ބުރާސްފަތި 09 އޭޕުރިލް 2020
02 އައްސިދަ
1441 ޝައުބާން 16
ފަތިސް 04:49
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:16
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:27
ވަގުތުން

ކޮވިޑް-19: އެންމެ ފަހުގެ

860,821

ޚުލާސާ

  • ދިރާގުން 30 ދުވަހަށް ހިލޭ މޮބައިލް ޑޭޓާ ޕެކޭޖެއް ސްކޫލް ކުދިންނާއި ޓީޗަރުންނަށް ދެނީ
  • ލޯނުތަކަށް ފައިސާ ދައްކަން ފަސްކޮށްދޭ މުއްދަތުގައި އިތުރު އިންޓްރެސްޓެއް ނުނަގާނެ: ބީއެމްއެލް
  • ކޮވިޑަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރި މީހަކަށް "އެޓެންޑުވި" ނަރުހުންނާއި ޑޮކްޓަރު ހޯމް އައިސޮލޭޝަންގައި

28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 12:15

20:33

އުމްނާ އިސްމާއިލް

ދިރާގުން 30 ދުވަހަށް ހިލޭ މޮބައިލް ޑޭޓާ ޕެކޭޖެއް ސްކޫލް ކުދިންނާއި ޓީޗަރުންނަށް ދެނީ

29 މާރޗް 2020 | އާދީއްތަ 20:33

20:31

އުމްނާ އިސްމާއިލް

ލޯނުތަކަށް ފައިސާ ދައްކަން ފަސްކޮށްދޭ މުއްދަތުގައި އިތުރު އިންޓްރެސްޓެއް ނުނަގާނެ: ބީއެމްއެލް

29 މާރޗް 2020 | އާދީއްތަ 20:31

16:00

އުމްނާ އިސްމާއިލް

ކޮވިޑަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރި މީހަކަށް "އެޓެންޑުވި" ނަރުހުންނާއި ޑޮކްޓަރު ހޯމް އައިސޮލޭޝަންގައި

ކޮޗިން އިން ރާއްޖެއައި މީހެއް ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ދިޔަ ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެމީހާ ގޮސްފައިވަނީ ހޮސްޕިޓަލުގެ އީ.އާރް އަށް ކަމަށާއި އޭނަ އެ ހޮސްޕިޓަލަށް ދިޔައިރު އޭނާއަށް ފުރަތަމަ އެޓެންޑުވި މީހުން ތިބީ ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކުއިޕްމެންޓަކުއެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. (އެޓެންޑުވީ، 2 ނަރުހުންނާއި، ޑޮކްޓަރެއް).

އެހެންކަމުން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އެ 2 ނަރުހުންނާއި ޑޮކްޓަރު ތިބީ އެމީހާގެ ނަޓީޖާ ލިބެންދެން ހޯމްއައިސޮލޭޝަންގައި.

29 މާރޗް 2020 | އާދީއްތަ 16:00

15:52

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ކަރަންޓީންކުރެވޭ އެންމެން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓުކުރަނީ

ކަރަންޓީންކުރެވޭ އެންމެންވެސް، ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީން ދޫކޮށްލުމުގެ ކުރިން ޓެސްޓުކުރުމަށް ނިންމައިފި އެވެ. އެގޮތަށް ނިންމީ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އެކުލަވާލި އައު އުސޫލުގެ ދަށުންނެވެ. ސަބަބެއްކަމަށް ޑޮކްޓަރ ވިދާޅުވީ އެންމެ ޓެސްޓުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ޓެސްތު ކިޓްތައް ލިބިފައިވާތީކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖެ އަންނަ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއަށް ގެންދެވީއިރު، ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީން ދޫކޮށްލުމުގެ ކުރިން ޓެސްޓުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

29 މާރޗް 2020 | އާދީއްތަ 15:52

15:51

އުމްނާ އިސްމާއިލް

ފްލޫ ކްލިނިކުތަކުން މިހާތަނަށް 4660 މީހުންނަށް ޚިދުމަތް ދީފައިވޭ

ފްލޫ ކްލިނިކްތަކުން މިހާތަނަށް 4660 މީހުން ޚިދުމަތް ހޯދަން ގޮސްފައިވާކަމަށް. މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި 257 މީހަކު ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ޚިދުމަތް ހޯދާފައިވޭ

29 މާރޗް 2020 | އާދީއްތަ 15:51

15:50

އުމްނާ އިސްމާއިލް

ހުރަވަޅި މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓު މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތުގައި

ހުރަވަޅި މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓުން 2 ސާމްޕަލްއެއް ނެގުމަށް އެ ރިސޯޓު މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެވިފައިވާކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ.

29 މާރޗް 2020 | އާދީއްތަ 15:50

15:49

އުމްނާ އިސްމާއިލް

ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތަކުގައި 860 މީހުން އެބަތިބި

އައިސޮލޭޝަން ގައި ޖުމްލަ 23 މީހުން އެބަތިބި:

ވެލިދޫ އައިސޮލޭޝަން ފެސިލީޓީގައި: 20

ދަރުމަވަންތަ: 3

ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތަކުގައި 860 މީހުން އެބަތިބި.

29 މާރޗް 2020 | އާދީއްތަ 15:49

15:45

އުމްނާ އިސްމާއިލް

މިހާތަނަށް 908 ސާމްޕަލް ނެގިފައިވޭ

މިހާތަނަށް 908 ސާމްޕަލް ނެގިފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން 891 ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް ކަމަށް. އަދި 17 ސާމްޕަލް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވެއެވެ. ޕެންޑިންގް ގައި އެއްވެސް ސާމްޕަލް އެއް ނެތް.

