތައް އަލިކުރަން ނުކުތީ ރައްޔިތުން

ގދ. ތިނަދޫއިން ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ ކަމަށް ބަލައި ރައްޔިތުންގެ އަމިއްލަ ހަރަދުގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތައް ދިއްލުމަށް އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސަނީ

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 18:35

18:19

ހައްވާ މުހައްމަދު

ބަންދު 3 ދުވަހު އައިޑީކާޑް ހެއްދުން

 ޑީއެންއާރްއިން ބުނީ މިއަދު 30 ހާއި 40 ހާއި ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް އައިޑީކާޑް ހައްދަދީފައިވާ ކަމަށް

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 18:19

18:14

ހައްވާ މުހައްމަދު

ބަންދު 3 ދުވަހު ގިނަ އަދަދެއްގެ އައިޑީކާޑްތަކެއް

ޑީއެންއާރްއިން އައިޑީކާޑް ހައްދަދީފައިވަނީ ހުކުރު، ހޮނިހިރު، އާދީއްތަދުވަހު

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 18:14

18:12

ހައްވާ މުހައްމަދު

ބަންދު 3 ދުވަހު ގިނަ އަދަދެއްގެ އައިޑީކާޑްތަކެއް

ބަންދު ތިންދުވަހު 300 އައިޑީކާޑް ހައްދަދީފައިވާ ކަމަށް ޑީއެންއާރްއިން ބުނެފި

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 18:12

16:11

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ގިނަ ރަށްރަށުގައި 85 ޕަސަންޓް މީހުން ވޯޓު ލައިފި

ގިނަ ރަށްރަށުގައި 85 ޕަސަންޓް މީހުން ވޯޓުލައިފި. ގިނަ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި މިހާރު އެއްވެސް ގޮތަަކަށް ކިއު އެއް ނެތް.

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 16:11

15:39

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ކިޔުއަށް އެރޭ ގަޑި މިރޭ 19:00 އަށް ފަސް ކޮށްފި

ކިޔުއަށް އެރޭ ެރންމެފަހުވަގުތު މިރޭ 19:00 އަށް ފަސް ކޮށްފި. އެ ނިންމުން ފާސް ކުރީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ 318 ވަނަ އިންތިޚާބާ ބެހޭ ޚާއްސަ ޖަލްސާއިން. ކުރިން އޮތް ގޮތުން ކިޔުއަށް އެރޭ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކީ 16:00 އެވެ.

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 15:59

15:34

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ގއ. ވިލިނގިލީ އެމްޑީޕީ ދާއިރާގެ ނައިބު ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި

ގއ. ވިލިނގިލީ އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާގެ ނައިބު ރައީސް އަޒީމް ހަސަން ވޯޓުލާން ކިޔުއަށް އެރިތަނުން ހައްޔަރުކޮށްފި. އެބޭފުޅާ ހައްޔަރު ކުރުމަށް ގއ. ވިލިނގިލީ ކޯޓުން ވަނީ ހަފްތާއެއްގެ ކުރިން އަމުރުކޮށްފައި. އެ އަމުރު ނެރެފައިވަނީ ހަފްތާއެއްގެ ކުރިން ދެއްކި ވާހަކައަކާ ގުޅިގެން.

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 15:42

15:08

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ކިޔުއަށް އަރަން ބާކީ އެއް ގަނޑިއިރު

ވޯޓްލާ ކިޔުއަށް އަރަން ބާކީ ދެން އޮތީ އެއް ގަނޑިއިރު. ހަތަރެއް ޖެހުމަށްފަހު ވޯޓުލާ ކިޔުއަށް ނޭރޭނެ. ނަމަވެސް ހަތަރެއް ޖެހުމުގެ ކުރިން ކިޔުއަށް އެރި މީހުން ވޯޓުލާ ނިމެންދެން ވޯޓު ފޮށި ބަންދެއް ނުކުރާނެ.

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 15:26

14:51

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ކިޔު ދިގުވެގެން ލަންކާއަށް ވޯޓުލައި ދިވެހިންގެ ޝަކުވާ ބޮޑުވެއްޖެ

ކިޔު ދިގުލައިގެން ދިއުމާއެކު ލަންކާއަށް ވޯޓުލާ ދިވެހިންގެ ޝަކުވާ ވަރަށް ބޮޑުވެއްޖެ. ވޯޓުގެ ކަންތައް ބެލުމަށް ހުންނަނީ އެންމެ އޮފިޝަލެއް. ދުރު ހިސާބުތަކުން މީހުން އައިސްފައިވާ މީހުންނަށް ބޮޑެތި އުދަނގޫތައް ކުރިމަތިވާއިރު، މެންދުރު ނުކައި އަދި ހެނދުނު ސައި ނުބޯ މީހުން އެބަތިބި.

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 14:51

14:46

ޙުސައިން ޙަސަން

ތިނަދޫ ބައެއް ފޮށިތަކުގައި ކިއުއެއް ނެތް

ސެޕްޓެމްބަރު 23، 2018؛ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު، ތިނަދޫ އާބާދީ މަރުކަޒަށް ވޯޓުލުމުގައި މީހެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދަނީ- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ/ ޙުސައިން ޙަސަން

ތިނަދޫގައި ވަރަށް އަމާންކަމާއެކު ވޯޓުލުނ ކުރިއަށް އެބަދޭ. ބޮޑު މައްސަލައެއް ކުރިމަތިނުވެ، ބައެއް ފޮށިތަކުގެ ކައިރީގައި ދަމާފައިވާ ކިއުތަކުގައި ތިބި މީހުން ވޯޓުލައި މިހާރު ވަނީ ނިމިފައި. އެގޮތުން ތިނަދޫ އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ހުރި ފޮށީގައި މީހަރު ކިއުއެއް ނެތް.

