ހޮނިހިރު 23 ޖެނުއަރީ 2021
5 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 09
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:33
ވަގުތުން

ކޮވިޑް-19: އެންމެ ފަހުގެ

971,595

ޚުލާސާ

  • ކޮވިޑް-19: ހުއްދަ ހޯދާފައިވާ ފިހާރައެއް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ފުލުހުން
  • ކޮންޓެކްޓުން މަދު، ކްލަސްޓަރ ތަކުގެ ކޮންޓެކްޓްވެސް މަދު، ލޮކްޑައުން ރަނގަޅު
  • ބިދޭސީން ތޮއްޖެހިގެން ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ 27 ތަނަކުން ސާމްޕަލް ނަގައިފި

28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 12:15

09:42

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

ކޮވިޑް-19: ހުއްދަ ހޯދާފައިވާ ފިހާރައެއް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ފުލުހުން

9 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 09:42

17:36

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮންޓެކްޓުން މަދު، ކްލަސްޓަރ ތަކުގެ ކޮންޓެކްޓްވެސް މަދު، ލޮކްޑައުން ރަނގަޅު

8 މެއި 2020 | ހުކުރު 17:36

17:35

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ބިދޭސީން ތޮއްޖެހިގެން ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ 27 ތަނަކުން ސާމްޕަލް ނަގައިފި

8 މެއި 2020 | ހުކުރު 17:35

17:31

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮވިޑަށް ޓެސްޓުކުރާ މެޝިން މިމަހުގެ 17 ގައި ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ: މަބްރޫކް

8 މެއި 2020 | ހުކުރު 17:31

17:29

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ގުޅީފަޅަށް ބަދަލުކުރި ބިދޭސީންނަށް ޚާއްސަކޮށް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގަނީ

8 މެއި 2020 | ހުކުރު 17:29

17:28

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކުރިޔަށް އޮތް ދެ ހަފްތާގައި މާލެ ސަރަހައްދުގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރަނީ

8 މެއި 2020 | ހުކުރު 17:28

17:26

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

އިތުރު 86 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ ޖުމްލަ އަދަދު 734 ށް

9 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 09:40

17:25

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮވިޑް-19: ގޭގެކުލި ނުދެއްކިގެން 12 މީހަކު ގެއިން ނެރެފައިވޭ؛ އެޗްއާރުސީއެމް

8 މެއި 2020 | ހުކުރު 17:25

17:49

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

އިތުރު 24 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 642 ށް

7 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 17:49

16:06

ލައިޝާ އަހްމަދު

ވަޒީފާއާ ގުޅޭ 2291 މައްސަލަ ޖޮބް ސެންޓަރަށް ހުށައަޅައިފި

7 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 16:06

15:04

ލައިޝާ އަހްމަދު

ޖޮބް ސެންޓަރަށް މިހާތަނަށް 2291 ޝަކުވާ ހުށައެޅިފައިވޭ

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، މިނިސްޓްރީގެ ޖޮބް ސެންޓަރަށް މިހާތަނަށް 2291 ޝަކުވާ ހުށައެޅިފައިވާ ކަމަށް، އެގޮތުން ނޯޕޭއާ ގުޅޭ 639 މައްސަލަ، ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުމުގެ 571 މައްސަލަ، މުސާރަ ކުޑަ ކުރުމުގެ 385 މައްސަލަ އަދި ސަސްޕެންޑް ކުރުމުގެ 162 މައްސަލަ، ސެލްފް އެމްޕްލޯއިޑް މީހުންގެ ވަޒީފާއަށް އަސަރު ކުރުމުގެ 280 މައްސަލައި އަދި އޭގެ އިތުރުންވެސް އިތުރު ކެޓެގަރީގެ މައްސަލަތައް ހިމެނޭ،

7 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 15:04

15:00

ލައިޝާ އަހްމަދު

ވަޒީފާ ގެއްލުނު ފަރާތްތަކަށް އެލަވަންސް ދިނުމުގެ އުސޫލު ގެޒެޓްކުރަނީ

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، ވަޒީފާ ގެއްލުނު ފަރާތްތަކަށް އެލަވަންސް ދިނުމުގެ އުސޫލު މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ގެޒެޓްކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް، އެގޮތުން އެ އުސޫލު ކުރިން އާންމު ނުކުރީ ޤާނޫނީ ގޮތުން އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ހުރުމުގެ ސަބަބުންކަމަށް ވިދާޅުވި

7 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 15:00

14:53

ލައިޝާ އަހްމަދު

ރިލީފް ފަންޑުގެ ތެރެއިން 51 ލޯނު ސްކީމް ދޫކޮށްފި، ޖުމުލަ އަގު 70 މިލިއަނަށް އަރާ

ބީއެމްއެލް މެދުވެރިކޮށް ރިލީފް ފަންޑުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް 51 ލޯނު ދޫކޮށްފި، އެ ލޯނުތަކުގެ ޖުމުލަ އަގު 70 މިލިއަނަށް އަރާ

-ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ-

7 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 14:53

14:49

ލައިޝާ އަހްމަދު

ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހު ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކުރާ ޚަރަދުތައް އާންމުކުރަނީ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކުރާ ޚަރަދުތައް ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެވެސް ހޯމަ ދުވަހު އާންމުކުރައްވާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެގޮތުން މިއީ ސަރުކާރުގެ ޒީރޯ ޓޯލެރެންސް ޓު ކޮރަޕްޝަންގެ ދަށުން ކުރާ މަސައްކަތެއްކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

7 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 14:49

04:39

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

އެމެރިކާގެ އައިލެންޑް އިނޮވޭޝަންގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކުރި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވެބިނަރގައި އެމްއައިޓީޑީސީގެ އެމްޑީ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ކޮންސަލްޓަންސީ އަދި އެޑްވައިޒަރީ ފާރމެއްކަމުގައިވާ 'އައިލެންޑް އިނޮވޭޝަން' ގެފަރާތުން ބޭއްވި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވެބިނަރ ގައި މޯލްޑިވްސް އިންޓިގްރޭޓެޑް ޓުއަރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއައިޓީޑީސީ) ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ރާއިދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި މި ވެބިނަރ އަކީ "އައިލެންޑްސް އެންޑް ދަ ކޮވިޑް 19 ޕެންޑަމިކް" މިމަޢުޟޫގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލާ ބޭއްވި ވެބިނަރއެކެވެ. އަދި އެކި ދާއިރާތަކުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ 5 ފަރާތަކުން ވަނީ މައުލޫމާތު ދެއްވާފައެވެ.

އެ ބޭފުޅުންނަކީ ގްރީން ލޭންޑުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް މިނެރަލް ރިސޯސަސް އޮނަރަ ބްލް ވިޓުސް ކުއާކީޓްސޮގް، އާއި ސްކޮޓްލެންޑްގެ ސްޓްރެތުކްލައިޑް ސެންޓަރ ފޮރ އެންވައިރަމަންޓަލް ލޯ އެންޑް ގަވަރނަންސް ގެ ކޯ- ޑައިރެކްޓަރ ޑރ. ފްރެންސެސްކޯ ސިންޑިކޯ، އާއި އެންގުއިލާގެ ތޯޓްފުލް ޑިޖިޓަލް އެޖެންސީގެ ޕާޓްނަރ މސ. ތަހީރާ ބެންކްސް، އާއި ކެނާރީ އައިލެންޑްސްގެ ލަޒަރޯތު ިބޒްންސް އެންޑް ރެސިޑެންޓްސް އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް މރ. ޑެނިއަލް ޓްރިގް އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްއައިޓީޑީސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުހައްމަދު ރާއިދުއެވެ.

މިވެބިނަރ ގައި ރާއިދު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަލިއަޅުވާލެއްވީ، ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް އަންނާނެ ބަދަލުތަކާއި، އަދި މިކަމުން އަރައިގަނެ، ފަތރުވެރިކަން ފަށައިގަންނައިރު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަންކަމުގެ މައްޗަށެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭ މިންވަރަށް ބަލާ، 2020 ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި އެތެރެ އާއި ބޭރުގެ އުދުހުންތަކަށް ހުޅުވާލެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށާއި، އެހެނަސް ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް މިސްރާބު ޖަހާނެކަމަށް ބޮޑަށް ބުރަވެވެނީ ނޮވެމްބަރ މަހުން ފެށިގެންކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

7 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 04:39

04:23

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ރަޝިޔާގެ ކަލްޗަރ މިނިސްޓަރު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް

ރަޝިޔާގެ ކަލްޗަރ މިނިސްޓަރު އޮލްގާ ލަޔޫބިމޮވިއާ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

އޮލްގާ، ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ އޭނާގެ ތަރުޖަމާނެވެ. ޓެސްޓުގެ ނަތީއްޖާ ލިބުމާއި އެކު އޮލްގާ ވަނީ އެކަމަނާގެ ގޭގައި އެކަހެރިވެވަޑައިގެންފަ އެވެ.

ކުރިން ނޫސްވެރިއެއްގެ އިތުރުން ޑޮކިއުމެންޓަރީ ފިލްމު ހެދުމުގައި އުުޅުއްވި އޮލްގާ މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރައްވާފައިވަނީ މި އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު އެވެ. އުމުރުން 39 އަހަރުގެ އޮލްގާ އަކީ ރަޝީޔާގެ ވަޒީރުންގެ ކެބިނެޓްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އެންމެ ހަގު ވަޒީރެވެ.

