raajjemv logo
ފޮޓޯ އިން ޚަބަރު
16 ފެބްރުއަރީ 2021 | އަންގާރަ 21:21
-
4293
ރަށްވެހި ފަތިސް ކެންޑިޑޭޓުންނާއި، ކެންޕެއިން ޓީމުތަކާއެކު ބޭއްވި ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން
ރަށްވެހި ފަތިސް ކެންޑިޑޭޓުންނާއި، ކެންޕެއިން ޓީމުތަކާއެކު ބާއްވާ ސިލްސިލާ ބައްދަލުވުމުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނީ 16 ފެބްރުއަރީ 2021 ގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ސޯލިހާއި ރައީސް ނަޝީދުގެ އިތުރުން އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ހަސަން ލަތީފް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
ރަށްވެހި ފަތިސް ކެންޑިޑޭޓުންނާއި، ކެންޕެއިން ޓީމުތަކާއެކު ބޭއްވި ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ގާފަރުގެ ކެނޑިޑޭޓުގެ ވާހަކައާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، ގާފަރުގެ އައިސް ޕްލާންޓް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް މީގެ ކުރިން ބަޔަކާ ހަވާލު ކުރި ކަމަށާއި އަދި އެ މަސައްކަތް އެފަރާތަށް ނިމިފައިނުވާތީ މިފްކޯއާ ހަވާލު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ރަށްވެހި ފަތިސް ކެންޑިޑޭޓުންނާއި، ކެންޕެއިން ޓީމުތަކާއެކު ބޭއްވި ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - މާލެ އަތޮޅުގެ ކެނޑިޑޭޓުންނާއި ކެމްޕެއިން ޓީމުތަކާ ބައްދަލު ކުރައްވައި ރައީސް ސޯލިޙު ވިދާޅުވީ، ވަކި ރަށެއް ތަފާތު ކުރުމެއް ނެތި، ޚިދުމަތްތައް ފުޅާ ކުރައްވާނެ ކަމަށް - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ރަށްވެހި ފަތިސް ކެންޑިޑޭޓުންނާއި، ކެންޕެއިން ޓީމުތަކާއެކު ބޭއްވި ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ކުރިއަށް އޮތް 7 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ބޮޑެތި ރަށްރަށުގައި ހުރި ކުނި ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަނެ ކަމަށް ރައީސް ސޯލިހު ވަނީ ވިދާޅުވެފައި - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ރަށްވެހި ފަތިސް ކެންޑިޑޭޓުންނާއި، ކެންޕެއިން ޓީމުތަކާއެކު ބޭއްވި ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން -
ރަށްވެހި ފަތިސް ކެންޑިޑޭޓުންނާއި، ކެންޕެއިން ޓީމުތަކާއެކު ބޭއްވި ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ރަށްވެހި ފަތިސް ކެންޑިޑޭޓުންނާއި، ކެންޕެއިން ޓީމުތަކާއެކު ބޭއްވި ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ދިއްފުށީގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ގުޅިގެން ރައީސް ސޮލިހު ވިދާޅުވީ، އެމްބިއުލާންސް ނެތް ރަށްރަށަށްވެސް އޭޕްރީލް މަސް ތެރޭގައި އެމްބިއުލާންސް ފޯރުކޮށްދެން ފަށާނެ ކަމަށް - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ރަށްވެހި ފަތިސް ކެންޑިޑޭޓުންނާއި، ކެންޕެއިން ޓީމުތަކާއެކު ބޭއްވި ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ރަށްވެހި ފަތިސް ކެންޑިޑޭޓުންނާއި، ކެންޕެއިން ޓީމުތަކާއެކު ބޭއްވި ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - މިބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވީ، ކުރިއާ ޚިލާފަށް މިއަދު ކެމްޕެއިން ކުރަން ޖެހިފައިވީ ނަމަވެސް، ފަހުގެ ވަގުތެއްގައި ރަށްރަށަށް ވަޑައިގެން ކެމްޕެއިން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ރަށްވެހި ފަތިސް ކެންޑިޑޭޓުންނާއި، ކެންޕެއިން ޓީމުތަކާއެކު ބޭއްވި ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ފުރަތަމަ ބައްދަލުކުރައްވާފައިވަނި ކ. އަތޮޅާއި ފުވައްމުލަކު ޓީމުތަކާާ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ރަށްވެހި ފަތިސް ކެންޑިޑޭޓުންނާއި، ކެންޕެއިން ޓީމުތަކާއެކު ބޭއްވި ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ރަށްވެހިފަތިސް ބައްދަލުވުން މޮޑެރޭޓް ކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ރަށްވެހި ފަތިސް ކެންޑިޑޭޓުންނާއި، ކެންޕެއިން ޓީމުތަކާއެކު ބޭއްވި ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ރަށްވެހި ފަތިސް ކެންޑިޑޭޓުންނާއި، ކެންޕެއިން ޓީމުތަކާއެކު ބާއްވާ ސިލްސިލާ ބައްދަލުވުމުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނީ 16 ފެބްރުއަރީ 2021 ގައި - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