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 14:46

14:32

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ލަންޑަންގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ވޯޓު ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާން ފަށައިފި

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 14:32

14:12

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް ކައިރީގައި ވޯޓުލުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ކިޔުގައި

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 14:12

13:53

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

މެލޭޝިޔާގައި ވޯޓުލުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތާއި މެދު ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން ޝަކުވާ ކުރަނީ

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 13:53

13:18

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ފޭކް މެސެޖްތައް ފޮނުވާ މައްސަލަ ދަނީ ބޮޑުވަމުން

ބައެއްސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ ނަމުގައި ފޭކް މެސެޖްތައް ފޮނުވާ މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެ. ވަކި ބޭފުޅަކަށް ވޯޓު ދެއްވުމަށް އެދި ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ ނަމުގައި ފޮނުވާ މެސެޖް ތަކަކީ ފޭކް މެސެޖްތަކެއް ކަމަށް އެފަރާތްތަކުން ދަނީ ބުނަމުން.

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 13:18

13:09

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ވޯޓް ފޮށިތަކަށް ވޯޓްލުން ކުރިއަށްދަނީ

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 13:09

13:00

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ހޯމް މިނިސްޓަރ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ތިބި ބައެއް މީހުންނާއި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ

ހޯމް މިނިސްޓަރ އަޒްލީން އަހުމަދު ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ތިބި ބައެއް މީހުންނާއި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 13:00

12:50

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ޣާޒީ ސްކޫލްގައި ވޯޓުލާން ކިއުގައި ހުރި މީހަކު އަނބުރައިގަނެގެން ވެއްޓިއްޖެ

ޣާޒީ ސްކޫލްގައި ވޯޓުލުމަށް ކިއުގައި ހުރި އަންހެނަކު އަނބުރައިގަނެގެން ވެއްޓިއްޖެ. އަދި އެނާ މިހާރު ވަނީ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައި

ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބޭ

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 12:50

12:46

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ގާސިމްގެ ނަމުގައި ފޮނުވަމުންދާ އެސްއެމްއެސް އަކީ ބަޔަކު ހިންގާ ޖަރީމާއެއް

ޖުމްހޫރީ ޕާީޓގެ ބާނީ ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ނަމުގައި އެސްއެމްއެސްތަކެއް ގިނަބަޔަކަށް ފޮނުވަމުންދާ ކަމަށް އެނގިފައިވާ ކަމަށާއި އެއީ ބަޔަކު  ރާވައިގެން ހިންގާ ބޮޑު ޖަރީމާއެއް ކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވެއްޖެ. އަދި އެ އެސްއެމްއެސްގައި ވަނީ ހަގީގަތެއް ނޫން ކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވި. 

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 12:46

12:23

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ކިޔުގައި ގިނަ ވަގުތު ތިބެންޖެހުމުން ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރަމުން

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 12:23

12:21

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

އަހުމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް ބޭރުގައި ބޮޑު ކިޔުއެއް

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 12:21

12:15

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ނައިބް ރައީސް ވޯޓު ދެއްވައިފި

 ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ނައިބް ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު ވޯޓު ދެއްވައިފި

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 12:15

12:13

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ވޯޓު ލުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ކިޔުގައި

ވޯޓުލާ މަރުކަޒްތަކުގެ ބޭރުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ކިއުގައި އެބަތިބި. ބައެއް މަރުކަޒުތަކުގެ ބޭރުގައި 200 އެއްހާމީހުން ކިއުގައި އެބަތިބި

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 12:13

11:58

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

މެލޭޝިޔާގައި ވޯޓުލުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތާއި މެދު ބައެއް ފަރާތްތަކުން ޝަކުވާ ކުރަނީ

މެލޭޝިޔާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން ވޯޓުލާން ކިޔުގައި އެބަތިބި. އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތާއިމެދު ބައެއްފަރާތްތަކުން ދަނީ ޝަކުވާ ކުރަމުން  

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 11:58

11:55

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫގައި ވޯޓުލުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދަނީ

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 11:55

11:37

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ޣާޒީ ސްކޫލްގައިވެސް ވޯޓުލުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ކިޔުގައި

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 11:37

11:30

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ގިނަ ވޯޓުފޮށިތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ވޯޓޭޖް ސައްޚަކަން ކަށަވަރުވާ ގޮތަށް: ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް

99 ޕަސެންޓް ވޯޓުފޮށިތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ވޯޓޭޖް ސައްޚަކަން ކަށަވަރުވާ ގޮތަށް ކަމުގައި ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް އިން ބުނެފި

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 11:30

11:23

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

އައްޑޫސިޓީ އިން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ދަނިކޮށް އައްޑޫސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ހުރިހާ ރަށަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ  

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 11:23

11:17

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ވޯޓު ލައްވައިފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ފާމުށީ ޖަލަށް ވޯޓު ލައްވައިފި

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 11:17

10:55

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ޅ. އޮޅުވެލިފުށީގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލުމަށް ކިއުގައި

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 10:55

10:40

ޙުސައިން ޙަސަން

ތިނަދޫގައި ވެސް ވޯޓުލުން ލަސްވެގެންދަނީ ޓެބްލެޓް މައްސަލާގައި

ތިނަދޫގައި ބައެއް ވޯޓު ފޮށިތަކުން ކިއު ނަމްބަރު ދޫކުރުމުގައި ވޯޓާސް ލިސްޓު އޮންލައިންކޮށް ޗެކު ކުރުމަށް ގެންގުޅޭ ޓެބްލެޓުގައި މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެ، ވޯޓުލުން ލަސްވެގެންދޭ. އެ މައްސަލާގައި ބައެއް ވޯޓު ފޮށިތަކުގައި ޓެބްލެޓާ ނުލައި، އެ ބޭފުޅުންގެ އަތުގައި އޮންނަ ވޯޓާސް ލިސްޓަށް ބަލައިގެން މެނުއަލްކޮށް ކިއުނަމްބަރު ދޫކުރަމުންދޭ.

