ބުރާސްފަތި 04 ޖޫން 2020
02 މިއަހެލި
1441 ޝައްވާލް 12
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:34
ވަގުތުން

ކޮވިޑް-19: އެންމެ ފަހުގެ

955,175

ޚުލާސާ

  • ނ ކެނދިކުޅުދޫގެ މޮނިޓަރިންގ ޙާލަތު އުވާލައިފި
  • ނ މަނަދޫއިން 15 މީހުން ވަނީ އައިސޮލޭޓް ކުރެވިފައި
  • އިތުރު 8 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 12:15

22:17

ލައިޝާ އަހްމަދު

ނ ކެނދިކުޅުދޫގެ މޮނިޓަރިންގ ޙާލަތު އުވާލައިފި

ނޭޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރ (އެންއީއޯސީ)ގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ކޮވިޑް-19 ޓާސްކްފޯހުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކު އަޒީޒް ވިދާޅުވީ، ނ ކެނދިކުޅުދޫގެ މޮނިޓަރިންގެ އުވާލާފައިވާ ކަމަށް،

3 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 22:17

22:16

ލައިޝާ އަހްމަދު

ނ މަނަދޫއިން 15 މީހުން ވަނީ އައިސޮލޭޓް ކުރެވިފައި

ނ މަނަދޫއިން ޕޮޒިޓިވްވި ކޭސްއާ ގުޅިގެން 15 މީހުން ވަނީ އެކަހެރި ކުރެވިފައި. އަދި ހޮސްޕިޓަލުގައި މީހުން ބަލާ ގަޑިވެސް ވަނީ މަދުކޮށްފައި،

3 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 22:16

18:13

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

އިތުރު 8 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

3 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 18:13

13:06

އުމްނާ އިސްމާއިލް

އައްޑޫ ހެރަތެރަ ރިސޯޓް އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީއަކަށް ހަދައިފި

3 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 13:06

13:06

އުމްނާ އިސްމާއިލް

ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު ޢާންމު ޙާލަތަކައް ގެންނަން ތިން އަހަރު ނަގާނެ: ޔޫއޭއީގެ އެއަރލައިންތައް

3 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 13:06

13:05

އުމްނާ އިސްމާއިލް

މާލެއިން ރަށަށް ދާން ބޭނުންވާ 80 މީހަކަށް ދަތުރު ހަމަޖައްސައިދީފި

3 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 13:05

13:04

އުމްނާ އިސްމާއިލް

ކެނޯއެއްގައި ދަރަވަންދޫއަށް ދިޔަ މީހާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހައިފި

3 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 13:04

07:47

އުމްނާ އިސްމާއިލް

ޗައިނާއިން 16 ގައުމަކަށް މެޑިކަލް ޓީމުތަކެއް ފޮނުވައިފި

3 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 07:47

05:27

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ޕޮޒިޓިވް ނުވާ ކުއްޖަކު ކަރަންޓީނަށް ގެންދެވުނީ ނަމުގެ އެއް އަކުރު ބަދަލުވެގެން، މައާފަށް އެދެން: މަބްރޫކް

3 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 05:27

04:52

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ޚާއްސަ ވިސާގެ ދަށުން ރާއްޖެ އައުމަށް ވަކި ފަރާތްތަކަކަށް ހުއްދަދޭން ނިންމައިފި

3 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 04:52

04:52

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ބަޔަކު ގެންގޮސްފައިވަނީ އާސަންދައިން ކައުންސިލަށް އެންގުމަށްފަހު: މަބްރޫކް

3 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 04:52

04:51

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު އިތުރު މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެ، ޖުމުލަ އަދަދު 18އަށް!

3 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 04:51

22:58

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ތަކަންދޫން ޕޮޒިޓިވްވި ކުއްޖާ ކަރަންޓީނަށް ގެންދިޔުމަށް ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން

ތަކަންދޫން ޕޮޒިޓިވްވި ކުއްޖާ ކަރަންޓީނަށް ގެންދިޔުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށާއި ކަރަންޓީނަށް ގެންދެވުނީ ޕޮޒިޓިވްވި މީހެއްގެ ކްލޯޒް ކޮންޓެކްޓެއް ކަަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ.

2 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 22:58

22:57

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

މިވަގުތު ފޯކަސް ކުރަނީ ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް

މިވަގުތު ފޯކަސް ކުރަމުންދަނީ ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް ކަމަށާއި އެއަށްފަހު އިގްތިޞާދީ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ.

