އަންގާރަ 20 އޮކްޓޯބަރ 2020
03 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 03
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ވަގުތުން

ފަލަސުރުޚީ

1,287

ޚުލާސާ

  • އަމީރު
  • ވަކި ގައުމެއްގެ ސަރުކާރެއް ނޫން މިއީ
  • ރާއްޖެ ރާއްޖެއަކަށް މިވާ ރަށްތައް ވިއްކާލައިގެން ނުވާނެ

6 މާރޗް 2017 | ހޯމަ 02:34

03:15

ރިޒުނާ ޒަރީރު

އަމީރު

އިގްތިޞާދީ ގޮތުން އަންނަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރޭ. ދަނޑުތަކާއި އެހެން ކނަތްއަ ނުކުރެއެކޭ ނުބުނަން. އެހެން ނަމަވެސް އަމިއްލަ މީހާގެ ޖީބަށް ފާއިސާ ވަންނަ ނަމަ ރަނގަޅު. މިއަދު މިސަރުކާރަށް ނޫނެކޭ ބުނަން އެބަޖެހޭ

5 މާރޗް 2017 | އާދީއްތަ 22:16

03:03

ރިޒުނާ ޒަރީރު

ވަކި ގައުމެއްގެ ސަރުކާރެއް ނޫން މިއީ

ވަކި ގައުމެއްގެ ސަރުކާރެއް ނޫން މިއީ. މިރާއްޖޭގައި ރިސޯޓްތައް ތަރައްޤީ ކުރަންވީ ހަމަ. މިނިވަންކަން ގެއްލޭ އެއްވެސް ކަމެއް ކޮއްގެން ނުވާނެ. އިންވެސްޓްމަންޓް ގެންނަން ޖެހޭނީ އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ގޮތުގައި. ޖީއެމްއާރް ޓާޓާ ފްލެޓްސް. ޗައިނާ ފްލެޓްސް މިއީ އިންވެސްޓްމަންތައް. މިސަރުކާރުން މުޅިންވެސް ކަންތައް ކުރަމުންދަނީ ދަރަނިވެރިވެގެން.

5 މާރޗް 2017 | އާދީއްތަ 22:16

02:56

ރިޒުނާ ޒަރީރު

ރާއްޖެ ރާއްޖެއަކަށް މިވާ ރަށްތައް ވިއްކާލައިގެން ނުވާނެ

ރާއްޖެ ރާއްޖެއަކަށް މިވާ ރަށްތައް ވިއްކާލައިގެން ނުވާނެ. އިންވެސްޓްމަންޓެއް ރާއްޖެއަށް ގެންނާތީ ހަޖަމް ނުވެގެން ނޫޅެން. ސްޓޭޓް އޮފް އިމެޖެންސީ މިގައުމުގައި އިއުލާން ކުރީ މިސަރުކާރުން. މިސަރުކާރުގެ އިމޭޖް ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި މިލިއަން ޑޮލަރުވަނީ ހަރަދުކޮށްގައި. އެއްލިމިއަން މީހުން ގެންނަ ވަރަށް ފ.އަތޮޅު ތަރައްޤީ ކުރާނަމޭ ބުނާއިރު 10 މިލިއަން ޑޮރަލުވެސް އެތަނަށް ޚަރަދުކޮށްފާނެ ކަމަށް.

5 މާރޗް 2017 | އާދީއްތަ 21:59

02:50

ރިޒުނާ ޒަރީރު

ފުލުހުން ޤާނޫނާއި ޚިލާފުވޭ

މިނިވަން ކަމާއި ސިޔާދަތަށް ބިރުވެރިކަމެއް ނެތް ކަމަށްވާ ނަމަ ސަރުކާރުން ބިރު ގަންނަނީ ކީއްވެގެންތޯ، މިއަދު ފ. އަތޮޅު ވެއްޖެ ނަމަ މާދަމާ އަނެއް އަތޮޅު. ގައުމެއް ނުވަތަ ސްޓޭޓެއް ފެއިލް ވުމުގެ އެންމެ މުހިއްމު ބައެއް އަދާ ކުރާ ބަޔަކީ ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ނަގާ ޑިސިޝަން ތަކުގެ ސަބަބުން. އެޒިންމާ އަދާ ކުރާ ނަމަ ފުލުހުން އަދާ ނުކުރޭ.