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 10:40

10:35

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ވޯޓު، ފޮށީގެ ވެރިޔާ ލާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބުން

ބައެއް ވޯޓުފޮށި ތަކުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ވޯޓު، ފޮށީގެ ވެރިޔާ ލާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ރާއްޖެ އެމްވީއަށް ލިބެން ފަށައިފި

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 10:35

10:15

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ގިނަ ތަންތަނުގައި ޓެބްލެޓް ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓާލައިފި

ޓެބްލެޓްތައް މަސައްކަތް ނުކުރާތީ ގިނަ ތަންތަނުގައި ޓެބްލެޓް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލައިފި

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 10:15

10:10

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ދެ ކެންޑިޑޭޓުން ވޯޓު ލައްވައިފި

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީ ތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިޚް އާއި ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ރަނިންމޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވޯޓު ލައްވައިފި

 

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 10:10

09:40

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

މެޑަމް ނަސްރީނާއި ޔުމްނާ ވޯޓު ދެއްވައިފި

ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ އަނބިކަބަލުން މެޑަމް ނަސްރީނާއި އެދެމަފިރިންގެ ދަރިފުޅު ޔުމްނާ މައުމޫން ވޯޓު ދެއްވައިފި.

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 09:41

09:31

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

އިބޫ ވޯޓް ދެއްވައިފި

ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވޯޓު ދެއްވައިފި

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 09:38

09:26

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

އިނގިލީގައި ޖަހާ ނިޝާން ފޮހެވޭ

ވޯޓުލީކަން ޔަގީން ކުރަން އިނގިލީގައި ޖަހާ ފާހަގަ ފޮހެވޭ މައްސަލަ ފެންމަތިވެއްޖެ. އީސީން ބުނީ ކުލަ ފިލި ނަމަވެސް ފަހުން އެކުލަ އަނެއްކާ ވެސް އަރާނެކަމަށް.

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 09:26

08:46

އާމިނަތު ނުޒުހާ

ޑރ. ޝަހީމް ވޯޓްލައްވައިފި

ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އަބުދުﷲ ޔާމީންގެ ރަނިންގމޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވޯޓްލައްވައިފި

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 08:46

08:41

އާމިނަތު ނުޒުހާ

ރައީސް އަބުދުﷲ ޔާމީން ވޯޓްލައްވައިފި

ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އަބުދުﷲ ޔާމީން ވޯޓްލައްވައިފި

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 08:41

08:27

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ސްރީލަންކާގައި ވޯޓުލާން ފަށައިފި

ޓެބްލެޓަށް ދިމާވި މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް ސްރީލަންކާގައި ވޯޓުލާން ފަށައިފިއެވެ.

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 08:28

08:03

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ވޯޓު ލާން ފަށައިފި

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018 ގެ ވޯޓުލުން ގިނަ ވޯޓިން މަރުކަޒުތަކުގައި މިހާރު ވަނީ ފަށާފައެވެ.

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 08:03

08:02

ޙުސައިން ޙަސަން

ތިނަދޫ ބައެއް ފޮށިތަކުގައި ވޯޓުލުން ފެށޭ ގޮތެއް ނުވި

ގދ. ތިނަދޫ ބައެއް ވޯޓު ފޮށިތަކުގައި ވޯޓުލުން ނުފެށި ލަސްވެއްޖެ. އެގޮތުން ތިނަދޫ ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ދެ ވޯޓު ފޮށީގައި ވެސް ވޯޓުލުން ގަޑިއަށް ފެށޭ ގޮތެއް ނުވި. 7:30ގައި ފޮށިތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކަނޑުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވިޔަސް، އެކަން ނުކުރެވިވަނީ އީސީގެ އެންގުމަށް

ވޯޓުލުން ލަސްވި ސަބަބު

އޮފިޝަލުންގެ ފާހުގައި ގަލަމުން ނަން ޖަހާފައިވުމާއި ފޮޓޯ ނެތް މައްސަލަ ފެންމަތިވުން * 

ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކެނޑުން ލަސްވުން * 

މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް އޮފިޝަލުން ދަނީ އީސީއާ ވާހަކަ ދައްކަމުން * 

 

ގދ. ތިނަދޫ އާބާދީ މަރުކަޒުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ހުންނަ ވޯޓު ފޮށި ކައިރީގައި އޮފިޝަލުން ހަރަކާތްތެރި ވަނީ-- ފޮޓޯ/ ރާއްޖެއެމްވީ

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 08:04

08:00

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ތިނަދޫ ފޮށިވެސް ގަޑިއަކަށް ނުފެށޭ

ގދ. ތިނަދޫގައި ބަހައްޓާފައިވާ އެއް ވޯޓު ފޮއްޓަށް ގަޑިއަށް ވޯޓު ނުލެވޭނެ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ.

