އަންގާރަ 20 އޮކްޓޯބަރ 2020
03 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 03
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ވަގުތުން

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބަށް މަރުޚަބާ ކިޔުން

1,365

ޚުލާސާ

  • ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބަށް މަރުޚަބާ ކިޔުން
  • ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބަށް މަރުޚަބާ ކިޔުން
  • ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބަށް މަރުޚަބާ ކިޔުން

5 މާރޗް 2017 | އާދީއްތަ 00:36

01:36

އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބަށް މަރުޚަބާ ކިޔުން

ތައްޓަށޭ ބުނީ އެކަން ގާބޫލު ކުރި އެކަކު ހުރިހެނެއްވެސް ހިޔެއްނުވި، އެކަމަކު ފައިނަލަށް ދިއައީމަ އެންމެ ވެސް ވަރަށް ޓީމުގެ ފަހަތަށް އަރާ ސަޕޯޓްކުރި، މީ ހަމަ ގައުމަށް ލިބުނު، މީ ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބެއްގެ ގޮތުގައި ދެކެނީ، 

4 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 20:37

01:36

އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބަށް މަރުޚަބާ ކިޔުން

ތައްޓަށޭ ބުނީ އެކަން ގާބޫލު ކުރި އެކަކު ހުރިހެނެއްވެސް ހިޔެއްނުވި، އެކަމަކު ފައިނަލަށް ދިއައީމަ އެންމެވެސް ވަރަށް ޓީމުގެ ފަހަތަށް އަރާ ސަޕޯޓްކުރި، މީ ހަމަ ގައުމަށް ލިބުނު، މީރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބެއްގެ ގޮތުގައި ދެކެނީ، 

4 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 20:37

01:31

އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބަށް މަރުޚަބާ ކިޔުން

ޓީސީގެ ކުޅުންތެރިން މިވަގުތު ވަނީ އެއާޕޯޓްގެ ވީއައިޕީ ލޯންޖްގައި

4 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 20:31

01:24

އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބަށް މަރުޚަބާ ކިޔުން

ޓީސީއަށް މަރުޙަބާ ކިޔުމަށް ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ދަނީ އެއް ނަންބަރު ފާލަން ކައިރިއަށް ޖަމާވަމުން، ޓީސީގެ ކުޅުންތެރިންގެ އާއިލާ އަދި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ އެއް ނަންބަރު ފާލަން ކައިރިޔަށް ޖަމާވަމުން

4 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 20:26

01:20

އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބަށް މަރުޚަބާ ކިޔުން

ޓީސީގެ ކުޅުންތެރިން ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ، މިވަގުތު ކުޅުންތެރިން މަޑުކޮށްލައިގެން ތިބީ ފްލައިޓުގައި، ޓީމަށް މަރުޚަބާ ކިޔުމަށް ކުލިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަދި ފިޗަރިޒް މިނިސްޓަރުވެސް މިވަގުތު ހުންނެވީ އެއާޕޯޓްގައި 

4 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 20:21

00:59

އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބަށް މަރުޚަބާ ކިޔުން

މީ ވަރަށް އުފާވެރި ވަގުތުކޮޅެއް، ނިޒާމް ދަމުން ބުނެފައި ދިޔައީ، ދެމީހުންގެ އެނިވަރސަރީ ފާހަގަ ކުރަނީ ރަންމެޑަލް ހިފައިގެން އައިސް ފައޭ، އަނެއްކާ ބުނެފަ އޮތީ ދަރިފުޅުގެ ކަރުގަ ދުވަހަކު ވެސް ރިހިމެޑަލް އެއް ނާޅުވާނަމޭ، މި ދިޔަ ތިން ސީޒަނުގައިވެސް ދަރިފުޅު ގޮވައިން ސްޓޭޖަކަށް ނާރާ، އެެހެންވީމަ މީ ވަރަށް އުފާވެރި ދުވަހެއް: އެފްއޭއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ނިޒާމްގެ އަންހެނުން ނާޒިމާ

4 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 19:59

00:53

އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބަށް މަރުޚަބާ ކިޔުން

މި މުބާރާތުގެ ތައްޓަކީ ހަމައެކަނި ޓީސީއަށް ލިބުނުތައްޓެއް ނޫން ކަމަށް ޓީސީ އިސް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވޭ، އެގޮތުން މިއީ މުޅި ޤައުމަށް ލިބުނު ތައްޓެއް ކަމަށް ޓީސީ ގެ ބާނީ އަދި ޓީސީގެ ކުރީގެ ރައީސް އަޙްމަދު ނަޝީދު (ޑޭވް) ވިދާޅުވި

4 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 19:54

00:36

އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބަށް މަރުޚަބާ ކިޔުން

ޝައިހް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕްގައި ޕޮޗިއޮން ސިޓިޒެން އެފްސީ ބަލިކޮށް ރާއްޖޭގެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ކްލަބް ތައްޓެއް ޤައުމުން ބޭރުަގައި މިވަނީ ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު ކުޅުނު މި މެޗު ޕޮޗިއޮންއާ ވާދަކޮށް ޓީސީން ކާމިޔާބުކުރީ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެންނެވެ.

ބަންގްލަދޭޝްގެ ޗިޓަގޮންގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ މުބާރާތަށްފަހު ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ (މިރޭ) 19:30 ގައި ޓީސީ ރާއްޖެ އަންނައިރު އެ ޓީމަށް މަރުޚަބާ ކިޔުމަށް އެތައް ބަޔަކު އަންނަނީ ތައްޔާރު ވަމުންނެވެ.

4 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 19:40

އަހުމަދު ފައިރޫޒު

Ahmed_Fairoox

01:36
ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބަށް މަރުޚަބާ ކިޔުން
01:36
ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބަށް މަރުޚަބާ ކިޔުން
01:31
ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބަށް މަރުޚަބާ ކިޔުން
01:24
ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބަށް މަރުޚަބާ ކިޔުން
01:20
ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބަށް މަރުޚަބާ ކިޔުން
00:59
ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބަށް މަރުޚަބާ ކިޔުން
00:53
ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބަށް މަރުޚަބާ ކިޔުން
00:36
ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބަށް މަރުޚަބާ ކިޔުން