7 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 04:23

04:21

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ މީހުން މަރުވުމުން އަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރާ އެސްއޯޕީއެއް އެކުލަވާލައިފި

ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ ނުވަތަ ބައްޔަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހުން މަރުވުމުން ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައްތައް ކުރާނެ ގޮތުގެ ސްޓޭންޑަޑް އޮޕަރޭޓިންގް ޕްރޮސީޖަރ (އެސްއޯޕީ) އެއް އެކުލަވައިލައިފިއެވެ.

އެސްއޯޕީ އެކުލަވާލައިފައިވަނީ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އެކުލަވާލައިފައިވާ ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ގްރޫޕްގެ ފަންނީ ބޭފުޅުންގެ ނިންމުމާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މި ހާލަތުގައި އަމަލުކުރުމަށް އިރުޝާދު ދީފައިވާ ގޮތަށް ބަލައިގެންނެވެ. އެގޮތުން، އެސްއޯޕީ އެކުލަވާލަފައިވާ މަގްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް-19 ބަލިޖެހިފައިވާ ނުވަތަ ޝައްކުކުރެވޭ މީހަކު މަރުވުމުން އެބަލި ނުފެތުރޭގޮތަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު މައްޔިތާގެ ހަށިގަނޑު ގެންގުޅުމާއި، އުފުލުމާއި ވަޅުލުމުގެ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތަކެއް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 ބަލި ޖެހިގެން ނުވަތަ އެބަލި ޖެހިފައިވާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހުން މަރުވުމުން ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައަޅައި މިގޮތަށް މަރުވާ މީހުން ވަޅުލުމުގައި އެއްހަމައެއް ގެންގުޅުމަށް އެސްއޯޕީގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

7 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 04:21

04:20

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ހެރެތެރެ ކަރަންޓީނުން ފިލި ތިން މީހަކު ހޯދައިފި

ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުން ހެރެތެރެ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ކަރަންޓީނު ކޮށްފައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން ފިލި ފަސް މީހުންގެ ތެރެއިން ތިން މީހަކު ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ހެެރެތެރެގައި ކަރަންޓީނު ކޮށްފައިތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން ދިވެހި ފަސް ފިރިހެނުން ފިލާފާއިވާކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެއްގައި ބުނެފައެވެ. ފިލި މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ހޯދާފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު އަށެއް ޖެހިހާއިރު އެވެ.

އޭގެ ފަހުން މީޑިއާތަކަށް ފުލުހުން ފޮނުވާފައިވާ މެސެޖެއްގައި ބުނީ، ފިލި މީހުންގެ ތެރެއިން އިތުރު ތިން މީހުން ހޯދާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއާއި އެކު ފުލުހުން ދަނީ ފިލި މީހުންގެ ތެެރެއިން ފަސް ވަނަ މީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

7 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 04:20

04:06

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ސާމްޕަލް ދިނުމަށް ދެކޮޅުހުދި 4 ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ކޯޓު އަމުރު ނެރެފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރުމަށް ސާމްޕަލް ދޭން ދެކޮޅުހެދި ހަތަރު ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ކޯޓު އަމުރެއް ނެރެފި އެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ސިވިލް ކޯޓުން ބުނެފައިވަނީ، ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރުމަށްޓަކައި ސާމްޕަލް ދިނުމަށް ދެކޮޅު ހަދާފައިވާ ހަތަރު ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ސާމްޕަލް ދިނުމަށް އެންގާކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ސާމްޕަލް ނަގައިދިނުމަށް ޑިރެކްޓަރ އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު ކޮށްފައިވާ އަމުރު ތަންފީޒުކުރުމަށް އެކަމުގައި ޝާމިލްވާ ފަރާތްތަކަށާއި ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ވަނީ ނެރެފަ އެވެ.

7 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 04:06

04:04

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މާލެއިން ރަށަށް ދާން ބޭނުންވާ 45 މީހަކު ކަރަންޓީނުކޮށްފި

މާލެއަށް ކުރުމުއްދަތަކަށް ދަތުރުކޮށް، ލޮކްޑައުން ހާލަތާއި ގުޅިގެން އަނބުރާ ރަށަށް ނުދެވި ތިބި 42 މީހަކު ކަރަންޓީނު ކޮށްފިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތުގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ނެޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެންއީއޯސީ) އިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ ސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވީ، އެ މީހުންގެ ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތު ނިމުމަށް ފަހު ރަށަށް ދެވޭގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށެވެ.

7 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 04:04

04:03

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މާލެ ތެރޭގެ ހަރަކާތްތައް އިތުރަށް މަދުކުރަން ޓާސްކްފޯހުން މަޝްވަރާކޮށްފި

ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ކޭސްތަކުގެ އަދަދު އިތުރުވާނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭތީ، މީސް މީހުންގެ ހަރަކާތްތައް މަދުކުރަން އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ނެޝަނަލް ޓާސްކްފޯހުން މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަންތައްތައް ހިއްސާކުރައްވާ ރައީސް އޮފީހުން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ، ކޭސްތައް އިތުރުވެދާނެ ކަމަށް ޕްރޮޖެކްޝަންސްތަކުން ދައްކާތީ މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ސަމާލުވާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ކޮންމެހެން ބޭރަށް ދާން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި މެނުވީ އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް ދިއުން މަނާކުރަން މަޝްވަރާކޮށްފައި ވެއެވެ.