2 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 22:57

22:25

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ބިދޭސީން ދިރިއުޅޭ ތަންތަން އަދިވެސް ދަނީ ބަލަމުން

ބިދޭސީން ދިރިއުޅޭ ތަންތަން މިހާރުވެސް ބަލަމުންދާ ކަމަށާއި މީގައި އުނދަގޫވަނީ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ނުވާތީ ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ. ނަމަވެސް އެތަންތަން ބަލަމުންދާ ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ. ގުޅީފަޅުގައި ހުންނާނީ 674 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ތަނެއް ނިމިފައި ހުރީ 600 ޖާގައިގެ ތަނެއް ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ.

ހުޅުމާލޭގައި ހަދަނީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އަދި ހޯމް މިނިސްޓްރީން ހަދާ ތަންތަން ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ.

2 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 22:30

22:19

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އައު ކޮންޓެކްޓް ތަކެއް ލިބިފައެއް ނުވޭ

މިއަދު އައު ކޮންޓެކްޓް ތަކެއް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް ޑރ އިބްރާހިމް އަފްޒަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

2 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 22:19

22:18

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އަމާޒު ބޯޓުން އިތުރު 3 ކޭސް ފެނިފައިވޭ

އަމާޒު ބޯޓާ ގުޅިގެން އިތުރު 3 ކޭސް ފެނިފައިވާ ކަމަށާއި މިއީ ކްރޫންގެ އާއިލާގެ މީހުން ކަމަށް ޑރ އިބްރާހިމް އަފްޒަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

2 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 22:18

22:16

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

މާލޭގައި އަތޮޅު ތަކުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ ޑޮކްޓަރުން ތަމްރީން ކުރަމުންދޭ

މާލޭގައި އަތޮޅުތަކުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ ޑޮކްޓަރުން މިހާރު ތަމްރީން ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އެމީހުން ތަމްރީން ވުމަށްފަހު އަނބުރާ ރަށަށްދާނެ ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ.

2 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 22:16

22:11

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

113 މީހަކު ގުޅީފަޅަށް ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައި

113 ބިދޭސީއަކު ގުޅީފަޅަށް ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައި ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ.

2 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 22:11

22:11

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އެސްޓީއޯގެ ލޭބަރ ކުޔަރޓަރގައި އުޅޭ މީހަކު ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައި

އެސްޓީއޯ ސުޕަރމާކެޓާއި ގުދަން ޑީކޮންޓިމިނޭޝަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ. އީސްޓޯރުގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިފައި ވަނީ . ނަމަވެސް މާދަމާ އަލުން ޚިދުމަތް ދޭން ފަށާނެ ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ.

2 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 22:11

19:18

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 23 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

2 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 19:18

16:57

އުމްނާ އިސްމާއިލް

ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް އޮޕަރޭޝަނަލައިޒް ކުރެވޭއިރު، އެނދުމަތި ކުރަންޖެހޭ ބަލިމީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެދާނެ: އައިޖީއެމްއެޗް

2 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 16:57

16:26

އުމްނާ އިސްމާއިލް

ނަރުދޫއިން އިތުރު މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ، އަދަދު 11 އަށް

2 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 16:26

16:22

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19ގެ ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބިދޭސީން ކަރަންޓީނު ކުރަނީ

ކޮވިޑް-19ގެ ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބިދޭސީން ކަރަންޓީނު ކުރުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އަންގައިފިއެވެ.

2 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 16:22

16:12

ޒިހްނަތު ހަސަން

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކުގައި މެނުވީ ގެއިން ބޭރަށް ނިކުމެ އުޅުން މަނާކޮށްފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ، ކޮވިޑް-19 ރާއްޖޭގައި މިހާރު ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާތީ، އެސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނާއި، ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނުން ކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުގެ ދަށުން، ބައެއް ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

2 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 16:12

16:10

ޒިހްނަތު ހަސަން

މަސައްކަތްކުރަނީ ކޮންމެ ވަގުތެއްގަވެސް ކޮވިޑް-19 ވައިރަސްހުރި މީހަކު އައިސްދާނެ ކަމަށް ބަލައިގެން: އައިޖީއެމްއެޗް

ސަރުކާރުގެ މައި ހޮސްޕިޓަލް ކަމަށްވާ އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް(އައިޖީއެމްއެޗު)ގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ، ކޮވިޑް-19 ވައިރަސްހުރި މީހަކު ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ހޮސްޕިޓަލަށް އައިސްދާނެ ކަމަށް ވިސްނައިގެން ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލިމް ބުނެފިއެވެ.