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 08:01

07:53

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ލަންކާގައި ވޯޓުލާން ފަށާ ވަގުތު ލަސްވާނެ

އަވައްޓެރި ސްރީލަންކާގައި ވޯޓުލާ ވަގުތު ރާއްޖެއާއި އެއްވަގުތެއްގައި ވޯޓުލާން ފަށަން އޮތް ނަމަވެސް އެކަން އެހެން ނުވާނޭ ކަމަށް އިލެކްޝަންގެ އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސްރިލަންކާގައި ހުރި ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ އަޒްމޫން އިލެކްޝަނުގެ އޮފިޝަލުންނާއި ހަވާލާދީ ވިދާޅުވީ ވޯޓުލާން ފެށުން ލަސްވެފައި ވަނީ ތައްޔާރުވާންޖެހޭ މިންވަރަށް ތައްޔާރު ނުވެވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އަސްލު ވޯޓުލާން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އެގައުމުގެ ގަޑިން ހެދުނު 8:30 ގައެވެ. އެއީ ރާއްޖެ ގަޑިން 8:00 ޖަހާއިރުއެވެ.

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 07:57

07:37

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ވޯޓު ފޮށި ކަނޑާ ވަގުތު ޖެހިއްޖެ

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކަށް ވޯޓު ފޮށިތަކާއެކު އިލެކްޝަން އޮފިސަރުން ވަނީ ގޮސްފައި. ވޯޓު ފޮށި ކަނޑާ ވަގުތު ޖެހިއްޖެ. ވޯޓު ފޮށި ކަނޑަން ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތަކީ ހަތް ގަޑި ބައެވެ.

ވެލައްސަރު މޯލްޑިވްސްގައި ވޯޓުލުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވަނީ

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 07:43

07:33

ޙުސައިން ޙަސަން

ތިނަދޫގައި ވޯޓުލުމުގެ ތައްޔާރީތައް ކުރިއަށް

ގދ. ތިނަދޫގައި ވޯޓުލުމުގެ ތައްޔާރީތައް ކުރިއަށް ކުރިއަށްދަނީ. ރަށުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ހަތް ފޮށީގައި ވެސް ކިއު ވަނީ ހަދާފައި.

ތިނަދޫ ވޯޓުލާ މަރުކަޒަކަށް އޮފިޝަލުން ތަކެތި ގެންދަނީ-- ފޮޓޯ/ ރާއްޖެއެމްވީ

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 07:33

07:26

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ (ފުނާޑު،ދޫޑިގަން)

R03.01.1 ވޯޓު ފޮށި: 746

R03.01.2 ވޯޓު ފޮށި: 490

R03.01.3 ވޯޓު ފޮށި: 490

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 07:26

07:20

އާމިނަތު ނުޒުހާ

ބައެއް ހިސާބުތަކުގެ މޫސުން ދައްކާގޮތް

މީގެ ހަތަރު ގަޑިއިރުކުރިން މެޓް އޮފީހުން ހއ. އިން ފެށިގެން ތ. ދެމެދުގެ ރަށްތަކަށް ވަނީ ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައި

ރޭ މެންދަމު 3.30 ފެށިގެން މިއަދު ހެނދުނު 9.30 ދެމެދު މި ސަރަހައްދަށް ގަދަ ވަޔާއި އެކު ވިއްސާރަކުރާނެކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައި

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 07:21

07:05

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ލަންކާގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާގޮތް

ލަންކާގައި ވޯޓު ލާން ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެ ގައުމުގެ ގަޑިން 8:30 ގައެވެ. އެއީ ރާއްޖެ ގަޑިން 8:00 ޖަހާއިރުއެވެ. ލަންކާގައި ދެ ވޯޓު ފޮށި ވަނީ ބެހެއްޓިފައިވާއިރު އެ ދެ ވޯޓު ފޮށި ވެސް ބެހެއްޓިފައި ވަނީ ލަންކާގެ އެމްބަސީގައެވެ. ލަންކާގެ ފޮއްޓަށް ވޯޓުލާން 2788 މީހުން ވަނީ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައެވެ.

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 07:18

07:00

އާމިނަތު ނުޒުހާ

ވޯޓްލާ މަރުކަޒުތަކުން ވަގުތުން ލިބެމުންދާ ފޮޓޯ

ވޯޓްލުމަށް ގަޑިއެއްހާއިރު އޮއްވައި ގދ. ތިނަދޫ ސުކޫލްގައި ކިއު ދަމާލައިފި

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 07:00

06:58

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

މާފުށީގައި ވޯޓުލުން

މާފުށީގައި ދެ ވޯޓު ފޮށި ވަނީ ބެހެއްޓިފައެވެ. އެއް ވޯޓު ފޮށި ޖަލުގައި ހުރިއިރު އަނެއް ވޯޓު ފޮށި ހުރީ ސްކޫލްގައެވެ. ވޯޓުލުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔެ ކިއުންތަކާއި އެހެނިހެން ތަކެތި މިހާރު ސުކޫލަށް ވަނީ ވައްދާފައެވެ. އަދި ވޯޓުލުމުގެ ތައްޔާރީތައް ވަމުންދާއިރު ވޯޓުލާ މީހުންގެ ކިއުއެއް ސްކޫލުން ބޭރުގައި ވަނީ ހަދާފައެވެ.