29 މާރޗް 2020 | އާދީއްތަ 15:45

12:59

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19 ގެ ޕްރެސް މިއަދު އޮންނާނީ 03:30 ގައި: އެޗްޕީއޭ

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް ކޮވިޑް-19 ޓާސްކްފޯރސްއިން ނެޝަނަލް އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގައި އާދައިގެ މަތިން ކޮންމެ ދުވަހަކު ބާއްވަމުން އަންނަ ޕްރެސް މިއަދު ވަނީ 0330 އަށް ފަސްކޮށްފައެވެ.

މި ޕްރެސް ރާއްޖެ ޓީވީން ވަގުތުން ގެނެސްދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

29 މާރޗް 2020 | އާދީއްތަ 12:59

11:15

އިސްމާޢީލް ޝާހް

ކޮވިޑް-19: ހަތަރު މަހުގެ މުސާރަ ނުނަގަން ޔުވެންޓަސްގެ ކުޅުންތެރިން ނިންމައިފި

ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) ގެ ސަބަބުން ދިމާވާ މާލީ ގޮންޖެހުންތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް، އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސްގެ ކުޅުންތެރިން ކުރިއަށް އޮތް ހަތަރު މަހުގެ މުސާރަ ނުނަގަން ނިންމައިފި އެވެ.

މިވަގުތު ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓާލާފައި އޮތުމުން، އެކި ކްލަބުތަކަށް މާލީ ގޮތުން ވަނީ ގޮންޖެހުންތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައެވެ. އެހެންކަމުން ކުރިއަށް އޮތް ހަތަރު މަހުގެ މުސާރަ ނުނަގަން ޔުވެންޓަސްގެ ކުޅުންތެރިންގެ އިތުރަށް އެޓީމުގެ ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސާރީ ނިންމިއިރު، މި މުއްދަތުގައި ޔުވެންޓަސްއަށް 90 މިލިއަން ޔޫރޯ ރައްކާކުރެވޭނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ.

29 މާރޗް 2020 | އާދީއްތަ 11:15

10:35

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

އިތުރު ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އިނގިރޭސީވިލާތުން ރާއްޖެއައި ދިވެއްސެއް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފަައިވަނީ ޔޫކޭއިން އައި ދިވެއްސެއް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމައި ގުޅިގެން އެކަން ބަލަމުންދާ ކަމަށެވެ. މި މީހާ ހުރީ ރޯޔަލް އައިލެންޑް ރިސޯޓް ކަރަންޓީންގައެވެ.

29 މާރޗް 2020 | އާދީއްތަ 10:35

23:14

ލައިޝާ އަހްމަދު

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ރާއްޖެއިން ހާލު ދެރަވި މީހާ: ކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކަށް ޑޮކްޓަރުންގެ ވެސް އުއްމީދު ކެނޑުނު!

28 މާރޗް 2020 | ހޮނިހިރު 23:14

23:13

ލައިޝާ އަހްމަދު

ކޮވިޑް-19: ޔޫކޭގައި އާއިލާ ގޮވައިގެން ކުރަމުންދާ ތަޖުރިބާ ދިވެހި ޑޮކްޓަރެއްގެ ދުލުން!

28 މާރޗް 2020 | ހޮނިހިރު 23:13

22:36

އިސްމާޢީލް ޝާހް

ކޮވިޑް-19: ސިޓީގެ އިއްތިހާދު ސްޓޭޑިއަމް ނެޝަނަލް ހެލްތު ސާވިސަސްއަށް

އިނގިރޭސި ކްލަބު މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ އިއްތިހާދު ސްޓޭޑިއަމް އެ ގައުމުގެ ނެޝަނަލް ހެލްތު ސާވިސަސްއަށް ދީފިއެވެ.

މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ނެޝަނަލް ހެލްތު ސާވިސަސްއަށް އެ ޓީމުގެ ދަނޑު ދިނީ، މުޅި ދުނިޔޭގައި މިހާރު ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އާ ގުޅިގެން ނެޝަނަލް ހެލްތު ސާވިސަސް އިން އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުންނެވެ. ސިޓީން ނެޝަނަލް ހެލްތު ސާވިސަސް އާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރިއިރު، ކޮވިޑް-19 އިން ސަލާމަތްވަންދެން ނެޝަނަލް ހެލްތު ސާވިސަސްއަށް އިއްތިހާދު ސްޓޭޑިއަމް ބޭނުންކުރެވޭނެ އެވެ.

28 މާރޗް 2020 | ހޮނިހިރު 22:36

21:59

އުމްނާ އިސްމާއިލް

މާލޭގައި 17 ފަރާތެއް ހޯމް އައިސޮލޭޓް ކުރެވިފައި، 44 ފަރާތެއް ހޯމް ކަރަންޓީން ކުރެވިފައި އެބަތިބި!

28 މާރޗް 2020 | ހޮނިހިރު 21:59

21:58

އުމްނާ އިސްމާއިލް

ޔޫއޭއިން ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ ދިވެއްސެއް ނޫންކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ

28 މާރޗް 2020 | ހޮނިހިރު 21:58

21:48

އުމްނާ އިސްމާއިލް

ރާއްޖެއަށް 70 ވެންޓިލޭޓަރ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން

ރާއްޖެއަށް 70 ވެންޓިލޭޓަރ ގެނައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި އެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ.

28 މާރޗް 2020 | ހޮނިހިރު 21:48

21:38

އުމްނާ އިސްމާއިލް

874 ސާމްޕަލް ނެގެޓިވް

ލެބަށް ފޮނުވިފައިވާ ސާމްޕަލްތަކުގެ ތެރެއިން 874 ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް

1 ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާ ޕެންޑިންގްގައި

28 މާރޗް 2020 | ހޮނިހިރު 21:38

21:33

އުމްނާ އިސްމާއިލް

ރާއްޖޭގައި ވައިރަހަށް ފަރުވާހޯދަމުންދާ މީހުންގެ ހާލު ރަނގަޅު

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ މީހުންގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި. މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއިން މި ވައިރަސް ޖެހުނު 11 މީހަކު ރަނގަޅުވެފައިވާއިރު ފަރުވާ ހޯދަމުންދަނީ 3 މީހެކެވެ. އެމީހުންގެ ހާލު ރަނގަޅެވެ.

28 މާރޗް 2020 | ހޮނިހިރު 21:33

21:16

އަމަން ހަލީމް

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ރާއްޖެއިން ހާލު ދެރަވި މީހާ: ކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކަށް ޑޮކްޓަރުންގެ ވެސް އުއްމީދު ކެނޑުނު!

28 މާރޗް 2020 | ހޮނިހިރު 21:16

21:15

އަމަން ހަލީމް

ކޮވިޑް-19 އާއި ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް ގޫގްލް އިން 800 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބޮޑު އެހީއެއް

28 މާރޗް 2020 | ހޮނިހިރު 21:15

21:14

އަމަން ހަލީމް

ކަރަންޓީން ކުރެވިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ކަރަންޓީނު ގަވައިދާ ޙިލާފުވި މައްސަލަ ބަލަނީ

28 މާރޗް 2020 | ހޮނިހިރު 21:14

21:13

އަމަން ހަލީމް

ކުރެއްދޫ ޑޮކްޓަރުގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓަން ކޯޓު އަމުރެއް ނެރެފި

ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޑޮކްޓަރުގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓަން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން އިމިގްރޭޝަނަށް އަމުުރުކޮށްފި އެވެ.

28 މާރޗް 2020 | ހޮނިހިރު 21:14

17:22

އިސްމާޢީލް ޝާހް

ކޮވިޑް-19: މުސާރާ ކުޑަކުރަން ރޮނާލްޑޯ ނިންމައިފި

ޔުވެންޓަސްގެ މުސާރަ ކުޑަކުރަން ޕޯޗުގަލްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ނިންމައިފި އެވެ.

މިހާރު މުޅި ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) ގެ ސަބަބުން ފުޓްބޯޅަ ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވާއިރު، ގިނަ ކްލަބުތަކަށް ވަނީ މާލީ ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައެވެ.

ޔުވެންޓަސްއިން ކުޅުންތެރިންގެ މުސާރަ ކުޑަކޮށްފައި ނުވި ނަމަވެސް، ރޮނާލްޑޯ ވަނީ އޭނށާގެ މުސާރާއިން 3.8 މިލިއަން ޔޫރޯ މަދުކުރަން ނިންމާފައެވެ. ޔުވެންޓަސްއާއެކު ރޮނާލްޑޯއަށް އަހަރަކު 30 މިލިއަން ޔޫރޯގެ މުސާރައެއް ލިބެއެވެ.

28 މާރޗް 2020 | ހޮނިހިރު 17:22

15:03

އަމަން ހަލީމް

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވީ އިތުރު ދެ މީހެއްގެ ބަލި ފަސޭހަވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ އިތުރު ދެ މީހެއްގެ ބަލި ފަސޭހަވެއްޖެ ކަމަށް އެންއީއޯސީން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މީހަރު މި ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަނީ ތިން މީހެކެވެ.

28 މާރޗް 2020 | ހޮނިހިރު 15:04

11:14

އިސްމާޢީލް ޝާހް

ކޮވިޑް-19: ގެދޮރު ނެތް މީހުންނަށް އެމްބާޕޭގެ ދީލަތި އެހީއެއް

ފްރާންސްގައި ގެދޮރުނެތް މީހުންނަށް ޕީއެސްޖީގެ ޒުވާން ފޯވާޑް ކީލިއަން އެމްބާޕޭ މާލީ ގޮތުން އެހީތެރިވެއްޖެ އެވެ.

ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އާ ގުޅިގެން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެމްބާޕޭ މާލީ ގޮތުން އެހީވެފައިވަނީ އެގައުމުގެ "އައްބެ ޕިއެރޭ ފައުންޑޭޝަން" މެދުވެރިކޮށެވެ. އެ ފައުންޑޭޝަނަށް އެމްބާޕޭ ހަދިޔާކުރި ފައިސާގެ އަދަދު ހާމަކޮށްފައި ނުވި ނަމަވެސް، އެ ފައުންޑޭޝަނުން ވަނީ ގެދޮރު ނެތް މީހުންނަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އެމްބާޕޭ ދީލަތި އެހީއެއް ވެފައިވާކަން ހާމަކޮށްފައެވެ.

28 މާރޗް 2020 | ހޮނިހިރު 11:14

10:15

އިސްމާޢީލް ޝާހް

ކޮވިޑް-19: ރެއުސްގެ މާލީ އެހީތެރިކަން ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް

ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމުންޑުގެ ކެޕްޓަން މާކޯ ރެއުސް އާއި އޭނާގެ އާއިލާއިން ޖަރުމަންގެ ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި އެވެ.

މިހާރު ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އާ ގުޅިގެން ގިނަ ވިޔަފާރިތައް ވަނީ އަޑިއަޅާލާފައެވެ. އެހެންކަމުން މާކޯ ރެއުސް އާއި އޭނާގެ އާއިލާއިން ވަނީ މާލީ ގޮތުން ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ފަސް ލައްކަ ޔޫރޯ ހަދިޔާކޮށްފައެވެ.

28 މާރޗް 2020 | ހޮނިހިރު 10:15

22:30

އިސްމާޢީލް ޝާހް

ކޮވިޑް-19: ޗެލްސީގެ ކަލުމް ހަޑްސަން-އޮޑޯއި ރަނގަޅުވެއްޖެ

ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ޗެލްސީގެ ޒުވާން ފޯވާޑް ކަލުމް ހަޑްސަން-އޮޑޯއި ރަނގަޅުވެއްޖެ އެވެ.

އުމުރުން 19 އަހަރުގެ ކަލުމް ހަޑްސަން-އޮޑޯއި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މިމަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ހުކުރު ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ޗެލްސީގެ ކޯޗު ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް ވަނީ ކަލުމް ހަޑްސަން-އޮޑޯއި މި ވައިރަހުން ރަނގަޅުވެފައިވާ ކަން ހާމަކޮށްފައެވެ. ލަމްޕާޑް ބުނީ މި ވައިރަހުގެ ސަބަބުން ކަލުމް ހަޑްސަން-އޮޑޯއި އަށް މާބޮޑު އަސަރެއް ނުކުރާ ކަމަށާއި އޭނާގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށެވެ.

27 މާރޗް 2020 | ހުކުރު 22:30

21:47

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޓްރީޓޮޕް އާއި މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަން، އަދި އެއީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާދޭ މަރުކަޒެއް ނޫން: މަބްރޫކް

ދަރުބާރު ގޭގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ތަރުޖަމާން މަބްރުލް އަބްދުލްއަޒީޒް ވިދާޅުވީ އިމެޖެންސީ ހާލަތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ޓްރީޓޮޕް ސަރުކާރަށް ނެގުމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލާއެކު މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގައި އެ ހޮސްޕިޓަލުންވެސް ވަރަށް ބޮޑު އެއްބާރުލުމެއް ދެމުން އަންނަ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިހާތަނަ އެއީ ކޮވިޑް-19 އަށް އެއްވެސް މީހަކަށް ފަރުވާދޭ މަރުކަޒެއް ނޫން ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ.

މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ އިމެޖެންސީ ހާލަތުގައި ޓްރީޓޮޕް ބޭނުންކުރާނަމަ އެކަން އާންމުކޮށް އިއުލާންކުރާނެ ކަމަށެވެ.

27 މާރޗް 2020 | ހުކުރު 21:47

21:43

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޔޫއޭއީގައި ދިވެއްސަކު ޕޮޒިޓިވްވި މައްސަލާގައި އަދިވެސް އަޕްޑޭޓެއް ނުލިބޭ: މަބްރޫކް

ދަރުބާރު ގޭގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ތަރުޖަމާން މަބްރޫކް އަބްދުލްއަޒީޒް ވިދާޅުވީ އެ މީހާ ޕޮޒިޓިވްވިކަމަށް ޔޫއޭއީ ސަރުކާރުން ހާމަކުރުމާއެކު އެ މީހާ އާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމަތު ހޯދުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ދިވެހި މީހާއާއި ގުޅޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިނުވާކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ.

27 މާރޗް 2020 | ހުކުރު 21:43

21:40

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

އިޓަލީ ދެ ފަތުރުވެރިން ފުރައިގެން ދިޔައިރު، 2 މީހުންގެ ގައިން އެއްވެސް އަލާމާތެއް ނުފެނޭ: މަބްރޫކް

ދަރުބާރުގޭގައި ބާއްވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ތަރުޖަމާން މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއިން ފުރައިގެން ދިޔަފަހުން، ދަތުރުމަތީގައި ވަނިކޮށް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި އިޓަލީ ދެ ފަތުރުވެރިން ފުރައިގެންދިޔައީ، އިޓަލީ ސަރުކާރުން ބޭއްވި ހާއްސަ ފްލައިޓެއްގައި ކަމަށެވެ. އަދި އެ ދެ މީހުންނަކީ 14 ދުވަސް ހަމަކޮށްފައިތިބި ދެ މީހުންކަމަށާއި، އެ މީހުން ފުރިއިރުވެސް ބަލީގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ފެނިފައިނުވާކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ.

މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ އަމަލުކުރަމުން އަންނަ އުސޫލުގައިވާގޮތުން އައިސޮލޭޝަންއަށް ގެންދެވޭތާ 14 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް އަލާމާތެއް ނުފެންނަނަމަ އެ މީހުން އައިސޮލޭޝަނުން ފޮނުވާލެވޭކަމަށެވެ. އެ ދެ މީހުން ކޮވިށް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވިކަން އެނގުނީ އެ ދެ މީހުން ފުރައިގެން ދިޔަ ފަހުން، އެޗްޕީއަށް ލިބުނު ނަތީޖާތަކުންނެވެ.

27 މާރޗް 2020 | ހުކުރު 21:40

21:35

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ދިވެއްސަކު ޕޮޒިޓިވްވުމުން ގިނަ ބަޔަކު އައިސޮލޭޝަންގައި ތިބުމަށް ވަނީ އެންގިފައި: މަބްރޫކް

ދަރުބާރުގޭގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ތަރުޖަމާން މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ ހުކުރު ދުވަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖެއިން ދިވެއްސަކު ޕޮޒިޓިވްވުމުން ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ ހެދުމަށްފަހު ގިނަ ބަޔަކު ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް އެންގިފައިވާކަމަށެވެ. އަދި އިތުރަށް ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ.

27 މާރޗް 2020 | ހުކުރު 21:35

21:33

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ކޭސްތަކުގެ އަދަދަކީ 16

ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ރާއްޖެއިން ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 16 އަށް އަރާފައިވާކަމަށް ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފި އެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަރ ސެކެރެޓަރީ މްބަރޫކް އަބްދުލްއަޒީޒް ވިދާޅުވީ އަދަދު 16 އަށް އެރީ އިޓަލީއަށް ފުރި 2 ފަތުރުވެރިންވެސް ހިމަނައިގެންކަމަށެވެ. އަދި އެ ދެ ފަތުރުވެރިން ފުރާފައިވަނީ މިއަދުކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ.

މިހާތަނަށް 853 ސާމްޕަލް ނެގުނުއިރު، އޭގެތެރެއިން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ 16 މީހުންނެވެ. ނެގެޓިވްވެފައިވަނީ 800 ސާމްޕަލް އެވެ. އަދި ބާކީ ސާމްޕަލްތަކުގެ ނަތީޖާ ލިބިފައެއް ނުވެ އެވެ.

27 މާރޗް 2020 | ހުކުރު 21:33

18:14

އިސްމާޢީލް ޝާހް

ކޮވިޑް-19: ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީން މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރުމާކުރުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީން މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި އެވެ.

ޕީއެސްޖީން ވަނީ އެ ގައުމުގެ ޗެރިޓީއަކަށް އެއް ލައްކަ ޔޫރޯ ހަދިޔާކޮށްފައެވެ. މި ފައިސާ ހޭދަކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެ ގައުމުގެ ކުޑަކުދިންނާއި، ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އިތުރަށް ގެދޮރުނެތް މީހުންނަށެވެ. މީގެ އިތުރަށް ފްރާންސްގެ ޑޮކްޓަރުންނަށްވެސް މި ފައިސާ ހޭދަކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

27 މާރޗް 2020 | ހުކުރު 18:14

17:57

އިސްމާޢީލް ޝާހް

ކޮވިޑް-19: އެކެޑަމީތަކުގެ ހާލަތު އޮޅުންފިލުވައި އެހީތެރިވުމަށް ގޮވާލައިފި

ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އާ ގުޅިގެން ހުއްޓިފައިވާ ކުޅިވަރު އެކެޑަމީތަކުގެ ހާލަތު އޮޅުންފިލުވައި އެހީތެރިވުމަށް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަހުމަދު މަރުޒޫގު (މަރޭ) ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

މިމަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފައެވެ. މިއާއެކު ގިނަ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކުން ކުޅިވަރުގެ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓާލާފައިވާއިރު، ކުޅިވަރު އެކެޑަމީތަކުން ވަނީ އެ އެކެޑަމީތަކުގެ ހަރަކާތްތައްވެސް ހުއްޓާލާފައެވެ.

27 މާރޗް 2020 | ހުކުރު 17:57

15:46

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ކޮވިޑް-19 އަށް ދިވެއްސަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވީ ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ އިނގެރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެ އައި ދިވެއްސެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ 38 އަހަރުގެ ދިވެއްސެއްކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިގޮތުގައި އެ މީހާ މިހާރު ހުރީ ހޮލިޑޭ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގަ އެވެ. އެ މީހާ ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ 22 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިގޮތުގައި މި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް އެ މީހާގެ ގައިން އެއްވެސް އަލާމާތެއް ފެނިފައެއް ނުވެ އެވެ.

27 މާރޗް 2020 | ހުކުރު 15:52

15:39

ސިމާހާ ނަސީމް

ރާއްޖެއިން ފުރައިގެން ދިޔަ އިޓަލީގެ ދެ ފަތުރުވެރިޔަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި ކަރަންޓީންގެ މުއްދަތު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އެނބުރި އިޓަލީއަށް ދިޔަ 2 ފަތުރުވެރިޔަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތުލިބިފައިވާކަމަށެވެ.

27 މާރޗް 2020 | ހުކުރު 15:45

14:43

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އިންޑޮނޭޝިޔާއިން އަލަށް 153 މީހުންނަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި

އިންޑޮނޭޝިޔާއިން އަލަށް 153 މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހިފައިވާކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި އެވެ. މިއީ މިހާތަނަށް އެއް ދުވަހާ އެންމެ ގިނަ މީހުންނަށް އެގައުމުން ވައިރަސް ޖެހިގެން ރިކޯޑްކޮށްފައިވާ ދުވަހެވެ. މިހާތަނަށް އެގައުމުން 1,046 މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހިފައިވެ އެވެ. އަދި 87 މީހުންވަނީ މަރުވެފަ އެވެ.

27 މާރޗް 2020 | ހުކުރު 14:43

12:58

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ސައުތު އެފްރިކާއިން ދެ މީހުން މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ސައުތު އެފްރިކާއިން ދެ މީހަކު މަރުވެފައިވާކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި އެވެ. މިހާތަނަށް އެގައުމުން މިވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައިވަނީވެސް މި ދެ މީހުންނެވެ. މިހާތަނަށް އާއިރު ސައުތު އެފްރިކާއިން މިވައިރަސް ޖެހިގެން ހާހަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ.

27 މާރޗް 2020 | ހުކުރު 12:58

12:51

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ރަޝިޔާއިން ކެފޭތަކާއި ރެސްޓޯރެންޓްތައް ބަންދުކުރަނީ

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ރަޝިޔާގައި ކެފޭތަކާއި ރެސްޓޯރެންޓްތައް ވަގުތީގޮތުން ބަންދުކުރުމަށް އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ. އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ބުނެފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން އެއް ހަފްތާގެ މުއްދަތަށް ކެފޭތަކާއި ރެސްޓޯރެންޓްތައް ބަންދުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެތަންތަނުން ޑެލިވަަރީ ކޮށްދެވޭނެކަމަށް އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ.

27 މާރޗް 2020 | ހުކުރު 12:51

12:09

ލައިޝާ އަހްމަދު

ވައިރަސް ލައްކައަކަށް އެރީ 67 ދުވަހުން، ނަމަވެސް 4 ލައްކައަށް އަރަން ނެގީ 2 ދުވަސް، ސަމާލުވޭ: ޓެޑްރޯސް

27 މާރޗް 2020 | ހުކުރު 12:09

12:08

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

10،000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހުނު ޔޫރަޕްގެ ފަސްވަނަ ގައުމަކަށް ސްވިޒަލެންޑް

27 މާރޗް 2020 | ހުކުރު 12:08

12:00

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ވިއެޓްނާމްގައި އެތެރޭގެ އުދުހުންތައް މަދުކޮށް އާންމުން އެއްވެ އުޅުން ދެ ހަފްތާގެ މުއްދަތަށް މަނާކޮށްފި

ވިއެޓްނާމްގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެތެރޭގެ އުދުހުންތައް މަދުކޮށް އާންމު އެއްވެ އުޅުން މަނާކޮށްފި އެވެ. އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ބުނެފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން ދެ ހަފްތާގެ މުއްދަތަށް މިފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޒުކުރަމުންދާނެ ކަމަށެވެ. އެތެރޭގައި 20 މީހުންނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވެގެން ކުރިޔަށްގެންދާ އިވެންޓްތައް ބޭއްވުން މަނާކޮށްފައިވާއިރު ބޭރުގައި 10 މީހުންނަށްވުރެ އިތުރަށް ބައިވެރިވެގެން އެއްވެސް ކަމެއް ކުރިޔަށް ނުގެންދިޔުމަށް ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.

27 މާރޗް 2020 | ހުކުރު 12:00

11:29

ލައިޝާ އަހްމަދު

އުޒްބެކިސްތާނުގެ ޑޮކްޓަރުންގެ އަގުވަޒަން ކުރުމަށް މުސާރަ ބޮޑުކޮށް، ވައިރަސް ޖެހިއްޖެ ނަމަ އިތުރު 10،000 ޑޮލަރު!

27 މާރޗް 2020 | ހުކުރު 11:29

11:29

ލައިޝާ އަހްމަދު

ސައުތް އެފްރިކާއިން 3 ހަފްތާގެ ލޮކްޑައުންއަކަށް ގޮސްފި

27 މާރޗް 2020 | ހުކުރު 11:29

11:20

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ޗައިނާއިން އިންޑޮނޭޝިޔާއަށް ސިއްހީ ސާމާނު ފޯރުކޮށްދީފި

40 ޓަނުގެ ސިއްހީ ސާމާނު ޗައިނާއިން އިންޑޮނޭޝިޔާއަށް ފޯރުކޮށްދީފި އެވެ. އިންޑޮނޭޝިޔާއިން މިހާތަނަށް އާއިރު 900 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހިފައިވާއިރު 78 މީހުން ވަނީ ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފަ އެވެ. އެގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް 500،000 ޓެސްޓް ކިޓް ބެހުމަށް އެގައުމުން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.

27 މާރޗް 2020 | ހުކުރު 11:20

11:04

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އޮސްޓްރޭލިއާއަށް އެނބުރި އަންނަ އެގައުމުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ކަރަންޓީނުކުރުމަށް އެގައުމުން ނިންމައިފި

އެހެން ގައުމުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ރައްޔިތުން އެނބުރި ގައުމަށް އައިސްފިނަމަ ހުރިހާ އެންމެންވެސް ކަރަންޓީނުކުރާ ގޮތަށް އެގައުމުން ނިންމައިފި އެވެ. އޮސްޓްރޭލިއާއިން ބުނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރެއިން ފެށިގެން މިގޮތަށް އަމަލުކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ގެތަކުގައި ސެލްފް އައިސޮލޭޝަންގައި ތިބެންޖެހޭ މީހުން އެކަން އެގޮތަށް ކުރޭތޯ ސިފައިން ކަށަވަރުކުރަމުން ގެންދާނެކަމަށްވެސް އެގައުމުން ބުނެއެވެ. އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ސްކޮޓް މޮރިސަން ވިދާޅުވީ ގައުމަށް އެނބުރި އަންނަ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ހޮޓަލެއްގައި 14 ދުވަހުގެ ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތު ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭނެކަމަށެވެ. ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ގައުމަށް އެނބުރި އަންނަ ފަރާތްތަކުން ވައިރަސް ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެގެންދާތީ މިގޮތަށް ނިންމީކަމަށް ބޮޑުވަޒީރު ވިދާޅުވި އެވެ.

27 މާރޗް 2020 | ހުކުރު 11:04

10:35

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮވިޑް-19: އެޗްޑީއެފްސީގެ ލޯނުތައް ދެއްކުމަށް ލުޔެއް

ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީއެފްސީ) ގެ ހައުސިން ސްކީމްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުން ހަ މަސްދުވަހަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

އެކަމުގެ ތަފްސީލު ހާމަކޮށް އެކުންފުނިން ނެރެފައިވާ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ސަރުކާރުން ރާވައި ކުރިޔަށް ގެންދާ އިކޮނަމިކް ރިކަވަރީ ޕްލޭންގެ ދަށުން އެޗް.ޑީ.އެފްސީ އިން ވަނީ އެކުންފުނީގެ އިސްލާމިކް ވިންޑޯ، އެޗް.ޑީ.އެފްސީ އަމްނާ މެދުވެރިކޮށް ހައުސިންގ ފައިނޭންސް ފެސިލިޓީ ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މަހުން މަހަށްފައިސާ އަނބުރާ ދެއްކުމުގެ މުއްދަތު 6 މަސްދުވަހަށް ފަސްކޮށްދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

27 މާރޗް 2020 | ހުކުރު 10:35

10:34

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮވިޑް-19: އިންޑިޔާގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ މީހުންނަށް ވައިރަސްޖެހިގެން ރިޕޯޓްކުރީ ބުރާސްފަތިދުވަހު

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިންޑިޔާއިން މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ. އެއީ 75 މީހުންނެވެ. އިންޑިޔާއިން މިހާތަނަށް 724 މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހިފައިވާއިރު 17 މީހުންވަނީ ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފަ އެވެ. ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އިންޑިޔާ ވަނީ 21 ދުވަހަށް ލޮކްޑައުންކޮށްފަ އެވެ.

27 މާރޗް 2020 | ހުކުރު 10:34

10:21

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮވިޑް-19: ތައިލެންޑުން އަލަށް 91 މީހަކަށް ވައިރަސް ޖެހުނުއިރު އެކަކު މަރުވެއްޖެ

ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ތައިލެންޑުން އަލަށް 91 މީހަކަށް ވައިރަސް ޖެހިފައިވާއިރު އެކަކު މަރުވެފައިވާކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި އެވެ. އެއާއެކު އެގައުމުން ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1,136 އަށް އަރާފަ އެވެ. މިހާތަނަށް އާއިރު 97 މީހަކުވަނީ އެއްކޮށް ރަނގަޅުވެގެން އެގައުމުން ދޫކޮށްލާފަ އެވެ.

27 މާރޗް 2020 | ހުކުރު 10:21

މުހައްމަދު ފަޒީން

IamFazeen

އައިޝަތު ޝާނީ

Shaaknee

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

DeNaseer

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

AzuAzlifa

ސިމާހާ ނަސީމް

sim_kamana

އަމްނާ އިމާދު

amnabinthimad

އަލީ ސަމާޚް

AliSamah8

ދާނިޝް ނިޡާމް

Dhaanish_Nizam

އަމަން ހަލީމް

soupized

ލައިޝާ އަހްމަދު

LailaAhmeds

އަތޫފް އާތިފް

AthifAthoof

އުމްނާ އިސްމާއިލް

UmnaIsmail

ޒިހްނަތު ހަސަން

ziyo_mv

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

@makhuthoom

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

@schewra

ހުސައިން ފަރިޔާޒް

FariyaaxYaax

އިސްމާޢީލް ޝާހް

ismaelschurh

20:33
ދިރާގުން 30 ދުވަހަށް ހިލޭ މޮބައިލް ޑޭޓާ ޕެކޭޖެއް ސްކޫލް ކުދިންނާއި ޓީޗަރުންނަށް ދެނީ
20:31
ލޯނުތަކަށް ފައިސާ ދައްކަން ފަސްކޮށްދޭ މުއްދަތުގައި އިތުރު އިންޓްރެސްޓެއް ނުނަގާނެ: ބީއެމްއެލް
16:00
ކޮވިޑަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރި މީހަކަށް "އެޓެންޑުވި" ނަރުހުންނާއި ޑޮކްޓަރު ހޯމް އައިސޮލޭޝަންގައި
15:52
ކަރަންޓީންކުރެވޭ އެންމެން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓުކުރަނީ
15:51
ފްލޫ ކްލިނިކުތަކުން މިހާތަނަށް 4660 މީހުންނަށް ޚިދުމަތް ދީފައިވޭ
15:50
ހުރަވަޅި މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓު މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތުގައި
15:49
ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތަކުގައި 860 މީހުން އެބަތިބި
15:45
މިހާތަނަށް 908 ސާމްޕަލް ނެގިފައިވޭ
12:59
ކޮވިޑް-19 ގެ ޕްރެސް މިއަދު އޮންނާނީ 03:30 ގައި: އެޗްޕީއޭ
11:15
ކޮވިޑް-19: ހަތަރު މަހުގެ މުސާރަ ނުނަގަން ޔުވެންޓަސްގެ ކުޅުންތެރިން ނިންމައިފި
10:35
އިތުރު ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
23:14
ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ރާއްޖެއިން ހާލު ދެރަވި މީހާ: ކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކަށް ޑޮކްޓަރުންގެ ވެސް އުއްމީދު ކެނޑުނު!
23:13
ކޮވިޑް-19: ޔޫކޭގައި އާއިލާ ގޮވައިގެން ކުރަމުންދާ ތަޖުރިބާ ދިވެހި ޑޮކްޓަރެއްގެ ދުލުން!
22:36
ކޮވިޑް-19: ސިޓީގެ އިއްތިހާދު ސްޓޭޑިއަމް ނެޝަނަލް ހެލްތު ސާވިސަސްއަށް
21:59
މާލޭގައި 17 ފަރާތެއް ހޯމް އައިސޮލޭޓް ކުރެވިފައި، 44 ފަރާތެއް ހޯމް ކަރަންޓީން ކުރެވިފައި އެބަތިބި!
21:58
ޔޫއޭއިން ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ ދިވެއްސެއް ނޫންކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ
21:48
ރާއްޖެއަށް 70 ވެންޓިލޭޓަރ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން
21:38
874 ސާމްޕަލް ނެގެޓިވް
21:33
ރާއްޖޭގައި ވައިރަހަށް ފަރުވާހޯދަމުންދާ މީހުންގެ ހާލު ރަނގަޅު
21:16
ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ރާއްޖެއިން ހާލު ދެރަވި މީހާ: ކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކަށް ޑޮކްޓަރުންގެ ވެސް އުއްމީދު ކެނޑުނު!
21:15
ކޮވިޑް-19 އާއި ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް ގޫގްލް އިން 800 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބޮޑު އެހީއެއް
21:14
ކަރަންޓީން ކުރެވިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ކަރަންޓީނު ގަވައިދާ ޙިލާފުވި މައްސަލަ ބަލަނީ
21:13
ކުރެއްދޫ ޑޮކްޓަރުގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓަން ކޯޓު އަމުރެއް ނެރެފި
17:22
ކޮވިޑް-19: މުސާރާ ކުޑަކުރަން ރޮނާލްޑޯ ނިންމައިފި
15:03
ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވީ އިތުރު ދެ މީހެއްގެ ބަލި ފަސޭހަވެއްޖެ
11:14
ކޮވިޑް-19: ގެދޮރު ނެތް މީހުންނަށް އެމްބާޕޭގެ ދީލަތި އެހީއެއް
10:15
ކޮވިޑް-19: ރެއުސްގެ މާލީ އެހީތެރިކަން ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް
22:30
ކޮވިޑް-19: ޗެލްސީގެ ކަލުމް ހަޑްސަން-އޮޑޯއި ރަނގަޅުވެއްޖެ
21:47
ޓްރީޓޮޕް އާއި މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަން، އަދި އެއީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާދޭ މަރުކަޒެއް ނޫން: މަބްރޫކް
21:43
ޔޫއޭއީގައި ދިވެއްސަކު ޕޮޒިޓިވްވި މައްސަލާގައި އަދިވެސް އަޕްޑޭޓެއް ނުލިބޭ: މަބްރޫކް
21:40
އިޓަލީ ދެ ފަތުރުވެރިން ފުރައިގެން ދިޔައިރު، 2 މީހުންގެ ގައިން އެއްވެސް އަލާމާތެއް ނުފެނޭ: މަބްރޫކް
21:35
ދިވެއްސަކު ޕޮޒިޓިވްވުމުން ގިނަ ބަޔަކު އައިސޮލޭޝަންގައި ތިބުމަށް ވަނީ އެންގިފައި: މަބްރޫކް
21:33
ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ކޭސްތަކުގެ އަދަދަކީ 16
18:14
ކޮވިޑް-19: ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީން މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި
17:57
ކޮވިޑް-19: އެކެޑަމީތަކުގެ ހާލަތު އޮޅުންފިލުވައި އެހީތެރިވުމަށް ގޮވާލައިފި
15:46
ކޮވިޑް-19 އަށް ދިވެއްސަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
15:39
ރާއްޖެއިން ފުރައިގެން ދިޔަ އިޓަލީގެ ދެ ފަތުރުވެރިޔަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
14:43
އިންޑޮނޭޝިޔާއިން އަލަށް 153 މީހުންނަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި
12:58
ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ސައުތު އެފްރިކާއިން ދެ މީހުން މަރުވެއްޖެ
12:51
ރަޝިޔާއިން ކެފޭތަކާއި ރެސްޓޯރެންޓްތައް ބަންދުކުރަނީ
12:09
ވައިރަސް ލައްކައަކަށް އެރީ 67 ދުވަހުން، ނަމަވެސް 4 ލައްކައަށް އަރަން ނެގީ 2 ދުވަސް، ސަމާލުވޭ: ޓެޑްރޯސް
12:08
10،000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހުނު ޔޫރަޕްގެ ފަސްވަނަ ގައުމަކަށް ސްވިޒަލެންޑް
12:00
ވިއެޓްނާމްގައި އެތެރޭގެ އުދުހުންތައް މަދުކޮށް އާންމުން އެއްވެ އުޅުން ދެ ހަފްތާގެ މުއްދަތަށް މަނާކޮށްފި
11:29
އުޒްބެކިސްތާނުގެ ޑޮކްޓަރުންގެ އަގުވަޒަން ކުރުމަށް މުސާރަ ބޮޑުކޮށް، ވައިރަސް ޖެހިއްޖެ ނަމަ އިތުރު 10،000 ޑޮލަރު!
11:29
ސައުތް އެފްރިކާއިން 3 ހަފްތާގެ ލޮކްޑައުންއަކަށް ގޮސްފި
11:20
ޗައިނާއިން އިންޑޮނޭޝިޔާއަށް ސިއްހީ ސާމާނު ފޯރުކޮށްދީފި
11:04
އޮސްޓްރޭލިއާއަށް އެނބުރި އަންނަ އެގައުމުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ކަރަންޓީނުކުރުމަށް އެގައުމުން ނިންމައިފި
10:35
ކޮވިޑް-19: އެޗްޑީއެފްސީގެ ލޯނުތައް ދެއްކުމަށް ލުޔެއް
10:34
ކޮވިޑް-19: އިންޑިޔާގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ މީހުންނަށް ވައިރަސްޖެހިގެން ރިޕޯޓްކުރީ ބުރާސްފަތިދުވަހު
10:21
ކޮވިޑް-19: ތައިލެންޑުން އަލަށް 91 މީހަކަށް ވައިރަސް ޖެހުނުއިރު އެކަކު މަރުވެއްޖެ