7 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 04:03

16:54

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

އިތުރު 44 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 600 ށް ވުރެ މައްޗަށް

6 މެއި 2020 | ބުދަ 16:54

15:39

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

މި ދުވަސްވަރު އެތެރެ ކުރެވޭ ބާވަތްތަކުގެ ޑިއުޓީއާ ބެހޭ

އަސާސީ ތަކެއްޗާއި ރިލީފް ގުޑްސް ގެންނަމުންދޭ. މި ތަކެތި ލުއި ފަސޭހަ ގޮތެއްގައި ކްލިއަރ ކުރުމަށް އަވަސް ހިދުމަތްތަކެއް ހަމަޖެހިފައިވޭ. މިހާރު އެތެރެ ކުރެވޭ ތަކެތި ގިންތި ކުރުމުގެ ކަންކަން އިންޓަރނޭޝަނަލް މިންޑަގަނޑުތަކަށް ކުރިއަށްދޭ. ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ޓްރޭޑް ކުރެވޭ ތަކެތި ކްލަސިފައި ކުރެވިފައިވޭ. އެއިން ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅޭ ތަކެތި ލިސްޓްކޮށް ވިޔަފާރިއަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ.

6 މެއި 2020 | ބުދަ 15:39

15:22

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

މުދާ ބަލާ ފާސްކުރުން

ފްރަންޓްލައިންގައި އުޅޭ އޮފިސަރުންނާ އާއިލާގެ ސަލާމަތަށްޓަކައި ސޭފްޓީ އިކްވިޕްމަންޓްސް ފޯރުކޮށްދީ އެކަމަޑޭޝަން ހަމަ ޖައްސާފައިވަނީ އާއިލާތަކާ ވަކިން.

6 މެއި 2020 | ބުދަ 15:22

15:18

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

ބޯޑަރު މައްސަލައެއް ޖެހިއްޖެ ނަމަ އެކަން އެންގުމަށް ކަސްޓަމްސްއިން އެދިއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ގެ ދަތިތައް ހުރި ނަމަވެސް އެއްވެސް ގައުމެއްގެ އެއްވެސް މުދަލެއް ގެނައުމަށް ބޯޑަރުގެ ދަތިކަމެއް ހުރި ނަމަ ކަސްޓަމްސްއަށް އެންގުމަށް ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ގޮވާލަން: ނާޝިދު

6 މެއި 2020 | ބުދަ 15:18

15:09

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

އެހީގެ ސާމާނު އަވަހަށް ލިބޭނެ ގޮތް ހަދަމުންދޭ

އެހީގެ ގޮތުގައި ޝިޕްމަންޓްތައް ބޭރުން ފޯރުކޮށްދޭއިރު އެ ޝިޕްމަންޓްތައް އަވަހަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސަައްކަ ކުރަމުންދޭ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އިތުރު ބާވަތްތަކުގެ ޑިއުޓި މައާފް ކުރުމުގެ މަޝްވަރާތަކެއް މެޑް އާ ގުޅިގެން ކުރަމުންދޭ.

6 މެއި 2020 | ބުދަ 15:09

15:06

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

މިހާތަނަށް 9.6 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޑިއުޓީ މައާފުކޮށްފައިވޭ

ގިނަ އަދަދެއްގެ ތަކެތިން ޑިއުޓީ މައާފް ކުރުމާއި ގުޅިގެން މިހާތަނަށް 9.6 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޑިއުޓީ މައާފް ކޮށްފައިވޭ.

6 މެއި 2020 | ބުދަ 15:06

14:55

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

6900 ށް ވުރެ ގިނަ ސާމާނުގެ ޑިކްލަރޭޝަން ނިންމައިފި

މިހާތަނަށް 6900 ށް ވުރެ ގިނަ ސާމާނު ޑިކްލަރޭޝަން ނިންމާފައިވޭ.

361 އުޅަނދަކަށް އިންވާޑް ކްލިއަރަންސް ދީފައިވޭ.

6 މެއި 2020 | ބުދަ 14:55

14:51

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ގިނަ ބާވަތްތަކެއް ރާއްޖެ އެތެރެ ކުރަމުންދޭ

މިހާތަނަށް 4.7 މިލިއަން މާސްކް

ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރާ ސާމާނު 240 މެޓްރިކް ޓަނުގެ

ސައިބޯނި 59 މެޓްރިކް ޓަނުގެ

6 މެއި 2020 | ބުދަ 14:51

14:48

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ކާބޯތަކެތީގެ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ މިދިޔައަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު އެއްވަރެއްގައި ހިފަހެއްޓިފައި.