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 06:58

06:54

އާމިނަތު ނުޒުހާ

ވޯޓްލާ މަރުކަޒު ތައް ހިމެނޭ ސަރަހައްދު ތަކުގައި ކިއުތައް ދަނީ ހަދަމުން

ވޯޓްލާ މަރުކަޒު ތައް ހިމެނޭ ސަރަހައްދު ތަކުގައި ކިއުތައް ދަނީ ހަދަމުން

ހުޅުމާލޭ ގާޒީ ސުކޫލް ސަރަހައްދުގައި ކިއު ހަދައިފި

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 06:54

06:52

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ (މާލެގަން، މިސްކިތްމަގު، މާދަޑު)

R02.01.1 ވޯޓު ފޮށި: 449

R02.01.2 ވޯޓު ފޮށި:536

R02.01.3 ވޯޓު ފޮށި:404

R02.01.4 ވޯޓު ފޮށި:469

 

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 06:52

06:48

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ފުވައްމުލަކު ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވަނީ- 7426

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ- 5726

މާލޭ ސިޓީ-1700

ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ (ދަންޑުމަގު، ހުދުވާންޑު،ހޯދަނޑު)

R01.01.1 ވޯޓު ފޮށި: 784

R01.01.2 ވޯޓު ފޮށި: 645

R01.01.3 ވޯޓު ފޮށި: 715

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 06:48

06:44

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގައި ވޯޓުލުމަށް ކިއުގައި ޖެހިގެން

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 06:44

06:42

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ޒިކުރާ އިސްޓިޓިއުޓް

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 06:42

06:39

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ފުވައްމަލަކު ސިޓީން

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި 10 ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓިފައިވޭ. މާލޭގައި ފުވައްމުލަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހާއްސަ 2 ވޯޓު ފޮއްޓެއް ބެހެއްޓިފައިވޭ

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 06:41

06:22

އާމިނަތު ނުޒުހާ

ވޯޓް ލުމަށް ޓަކައި މާލެއާއި ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ކިއު ހަދަން ފަށައިފި

ވޯޓް ލުމަށް ޓަކައި މާލެއާއި ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ކިއު ހަދަން ފަށައިފި

ހދ.ކުޅުދުއްފުށި

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 06:22

06:21

އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

މާލޭގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކަށް ވޯޓު ފޮށިތަށް ގެންދަން ފަށައިފި

މާލޭގައި ބަހައްޓާ އެކި ދާއިރާތަކުގެ ވޯޓުފޮށިތައް، އިންތިހާބީ މަރުކަޒުތަކަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި. މާލެއާއި އަތޮޅުތަކަށް ނިސްބަތްވާ ޖުމްލަ 120 ވޯޓުފޮށި ގްރޭޓަރ މާލެ އޭރިއާގައި ހިމެނޭ، ހުޅުމާލެ - މާލެ - ވިލިމާލެ ގައި ބަހައްޓާނެ.

23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 06:21

23:35

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

އިންތިހާބާއި މެދު އެމެރިކާ އެމްބަސީގެ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް

އެމެރިކާގެ އެމްބަސީ ހިންގެވުމާއި މިވަގުތު ހަވާލުވެގެން ހުންނެވި ރޮބާޓް ހިލްޓަން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކޯލިޝަންގެ ކެމްޕެއިންގެ ހެޑްކުއަރޓަރަށް އިންތިހާބު މާދަން އޮންނައިރު ފުލުހުން ވަނުމަކީ މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިހާބެއް ބޭއްވުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި މެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އެއްވެސް ނުފޫޒަކާއި ނުލައި މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިހާބެއް ލިބެން ޖެހޭ ކަމަށް ދެކިލައްވާ ކަމަށް ރޮބާޓް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. 

 

22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:35

22:04

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

އިންތިހާބް މިނިވަންވާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން

އިނގިރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ހުންނަވާ ސަފީރު ޖޭމްސް ޑޯރިސް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި މިއަދު ހިނގައިދިޔަ ކަންތައްތަކާއެކު އިންތިހާބު އޮންނަ ދުވަހާއި މެދު ގިނަ ދިވެހިންގެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ހުރި ސަބަބުތައް އެނގިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށެވެ. 

މާދަމާ އޮންނަ ވޯޓު ލަސްކޮށްފިނަމަ އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީއަށް ލިބޭނެ ދެރަ ދުވަހެއް ކަމަށް ދެކޭ ކަމަށް ޑޯރިސް ވިދާޅުވިއެވެ. އުއްމީދުކުރައްވަނީ އިންތިހާބު އޮންނާނެ ކަމަށާއި މިނިވަންކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާއެކު އިންތިހާބު ކުރިޔަށްދާނެ ކަމަށް ޑޯރިސް ވިދާޅުވިއެވެ. 

 

22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:22

21:50

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ސޯލްޓް ކެފޭ ބަލައި ފާސްކުރަން ކޯޓު އަމުރަކާއެކު ފުލުހުން ވަދެއްޖެ

އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓަކަށް ބިނާކޮށް ރިޝްވަތުގެ ފައިސާ ބަހަމުންދާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ކޯޓު އަމުރަކާއެކު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ގެ ކެމްޕޭން ހެޑްކުއަރޓަރަށް ފުލުހުން ވަދެއްޖެ.

 

22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 21:50

21:44

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ރާއްޖޭގެ ޓީވީގެ "ދިވެހިންގެ ވޯޓު 2018" ޕްރޮގްރާމް

ރިޔާސީ އިންތިހާބާއި ގުޅޭ އެންމެފަހުގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ރާއްޖެޓީވީއިން ކުރިޔަށް ގެންދާ "ދިވެހިންގެ ވޯޓު 2018" ޕްރޮގްރާމްގައި މިވަގުތު ބައިވެރިވަމުން އަންނަނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު އިސްމާއިލް ހަބީބް އަބްދުއްރަހީމް. 