2 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 16:10

16:07

ޒިހްނަތު ހަސަން

380 އެނދުގެ ޖާގަ އެބަހުރި: އައިޖީއެމްއެޗް

އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް(އައިޖީއެމްއެޗް)ގައި 380 އެނދުގެ ޖާގަ އެބަހުރި ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ މެޑިކަލް ޑައިރެކްޓަރ، ޑރ. އަލީ ނަޒީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

2 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 16:07

14:52

އުމްނާ އިސްމާއިލް

ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދާ އެކަކުގެ ފުރަތަމަ ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދާ 6 މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ޑީއެޗް-17 އަށް ބަދަލުކޮށްފި ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗްގެ ޑރ. މުހައްމަދު އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އޭނާ އެ ފްލޯރ އަށް ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ އޭނާގެ ހާލު ރަނގަޅުކަމަށް ފާހަގަކުރެވުމާއި އެކުއެވެ. ޑރ ވިދާޅުވީ އޭނާގެ ހަމައެކަނި މައްސަލައަކީ ލިވަރގައި ހުރި މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ. އޭނާގެ އެއް ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވްކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. ދެވަނަ ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާ ޕެންޑިންގ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

2 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 16:58

14:47

އުމްނާ އިސްމާއިލް

އައިޖީއެމްއެޗް އަށް އައިސޮލޭޝަން އަށް 160 މީހުން ގެންދެވުނު: ޑރ. އަލީ ނަޒީމް

އައިޖީއެމްއެޗް އަށް އައިސޮލޭޝަން އަށް 160 މީހުން ގެންދެވުނު ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗްގެ ޑޮކްޓަރ، ޑރ. އަލީ ނަޒީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޑރ އަލީ ނަޒީމް ވިދާޅުވީ އޭގެ ތެރެއިން 60 މީހުން އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާދީފައިވާކަމަށެވެ.

2 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 14:47

06:08

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ އަދަދު ވަކިން ހާމަނުކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރަނީ

2 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 06:08

06:08

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އެވަރެޖް ބިލް ލިބުނަސް މީޓަރުގެ ފޮޓޯ ފޮނުވުމުން އެކިއުރޭޓް ބިލް ލިބިގެންދާނެ: ސްޓެލްކޯ އެމްޑީ

2 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 06:08

06:07

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އެންމެ ބޮޑު އެއް ކްލަސްޓަރ: ކޮކާކޯލާގެ ތަނެއްގައި ތިބި އެންމެން ޕޮޒިޓިވް، ބަލި ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް

2 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 06:07

06:07

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ޖަޕާނު ސަރުކާރުން 8 މިލިއަން ރުފިޔާ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ދީފި

2 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 06:07

06:06

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އިންޑޮނޭޝިއާގައި ތިބި 18 ދިވެހިން ރާއްޖެ ގެނެސްފި

2 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 06:06

06:06

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

މަނަދޫ 80 އަހަރުގެ މީހާ ޕޮޒިޓިވްކަން އެނގުނީ ސާމްޕަލް ނަގައި އައިޖީއެމްއެޗުން ދޫކޮށްލާފައިވަނިކޮށް: ޑޮކްޓަރ

2 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 06:06

06:05

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ބަލީގެ އަލާމާތް ނުފެނި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުން ގިނަ، ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ހުރިނަމަވެސް ފައިދާވެސް ކުރޭ

2 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 06:05

06:05

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

171 މީހަކަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

2 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 06:05

06:04

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ ތެރެއިން 3600 މީހަކު ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެ

2 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 06:04

06:03

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ލޮކްޑައުންގެ ސަބަބުން މާލޭގައި ތާށިވެފައި ތިބި މީހުން ރަށްރަށަށް ދެވޭނެ އުސޫލު ހޮނިހިރު ދުވަހު އާންމުކުރަނީ

2 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 06:03

06:03

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ޔޫއޭއީން ބުނަނީ ހާލަތު ބަދަލު ކޮށްލާނެ ފަރުވާއެއް ކޮވިޑް-19 އަށް ހޯދިއްޖެ ކަމަށް

2 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 06:03

06:02

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮވިޑް-19 ގެ ފުރަތަމަ މަރާއެކު ސުވާލުތަކެއް - ކަންކަން ދިޔައީ އިހުމާލުންބާ؟

2 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 06:02

00:05

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

އިތުރު 10 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

2 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 00:05

22:11

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ބޭނުންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ޓްރީޓޮޕް ބޭނުންކުރުމަށް 3 މަސްދުވަހުގެ އެމްއޯޔޫއެއްގައި ވަނީ ސޮއިކޮށްފައި

ސަރުކާރުން ބޭނުންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ޓްރީޓޮޕް ބޭނުންކުރުމަށް އެމްއޯޔޫއެއްގައި ވަނީ ސޮއިކޮށްފައިކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ. އެ ހޮސްޕިޓަލް ބޭނުންކުރުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ އެދިފައެެވެ. ޓްރީޓޮޕްގައި ތިބި ބަލި މީހުން އައިޖީއެމްއެޗަށް ބަދަލުކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައިކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ.

1 މެއި 2020 | ހުކުރު 22:11

22:09

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

މާލޭގައި ތިބި ރަށްރަށުގެ މީހުންނަށް ރަށްރަށަށް ދިޔުމުގެ ކަންކަމާއި ގުޅޭ އިއުލާނެއް މާދަމާ ހާމަކުރާނެ

މާލޭގައި ތިބި ރަށްރަށުގެ މީހުންނަށް ރަށްރަށަށް ދިޔުމާ ގުޅޭގޮތުން އެކުލަވާލާފައިވާ އުސޫލު މާދަމާ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރާނެ ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ. އެމީހުންގެ މައުލޫމާތު ވަނީ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން އެއްކޮށްފަ އެވެ.

1 މެއި 2020 | ހުކުރު 22:09

22:08

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ފަރުކޮޅުފުށިން 28 މީހަކު ބަނޑޮހަށް މިރޭ ބަދަލުކުރެވޭނެ

ފަރުކޮޅުފުށިން 28 މީހަކު މިރޭ ބަނޑޮހަށް ބަދަލުކުރާނެ ކަމަށާއި އެމީހުންނަކީ ހާލަތު ރަނގަޅު މީހުންކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ.

1 މެއި 2020 | ހުކުރު 22:08

22:06

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ނ މަނަދޫ އަދި ހއ ތަކަންދޫ ވަނީ މޮނިޓަރިން އަށް ގެނެވިފައި

3 ރަށެއްގެ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތު ވަނީ އުވާލާފައި

1 މެއި 2020 | ހުކުރު 22:07

22:43

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

މީހަކު ބަލިވާ ހިސާބުން ފަރުވާދޭން ފަށާނެ، ނަތީޖާ ލިބޭތޯ ނުބަލާނެ

މީހަކު ބަލިވާ ހިސާބުން ފަރުވާދޭން ފަށާނެ ކަމަށާއި ފަރުވާދޭން ފަށާނީ ޓެސްޓްގެ ނަތީޖާ ލިބުމުން ނޫންކަމަށް ޑރ އަފްޒަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

30 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 22:44

22:23

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އައިސޮލޭޝަންގައި އޮތް އެއްތާކުން 95 މީހުން ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައި

މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި 119 މީހުންގެ ތެރެއިން 95 މީހުންނަކީ އައިސޮލޭޓް ކޮށްފައިވާ އެއްތާކުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުން އިތުރުވާނެ ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ. މީގެއިތުރުން ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ވަކި ތަންތަނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޓެސްޓް ހަދާނެކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ.

30 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 22:25

22:20

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އަމާޒު ބޯޓުން އިތުރު 2 ކޮންޓެކްޓްސް ފެނިފައިވޭ

އަމާޒު ބޯޓު ކޭސް އާ ގުޅިގެން އިތުރު މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައި ނުވާކަމަށް ޑރ އަފްޒަލް ވިދާޅުވި އެވެ. އެހެންނަމަވެސް އިތުރު 2 ކޮންޓެކްޓްސް ފެނިފައިވާކަމަށް ޑރ އަފްޒަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

30 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 22:21

22:18

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ޑީއެޗް11 ގައި 6 މީހަކު އެބަތިބި

އެއީ 5 ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީ އެއް. ފަސް ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނެއް. އެންމެންގެ ހާލުވެސް ރަނގަޅުކަމަށް ޑރ އަފްޒަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

30 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 22:19

މުހައްމަދު ފަޒީން

IamFazeen

އައިޝަތު ޝާނީ

Shaaknee

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

DeNaseer

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

AzuAzlifa

ސިމާހާ ނަސީމް

sim_kamana

އަމްނާ އިމާދު

amnabinthimad

އަލީ ސަމާޚް

AliSamah8

ދާނިޝް ނިޡާމް

Dhaanish_Nizam

އަމަން ހަލީމް

soupized

ލައިޝާ އަހްމަދު

LailaAhmeds

އަތޫފް އާތިފް

AthifAthoof

އުމްނާ އިސްމާއިލް

UmnaIsmail

ޒިހްނަތު ހަސަން

ziyo_mv

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

@makhuthoom

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

@schewra

ހުސައިން ފަރިޔާޒް

FariyaaxYaax

އިސްމާޢީލް ޝާހް

ismaelschurh

22:17
ނ ކެނދިކުޅުދޫގެ މޮނިޓަރިންގ ޙާލަތު އުވާލައިފި
22:16
ނ މަނަދޫއިން 15 މީހުން ވަނީ އައިސޮލޭޓް ކުރެވިފައި
18:13
އިތުރު 8 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
13:06
އައްޑޫ ހެރަތެރަ ރިސޯޓް އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީއަކަށް ހަދައިފި
13:06
ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު ޢާންމު ޙާލަތަކައް ގެންނަން ތިން އަހަރު ނަގާނެ: ޔޫއޭއީގެ އެއަރލައިންތައް
13:05
މާލެއިން ރަށަށް ދާން ބޭނުންވާ 80 މީހަކަށް ދަތުރު ހަމަޖައްސައިދީފި
13:04
ކެނޯއެއްގައި ދަރަވަންދޫއަށް ދިޔަ މީހާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހައިފި
07:47
ޗައިނާއިން 16 ގައުމަކަށް މެޑިކަލް ޓީމުތަކެއް ފޮނުވައިފި
05:27
ޕޮޒިޓިވް ނުވާ ކުއްޖަކު ކަރަންޓީނަށް ގެންދެވުނީ ނަމުގެ އެއް އަކުރު ބަދަލުވެގެން، މައާފަށް އެދެން: މަބްރޫކް
04:52
ޚާއްސަ ވިސާގެ ދަށުން ރާއްޖެ އައުމަށް ވަކި ފަރާތްތަކަކަށް ހުއްދަދޭން ނިންމައިފި
04:52
ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ބަޔަކު ގެންގޮސްފައިވަނީ އާސަންދައިން ކައުންސިލަށް އެންގުމަށްފަހު: މަބްރޫކް
04:51
ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު އިތުރު މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެ، ޖުމުލަ އަދަދު 18އަށް!
22:58
ތަކަންދޫން ޕޮޒިޓިވްވި ކުއްޖާ ކަރަންޓީނަށް ގެންދިޔުމަށް ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން
22:57
މިވަގުތު ފޯކަސް ކުރަނީ ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް
22:25
ބިދޭސީން ދިރިއުޅޭ ތަންތަން އަދިވެސް ދަނީ ބަލަމުން
22:19
އައު ކޮންޓެކްޓް ތަކެއް ލިބިފައެއް ނުވޭ
22:18
އަމާޒު ބޯޓުން އިތުރު 3 ކޭސް ފެނިފައިވޭ
22:16
މާލޭގައި އަތޮޅު ތަކުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ ޑޮކްޓަރުން ތަމްރީން ކުރަމުންދޭ
22:11
113 މީހަކު ގުޅީފަޅަށް ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައި
22:11
އެސްޓީއޯގެ ލޭބަރ ކުޔަރޓަރގައި އުޅޭ މީހަކު ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައި
19:18
ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 23 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
16:57
ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް އޮޕަރޭޝަނަލައިޒް ކުރެވޭއިރު، އެނދުމަތި ކުރަންޖެހޭ ބަލިމީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެދާނެ: އައިޖީއެމްއެޗް
16:26
ނަރުދޫއިން އިތުރު މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ، އަދަދު 11 އަށް
16:22
ކޮވިޑް-19ގެ ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބިދޭސީން ކަރަންޓީނު ކުރަނީ
16:12
ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކުގައި މެނުވީ ގެއިން ބޭރަށް ނިކުމެ އުޅުން މަނާކޮށްފި
16:10
މަސައްކަތްކުރަނީ ކޮންމެ ވަގުތެއްގަވެސް ކޮވިޑް-19 ވައިރަސްހުރި މީހަކު އައިސްދާނެ ކަމަށް ބަލައިގެން: އައިޖީއެމްއެޗް
16:07
380 އެނދުގެ ޖާގަ އެބަހުރި: އައިޖީއެމްއެޗް
14:52
ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދާ އެކަކުގެ ފުރަތަމަ ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް
14:47
އައިޖީއެމްއެޗް އަށް އައިސޮލޭޝަން އަށް 160 މީހުން ގެންދެވުނު: ޑރ. އަލީ ނަޒީމް
06:08
ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ އަދަދު ވަކިން ހާމަނުކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރަނީ
06:08
އެވަރެޖް ބިލް ލިބުނަސް މީޓަރުގެ ފޮޓޯ ފޮނުވުމުން އެކިއުރޭޓް ބިލް ލިބިގެންދާނެ: ސްޓެލްކޯ އެމްޑީ
06:07
އެންމެ ބޮޑު އެއް ކްލަސްޓަރ: ކޮކާކޯލާގެ ތަނެއްގައި ތިބި އެންމެން ޕޮޒިޓިވް، ބަލި ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް
06:07
ޖަޕާނު ސަރުކާރުން 8 މިލިއަން ރުފިޔާ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ދީފި
06:06
އިންޑޮނޭޝިއާގައި ތިބި 18 ދިވެހިން ރާއްޖެ ގެނެސްފި
06:06
މަނަދޫ 80 އަހަރުގެ މީހާ ޕޮޒިޓިވްކަން އެނގުނީ ސާމްޕަލް ނަގައި އައިޖީއެމްއެޗުން ދޫކޮށްލާފައިވަނިކޮށް: ޑޮކްޓަރ
06:05
ބަލީގެ އަލާމާތް ނުފެނި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުން ގިނަ، ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ހުރިނަމަވެސް ފައިދާވެސް ކުރޭ
06:05
171 މީހަކަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދީފި
06:04
ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ ތެރެއިން 3600 މީހަކު ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެ
06:03
ލޮކްޑައުންގެ ސަބަބުން މާލޭގައި ތާށިވެފައި ތިބި މީހުން ރަށްރަށަށް ދެވޭނެ އުސޫލު ހޮނިހިރު ދުވަހު އާންމުކުރަނީ
06:03
ޔޫއޭއީން ބުނަނީ ހާލަތު ބަދަލު ކޮށްލާނެ ފަރުވާއެއް ކޮވިޑް-19 އަށް ހޯދިއްޖެ ކަމަށް
06:02
ކޮވިޑް-19 ގެ ފުރަތަމަ މަރާއެކު ސުވާލުތަކެއް - ކަންކަން ދިޔައީ އިހުމާލުންބާ؟
00:05
އިތުރު 10 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
22:11
ބޭނުންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ޓްރީޓޮޕް ބޭނުންކުރުމަށް 3 މަސްދުވަހުގެ އެމްއޯޔޫއެއްގައި ވަނީ ސޮއިކޮށްފައި
22:09
މާލޭގައި ތިބި ރަށްރަށުގެ މީހުންނަށް ރަށްރަށަށް ދިޔުމުގެ ކަންކަމާއި ގުޅޭ އިއުލާނެއް މާދަމާ ހާމަކުރާނެ
22:08
ފަރުކޮޅުފުށިން 28 މީހަކު ބަނޑޮހަށް މިރޭ ބަދަލުކުރެވޭނެ
22:06
ނ މަނަދޫ އަދި ހއ ތަކަންދޫ ވަނީ މޮނިޓަރިން އަށް ގެނެވިފައި
22:43
މީހަކު ބަލިވާ ހިސާބުން ފަރުވާދޭން ފަށާނެ، ނަތީޖާ ލިބޭތޯ ނުބަލާނެ
22:23
އައިސޮލޭޝަންގައި އޮތް އެއްތާކުން 95 މީހުން ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައި
22:20
އަމާޒު ބޯޓުން އިތުރު 2 ކޮންޓެކްޓްސް ފެނިފައިވޭ
22:18
ޑީއެޗް11 ގައި 6 މީހަކު އެބަތިބި