5 މާރޗް 2017 | އާދީއްތަ 21:51

02:47

ރިޒުނާ ޒަރީރު

އަމީރު

ތަރައްޤީ ހޯދުމަށް ކަމަށްބުނެ ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށެއް ވިއްކާލުމަށް ބޭނުމެއް ނޫން. މިތަން ވިއްކައިގެން ތަރައްޤީ ކުރާ ތަންތަނުގެ ސަބަބުން ފްރެންޗް ރިވާރިއާއެއް ހެދި ކެސީނޯތަކާއި ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމު ގަމުއެއް ނޯންނާނެ. ދުބާއީ ދުބާއީ އަކަށްވީ އެ ބިން އެހެން ގައުމަކަށް ވިއްކައިގެނެއް ނޫން. ދުބާއީ ތަރައްޤީވީ އެތަނުގެ އަމިއްލަ މަސައްކަތުން

5 މާރޗް 2017 | އާދީއްތަ 21:51

02:43

ރިޒުނާ ޒަރީރު

މާލިޔަތު ހުރި ތަނުގައި ހުންނާނީ ވަޅު ގަނޑެއް

ސަރުކާރުން ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމެއް ވެއްޖެ ނަމަ އެކަން ކުރާނެ، އެގޮތުން އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަ އަކީ މިކަމުގެ ހެއްކެތް. މާލިޔަތު ހުރި ތަނުގައި ހުންނާނީ ވަޅު ގަނޑެއް ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރ ވެސް ވަނީ އެހެން ވިދާޅުވެފައި. ކޮންމެ މީހަކުވެސް ސަރުކާރު ބޭނުންކޮށްގެން އަމިއްލަ މުއްސަނދިކަން ހޯދަން. ޕީޕީއެމްގެ މެނިފެސްޓޯ އޮތް ތާނގައި. މުޅިން އެހެން ކަމެއް މިފެނިގެން ދަނޫ. ރައްޔިތުން ހަމަ ހަމައިގު ވެސް ފ.އަތޮޅު ވިއްކާލުމަށް ވޯޓެއް ނުދޭނެ. ޤާނޫނު އަސާސީއަށް ބަދަލު ގެނެސްގެން ކަންކަން ކުރަމުންދަނީ.

5 މާރޗް 2017 | އާދީއްތަ 21:43

02:39

ރިޒުނާ ޒަރީރު

އިބްރާހިމް އަމީރު

މިހާހިސާބަށް އައި އިރު މިފެންނަނީ ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ވިއްކާލުމަށްފަހު ފާއިސާ ހޯދަމުންދާތަން. އެއްވެސް ވަރަކަށް ދެ ފުށް ފެންނަ ގޮތަކަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރޭ. ވުޒާރާތަކުގެ އިސްވެރިންވެސް ވާހަކަދައްކަވަނީ އެކި ގޮތް ގޮތަށް. އެއް ކަންބޮޑުވުމަކީ ރާއްޖޭގެ ވެލި ފުކެއްވެސް އެއް ފަރާތަކަށް ވިއްކާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ. އެއްވެސް ޓްރާންސްޕޭރެންޓް ވުމެއް ނެތި. މިހަޤީޤަތުގައި ދިވެހި މިނިވަންކަމަށް ލޮޅުން އަރާނެ ކަމެއް އިތުރަކަށް ނުވާނެ. ރަށްތަކާއި ފަޅުތައް އެހެން ބަޔަކަށް ވިއްކައިގެނެއް ނޫން ތަރައްޤީ ހޯދާނީ.

5 މާރޗް 2017 | އާދީއްތަ 21:39

02:34

ރިޒުނާ ޒަރީރު

ފަލަސުރުޚީ

މިރޭގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެޑައިގަންނަވަނީ އެމްޑީޕީގެ އިޤްތިސާދީ ކޮމެޓީގެ ނައިބް މުޤައްރިރު އިބްރާހިމް އަމީރު

5 މާރޗް 2017 | އާދީއްތަ 21:34

ރިޒުނާ ޒަރީރު

RiznaZareer

03:15
އަމީރު
03:03
ވަކި ގައުމެއްގެ ސަރުކާރެއް ނޫން މިއީ
02:56
ރާއްޖެ ރާއްޖެއަކަށް މިވާ ރަށްތައް ވިއްކާލައިގެން ނުވާނެ
02:50
ފުލުހުން ޤާނޫނާއި ޚިލާފުވޭ
02:47
އަމީރު
02:43
މާލިޔަތު ހުރި ތަނުގައި ހުންނާނީ ވަޅު ގަނޑެއް
02:39
އިބްރާހިމް އަމީރު
02:34
ފަލަސުރުޚީ