 

22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 21:44

21:10

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ވޯޓުލުމަށް އެންމެފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ދަނީ ވަމުން

 

22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 21:10

21:09

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ބައެއް ރަށްރަށުގައި ވޯޓުލުމަށް ކިއު ހަދައިފި

ގދ ހޯނޑެއްދޫގައި ވޯޓު ލުމަށް ރައްޔިތުން ކިއު ހަދައިފި. ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ރައްޔިތުން ދަނީ ވޯޓުލުމަށް ކިއު ހަދަމުން

 

22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 21:10

18:05

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ހަޔެއްގެ ފަހުން ކެމްޕޭން ހަރަކާތް ނުހިންގޭނެ

ދެ ޕާޓީގެ ކެމްޕޭން ހަރަކާތް ވެސް ހަޔެއް ޖެހުމާއެކު ވަނީ ނިންމާލާފައި. ދެން ކެމްޕޭން ކުރުމުގެ ގޮތުން އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ކުރިޔަށް ނުގެންދެވޭނެ. 

22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 18:05

17:35

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ކޯލިޝަންގެ ޕެރޭޑް

 

22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 17:35

17:28

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޔުމްނާ މައުމޫންގެ ޓްވީޓް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދަރިކަނބަލުން ޔުމްނާ މައުމޫން ވެސް އިބޫއަށް ވޯޓު ލައްވަން ޓްވީޓެއް މެދުވެރިކުރައްވައި އެދިވަޑައިގެންފި 

ވިދާޅުވީ ބޭނުންވަނީ އަދުލުވެރި، އިންސާފުވެރި، އޯގާތެރި، އިންސާނިއްޔަތުކަން ހުރި އެހެން މީހުންގެ އިހުސާސްތައް ދަންނަ ވެރިޔެއް ކަމަށް. 

 

22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 17:28

17:21

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ފޯރިއާއެކު ޕެރޭޑް ދަނީ ކުރިޔަށް

 

22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 17:21

17:19

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމްގެ ޓްވީޓް

ކެމްޕޭންގެ ހަރަކާތްތައް ނިމެން ކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ރައީސް ޔާމީންގެ ކުރީގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ އަދި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނާޒިމް ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އާއެކު ނަންގަވާފައިވާ ފޮޓޯއެއް ޓްވީޓް ކުރައްވައިފި. 

 

22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 17:19

17:09

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ކޯލިޝަންގެ ޕެރޭޑް

މާލޭގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ ޕެރޭޑްގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން އަންނަނީ ބައިވެރިވަމުން

 

22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 17:09

16:56

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ ހިނގާލުން

ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކޯލިޝަނުން ހދ ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ކެމްޕޭން ނިންމާލުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ޕިކަޕް ބުރު

 

22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 16:56

16:50

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ތިނަދޫގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ ހިނގާލުން

ގދ. ތިނަދޫގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ހިނގާލުމަކީ އެރަށުގައި ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި ބޭއްވޭ އެންމެ ބޮޑު ހިނގާލުން ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ރިޕޯޓަރު ހުސައިން ހަސަން މައުލޫމާތު ދޭ

 

22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 16:50

16:44

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ފުވައްމުލަކުގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ ސައިކަލް ބުރު

 

22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 16:44

16:41

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޕީޕީއެމްގެ ސައިކަލް ބުރު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ތާއިދުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ގެންދަނީ މާލޭގައި ސައިކަލް ބުރެއް ބާއްވަމުން. މި ސައިކަލް ބުރުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ރަނިންގމޭޓް ޑރ މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދާއި އެޕާޓީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ މެމްބަރުންނާއި ސަޕޯޓަރުން ވެސް ގެންދަނީ ބައިވެރިވަމުން.

22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 16:41

16:37

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ކޯލިޝަންގެ ޕެރޭޑް

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ފަރާތުން ގެންދަނީ މާލޭގައި ޕެރޭޑެއް ކުރިޔަށް ގެންދަމުން. މި ޕެރޭޑްގައި ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އަދި ރަނިންގމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ދަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުން. ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން މި ޕެރޭޑްގައި ބައިވެރިވޭ. 

މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ޕެރޭޑް

22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 16:37

16:31

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

އެންމެ ފަހުގެ ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތައް

މިއަދުގެ އިރުއޮއްސި 6 ޖަހާއިރަށް ހުރިހާ ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތަކެއް ނިންމަން ޖެހޭއިރު ދެ ފަރާތުން ވެސް ގެންދަނީ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކެމްޕޭން ހަރަކާތް ހިންގަމުން