ކާޑުގެ ބާވްތްތަކާއި، ޕެޓްރޯލް، ބިހުން ކުރިއަރާފައިވޭ. އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ކާބޯތަކެތީގެ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ މިދިޔައަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު އެއްވަރެއްގައި ހިފަހެއްޓިފައި.

6 މެއި 2020 | ބުދަ 14:48

14:44

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި 1 މިލިއަން

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ދަތުރުފަތުރާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ ވިޔަފާރިތަކަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާ އިރު، ރާއްޖޭގެ އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް މި އަހަރުގެ އެޕްރީލްގެ ނިޔަލަށް 12 ބިލިއަނަށް އަދި އިންޕޯޓް ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި 1 މިލިއަން ލިބިފައިވޭ.

6 މެއި 2020 | ބުދަ 14:44

14:42

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

އާންމު ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ދަތިކަމެއް ނެތި ފަހިކޮށްދޭނެ: ކަސްޓަމްސް

ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އާންމު ބޭނުންތަަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ދަތިކަމެއް ނެތި ފަހިކޮށްދެވޭނެ ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން ދޭ ކަމަށް ކަސްޓަމްސް އިން ބުނެފި. ކަސްޓަމްސްގެ މަސައްކަތްވެސް ދާނީ އެގޮތަށް.

6 މެއި 2020 | ބުދަ 14:42

14:06

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

ބަންގުލަދޭޝް މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ، ޖުމްލަ އަދަދު 574 ށް

6 މެއި 2020 | ބުދަ 14:06

22:23

އަމަން ހަލީމް

އިތުރު 16 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕަޮޒިޓިވްވެއްޖެ، ޖުމްލަ އަދަދު 557ށް

5 މެއި 2020 | އަންގާރަ 22:25

22:22

އަމަން ހަލީމް

އިތުރު 2 މީހަކު ރަނގަޅުވެ، ބަލިން ފަސޭހަވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 20 އަށް!

7 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 04:03

22:22

އަމަން ހަލީމް

އިތުރު މީހަކަށް ވެންޓިލޭޓަރު ގުޅައިގެން ފަރުވާދޭން ފަށައިފި

5 މެއި 2020 | އަންގާރަ 22:22

15:09

ލައިޝާ އަހްމަދު

މާލޭގައި އެކްޓިވް ސަވައިލެންސްގެ ގޮތުގައި އިތުރު ޓެސްޓުތަކެއް ދަނީ ހަދަމުން

މިހާރު މާލޭގައި އެކްޓިވް ސަވައިލެންސްގެ ގޮތުގައި އިތުރު ޓެސްޓުތަކެއް ދަނީ ހަދަމުން، އަދި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީންވެސް ފޮނުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން،

5 މެއި 2020 | އަންގާރަ 15:09

15:05

ލައިޝާ އަހްމަދު

މަރުވި ބިދޭސީ މީހާގެ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ ގެ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރިއަށް

ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ ގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށްދާކަމަށް މަބްރޫކު ވިދާޅުވި، އަދި އެކަމުގެ ތަފްސީލުތައް ހާމަކުރައްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވި،

5 މެއި 2020 | އަންގާރަ 15:05

14:54

ލައިޝާ އަހްމަދު

މަރުވި ބިދޭސީ މީހާގެ އުމުރަކީ 33 އަހަރު

އޭނާއަކީ މިހާރު ފެނިފައިވާ ބިދޭސީ ކްލަސްޓަރއަކާ ގުޅުމެއް އޮތް މީހެއްތޯ ދަނީ ބަލަމުން، ރޭ ދަންވަރު ޓެސްޓްގެ ނަތީޖާ ލިބުނީވެސް، މިރޭ ޖަވާބެއް ދެވޭނީ އެކަމަށް،

އޭނާގެ އުމުރަކީ 33 އަހަރު،

ނިޔާވި ބިދޭސީ މީހާގެ ޓެސްޓް ހެދީ އެއްފަހަރު

5 މެއި 2020 | އަންގާރަ 14:55

14:50

ލައިޝާ އަހްމަދު

ބިދޭސީ މީހާ ވަޅުލާނީ ރާއްޖޭގައި އެސްއޯޕީގައި އޮންނަ ގޮތަށް

އެމްބަސީގެ ފަރާތުން އާއިލާއަށް ކޮމިއުނިކޭޓް ކޮށްފައިވޭ، ރާއްޖޭގައި އެސްއޯޕީގައި އޮންނަ ގޮތަށް ވަޅުލުމުގެ ކަންކަން ކުރަން އާއިލާއިން ކޮންސެންޓް ދީފައިވޭ

5 މެއި 2020 | އަންގާރަ 14:50

14:49

ލައިޝާ އަހްމަދު

ބިދޭސީ މީހާ ސިކުނޑީގެ ސީޓީ ސްކޭން ހެދިއިރު ސިކުނޑިއަށް ލޭ އެޅިފައިވޭ

ބިދޭސީ މީހާ ނިޔާވީ މިއަދު ހެނދުނު، ސިކުނޑިއަށް ލޭއެޅިފައިވޭ، ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ އެއީ، ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއް ލިބުނީ،

ސިކުނޑީގެ ސީޓީ ސްކޭން ހެދިއިރު ސިކުނޑިއަށް ލޭ އެޅިފައިވޭ، ބެލެވެނީ ލޭ ހޮޅިއެއް ފަޅައިގެން ގޮސް ކަމަށް އަދި ކުރިންވެސް ހުރި ބައްޔެއް ކަމަށް ބޮޑަށް ބެލެވެނީ، މިސާލަކަށް ލޭ ހޮޅިއެއް އުފެދުމުގައި ހުރި އައިބެއް ކަހަލަ ކަމެއް ކަމަށް،

-ޑޮކްޓަރުން-

5 މެއި 2020 | އަންގާރަ 14:49

13:10

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ރާއްޖެއިން ދެ ވަނަ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ދެ ވަނަ މީހަކު ރާއްޖެއިން ނިޔާވެއްޖެ އެވެ. ރާއްޖެ އެމްވީއަށް އިތުބާރު ހުރި މަސްދަރަކުން އިނގިފައިވަނީ ނިޔާވެފައިވަނީ ދިވެއްސެއް ނޫން ކަމެވެ. މީގެކުރިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ނިޔާވެފައިވަނީ ދިވެއްސެކެވެ. ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ބަންގްލަދޭޝް މީހަކަށް ވަނީ އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާދޭން ފަށާފަ އެވެ.

5 މެއި 2020 | އަންގާރަ 13:10

11:58

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އިތުރު 6 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

5 މެއި 2020 | އަންގާރަ 11:58

00:30

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އިތުރު 6 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ ޖުމްލަ އަަދަދު 551 ށް

5 މެއި 2020 | އަންގާރަ 00:30

22:59

ލައިޝާ އަހްމަދު

"ވަކި ބަޔަކަށް ރައްކާތެރިކަން ލިބި، އަނެއްބަޔަކު ނުރައްކަލުގައި ތިބުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން"

4 މެއި 2020 | ހޯމަ 22:59

22:34

ލައިޝާ އަހްމަދު

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި ތިބި 6 މީހުންގެ ތެރެއިން 3 މީހުން ސްޓޭބަލް

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި އޮތް 6 މީހުންގެ ޙާލަތު

- 80 އަހަރުގެ ފިރިހެން މީހާ: އޮކްސިޖަން ދޭން ފެށިފައި

- 58 އަހަރުގެ އަންހެން މީހާ: ޙާލު ސްޓޭބަލް

- 48 އަހަރުގެ ފިރިހެން މީހާ: ޙާލު ސްޓޭބަލް

- 70 އަހަރުގެ މިހާ: އޮކްސިޖަން ދޭން ފެށިފައި

- 88 އަހަރުގެ މީހާ: ވެންޓިލޭޓަރުގައި

- އެހެން ކަމަކާ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކި މީހެއް- ޙާލު ސްޓޭބަލް

4 މެއި 2020 | ހޯމަ 22:34

22:21

ލައިޝާ އަހްމަދު

މަގުމަތީގައި އުޅެގެން 6 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި

ލޮކްޑައުންގެ ވަގުތުގައި މަގުމަތީގައި އުޅެގެން މިހާތަނަށް 139 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާއިރު، ހޯމަ ދުވަހު އެކަނިވެސް 6 މީހުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދެވިފައިވޭ

4 މެއި 2020 | ހޯމަ 22:21

22:20

ލައިޝާ އަހްމަދު

މިހާތަނަށް ޑެލިވަރީއަށް 6000 ޕާމީޓް، ވެހިކަލްއަށް 4000 ޕާމިޓް ދޫކޮށްފައިވޭ

ޑެލިވަރީއަށް 6000 ޕާމީޓް، ވެހިކަލްއަށް 4000 ޕާމިޓް ދޫކޮށްފައިވޭ

އަދި ސަޕޯޓް ސްޓާފުންނަށް 5000 ޕާމިޓް ދޫކޮށްފައިވޭ

4 މެއި 2020 | ހޯމަ 22:20

22:17

ލައިޝާ އަހްމަދު

ރާއްޖެއިން އިތުރު 4 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮވިޑް-19 ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކު އަޒީޒް ވިދާޅުވީ، މިހާތަނަށް 9231 ސާމްޕަލް ނެގިފައިވާ ކަމަށާއި، އޭގެ ތެރެއިން 545 މީހެއްގެ ނަތީޖާ ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް.

އަދި 8344 މީހެއްގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވްވެފައިވާއިރު، ނަތީޖާ ނުލިބިވެސް 345 ސާމްޕަލްއެއްވާކަމަށް ވިދާޅުވި

މިހާތަނަށް 4049 ކޮންޓެކްޓެއް މި ކޭސްތަކާ ގުޅިގެން ފާހަގަވެފައިވާއިރު، 234 ތަނެއް ވަނީ މޮނިޓަރިންއަށް ލެވިފައި

އައިސޮލޭޝަންގައި މިވަގުތު ތިބީ 458 މީހުން އަދި ކަރަންޓީންގައި 1759 މީހުން

4 މެއި 2020 | ހޯމަ 22:17

18:54

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤައުމާއި މުހާތަބުކުރައްވާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

"ރާއްޖޭގައި ކޯވިޑް-19 ގެ ޙާލަތު ވަޒަންކުރައްވާ ޞިއްޙީ ތަޖުރިބާކާރުން އަންދާޒާ ކުރައްވަނީ، ކުރިއަށް މިއޮތް ދެ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި، މާލޭގައި މި ބަލީގެ ޙާލަތު، މިހާރަށް ވުރެ މައްޗަށް ދިޔުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް.

އެހެންވީމާ، ކުރިއަށް މިއޮތް ދެ ހަފުތާއަކީ، އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ފަރުވާތެރިކަމާއި ވިސްނުންތެރިކަމާ އެކު މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ދެ ހަފުތާ. އެ ދުވަސްކޮޅުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުން، މި ބަލިން އަވަހަށް އަރައިގަތުމުގެ އުންމީދު ވަރަށް ބޮޑު.

މި ބައްޔަށް އިތުރު މީހުން މިވަގުތު ޕޮޒިޓިވް ވިޔަސް، މި ބަލި ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް މި ކުރާ މަސައްކަތް، އިރާދަ ކުރެއްވީތީ ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓިގެނެއް ނުދޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިންގެ އުންމީދެއްވެސް ނުގެއްލޭ."

4 މެއި 2020 | ހޯމަ 18:55

މުހައްމަދު ފަޒީން

IamFazeen

އައިޝަތު ޝާނީ

Shaaknee

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

DeNaseer

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

AzuAzlifa

ސިމާހާ ނަސީމް

sim_kamana

އަމްނާ އިމާދު

amnabinthimad

އަލީ ސަމާޚް

AliSamah8

ދާނިޝް ނިޡާމް

Dhaanish_Nizam

އަމަން ހަލީމް

soupized

ލައިޝާ އަހްމަދު

LailaAhmeds

އަތޫފް އާތިފް

AthifAthoof

އުމްނާ އިސްމާއިލް

UmnaIsmail

ޒިހްނަތު ހަސަން

ziyo_mv

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

makhuthoom

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

@schewra

ހުސައިން ފަރިޔާޒް

FariyaaxYaax

އިސްމާޢީލް ޝާހް

ismaelschurh

09:42
ކޮވިޑް-19: ހުއްދަ ހޯދާފައިވާ ފިހާރައެއް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ފުލުހުން
17:36
ކޮންޓެކްޓުން މަދު، ކްލަސްޓަރ ތަކުގެ ކޮންޓެކްޓްވެސް މަދު، ލޮކްޑައުން ރަނގަޅު
17:35
ބިދޭސީން ތޮއްޖެހިގެން ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ 27 ތަނަކުން ސާމްޕަލް ނަގައިފި
17:31
ކޮވިޑަށް ޓެސްޓުކުރާ މެޝިން މިމަހުގެ 17 ގައި ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ: މަބްރޫކް
17:29
ގުޅީފަޅަށް ބަދަލުކުރި ބިދޭސީންނަށް ޚާއްސަކޮށް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގަނީ
17:28
ކުރިޔަށް އޮތް ދެ ހަފްތާގައި މާލެ ސަރަހައްދުގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރަނީ
17:26
އިތުރު 86 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ ޖުމްލަ އަދަދު 734 ށް
17:25
ކޮވިޑް-19: ގޭގެކުލި ނުދެއްކިގެން 12 މީހަކު ގެއިން ނެރެފައިވޭ؛ އެޗްއާރުސީއެމް
17:49
އިތުރު 24 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 642 ށް
16:06
ވަޒީފާއާ ގުޅޭ 2291 މައްސަލަ ޖޮބް ސެންޓަރަށް ހުށައަޅައިފި
15:04
ޖޮބް ސެންޓަރަށް މިހާތަނަށް 2291 ޝަކުވާ ހުށައެޅިފައިވޭ
15:00
ވަޒީފާ ގެއްލުނު ފަރާތްތަކަށް އެލަވަންސް ދިނުމުގެ އުސޫލު ގެޒެޓްކުރަނީ
14:53
ރިލީފް ފަންޑުގެ ތެރެއިން 51 ލޯނު ސްކީމް ދޫކޮށްފި، ޖުމުލަ އަގު 70 މިލިއަނަށް އަރާ
14:49
ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހު ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކުރާ ޚަރަދުތައް އާންމުކުރަނީ
04:39
އެމެރިކާގެ އައިލެންޑް އިނޮވޭޝަންގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކުރި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވެބިނަރގައި އެމްއައިޓީޑީސީގެ އެމްޑީ
04:23
ރަޝިޔާގެ ކަލްޗަރ މިނިސްޓަރު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް
04:21
ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ މީހުން މަރުވުމުން އަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރާ އެސްއޯޕީއެއް އެކުލަވާލައިފި
04:20
ހެރެތެރެ ކަރަންޓީނުން ފިލި ތިން މީހަކު ހޯދައިފި
04:06
ސާމްޕަލް ދިނުމަށް ދެކޮޅުހުދި 4 ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ކޯޓު އަމުރު ނެރެފި
04:04
މާލެއިން ރަށަށް ދާން ބޭނުންވާ 45 މީހަކު ކަރަންޓީނުކޮށްފި
04:03
މާލެ ތެރޭގެ ހަރަކާތްތައް އިތުރަށް މަދުކުރަން ޓާސްކްފޯހުން މަޝްވަރާކޮށްފި
16:54
އިތުރު 44 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 600 ށް ވުރެ މައްޗަށް
15:39
މި ދުވަސްވަރު އެތެރެ ކުރެވޭ ބާވަތްތަކުގެ ޑިއުޓީއާ ބެހޭ
15:22
މުދާ ބަލާ ފާސްކުރުން
15:18
ބޯޑަރު މައްސަލައެއް ޖެހިއްޖެ ނަމަ އެކަން އެންގުމަށް ކަސްޓަމްސްއިން އެދިއްޖެ
15:09
އެހީގެ ސާމާނު އަވަހަށް ލިބޭނެ ގޮތް ހަދަމުންދޭ
15:06
މިހާތަނަށް 9.6 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޑިއުޓީ މައާފުކޮށްފައިވޭ
14:55
6900 ށް ވުރެ ގިނަ ސާމާނުގެ ޑިކްލަރޭޝަން ނިންމައިފި
14:51
ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ގިނަ ބާވަތްތަކެއް ރާއްޖެ އެތެރެ ކުރަމުންދޭ
14:48
އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ކާބޯތަކެތީގެ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ މިދިޔައަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު އެއްވަރެއްގައި ހިފަހެއްޓިފައި.
14:44
އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި 1 މިލިއަން
14:42
އާންމު ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ދަތިކަމެއް ނެތި ފަހިކޮށްދޭނެ: ކަސްޓަމްސް
14:06
ބަންގުލަދޭޝް މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ، ޖުމްލަ އަދަދު 574 ށް
22:23
އިތުރު 16 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕަޮޒިޓިވްވެއްޖެ، ޖުމްލަ އަދަދު 557ށް
22:22
އިތުރު 2 މީހަކު ރަނގަޅުވެ، ބަލިން ފަސޭހަވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 20 އަށް!
22:22
އިތުރު މީހަކަށް ވެންޓިލޭޓަރު ގުޅައިގެން ފަރުވާދޭން ފަށައިފި
15:09
މާލޭގައި އެކްޓިވް ސަވައިލެންސްގެ ގޮތުގައި އިތުރު ޓެސްޓުތަކެއް ދަނީ ހަދަމުން
15:05
މަރުވި ބިދޭސީ މީހާގެ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ ގެ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރިއަށް
14:54
މަރުވި ބިދޭސީ މީހާގެ އުމުރަކީ 33 އަހަރު
14:50
ބިދޭސީ މީހާ ވަޅުލާނީ ރާއްޖޭގައި އެސްއޯޕީގައި އޮންނަ ގޮތަށް
14:49
ބިދޭސީ މީހާ ސިކުނޑީގެ ސީޓީ ސްކޭން ހެދިއިރު ސިކުނޑިއަށް ލޭ އެޅިފައިވޭ
13:10
ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ރާއްޖެއިން ދެ ވަނަ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ
11:58
އިތުރު 6 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
00:30
އިތުރު 6 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ ޖުމްލަ އަަދަދު 551 ށް
22:59
"ވަކި ބަޔަކަށް ރައްކާތެރިކަން ލިބި، އަނެއްބަޔަކު ނުރައްކަލުގައި ތިބުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން"
22:34
ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި ތިބި 6 މީހުންގެ ތެރެއިން 3 މީހުން ސްޓޭބަލް
22:21
މަގުމަތީގައި އުޅެގެން 6 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި
22:20
މިހާތަނަށް ޑެލިވަރީއަށް 6000 ޕާމީޓް، ވެހިކަލްއަށް 4000 ޕާމިޓް ދޫކޮށްފައިވޭ
22:17
ރާއްޖެއިން އިތުރު 4 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
18:54
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤައުމާއި މުހާތަބުކުރައްވާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު