އަންގާރަ 20 އޮކްޓޯބަރ 2020
03 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 03
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ވަގުތުން

ފަލަސުރުހީ

1,067

ޚުލާސާ

  • ރައްޔިތުން ބެނުމެއް ނުވޭ ކޮންކްރިޓް ތަރައްޤީއެއް: ނާޒިމް
  • ކޮރަޕްޝަންގެ ވަހަކަ ނުދެއްކީ އަމިއްލައަށް އޮރިޔާންވާނެތީ: އަމީރު
  • ރާއްޖޭގައި ނެގޭ އެންމެ ބޮޑު ޓެކްސްއަކީ ކޮރަޕްޝަން: އަމީރު

7 ފެބްރުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 02:41

03:20

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ރައްޔިތުން ބެނުމެއް ނުވޭ ކޮންކްރިޓް ތަރައްޤީއެއް: ނާޒިމް

އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަން ތަރައްޤީއަކީ ކޮންކްރިޓް ތަރައްޤީކަމަކަށް. ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިގޮތަށް ތަރައްޤީއަކީ އިންސާނާއަށް އަންނަ ތަރައްޤީއެއް. މިއީ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ބާވަތެއްގެ ތަރައްޤީއެއް ނޫން. ރައްޔިތުން ބޭނުންވާނީ ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ހެޔޮ އަގުގައި ލިބުމަށް. ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮވުމަށް. ނަމަވެސް އެއިން އެއްވެސް ކަމެއް ނުވާއިރު. ރައްޔިތުން ބޭނުމެއް ނުވޭ މި ތަރައްޤީއެއް.

6 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޯމަ 22:22

03:16

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ކޮރަޕްޝަންގެ ވަހަކަ ނުދެއްކީ އަމިއްލައަށް އޮރިޔާންވާނެތީ: އަމީރު

ކޮރަޕްޝަންގެ ވާހަކަ ނުދެއްކީ އަމިއްލައަށް އޮރިޔާންވާނެތީ. ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި ނެތް ސަރުކާރުން ވިއްކަމުންދާ ރަށްރަށުގެ ވާހަކައެއް. ކޮރަޕްޝަންގެ ވާހަކަ ނުދެއްކީ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް އެ ބޭފުޅުން ކޮރަޕްޝަންގައި ޝާމިލްވާތީ.

6 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޯމަ 22:18

03:15

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ރާއްޖޭގައި ނެގޭ އެންމެ ބޮޑު ޓެކްސްއަކީ ކޮރަޕްޝަން: އަމީރު

އަމިއްލަ ވިޔަފަރިތަކަށް ސޮވެރިން ގެރެންޓީ ދިނުމަށް ވިސްނުމަކީވެސް ސަރުކާރުގެ ހީލަތްތެރިކަން ހާމަވެގެންދާ ކަމެއް. އާބިޓްރޭޝަންގައި މައްސަލަ އޮތް ބައެއް ފަރާތްތައްވެސް ސަރުކާރުން އެބަ މަސައްކަތް ކުރޭ. ރާއްޖޭގެ ސަރުކަރުން ފޭކް ކުންފުންޏަށް 300 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސޮވެރިން ގެރެންޓީއެއް ދިނީ. އިންޑިއާގެ ސަރުކާރުންވެސް އެވަރުގެ ގެރެންޓީއެއް ދިނުމަށް ޖެހެލިން ވާނެ. ރާއްޖޭގައި ނެގޭ އެންމެ ބޮޑު ޓެކްސްއަކީ ކޮރަޕްޝަން.

6 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޯމަ 22:18

03:08

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މެޓާ ބަހާ އުސުލުން ސޮވެރިންގ ގެރެންޓީ ބަހަމުން ސަރުކަރުން ގެންދަނީ: އަމީރު

ލޯނު ނެގުމުގެ ސަބަބުން ދަރަނި އިތުރުވަމުން އެބަދޭ. މިއީ ހަމައެކަނި އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާ ވާހަކައެއް ނޫން. އައިއެމްއެފްއިން ދާދިފަހުން އާންމުކުރި ރިޕޯޓެއްގައިވެސް އެކަން ކަންބޮޑުވާކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވޭ. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ މެޓާ ބަހާ އުސޫލުން ސޮވެރިންގ ގެރެންޓީތައް ބަހަމުންގެންދާ މަންޒަރު. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދާދިފަހުން އެކަމާއި ދެކޮޅަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒިފުން މަސައްކަތްކުރި މަންޒަރު ފެނުނު. އަޅުގަނޑު އެ މުވައްޒިފުންގެ އެ މަސައްކަތަށް ސާބަސްދެން. އެފަދަ ކަންކަމަށް ފުރުސަތުދީގެން ނުވާނެ

6 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޯމަ 22:08

03:00

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ފެންނަނީ އިޤްތިސާދު ހަލާކުކުރާ މަންޒަރު: ނާޒިމް

ކޮންމެ ޕްރޮޖެކްޓަކީ ނާޖާއިޖް ފައިދާތަކެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ކުރަމުންގެންދާ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ރައްޔިތުން ނިކަމެތި ކުރަމުންގެންދާ މަންޒަރު. ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިގޮތަށް ގްރޭޑް ދިހައެއްގައި ކިޔަވާފައި ނިކުމެ މި ފެންނަނީ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދު ހަލާކުކުރާ މަންޒަރު. އަޅުގަނޑުމެން ޤައުމުގެ ދަރަނި އިންތިހާއަސް އިތުރުވެއްޖެ. ހަރަދުތައް އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެއްޖެ. ދަރަނި ނަގަމުންދަނީ ލިބޭ އާމްދަނީއަކަށް ބަލައިގެނެއް ނޫން: ނާޒިމް

6 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޯމަ 22:08

02:57

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

އައިހެވަން ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށްގެންދެވިދާނެ ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ނާޒިމް

އައިހެވަން އަކީ ވާން އޮތްކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑެއް ނުދެކެން. ކުޅުދުއްފުށީގައި ހޮސްޕިޓަލެއް އަޅާ ވާހަކައިގެ އިތުރުން، އެ ރަށުގައި އެއާޕޯޓް އަޅާނެ ވާހަކައަކީ މާކުރިންވެސް ރައީސް ޔާމީންވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދެއް. ނަމަވެސް އެ ވައުދެއް އަދިވެސް ނުފުއްދޭ. އެހެންކަމުން ހޮސްޕިޓަލްވެސް އެޅިދާނެ ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ: މެމްބަރު ނާޒިމް

6 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޯމަ 21:59

02:55

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

އިޤްތިސާދީގޮތުން ޤައުމަށް އެއްވެސް ކުރިއެރުމެއް ނުލިބޭ: އަމީރު

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުގައި ސިޔާދަތުގެ ދަރަނި އިއުލާން ކުރާ ހިސާބަށް ކަންތައްތައް ހިނަގއިދާނެ. ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ޖަމިއްޔާތަކުންވެސް އެގޮތަށް ފާހަގަކުރައްވަމުން އެބަގެންދަވާ. އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޤްތިސާދު އޮތް ހާލަތު އެ އެނގިގެންދަނީ. ވަރަށް ނާޒިކު ހާލަތެއްގައި އޮތީ. ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އެ ފާހަގަކުރައްވާގޮތަށް ވަޒީފާތައްވެސް އުފެއްދިފައެއް ނުވޭ. އިޤްތިސާދީގޮތުން އެއްވެސް ކުރިއެރުމެއް ނުލިބޭ: އަމީރު

6 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޯމަ 21:59

02:52

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ރާއްޖެއަށް އެއްވެސް އިންވެސްޓަރެއް ނާދޭ

ރައީސް ޔާމީން ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވޭ ގިނަ ވިޔަފާރީތައް އަންނަ ވާހަކަ. އެއި ހަޤީޤަތެއް ނޫން. ފޮރިންގ ޑައިރެކްޓް އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެއަށް 200 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިންވެސްޓްމެންޓްވެސް އަންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަން. ރައީސް ޔާމީން އެ ވިދާޅުވިގޮތަކަށް ކަންތައްތަކެއް ނުހިނގާނެ. މިސާލަކަށް ބްރިޖް ހަދަނީ ލޯން ނަގައިގެން. އެއީ ފޮރިން ޑައިރެކްޓް އިންވެސްޓްމެންޓެއް ނޫން. ނިމުނު 3 އަހަރުގައިވެސް އިންވެސްޓްމެންޓެއް އައިސްފައެއް ނުވޭ: އަމީރު

6 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޯމަ 21:53

02:49

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ އަގުގައި ފްލެޓް ދިނުމަށް ސަރުކާރުން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ: އަމީރު

އައްދޫ ސިޓީގައިވެސް އަދި އެހެން ރަށްރަށުގައިވެސް އެޅި ނިމިފައި އެ ހުރީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގައި އަޅަން ފެށި ފްލެޓްތައް. މި ސަރުކާރުން އަލަށް ފަށައިގެން އަޅަން ފެށި އެއްވެސް ފްލެޓެއް ފެންނާކަށް ނޯންނާނެ. އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުގެ އެންމެ އިސް ވައުދަކަށްވީ، ރައްޔިތުންނަށް އަގު ހެޔޮގޮތުގައި ބޯހިޔާވެހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް. ނަމަވެސް މިއަދު އެކަންތައްތައް އެގޮތަށްކުރަމުންދާތަނެއްވެސް ނުފެނޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ފެންނަނީ ފްލެޓްތައް ވިއްކައިގެން ސަރުކަރުން ފައިދާތަކެއް ނެގުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންގެންދާ މަންޒަރު: އަމީރު

6 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޯމަ 21:50

02:49

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ރައީސް ޔާމީން ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅުތައް ަރއްޔިތުން ގަބޫލެއް ނުކުރޭ: ނާޒިމް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން އެއްވެސް ވައުދެއް ނުފުއްދާ. އެމަނިކުފާނު ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅުތަކަކީ ރައްޔިތުންނަށް ހެވާއި ލާބަޔަށް ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅުތަކެއް ނޫން. ރައްޔިތުން މިއަދު ތިބީ ހަލާކުވެދާ ފަދަ ހާލަތެއްގައި. ރައްޔިތުން މިއަދު ގަބޫލެއް ނުކުރޭ ރައީސް ޔާމީން އެ ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅުތަކެއް: ނާޒިމް

6 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޯމަ 21:50

02:41

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ފަލަސުރުހީ

ރާއްޖެޓީވީގެ މިރޭގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނާޒިމާއި، އެމްޑީޕީގެ އިޤްތިސާދީ ކޮމޭޓީގެ ނައިބް މުޤައްރިރު އިބްރާހިމް އަމީރެވެ.

6 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޯމަ 21:47

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

DeNaseer

03:20
ރައްޔިތުން ބެނުމެއް ނުވޭ ކޮންކްރިޓް ތަރައްޤީއެއް: ނާޒިމް
03:16
ކޮރަޕްޝަންގެ ވަހަކަ ނުދެއްކީ އަމިއްލައަށް އޮރިޔާންވާނެތީ: އަމީރު
03:15
ރާއްޖޭގައި ނެގޭ އެންމެ ބޮޑު ޓެކްސްއަކީ ކޮރަޕްޝަން: އަމީރު
03:08
މެޓާ ބަހާ އުސުލުން ސޮވެރިންގ ގެރެންޓީ ބަހަމުން ސަރުކަރުން ގެންދަނީ: އަމީރު
03:00
ފެންނަނީ އިޤްތިސާދު ހަލާކުކުރާ މަންޒަރު: ނާޒިމް
02:57
އައިހެވަން ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށްގެންދެވިދާނެ ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ނާޒިމް
02:55
އިޤްތިސާދީގޮތުން ޤައުމަށް އެއްވެސް ކުރިއެރުމެއް ނުލިބޭ: އަމީރު
02:52
ރާއްޖެއަށް އެއްވެސް އިންވެސްޓަރެއް ނާދޭ
02:49
ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ އަގުގައި ފްލެޓް ދިނުމަށް ސަރުކާރުން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ: އަމީރު
02:49
ރައީސް ޔާމީން ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅުތައް ަރއްޔިތުން ގަބޫލެއް ނުކުރޭ: ނާޒިމް
02:41
ފަލަސުރުހީ