22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 16:31

އާމިނަތު ނުޒުހާ

nuzu8121

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

AzuAzlifa

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

FathimathShana

އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

IxmaealNaail

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

thahavahyd

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

Saaif80

ޙުސައިން ޙަސަން

hucenhassan

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

@arushams

ހައްވާ މުހައްމަދު

@hawwimd

31347
12:41
އަޅުގަނޑު އެއްވެސް ބުރައަކަށް ނުވާނަން: ރައީސް ޔާމީން
12:40
މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން : ރައީސް ޔާމީން
12:36
ރައީސް ޔާމީން ބަލި ގަބޫލުކޮށްފި
12:36
ރައީސް ޔާމީން އެމަނުކުފާނު ކޮށްދެވި ކަންތައްތައް ކިޔާދެއްވަނީ
12:31
ރައީސް ޔާމީން ގައުމާ މުޚާތަބު ކުރައްވަނީ
11:44
އީސީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ
21:09
މައްޗަންގޯޅި އުތުރު - 2
21:07
އައްޑޫ ހިތަދޫ ފޮށި - 5
21:06
ކުޑަހުވަދޫ ފޮށި-3
21:06
ފ.ނިލަންދޫ ފޮށި-2
21:04
ޅ.ހިންނަވަރު ފޮށި--1
21:04
ގދ.ރަތަފަންދޫ ފޮށި -1
21:03
ށ.ކަނޑިތީމު ފޮށި -1
21:02
ހދ.ހަނިމާދޫ ފޮށި -2
21:01
ގދ.ތިނަދޫ ފޮށި - 7
21:00
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި - 6
20:58
މާފަންނު ފޮށި- 4
20:50
ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ
20:48
3-ގދ.ތިނަދޫ
20:46
ޕެރެޑައިޒް އައިލެންޑް ރިސޯރޓް
20:44
ޕެރެޑައިޒް އައިލެންޑް ރިސޯރޓް
20:43
ގއ.ވިލިގިލި
20:42
ތ.ތިމަރަފުށި
20:40
މ.މަޑުއްވަރީ
20:36
ލ.ކަލައިދޫ
20:36
އައްޑޫ ސިޓީ މާލެ- 6
20:34
ލ.މާބައިދޫ
20:33
މ.މުލައް
20:32
ހދ.ފިނޭ
20:31
އައްޑޫ- ހިތަދޫ
20:29
އައްސޭރި ޖަލު
20:28
ވޯޓްގެ ނަތީޖާ
20:27
ވޯޓްގެ ނަތީޖާ
20:23
ވޯޓްގެ ނަތީޖާ
20:21
ވޯޓް ނަތީޖާ
20:20
ވޯޓް ނަތީޖާ
20:19
ވޯޓް ނަތީޖާ
20:18
ވޯޓް ނަތީޖާ
20:17
ވޯޓްގެ ނަތީޖާ
20:12
ވޯޓްގެ ނަތީޖާ
20:11
ވޯޓްގެ ނަތީޖާ
20:09
ވޯޓްގެ ނަތީޖާ
20:07
ވޯޓްގެ ނަތީޖާ
20:06
ވޯޓްގެ ނަތީޖާ
20:05
ވޯޓްގެ ނަތީޖާ
20:03
ވޯޓްގެ ނަތީޖާ
20:02
ވޯޓްގެ ނަތީޖާ
20:01
ވޯޓްގެ ނަތީޖާ
20:00
ވޯޓްގެ ނަތީޖާ
19:57
ވޯޓްގެ ނަތީޖާ
19:56
ވޯޓްގެ ނަތީޖާ
19:55
ވޯޓްގެ ނަތީޖާ
19:53
ވޯޓްގެ ނަތީޖާ
19:52
ވޯޓް ނަތީޖާ
19:38
ވޯޓް ފޮށި ބަންދުކުރުން
19:37
ޥޯޓް ފޮށި ބަންދުކުރުން
19:16
ވޯޓް ފޮށިތަށް ބަންދުކުރުން
19:10
ވޯޓް ފޮށިތަށް ބަންދުުކުރުން
19:05
ވަގުތު ހަމަވުމުން ކިޔޫ ބަންދުކޮށް ވޯޓް ފޮށިތަށް ބަންދުކުރަން ފަށައިފި
18:35
ތިނަދޫއިން ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެތީ، ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތައް އަލިކުރަން ނުކުތީ ރައްޔިތުން
18:19
ބަންދު 3 ދުވަހު އައިޑީކާޑް ހެއްދުން
18:14
ބަންދު 3 ދުވަހު ގިނަ އަދަދެއްގެ އައިޑީކާޑްތަކެއް
18:12
ބަންދު 3 ދުވަހު ގިނަ އަދަދެއްގެ އައިޑީކާޑްތަކެއް
16:11
ގިނަ ރަށްރަށުގައި 85 ޕަސަންޓް މީހުން ވޯޓު ލައިފި
15:39
ކިޔުއަށް އެރޭ ގަޑި މިރޭ 19:00 އަށް ފަސް ކޮށްފި
15:34
ގއ. ވިލިނގިލީ އެމްޑީޕީ ދާއިރާގެ ނައިބު ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
15:08
ކިޔުއަށް އަރަން ބާކީ އެއް ގަނޑިއިރު
14:51
ކިޔު ދިގުވެގެން ލަންކާއަށް ވޯޓުލައި ދިވެހިންގެ ޝަކުވާ ބޮޑުވެއްޖެ
14:46
ތިނަދޫ ބައެއް ފޮށިތަކުގައި ކިއުއެއް ނެތް
14:32
ލަންޑަންގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ވޯޓު ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާން ފަށައިފި
14:12
މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް ކައިރީގައި ވޯޓުލުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ކިޔުގައި
13:53
މެލޭޝިޔާގައި ވޯޓުލުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތާއި މެދު ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން ޝަކުވާ ކުރަނީ
13:18
ފޭކް މެސެޖްތައް ފޮނުވާ މައްސަލަ ދަނީ ބޮޑުވަމުން
13:09
އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ވޯޓް ފޮށިތަކަށް ވޯޓްލުން ކުރިއަށްދަނީ
13:00
ހޯމް މިނިސްޓަރ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ތިބި ބައެއް މީހުންނާއި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
12:50
ޣާޒީ ސްކޫލްގައި ވޯޓުލާން ކިއުގައި ހުރި މީހަކު އަނބުރައިގަނެގެން ވެއްޓިއްޖެ
12:46
ގާސިމްގެ ނަމުގައި ފޮނުވަމުންދާ އެސްއެމްއެސް އަކީ ބަޔަކު ހިންގާ ޖަރީމާއެއް
12:23
ކިޔުގައި ގިނަ ވަގުތު ތިބެންޖެހުމުން ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރަމުން
12:21
އަހުމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް ބޭރުގައި ބޮޑު ކިޔުއެއް
12:15
ނައިބް ރައީސް ވޯޓު ދެއްވައިފި
12:13
ވޯޓު ލުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ކިޔުގައި
11:58
މެލޭޝިޔާގައި ވޯޓުލުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތާއި މެދު ބައެއް ފަރާތްތަކުން ޝަކުވާ ކުރަނީ
11:55
އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫގައި ވޯޓުލުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދަނީ
11:37
ޣާޒީ ސްކޫލްގައިވެސް ވޯޓުލުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ކިޔުގައި
11:30
ގިނަ ވޯޓުފޮށިތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ވޯޓޭޖް ސައްޚަކަން ކަށަވަރުވާ ގޮތަށް: ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް
11:23
އައްޑޫސިޓީ އިން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ
11:17
ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ވޯޓު ލައްވައިފި
10:55
ޅ. އޮޅުވެލިފުށީގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލުމަށް ކިއުގައި
10:40
ތިނަދޫގައި ވެސް ވޯޓުލުން ލަސްވެގެންދަނީ ޓެބްލެޓް މައްސަލާގައި
10:35
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ވޯޓު، ފޮށީގެ ވެރިޔާ ލާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބުން
10:15
ގިނަ ތަންތަނުގައި ޓެބްލެޓް ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓާލައިފި
10:10
ދެ ކެންޑިޑޭޓުން ވޯޓު ލައްވައިފި
09:40
މެޑަމް ނަސްރީނާއި ޔުމްނާ ވޯޓު ދެއްވައިފި
09:31
އިބޫ ވޯޓް ދެއްވައިފި
09:26
އިނގިލީގައި ޖަހާ ނިޝާން ފޮހެވޭ
08:46
ޑރ. ޝަހީމް ވޯޓްލައްވައިފި
08:41
ރައީސް އަބުދުﷲ ޔާމީން ވޯޓްލައްވައިފި
08:27
ސްރީލަންކާގައި ވޯޓުލާން ފަށައިފި
08:03
ވޯޓު ލާން ފަށައިފި
08:02
ތިނަދޫ ބައެއް ފޮށިތަކުގައި ވޯޓުލުން ފެށޭ ގޮތެއް ނުވި
08:00
ތިނަދޫ ފޮށިވެސް ގަޑިއަކަށް ނުފެށޭ
07:53
ލަންކާގައި ވޯޓުލާން ފަށާ ވަގުތު ލަސްވާނެ
07:37
ވޯޓު ފޮށި ކަނޑާ ވަގުތު ޖެހިއްޖެ
07:33
ތިނަދޫގައި ވޯޓުލުމުގެ ތައްޔާރީތައް ކުރިއަށް
07:20
ބައެއް ހިސާބުތަކުގެ މޫސުން ދައްކާގޮތް
07:05
ލަންކާގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާގޮތް
07:00
ވޯޓްލާ މަރުކަޒުތަކުން ވަގުތުން ލިބެމުންދާ ފޮޓޯ
06:58
މާފުށީގައި ވޯޓުލުން
06:54
ވޯޓްލާ މަރުކަޒު ތައް ހިމެނޭ ސަރަހައްދު ތަކުގައި ކިއުތައް ދަނީ ހަދަމުން
06:22
ވޯޓް ލުމަށް ޓަކައި މާލެއާއި ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ކިއު ހަދަން ފަށައިފި
06:21
މާލޭގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކަށް ވޯޓު ފޮށިތަށް ގެންދަން ފަށައިފި
23:35
އިންތިހާބާއި މެދު އެމެރިކާ އެމްބަސީގެ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް
22:04
އިންތިހާބް މިނިވަންވާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން
21:50
ސޯލްޓް ކެފޭ ބަލައި ފާސްކުރަން ކޯޓު އަމުރަކާއެކު ފުލުހުން ވަދެއްޖެ
21:44
ރާއްޖޭގެ ޓީވީގެ "ދިވެހިންގެ ވޯޓު 2018" ޕްރޮގްރާމް
21:10
ވޯޓުލުމަށް އެންމެފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ދަނީ ވަމުން
21:09
ބައެއް ރަށްރަށުގައި ވޯޓުލުމަށް ކިއު ހަދައިފި
18:05
ހަޔެއްގެ ފަހުން ކެމްޕޭން ހަރަކާތް ނުހިންގޭނެ
17:35
ކޯލިޝަންގެ ޕެރޭޑް
17:28
ޔުމްނާ މައުމޫންގެ ޓްވީޓް
17:21
ފޯރިއާއެކު ޕެރޭޑް ދަނީ ކުރިޔަށް
17:19
ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމްގެ ޓްވީޓް
17:09
ކޯލިޝަންގެ ޕެރޭޑް
16:56
ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ ހިނގާލުން
16:50
ތިނަދޫގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ ހިނގާލުން
16:44
ފުވައްމުލަކުގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ ސައިކަލް ބުރު
16:41
ޕީޕީއެމްގެ ސައިކަލް ބުރު
16:37
ކޯލިޝަންގެ ޕެރޭޑް
16:31
އެންމެ ފަހުގެ ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތައް