ހޮނިހިރު 23 ޖެނުއަރީ 2021
5 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 09
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:33
ވަގުތުން

ކޮވިޑް-19: އެންމެ ފަހުގެ

971,595

ޚުލާސާ

 • ކޮރޯނާވައިރަސްއާއި ގުޅޭގޮތުން މަޖިލީހަށް މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރ އެދިވަޑައިގެންފި
 • ޔުނިސެފުން ޗައިނާއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި
 • ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ ފުރަތަމަ މީހާ ފިންލެންޑުން ފެނިއްޖެ

28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 12:15

21:35

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސްއާއި ގުޅޭގޮތުން މަޖިލީހަށް މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރ އެދިވަޑައިގެންފި

ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސްއާއި ގުޅޭގޮތުން މަޖިލީހަށް މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަށް އެދި ހެލްތު މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ އަމީން އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ.

މިކަމަށް އެދިވަޑައިގެން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް މިނިސްޓަރ ފޮނުއްވި ސިޓީގައި ވަނީ ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސް އިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން މުހިންމު ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅުއްވަމުން ގެންދަވާކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މިހާތަނަށް އެޅިފައިހުރި ފިޔަވަޅުތަކާއި، އިތުރަށް ކުރުމަށް ރާވާފައި ހުރި މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭގޮތުންނާއި އަދި މި ވައިރަސްއާއި ބެހޭ އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުންނަށް ޙިއްސާކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވެސް ސިޓީގައިވެއެވެ. އެހެން ކަމުން މިނިސްޓަރގެ ސިޓީގައި އެދިވަޑައިގެންފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާއިބެހޭ މެންބަރުންނާއި ބައްދަލުކޮށް މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްދެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައިދެއްވުމަށެވެ.

29 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުދަ 21:35

21:33

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ޔުނިސެފުން ޗައިނާއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

ޗައިނާގައި ބާރު ސްޕީޑްގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދާތީ އެގައުމަށް ޔުނިސެފުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި އެވެ.

ޔުނިސެފުން ބުނީ ހަ ޓަނުގެ ސާމާނު ޗައިނާއަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ. މީގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ މާސްކް އާއި ޕްރޮޓެކްޓިވް ސުއިޓް ކަމަށް ޔުނިސެފުން ބުނެއެވެ. ޑެންމާކްގެ މަގުން ފޮނުވާ މިސާމާނު ޝަންހާއީ އަށް މިހާރު އައިސްފައިވާއިރު ދެން މިތަކެތި ދާނީ ވުހާން އަށެވެ. އަދި ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައިވެސް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދާނެ ކަަމަށް ޔުނިސެފުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުދަ 21:33

21:29

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ ފުރަތަމަ މީހާ ފިންލެންޑުން ފެނިއްޖެ

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ކޮށްފައިވާ ފުރަތަމަ މީހާ ފިންލެންޑުން ފެނިއްޖެކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި އެވެ.

ފިންލެންޑުން ބުނީ މިމީހާއަކީ ވުހާން އިން އައި ފަތުރުވެރި އެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިމީހާ މިހާރު ހުރީ ފިންލެންޑްގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އައިސޮލޭޓް ކޮށްފައިކަމަށް ފިންލެންޑުން ބުނެއެވެ. މީގެއިތުރުން މިމީހާގެ ފުށުން 15 މީހަކަށް މިވައިރަސްގެ އަސަރުކޮށްފައިވެދާނެ ކަމަށް ފިންލެންޑުން ބުނެއެވެ.

29 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުދަ 21:29

21:24

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އީޔޫ ކޮމިޝަނުން ޗައިނާއަށް ދަތުރުނުކުރުމަށް އެތާންގެ ސްޓާފުންނަށް އަންގައިފި

ޔޫރަޕިއަން ކޮމިޝަން އިން އެތާންގެ ސްޓާފުންނަށް ޗައިނާއަށް ދަތުރުނުކުރުމަށް އަންގައިފި އެވެ.

ކޮމިޝަންގެ އޮފިޝަލުންނާއި އީޔޫ ޑިޕްލޮމެޓްސް އިން ޗައިނާއަށް ކުރަން ހުރި ދަތުރުތައް މަޑުޖައްސާލުމަށް ނޫނީ ފަސްކުރުމަށް ވަނީ އަންގާފަ އެވެ. އަދި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރެއް ނޫނީ ނުކުރުމަށް ވަނީ އަންގާފަ އެވެ. މީގެއިތުރުން ޗައިނާގައި ތިބި އީޔޫގެ ސްޓާފުން އެނބުރި އީޔޫއަށް ނައުމަށް އީޔޫ އިން ވަނީ އަންގާފަ އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުދަ 21:25

21:19

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ޖަރުމަނުގެ ލުފްތަންސާ އިންވެސް ޗައިނާއަށް ކުރަން ހުރި ހުރިހާ ދަތުރުތަކެއް ކެންސަލްކޮށްފި

ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ލުފްތަންސާ އެއަރލައިނުން ޗައިނާއަށް ކުރަން ހުރިހާ ދަތުރުތަކެއް ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

ޗައިނާ އިން އަންނަ ފްލައިޓްތަކާއި ޗައިނާއަށް ދާ އެއަރލައިންގެ ފްލައިޓްތައް ކެންސަލްކޮށްފައިވަނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށެވެ. ލުފްތަންސާގެ ސްޕޯކްސްވުމެން މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނެފައިވަނީ އެ އެއަރލައިންގެ ސަބްސިޑަރީ އެއަރ ލައިންތައް ކަމަށްވާ ލުފްތަންސާގެ ސްވިސް އަދި އޮސްޓްރިއަން އެެއަރ ލައިނުންވެސް މިގޮތަށް އަމަލުކުރަމުންދާނެ ކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން ލުފްތަންސާ އިން ޗައިނާއަށް ދަތުރުކުރުމަށް ބުކިން ހެއްދުން ފެބްރުއަރީ މަސް ނިމެންދެން މަޑުޖައްސާލާފައިވާ ކަމަށްވެސް އެއަރލައިނުން ބުނެއެވެ.

29 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުދަ 21:19

20:51

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އެމެރިކަން އެއަރލައިން އިން ޗައިނާއަށް ކުރަން ހުރި ބައެއް ދަތުރުތައް މެދު ކަނޑާލައިފި

އެމެރިކަން އެއަރލައިން އިން ޗައިނާއަށް ކުރަން ހުރި ބައެއް ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ.

އެއަރލައިނުން ބުނީ ލޮސް އެންޖަލަސް އިން ޝަންހާއީ އަށް ދާންހުރި ފްލައިޓްތަކާއި ލޮސް އެންޖަލަސް އިން ބެއިޖިންގ އަށް ދާންހުރި ފްލައިޓް ތަކެވެ. ދަތުރުތައް މެދު ކަނޑާލާފައިވަނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 9 ން މާރޗް މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށެވެ. އެ އެއަރލައިން ބުނެފައިވަނީ ފްލައިޓްތައް މެދުކަނޑާލާފައިވަނީ ޑިމާންޑް ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން ކަަމަށެވެ.

މިހާތަަނަށް އާއިރު ބްރިޓިޝް އެއަރވޭސް، ޔުނައިޓެޑް އެއަރލައިންސް، އެއަރ އޭޝިޔާ ، އެއަރ އިންޑިޔާ އަދިވެސް އިތުރު އެއަރލައިން ތަކުން ވަނީ ޗައިނާއަށް ކުރަން ހުރި ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލާފަ އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުދަ 20:51

20:41

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ހޫބޭ ޕްރޮވިންސް އިން ބޭސް ހުސްވުމުގެ ބިރު ހީވެފައި

ޗައިނާގައި ކޮރޯނާވައިރަސް އެންމެ ބާރަށް ފެތުރެމުންދާ ވުހާން އާއި ހޫބޭ ޕްރޮވިންސް އިން ބޭސް ހުސްވުމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާކަމަށް ހޫބޭ ޕްރޮވިންސްގެ ގަވަރުނަރ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ހޫބޭ ޕްރޮވިންސް އިން މިހާތަނަށް 3553 މީހުންނަށް މިވައިރަސްގެ އަސަރުކޮށްފައިވާއިރު 125 މީހުން ވަނީ މިވައިރަސްގެ އަސަރުކޮށްގެން މަރުވެފަ އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުދަ 20:42

20:25

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސްއިން ރައްކާތެރިވުމަށް ޗައިނާއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތައް އިތުބާރު އެބައޮތް: ޑަބްލިއުއެޗްއޯ

ޗައިނާގައި މިހާރު ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށާއި، އެބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް ޗައިނާއިން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކާމެދު އިތުބާރު އެބައޮތްކަމަށް ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާއިން ބުނެފިއެވެ.

ޝިންހުއާ ނިއުސް އޭޖެންސީން ޚަބަރު ފަތުރާ ގޮތުގައި، ޗައިނާއަށް މިހާރު ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިޔާގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޓެޑްރޯސް އެޑެނޯމް ގެބްރިޔޭސަސް މިހެން ވިދާޅުވީ، ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރަ ވޮންގ ޔީ އާއެކު ވެރިރަށް ބެއިޖިންގް ގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ޓެޑްރޯސް ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ޗައިނާގައި ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެތުރުމާއެކު، އެކަމުން ރައްކާތެރިވުމަށާއި، އެޤައުމުގެ ރައްޔިތުން އެކަމުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުން އެޅި ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތައް ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާއިންނާއި، ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޖުތަމަޢުން ބަލައިގަންނަކަމަށެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށާއި، ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތައް އިތުބާރު އެބައޮތް ކަމަށް ޓެޑްރޯސް ވިދާޅުވިކަމަށް ސީސީޓީވީން ރިޕޯޓުކުރެއެވެ.

29 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުދަ 20:25

20:17

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ޗައިނާ އަށް ގައުމުތަކުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެނީ

ހަލުވިކަމާއެކު ކޮރޯނާވައިރަސް ޗައިނާގައި ފެތުރެމުންދާތީ ގައުމުތަކުން ޗައިނާއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން އެބަދެއެވެ.

ސިންގަޕޯރ އިން ވަނީ 75،000 މާސްކު ޗައިނާއަށް ފޮނުވާފަ އެވެ. އިތުރު 400 ފޮށި ވުހާން އަށް ފޮނުވުމަށް ސިންގަޕޯރ އިން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ޖަޕާނުން ވަނީ 30،000 މާސްކު ޗައިނާއަށް ފޮނުވާފައެވެ.

29 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުދަ 20:18

19:09

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ދައުލަތުގެ ކަމާގުޅުންހުރި ހުރިހައި އިދާރާތައް ތައްޔާރު: އެޗްޕީއޭ

ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮރޯނާވައިރަސް އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަށް އޮތީ ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެފައި ކަމަށާއި، މުއައްސަސާތަކުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ހަރުދަނާކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ބުނެފިއެވެ.

ކޮރޯނާވައިރަސްއާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާއެކު ބޭއްވި އެކްސަސައިޒަށް ފަހު "ރާއްޖެ އެމްވީ" އަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، އިބްރާހިމް ނިޝާން އަޙްމަދު ވިދާޅުވީ މި އެކްސައިސަޒަކީ ކޮރޯނާވައިރަސްއާއި ގުޅިގެން ކަމާ ގުޅުންހުރި އެޖެންސީތަކާ އެއްކޮށް ހެދިފައި ހުރި އޮޕަރޭޓިން ޕްރޮސީޖަރ ޕްލޭން (އެސްއޯޕީ) އާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއް ކަމަށެވެ.

29 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުދަ 19:09

18:06

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަލާމާތްތައް ފެންނަން ކިހާ ދުވަހެއް ނަގާ؟

29 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުދަ 18:06

18:02

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ފާއިތުވި 14 ދުވަހު ޗައިނާއަށް ދަތުރުކޮށް، މިއަލާމާތްތައް ފެންނަނަމަ އެޗްޕީއޭގެ ހޮޓްލައިން ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ

29 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުދަ 18:02

18:00

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ރާއްޖެ ތައްޔާރުވެފައިވާ މިންވަރާގުޅޭގޮތުން އެކްސަރސައިޒެއް ބާއްވައިފި

29 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުދަ 18:00

17:57

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސް އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކޮބާ؟

- ސައިބޯންޏާއި، ސެނެޓައިޒަރ ބޭނުންކޮށްގެން ދެއަތް ރަނގަޅަށް ދޮވުން

- ކެއްސާ ކިނބިހި އަޅާއިރު އަނގައާއި ނޭފާތް ރަނގަޅަށް ފޮރުވުން، އަދި ކެއްސުމަށް ފަހު ބޭނުންކުރާ ޓިޝޫ އެއްލާލުމަށް ފަހު ރަނގަޅަށް އަތް ދޮވުންް

- ހުން ނުވަތަ ކެއްސާ މީހަކާއި މާ ގާތްނުވުން

- އެއްވެސް ވަރަކަށް ހުން އައިސް ނޭވާލާން އުދަނގޫވާނާމަ، އަވަހަށް ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުން

- މާރުކޭޓު ފަދަ ތަންތަނަށް ޒިޔާރާތްކުރާއިރު، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު ނާޅާ ޖަނަވާރުގެ މަހުގައި އަތް ނުލުން

- ރޮލަށް ނޫނީ މާ ބޮޑަށް ކައްކާފައި ހުންނަ އެއްގަމުމަހުގެ ބާވަތްތަކާއި ދުރުވުން. ރޯ މަހާއި، ކިރާއި، ޖަނަވާރުގެ ގުނަވަަންތައް ގެންގުޅޭއިރު ސަމާލުވުން

29 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުދަ 17:57

17:56

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސް: އިނގެނީ ކިހާވަރަކަށް؟

ކޮރޯނާ ވައިރަސް، ޗައިނާގެ 5،974 މީހުންނަށް ޖެހިފައިވާއިރު، އަންގާރަ ދުވަހާ ހަމަޔަށް 132 މީހަކު ވަނީ މި ނުރައްކާ ބަލީގެ ސަބަބުން މަރުވެފައެވެ. މި ޢަދަދަކީ މީގެ އެތަކެއް އަހަރު ކުރިން ޢާންމުވި ސާސް އާއި މޭސް ބަލި މީހުންނަށް ޖެހުނު ޢަދަދަށްވުރެ ބޮޑު ޢަދަދެކެވެ.

ޞިއްޙީ އޮފިޝަލުން ވަނީ، ބަލި ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ކުރާ މަސައްކަތް ކާމިޔާބުވެދާނެ ކަމާމެދު ގިނަ ސުވާލުތަކެއް އުފައްދާފައެެވެ. އެގޮތުން ބަލި ކިހާ ނުރައްކާތޯ އާއި ވައިރަސްގެ އަސަރު ހަށިގަނޑުގައި ހުރެ އޭގެ އަލާމާތްތައް ނުފެންނަތޯ އާއި ބަލީގެ އަސަރު އެންމެ ބޮޑީ އަދި ވައިރަސް އެންމެ ބޮޑަށް ފެތުރެނީ ޗައިނާއިން ތޯ އެވެ. މިއީ ހައްތާވެސް ޞިއްހީ މާހިރުން އުފައްދާ ސުވާލުތަކެވެ.

ކޮރޯނާގެ އަލާމާތްތައް:

މި ބަލީގެ އަލާމަތްތައް ތަފާތު ގޮތަކަށް ފެނެއެވެ. އެމެރިކާގެ ސެންޓަރ އޮފް ޑިޒީސަސް އިން ބުނާ ގޮތުން ބަލީގެ އަލާމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، ހުން އައިސް ކެއްސުމުގެ އިތުރުން ނޭވާކުރުވުން ހިމެނެއެވެ. ބަލި ޖެހުމަށް ފަހު ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ދެ ދުވަހާއި 14 ދުވަހާއި ދެމެދު ފެނިދާނެއެވެ. ބަލީގެ ސަބަބުން ނިއުމޯނިޔާ އާއި ކިޑްނީ ފޭލްވެއެވެ.

ބަލި ފެނުނީ ކޮންތަނަކުން:

ހުސްވި އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ 31 ގައި ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީން ވަނީ، އެ ސިޓީގައި ނިއުމޯނިޔާ ބަލީގެ ކޭސްތައް ފެންނަމުންދާކަން ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާގެ ސަމާލުކަމަަށް ގެންސްފައެވެ. އަލަށް ފެނިގެން މިއުޅޭ ''ކޮރޯނާ ވައިރަސް'' ފެނިފައިމިވަނީ ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަސް ވިއްކަމުންދާ ސީފުޑް މާރކެޓުންނެވެ. ބައެއް މާހިރުން ލަފާކުރާ ގޮތުގައި މި ބަލި އިންސާނުންނަށް ޖެހިގެން އުޅެނީ ހަރުފައެއްގެ ސަބަބުންނެވެ.

29 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުދަ 17:56

17:33

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ޔޫއޭއިން ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނިފައިވާ ހަތަރު މީހަކު ފެނިއްޖެ

ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް(ޔޫއޭއީ) ގައި ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނިފައިވާ ހަތަރު މީހަކު ތިބި ކަމަށް އެގައުމުން ކަށަވަރުކޮށްދީފި އެވެ.

އެގައުމުން ބުނީ މި މީހުންނަކީ ޗައިނާގެ އާއިލާއެއްގެ ބައެއް ކަމަށެވެ. މިމީހުންނަކީ ވުހާން އިން އެގައުމަށް އައި ބަޔެއްކަމަށްވެސް ޔޫއޭއީން ބުނެއެވެ.

29 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުދަ 17:33

17:29

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ވުހާންގައި ތިބި އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން 201 މީހެއް ކެލިފޯނިއާއަށް އައުމުގެ މަގުމަތީގައި

ވުހާންގައި ތިބި އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ފްލައިޓުން ގެންނަ 201 މީހުން މިހާރު ތިބީ ކެލިފޯނިއާ އަށް އައުމުގެ މަގުމަތީގައި ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި އެވެ.

މިހާތަނަށް އާއިރު އެމީހުން ވަނީ މިވައިރަސްގެ އަސަރުކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުމަށް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ޓެސްޓްކޮށްފަ އެވެ. އެޓެސްޓުތަކުން ވައިރަސްގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ މީހަކު ނެތްކަމަށް މީޑިޔާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. އަދި އެމީހުން ކެލިފޯނިއާއަށް އައުމަށްފަހު އިތުރު ޓެސްޓްތައް ހަދާނެކަމަށް އެމެރިކާއިން ބުނެއެވެ. މިމީހުން ފްލައިޓްގައި ތިބީ ފްލައިޓްގެ ކުރޫންނާއި ވަކިންކަމަށް އެމެރިކާއިން ބުނެއެވެ.

ވުހާންގައި އެމެރިކާގެ 1000 އެއްހާ ރައްޔިތުން އުޅެއެވެ.

29 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުދަ 17:29

17:22

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އިންޑިޔާ ރައްޔިތުން ޗައިނާއަށް ނުދިޔުމަށް އެގައުމުން ގޮވާލައިފި

އިންޑިޔާ ރައްޔިތުން ޗައިނާއަށް ނުދިޔުމަށް އެގައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި އެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ނެރެފައިވާ ޓްރެވަލް އެޑްވައިޒަރީގައި ބުނެފައިވަނީ ޗައިނާއަށް އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުދިޔުމަށް އެގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް އަންގާފަ އެވެ. މިގޮތަށް ބުނެފައިމިވަނީ އެގައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް ނޫނީ ނުކުރުމަށް ބުނެ ޓްވީޓްކުރުމަށް ފަހު އެވެ. އިންޑިޔާގެ ސަރުކާރުން ބުނެފައިވަނީ ވުހާންގައި ތިބި އެގައުމުގެ ރައްޔިތުން ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

29 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުދަ 17:22

17:13

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ވުހާން އިން ގެންނަ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރައްޔިތުން 14 ދުވަސް ވަންދެން ކަރަންޓީނުކޮށްފައިވާ ބައިތިއްބާނެ ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި

ވުހާންގައި ތިބި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރައްޔިތުން އަނބުރާ ގެނައުމަށްފަހު 14 ދުވަސް ވަންދެން ކަރަންޓީނުކޮށްފައި ބައިތިއްބާނެ ކަަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި އެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުން ބުނީ ވުހާންގައި ތިބި އެގައުމުގެ ރައްޔިތުން ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އަނެއްކޮޅުން ބްރިޓިޝް އެއަރވޭސްއިން ވަނީ ޗައިނާއަށް ދަތުރުކުރާ ހުރިހާ ފްލައިޓްތަކެއް ކެންސަލްކޮށްފައެވެ.

29 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުދަ 17:13

15:46

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު މިހާތަނަށް 6056 މީހުން ގައިން ފެނި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 132 ށް

29 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުދަ 15:46

15:42

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ވުހާންގައި ތިބި ޕާކިސްތާނުގެ ކިޔަވާކުދިންތަކަކަށް ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރުކޮށްގެން ފަރުވާދީފި

ވުހާންގައި ތިބި ޕާކިސްތާނުގެ ކިޔަވާކުދިންތަކަކަށް ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ކޮށްގެން ފަރުވާދީފައިވާ ކަމަށް ޕާކިސްތާނުގެ އެސިސްޓެންޓް ޓު ޕްރައިމް މިނިސްޓާރ އޮން ހެލްތު ޒަފަރް މިރްޒާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޒަފަރް ވިދާޅުވީ ވުހާންގައި 500 ށް ވުރެ ގިނަ ކިޔަވާކުދިން ތިބޭކަމަށެވެ. ޒަފަރް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މިވައިރަސްގެ އަސަރު ޕާކިސްތާނުން އަދި ފެނިފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

29 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުދަ 15:42

15:36

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

މެލޭޝިޔާއިން އިތުރު ތިން މީހެއްގެ ގައިން ކޮރޯނާވައިރަސް ގެ އަސަރު ފެނިއްޖެ

މެލޭޝިޔާގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރ ބުނެފައިވަނީ އެގައުމުން އިތުރު ތިން މީހެއްގެ ގައިން ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެއާއެކު މެލޭޝިޔާއިން މިވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 7 ށް އަރާފަ އެވެ. މިއެންމެންނަކީވެސް ޗައިނާގެ މީހުންނެވެ. އަލަށް މިވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނުނު މީހުންނަކީ އުމުރުން 4 އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖަކާއި، 52 އަހަރުގެ ފިރެހަނަކާއި ދެ ކުޑަކުދިންގެ މަންމަ އެއްގެ ގައިންކަމަށް މެލޭޝިޔާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

29 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުދަ 15:36

15:29

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ބްރިޓިޝް އެއަރވޭސް އިން ޗައިނާއަށް ކުރަން ހުރި ދަތުރުތައް ކެންސަލްކޮށްފި

ބްރިޓިޝް އެއަރވޭސް އިން ޗައިނާއަށް ކުރަން ހުރި ހުރިހާ ދަތުރުތަކެއް ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

އެއަރލައިނުން ބުނެފައިވަނީ ޗައިނާގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ސަބަބުން ޗައިނާއަށް ދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފްލައިޓްތަކާއި ޗައިނާއިން އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހުރިހާ ފްލައިޓްތަކެއް ކެންސަލްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. މަރޗްމަހާއި ހަމައަށް އެއަރލައިނުން ޗައިނާއަށް ކުރަން ހުރި ހުރިހާ ދަތުރުތަކެއް ވަނީ ކެންސަލް ކޮށްފަ އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުދަ 15:29

15:13

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޔޫއޭއީ މީހެއްގެ ގައިން ފެނިއްޖެ

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް(ޔޫއޭއީ) ގެ މީހެއްގެ ގައިން ފެނިއްޖެ އެވެ.

ޔޫއޭއީން ބުނީ މިވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނިފައިވަނީ ޗައިނާއިން އައި އާއިލާ އެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. މިމީހުންގެ ހާލު ރަނގަޅުކަމަށް ޔޫއޭއީގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރ ބުނެއެވެ.

29 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުދަ 15:13

14:00

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ދަތުރުކުރާއިރު ސިއްހަތަށް ބަލާ

29 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުދަ 14:00

13:56

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ރާއްޖޭގައި ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވް މީހަކު ނެތް: ހެލްތް

މި ހިނގާ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމަޔަށް, ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް ހުރިކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އަދި ބަލި ޖެހިފައިވާ އެއްވެސް މީހަކު ނެތްކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު، ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ނޮވެލް ކޮރޯނާ\ވައިރަސްގެ ހާލަތާ ގުޅޭގޮތުން އާންމުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓްގައި ވާގޮތުން ފާއިތުވެގެން ދިޔަ 24 ގަޑިއިރުވެސް އަދި 28 ޖެނުއަރީއާއި ހަމަޔަށް ކުރި ލެބޯޓަރީ ތަހުލީލުތަކުން، މިބައްޔަށް އެއްވެސް މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެފައި ނުވެއެވެ. ރާއްޖެއަށް އެތެރެވާން އުޅެނިކޮށް ނުވަތަ ރާއްޖޭގައި މިހާރު ތިބި މީހުންނަށް ބަލާއިރު، ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް އަށް ޝައްކު ކުރެވިގެން އެއްވެސް މީހަކު އިތުރު ތަހުލީލުތަކަށް ބައިތިއްބާފައެއް ނުވެއެވެ.

ރާއްޖެއިން ބޭރުން މީހުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެވާ ޕޮއިންޓް އޮފް އެންޓްރީތަކުގައި ކުރިޔަށްގެންދާ ސްކްރީނިންގް ހަރަކާތްތަކަށް ބަލާއިރު، ފާއިތުވެގެންދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގައިވެސް އަދި ޖެނުއަރީ 28 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް، ރާއްޖޭގެ މައި އެއާރޕޯޓާއި އައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާރޕޯޓްއާއި ކަނޑުމަގުން އެތެރެވާ ޕޯޓްތަކުގެ ސްކްރީނިންއަކުންވެސް އަދި ފަސިންޖަރު ލައިން ނުވަތަ ކްރޫސް ޝިޕްތަކުގެ ސްކްރީނިންގައި ބަލީގެ ކޭސް ޑެފިނިޝަނަށް ފެތޭ އެއްވެސް މީހަކު ފެނިފައެއް ނުވެއެވެ.

29 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުދަ 14:06

09:53

ލައިޝާ އަހްމަދު

ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނިފައިވާ ޤައުމުތައް

ތައިލޭންޑް: 14 މީހުން އިންފެކްޓް ވެފައި

ހޮންގކޮންގ: 8 މީހުން

އެމެރިކާ: 5 މީހުން އިންފެކްޓް ވެފައި

ތައިވާން: 5 މީހުން އިންފެކްޓް ވެފައި

އޮސްޓްރޭލިއާ: 5 މީހުން އިންފެކްޓް ވެފައި

މަކާއު: 5 މީހުން އިންފެކްޓް ވެފައި

ސިންގަޕޫރ: 4 މީހުން އިންފެކްޓް ވެފައި

ސައުތް ކޮރިއާ: 4 މީހުން އިންފެކްޓް ވެފައި

މެލޭޝިއާ: 4 މީހުން އިންފެކްޓް ވެފައި

ފްރާންސް: 4 މީހުން އިންފެކްޓް ވެފައި

ކެނެޑާ: 3 މީހުން އިންފެކްޓް ވެފައި

ވިއެޓްނާމް: 2 މީހުން އިންފެކްޓް ވެފައި

ނޭޕާލް: 1 މީހަކު އިންފެކްޓް ވެފައި

ކެމްބޯޑިއާ: 1 މީހަކު އިންފެކްޓް ވެފައި

ޖަރމަނީ: 1 މީހަކު އިންފެކްޓް ވެފައި

29 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުދަ 09:53

08:03

ލައިޝާ އަހްމަދު

ޗައިނާގައި ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 132 އަށް އަރައިފި

ޗައިނާގައި ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 132 އަށް އަރައިފިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މި ބައްޔަށް އިންފެކްޓްވި މީހުންގެ އަދަދު 6000 އަށް އަރާފައިވާއިރު، މަރުވި މީހުންގެ ތެރެއިން 125 މީހުންނަކީ މި ބަލި ފުރަތަމަ ފެނުނު ހޫބޭ ޕްރޮވިންސުގެ މީހުންނެވެ.

29 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުދަ 08:03

23:05

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސް ގެ ހަތަރު ވަނަ މީހާ ފްރާންސް އިން ފެނިއްޖެ

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ފްރާންސްގެ ހަތަރުވަނަ މީހާގެ ގައިން ފެނިއްޖެކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި އެވެ.

މިމީހާއަކީ ހޫބޭ ޕްރޮވިންސް އިން ފްރާންސަށް އައި ފަތުރުވެރިއެއް ކަމަށް ފްރާންސުން ބުނެއެވެ. މިމީހާއަކީ އުމުރުން 80 އަހަރުގެ މީހެކެވެ. އަދި މިމީހާ މިވަގުތު ވަނީ ޕެރިސްގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އެޑްމިޓްކޮށްފަ އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 23:05

23:01

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޝައްކުކުރެވިގެން އިތިއޯޕިއާގެ ހަތަރު މީހުން ކަރަންޓީނު ކޮށްފި

ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޝައްކު ކުރެވިގެން ހަތަރު މީހަކު އިތިއޯޕިއާއިން ކަރަންޓީނުކޮށްފި އެވެ.

މިހަތަރު މީހުންނަކީވެސް ހޫބޭ ޕްރޮވިންސް އިން އައި މީހުންނަކަމަށް އިތިއޯޕިއާ އިން ބުނެއެވެ. މިމީހުންގެ ސާމްޕަލްތައް އިތުރަށް ޓެސްޓް ކުރުމަށް ސައުތު އެފްރިކާއަށް ފޮނުވާފައިވާކަމަށް އެގައުމުން ނެރުނު ސްޓޭޓްމަންޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 23:01

22:55

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ޗައިނާގައި ތިބި އީޔޫގެ ރައްޔިތުން ގައުމުތަކަށް އަނބުރާ ގެންނަނީ

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން ދެ ފްލައިޓް ޗައިނާ އަށް ފޮނުވާ އީޔޫގެ ގައުމުތަކަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުން ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

އީޔޫއިން އަންނަނީ 350 މީހުން ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން އީޔޫގެ 28 ގައުމަކުން ވަނީ ޑިޒާސްޓަރ ރެސްޕޯންސް މެކޭނިޒަމްއެއް ގާއިމުކޮށްފަ އެވެ. ފުރަތަމަ ގެނައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ވައިރަސްގެ އަސަރު ގެނިފައިނުވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި ތިބި މީހުންނެވެ. ފުރަތަމަ ފުލައިޓުން ގެނައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 250 ފްރާންސް މީހުންނެވެ. ދެވަނަ ފްލައިޓުން 200 ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ގެނައުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 22:55

22:19

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ޗައިނާގައި ތިބި ދިވެހިން ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި އާދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިފި

ޗައިނާގައި ތިބި ދިވެހިން ސަރުކާރު ޚަރަދުގައި ރާއްޖެ ގެނައުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓާރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މިނިސްޓާރ ވިދާޅުވީ ޗައިނާގެ ފަސް ސަރަހައްދެއްކަމަށްވާ ޝިއާން، ކޮންޒޫ ، ނަންޖިންގ، ޗެންޑޫ އަދި ޗޮންކިންގ އިން ދިވެހިން ގެނައުމުގެ މަސައްކަރް ކުރަމުންދާނެ އެވެ. އަދި ރާއްޖެ އަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ޗައިނާގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ އާ ގުޅުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރ ވަނީ އެދިވަޑައިގަންފަ އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 22:19

21:27

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ޓްރެވަލް އެޑްވައިޒަރީ ނެރެން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެޑްވައިޒަރީ ނެރޭނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެ

ޓްރެވަލް އެޑްވައިޒަރީ ނެރެން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެޑްވައިޒަރީ ނެރޭނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގައި ކުރިޔަށްދިޔަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އަދި އެޑްވައިޒަރީ ނެރެންޖެހޭ ހާލަތަކަށް ނުދާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އިލްތިމާސް އަކީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު ތައް އެޅުން ކަމަށް މިނިސްޓާރ ވިދާޅުވި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 21:27

20:36

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ރައީސް އޮފީހުގައި ކުރިޔަށްދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން:

ހެލްތު މިނިސްޓަރ: އަމާޒު މިކުރަނީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހެލްތު ފެސިލިޓީއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް. ރާއްޖެއަށް މިވައިރަސް އަތުވެއްޖެނަމަ ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް މިދަނީ ކުރަމުން. ޚާއްސަކޮށް މާސްކު އެތެރެކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިދަނީ ކުރަމުން

ހެލްތު މިނިސްޓާރ: ފްރޮންޓް ލައިންގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން ބޭނުންކުރާނެ ތަކެތި ވަނީ ލިބިފައި. އަދި މިދަނީ ހޯދަމުން . އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީގައި ވަސީލަތްތައް ވަނީ ގާއިމުކުރެވިފައި. މިބަލި ފުޅާވެއްޖެނަމަ އައިސޮލޭޝަން ފުޅާކުރެވޭނެ ގޮތްތައް މިދަނީ ބަލަމުން.

ހެލްތު މިނިސްޓަރ: އެންމެ އުނދަގޫ ކަމަކަށްދިމާވެފައިވަނީ މިކަމަށް ތައްޔާރުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން. ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކުން ދޭ އިރުޝާދާއެކު އެއް މިންގަނޑަކުން މިދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން.

ހެލްތު މިނިސްޓާރ: އެއަރޕޯޓްގައި ހުރި އިންތިޒާމުތައް އެއީ މުހިންމު އިންތިޒާމު ތަކަކަށް ވާންޖެހޭ. ޓެސްޓް ކުރަންޖެހޭ ހާލަތަށް ޝައްކުކުރެވޭނަމަ އެއަރޕޯޓުގައި އައިސޮލޭޝަންގައި ބެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމު ވަނީ ހަމަޖެހިފައި

ހެލްތު މިނިސްޓާރ: ކުރެވިފައި ހުރި ތައްޔާރީތައް ބެލުމަށް މާދަމާ ޚާއްސަ އެކްސައިޒެއް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ.

ހެލްތު މިނިސްޓާރ: މިވަގުތު މިފަދަ ކޭސް އެއް ފެނިއްޖެނަމަ ކަންކުރާނެ ގޮތަށް ތައްޔާރުވެފައި މިވަނީ

ހެލްތު މިނިސްޓާރ: ކޮންމެ ރައްޔިތެއްވެސް އާންމު ފަރުދެއްގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށް އިލްތިމާސްކުރަން

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓާރ: އެއްވެސް ކަމެއް ސިއްރެއް ނުކުރާނަން. އާންމު ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުން ހުރި ކަން އެނގޭ. މިވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނިއްޖެނަމަ ކަންކުރާނެ ގޮތަށް ސަރުކާރު އޮތީ ތައްޔާރަށް. މިކަން ކުރިޔަށްދަނީ ރައީސްގެ ސީދާ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން. ބޭނުންވާނެ މެޑިކަލްސްގެ އިތުރުން ކާޑުގެ ބާވަތްތައްވެސް ކުރީބައިގައި ދުރާލާ އެމަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާކަން ޔަޤީންކޮށް އަރުވަން

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓާރ: ސަރުކާރަށް މުހިންމީ ރައްޔިތުން. ސަރުކާރު އޮތީ ތައްޔާރަށް. ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގެ ހުރިހާ މަސްލަހަތު މީހުން ހިމެނޭގޮތަށް ޓާސްކް ފޯސް އެއް ވަނީ އެކުލަވާލާފައި.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓާރ: ޑެއިލީކޮށް ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ ހާލަތު މިދަނީ ބަލަމުން. 2000 ށް ވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ އައުން ކެންސަލްކޮށްފައި. ގިނައީ ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިން

ހެލްތު މިނިސްޓާރ: މައުލޫމާތު ކޮންމެ ދުވަހަކު ހާމަކުރަމުން ގެންދާނަން ދުވާލަކު އެއް ފަހަރު. މިމަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ ހެލްތު އެމަރޖެންސީ ކޯޑިނޭޝަން ކޮމިޓީގެ ދަށުން. މިކަމުގެ ގައިޑް ލައިންތައް ތައްޔާރުކުރެވި އެކަމުގެ ތަމްރީންތައްވެސް ދެމުން ގެންދަނީ

ހެލްތު މިނިސްޓާރ: އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީ ގާއިމުކުރަނީ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ އިރުޝާދާއެކު. ކެމެރާތައް ކުރިޔަށް އޮތް 24 ގަޑީރު ތެރޭގައި ލިބޭނެ. ސަރުކާރުން މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް އަޅާނެ. ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ މަޝްވަރާ ހޯދާނެ

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓާރ: ރާއްޖޭގެ މުޅި އިގްތިޞާދު ބަރޯސާވެފައިވަނީ ފަތުރުވެރިކަމަށް. ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތު އޮތީ ރައްޔިތުންނާއެކު. މިހާލަތުގައި މީހަކު ފެނިއްޖެނަމަ ކަންކުރާނެ ގޮތަށް ސަރުކާރު އޮތީ ތައްޔާރަށް. މިވަގުތު އެންމެ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދޭނީ ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތަށް. މިކަން ހިނގާފައި އޮތްގޮތަށް ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅަމުން ދަނީ. ކޮންމެ ގައުމަކަށްވެސް މީގެން މީޙަކު ޒިޔާރަތްކޮށްފައި ހުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް. މިހާލަތު ބަދަލުވަމުންދާ މިންވަރަކުން ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތައް ނިންމާނަން. ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ އާއި އެހެން ޖަމިއްޔާތަކާއި ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން ދާނެ.

ހެލްތު މިނިސްޓާރ: މިހާރު އެންމެ އަވަހަށް 48 ގަޑީރު ތެރޭގައި ކުރެވޭނީ. ޗައިނާގައި ތިބި ކުދިންނަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައި.

ހެލްތު މިނިސްޓާރ: އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީ ގާއިމުކޮށްފައި ވަނީ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ އިރުޝާދުގެ މަތިން. އައިސޮލޭޝަން އަކީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ގައުމެއްގައިވެސް ގޮންޖެހުން ހުރި ކަމެއް. ކުރޫޒްލައިނާ އިން ރާއްޖެ މިދިޔަ 14 ދުވަހު އައި އުޅަނދުތަކުގެ މައުލޫމާތު ހޯދަމުންދަނީ. މިހާތަނަށް އާއިރު ޗައިނާގެ ޕޯޓަކަށް ދިޔަ ކުރޫޒްލައިނާ އެއް ނެތް. ރައްޔިތުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ސަރުކާރުން ކުރާނަން.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓާރ: ރާއްޖެއަކަށް ވުހާން އަކުން ޑައިރެކްޓް ފްލައިޓެއް ނާދޭ. ޓްރާންސިޓް ފްލައިޓް މެދުވެރިކޮށް ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް މީހުން ގޮސްފައިވާނެ. މިކަން ދިމާވެގެން ދެން ނިންމާ ނިންމުން އެއީ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި ބައްޓަން ވެގެންދާނެ ގޮތް. ސަރުކާރުން ތައްޔާރުވަނީ އެންމެ މީހަކު ފެންނާނެ ކަމަކަށްނޫން. މިފަދަ ކަމަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ހިތްވަރު ހުންނަންވާނެ. މިއީ ސިޔާސީ ކަމެއް ނޫން. މިއީ ގައުމީ ކަމެއް. މުޅި ދުނިޔެއަށް ދިމާވެފައިވާ ކަމެއް. ކަންބޮޑުވުމަކީ ވާނެ ކަމެއް. ޔަޤީންކަމަކީ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޝްވަރާއާއެކު ނިންމަންޖެހޭ ނިންމަތައް ނިންމާނެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓާރ: ޓްރެވަލް އެޑްވައިޒަރީ ނެރެން ޖެހިއްޖިއްޔާ ނެރޭނެ. އަދި އެޑްވައިޒަރީ ނެރެންޖެހޭ ހާލަތަކަށް ނާދޭ. ނަމަވެސް އިލްތިމާސް އަކީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު ތައް އެޅުން.

28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 21:23

20:27

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ޗައިނާއިން ހޮންގ ކޮންގ އާއި މަކާއޯ އަށް ދިޔުމާއި އައުން މަނާކޮށްފި

ޗައިނާއިން ހޮންގ ކޮންގ އާއި މަކާއޯ އަށް ދިޔުމާއި އައުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

މިކަމުގެ ސަބަބުން ޗައިނާގައި ދިރިއުޅޭ ހޮންގ ކޮންގ އާއި މަކާއޯ އަށް ދިޔުމާއި އައުން ވަނީ ވަކި މުއްދަތެއް ނެތްގޮތަށް ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފަ އެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހާ ހަމައަށް ހޮންގ ކޮންގ އިން ވަނީ ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު އަށް މީހެއްގެ ގައިން ފެނިފަ އެވެ. އަދި މަކާއޯ އިން ވަނީ ހަތް ކޭސް ރިޕޯޓްކޮށްފަ އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 20:27

20:02

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސް ދުނިޔެއަށް ފެތުރުމުގެ ނުރައްކާ ބޮޑުކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާއިން ކަނޑައަޅައިފި

ކޮރޯނާވައިރަސް މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރުމުގެ ނުރައްކާ ބޮޑުކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާއިން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާއިން ބުނެފައިވަނީ މިވައިރަސް ޗައިނާގައި ފެތުރުމުގެ ނުރައްކާ ވަރަށް ބޮޑުކަމަށެވެ. ޗައިނާއިން މިހާތަނަށް އާއިރު މިވައިރަސްގެ އަސަރުކޮށްގެން 106 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 20:02

19:52

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ތައިވާނުން އިތުރު ދެ މީހެއްގެ ގައިން ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނިއްޖެ

ތައިވާނުން އިތުރު ދެ މީހެއްގެ ގައިން ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނިފައިވާކަމަށް އެގައުމުގެ ސެންޓަރ ފޯރ ޑިޒީސް ކޮންޓްރޯލުން ކަށަވަރުކޮށްދީފި އެވެ.

ތައިވާނުން ބުނެފައިވަނީ މި ދެމީހުންނަކީ 70 އަހަރުގެ އަންހެނުންކަމަށެވެ. އަދި މިމީހުންނަކީ ވުހާންގައި ދިރިއުޅޭ ދެ މީހުންކަމަށާއި މި ދެ މީހުން ތައިވާނަށް އައިސްފައިވަނީ ތައިވާންގެ ތަންތަން ބަލާލުމަށްކަމަށެވެ.

މިދެމީހުންގެ ހާލުވެސް ރަނގަޅުކަމަށް ތައިވާނުން ބުނެފައިވެ އެވެ.

މިއާއެކު ތައިވާނުން ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ ހަތަކަށް އަރާފަ އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 19:52

19:14

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކުން ޗައިނާއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެނީ

ކޮރޯނާވައިރަސް އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމަށް ޗައިނާއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކުން ކުރަމުން އެބަދެއެވެ.

އެގޮތުން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ޗައިނާއަށް ބޭނުންވާ ކޮންމެ އެހީތެރިކަމެއް އެގައުމުން ދެމުން ގެންދާނެ ކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން ޖަޕާނުން ވަނީ އެއް މިލިއަން މާސްކު ޗައިނާއަށް ފޯރުކޮށްދީފަ އެވެ. އަދި ސިއްހީ އިތުރު އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދާނެކަމަށް ޖަޕާނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ސައުތުކޮރެއާއިން ވަނީ ދެ މިލިއަން މާސްކް ޗައިނާއަށް ދޭނެކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 19:14

18:49

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ޗައިނާ މީހުން ސައުތުކޮރެއާ އަށް އައުން މަނާކުރުމަށް ގޮވާލާ ސައުތުކޮރެއާގައި ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރަނީ

ބައިމިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ސައުތު ކޮރެއާ މީހުން ޗައިނާ މީހުން އެގައުމަށް އައުން މަނާކުރުމަށް ގޮވާލާ ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

ސައުތުކޮރެއާގައި މިޕެޓިޝަންގައި ސޮއިކުރަން ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާގައެވެ. މިހާތަނަށް އާއިރު ސައުތުކޮރެއާއިން ވަނީ ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު 4 މީހަކު ގައިން ފެނިފަ އެވެ.

މީގެއިތުރުން ސައުތުކޮރެއާއިން ވަނީ ޗައިނާގައި ތިބި އެގައުމުގެ ރައްޔިތުން އަނބުރާ ގައުމަށް ގެނައުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 18:57

18:16

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ނުރައްކަލުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

"ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް"ގެ ނުރައްކަލުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވެވި އެމަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، މިބަލީގެ ޚަބަރު ސަރުކާރަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ހިސާބުން ފެށިގެން އަޅުއްވަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅުއްވަން ފެއްޓެވިކަމަށާ، މިގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ އެކުލަވާލެއްވީ ކަމާގުޅޭ ޚާއްޞަ ޓާސްކްފޯހެއް ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި އެ ޓާސްކްފޯހުގެ މަސައްކަތްތައް ކަމާބެހޭ ދާއިރާތައް ގުޅިގެން ކުރިޔަށް އެބަދާކަމަށާއި ދުރާލާ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައްވެސް އަޅުއްވަމުން އެބަގެންދަވާކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ޓާސްކްފޯހުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާގޮތުގެ އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތު، ކަމާބެހޭ ވަޒީރުން، މަޖިލީހާ ޙިއްސާކުރެއްވިއެވެ.

އަދި އިތުރަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭގޮތުންވެސް ވަރަށް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާ ކުރެއްވިއެވެ.

މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި "ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް"ގެ ނުރައްކަލުން ރައްކާތެރިވުމަށް ސަރުކާރުގެ އެންމެހާ އިދާރާތަކުން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މުހިއްމުކަމުގެ މައްޗަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލިއަޅުއްވާލައްވައި، ވަޒީރުން ގުޅިވަޑައިގެން މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 18:16

18:13

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސް އިން ސަލާމަތްވާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ޗައިނާގެ ރައީސް ދެއްވައިފި

ކޮރޯނާވައިރަސް އިން ސަލާމަތްވާނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރު އެބައޮތްކަމަށް ޗައިނާގެ ރައީސް ޒިޕިންގ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ޗައިނާގެ ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އާ ބައްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ. ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްވަނީ މިވައިރަސް އާ ދެކޮޅަށް ޗައިނާއިން އެޅި ހަލުވި ފިޔަވަޅުތައް ފާހަގަކުރައްވާ އެކަމަށް ޗައިނާއަށް ތަޢުރީފް ކުރައްވާފަ އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 18:13

18:00

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް ޗައިނާއިން 4583 ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވޭ

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން ޗައިނާ އިން މިހާތަނަށް 4583 ކޭސް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާއިރު މިބަލީގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު އަރަނީ 106 ށެވެ.

މިވައިރަސް އާއި ގުޅިގެން އެންމެ ފަހުން ލިބިފައިހުރި މައުލޫމާތު ތަކަކީ:

 • - 106 މީހުންނަށް މިވައިރަސްގެ އަސަރުކޮށްގެން މަރުވެފައިވާއިރު މުޅި ޗައިނާގައި ވަނީ ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރުކޮށްގެން 4583 ކޭސް ރިޕޯޓްކޮށްފަ އެވެ. ޗައިނާއިން ބޭރުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ 70 ކޭސް އެވެ.
 • -މިވައިރަސް ޗައިނާގައި އަންނަނީ ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންނެވެ. އެގޮތުން އެއްދުވަހާއި 65 އިންސައްތައަށް މިވައިރަސްގެ އަސަރުކޮށްގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ އަދަދު ވަނީ މައްޗަށް ޖެހިފައެވެ. ޖަރުމަނާއި ޖަޕާނުން ވަނީ ޗައިނާއަށް ދަތުރުނުކުރާ އެގައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ ގައިން ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނިގެން ރިޕޯޓްކޮށްފަ އެވެ.
 • -ޗައިނާގެ ހޫބޭ ޕްރޮވިންސްގެ 60 މިލިއަން މީހުންނަށް ވަނީ އެއްވެސް ތަނަކަށް ދަތުރުކުރުން މަނާކޮށްފަ އެވެ. ހޫބޭ ޕްރޮވިންސްގެ މައި ސިޓީކަމުގައިވާ ވުހާން އަށް ވަނީ މީހުން އެތެރެ ވުމާއި އެސިޓީން ބޭރުވުން އެއްކޮށް މަނާކޮށްފަ އެވެ.
 • -ހޫބޭ ޕްރޮވިންސްގެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ސްޓާފުން އަންނަނީ ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާދިނުމުގައި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލަމުންނެވެ. އެގޮތުން ބަލި މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ލިބުން އަންނަނީ ދަތިވަމުންނެވެ. ޗައިނާއިން ވަނީ އިތުރު 1800 ސިއްހީ އެހީތެރިން އެޕްރޮވިންސްގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފަ އެވެ.
 • - އެކި ގައުމުތަކުން، ވަކިން ޚާއްސަކޮށް އެމެރިކާއިން ވަނީ އެއަރޕޯޓްގައި ސްކްރީން ކުރުމުގެ ކަންކަން ފަށާފަ އެވެ. އަދި އެމެރިކާއިން ވަނީ އެގައުމުގެ ރައްޔިތުން ޗައިނާއަށް ދަތުރުނުކުރުމަށް އަންގާފަ އެވެ. އިންޑޮނޭޝިޔާ އާއި ފިލިޕީންސް އިން ވަނީ ޗައިނާގެ ޓޫރިސްޓުން އެގައުމުތަކަށް އައުން މަނާކޮށްފަ އެވެ.
 • - ޗައިނާ އާއި ބައިނަލްއަގްވާމީ ސައިންޓިސްޓުން އަންނަނީ މިވައިރަސް ދިރާސާކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރަމުންނެވެ. އަދި މިވައިރަސް އަށް ވެކްސިން އެއް ހޯދުމަށް އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.
ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު

28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 18:04

17:33

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ޗައިނާގައި ތިބި 7 ގައުމެއްގެ ރައްޔިތުން އެގައުމުތަކަށް ގެނެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަނީ

ކޮރޯނާވައިރަސް ޗައިނާގެ ވުހާން އާއި ހޫބޭ ޕްރޮވިންސްގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާތީ އެތަންތަނުގައި ތިބި ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުން އެގައުމުތަކަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ގައުމުތަކުން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް އާއިރު އެމަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ގައުމުތަކަކީ:

 • އެމެރިކާ: ވުހާންގައި ތިބި 240 އެމެރިކާ މީހުން ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު އެމެރިކާއަށް އަންނާނެއެވެ. މީގެއިތުރުން ވުހާންގައި ތިބޭ އެމެރިކާގެ ޑިޕްލޮމެޓުންނާއި އެމީހުންގެ އާއިލާތަކުންވެސް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އެމެރިކާއަށް ގެންދިޔުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެމެރިކާއިން ވަނީ ވުހާންގައި ހުންނަ އެގައުމުގެ ކޮންސިޔުލޭޓް ހުސްކުރުމަށް ނިންމާފަ އެވެ.
 • ޖަޕާން: ޖަޕާނުން އަންނަނީ ވުހާންގައި ތިބި 200 ޖަޕާނު ރައްޔިތުން އެގައުމަށް ގެނައުމަށް ޗާޓަރ ފްލައިޓެއް ފޮނުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ބުދަ ދުވަހު މިމީހުން ޖަޕާނަށް ގެނެވޭނެ ކަމަށް އެގައުމުގެ އޮފިޝަލުން ބުނެއެވެ. ގާތްގަޑަކަށް 650 ޖަޕާނުގެ މީހުން ވަނީ ޖަޕާނަށް އަނބުރާ ދާން ބޭނުންވާކަން އެގައުމުގެ ސަރުކާރަށް އަންގާފަ އެވެ. އެހެންކަމުން ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޖަޕާނުން އިތުރު ފްލައިޓްތައް ޗައިނާއަށް ފޮނުވާނެ އެވެ.
 • އޮސްޓްރޭލިޔާ: އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ހެލްތު މިނިސްޓާރ ހޯމަ ދުވަހު ބުނެފައިވަނީ އެގައުމުން އަންނަނީ ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އާއި ޗައިނާގައި ތިބި އެގައުމުގެ ރައްޔިތުން ގެނައުމަށް ވާހަކަ ދައްކަމުން ކަމަށެވެ.
 • އިންޑިޔާ: އިންޑިޔާއިން އަންނަނީ ހޫބޭ ޕްރޮވިންސްގައި ތިބި އެގައުމުގެ ރައްޔިތުން އެތަނުން ނެރެވޭނެ ގޮތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލަމުންނެވެ. އިންޑިޔާގެ 56 ދަރިވަރުން އަންނަނީ ވުހާންގައި ހުންނަ މެޑިސިން ސްކޫލެއްގައި ތައުލީމް ހާސިލްކުރަމުންނެވެ. އެމީހުން މިހާރުވަނީ ވުހާންގައި ބަންދުވެފައެވެ.
 • ސައުތުކޮރެއާ:ސައުތުކޮރެއާ ގެ ހަތަރު ޗާޓަރ ފްލައިޓް ވުހާންއަށް ދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. 700 ސައުތުކޮރެއާ މީހުން ވަނީ ޗައިނާއިން ބޭރަށް ދިޔުމަށް އެދިފައެވެ.
 • ފްރާންސް: ފްރާންސްގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރ ބުނެފައިވަނީ މިހަފްތާތެރޭގައި އެގައުމުގެ ފްލައިޓެއް ވުހާނަށް ދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. ވުހާންގައި ފްރާންސްގެ 800 މީހުން ދިރިއުޅެއެވެ.
 • ޔޫކޭ: ޔޫކޭއިންވެސް އަންނަނީ ވުހާންގައި ތިބި އެގައުމުގެ ރައްޔިތުން ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ޗައިނާ އަށް ފްލައިޓެއް ފޮނުވޭނެ ގޮތްތަކެއް އެގައުމުންވެސް އަންނަނީ ބަލަމުންނެވެ.

28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 17:37

16:57

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ޗައިނާއިން ހޮންގ ކޮންގ އަށް އަންނަ މީހުންނަށް ދޭ ދަތުރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން ހުއްޓާލަނީ

ޗައިނާއިން ހޮންގ ކޮންގ އަށް އަންނަ އާންމު މީހުންނަށް ހޮންގ ކޮންގ އިން ދޫކުރާ ދަތުރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ބާތިލްކުރާނެ ކަމަށް ހޮންގ ކޮންގ އިން ބުނެފި އެވެ.

މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ހޮންގ ކޮންގ ގެ ލީޑަރ ކެރީ ލެމް އެވެ. ޗައިނާގެ 49 ސިޓީއަކުން އަންނަ މީހުންނަށް މި ހުއްދަ ހޮންގ ކޮންގ އިން ދެމުންގެންދެ އެވެ. މިފިޔަވުތައް ހޮންގ ކޮންގ އިން އަޅަމުން މިއަންނަނީ ޗައިނާގައި ހަލުވި މިނެއްގައި މިވައިރަސް ފެތުރެމުންދާތީ އެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ޗައިނާގެ އެސޯސިއޭޝަން ޓްރެވަލް އިން ބުނެފައިވަނީ ހުރިހާ ދަތުރުތަކެއް ކުރުން ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން މެދުކަނޑާލާނެ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ ދަތުރުތައްވެސް ހިމެނެއެވެ.

28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 16:57

16:13

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާ ވައިރަސް އާއި ބެހޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތަކާއި މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި

ޗައިނާގެ ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކުގައި ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތުރެމުންދާ "ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސް" އިން ރައްކާތެރިވުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވަޒީރުންނާއި، ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސް ވަނީ މި ބަލިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޚާއްޞަ ޓާސްކްފޯހުގެ މަސައްކަތްތަކާއި، މިހާތަނަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުއްވާފައެވެ.

އަދި، މި ބަލިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އެޅެން ހުރި ހުރިހާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅުއްވައި، މި ބައްޔާއި ގުޅޭ ހުރިހާ ކަމެއް އެންމެ ގާތުން ބެއްލެވުމަށް ރައީސް ވަނީ ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތަކަށް އިރުޝާދު ދެއްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން، މި ބަލިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން މިހާރު އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވާ، މި ބައްޔަށް ޝައްކު ކުރެވޭ މީހަކު ރާއްޖެއިން ފެނިއްޖެ ޙާލަތުގައި ޢަމަލު ކުރައްވާނެ ގޮތްތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެމަނިކުފާނުވަނީ އޮޅުންފިލުއްވާފައެވެ.

އަދި، މި ބަލީގެ އަސަރު އެންމެ ބޮޑަށް ފެނިފައިވާ ޗައިނާގެ ވޫހާން ޕްރޮވިންސުގައި މިވަގުތު ދިރިއުޅެމުންދާ ދިވެހީންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތަކުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން ވެސް މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

"ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސް" އާއި ބެހޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތަކާއި މަޝްވަރާ ކުރައްވަނީ

28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 16:14

16:11

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ކޮށްފައިވާ ފުރަތަމަ މީހާ ޖަރުމަނުން ފެނިއްޖެ

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ކޮށްފައިވާ ފުރަތަމަ މީހާ ޖަރުމަނުން ފެނިއްޖެ އެވެ.

މިމީހާ އަކީ ޔޫރަޕުގެ ގައުމަކުން އެއް އިންސާނެއްގެ ގައިން އަނެއް އިންސާނަކަށް މިވައިރަސްގެ އަސަރު ކުރި ފުރަތަމަ މީހާއެވެ. މިމީހާ އަށް ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރުކޮށްފައިވަނީ އޭނާ އާއެކު މަސައްކަތްކުރާ ޗައިނާ މީހެއްގެ ފަރާތުންނެވެ. އޮފިޝަލުން ބުނާގޮތުން އޭނާއާއެކު މަސައްކަތްކުރާ ޗައިނާ މީހާ ވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާ ޖަރުމަނަށް ދަތުރުކޮށްފަ އެވެ.

33 އަހަރުގެ ޖަރުމަނުގެ މިމީހާގެ ގައިން ވައިރަސްގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ ކަން ކަށަވަރުވެފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހު އެވެ. ފްރާންސަށްފަހު ޔޫރަޕްގެ ގައުމަކުން ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނިފައިމިވަނީ ޖަރުމަނުންނެވެ.

ބާލިންގައި ހުރި އެއަރޕޯޓެއްގައި ކޮރޯނާވައިރަސް އާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ޕޯސްޓަރެއް ހަރުކޮށްފައި

28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 16:11

15:43

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ޗައިނާއަށް ދަތުރުނުކުރާ ޖަޕާނުގެ މީހެއްގެ ގައިން ކޮރޯނާވައިރަސް ފެނިއްޖެ

ޗައިނާއަށް ދަތުރުނުކުރާ ޖަޕާނުގެ މީހެއްގެ ގައިން ކޮރޯނާވައިރަސް ފެނިއްޖެކަމަށް ޖަޕާނުން ކަށަވަރުކޮށްދީފި އެވެ. ޖަޕާނުން ބުނީ މިވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނިފައިވާ މީހަކީ އުމުރުން 60ގެ އަހަރުތައް ގުނަމުންދާ މީހެކެވެ. އަދި މިމީހާއަކީ ޖަޕާނުގައި ޓޫރިސްޓުން ގޮވައިގެން ދަތުރުކުރާ ބަހެއްގެ ޑްރައިވަރެކެވެ. މިމީހާވަނީ މިމަހުގެ ކުރީކޮޅު ވުހާން އިން އައި ފަތުރުވެރިންތަކެއް ގޮވައިގެން ދަތުރުކޮށްފަ އެވެ. މިމީހާއަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު ވަނީ ނިޔުމޯނިއާ އަށް ފަރުވާދީފައި ކަމަށާއި އެމީހާ މިހާރު ވަނީ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައި ކަމަށް ޖަޕާނުން ބުނެއެވެ.

28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 15:49

14:58

އުމްނާ އިސްމާއިލް

ބަލި ފަސޭހަވޭތޯ 30 ބޭހެއް ޓެސްޓުކުރަނީ

ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ފަރުވާއެއް ދިރާސާ ކުރަމުންދާ ޗައިނާގެ ފަރާތްތަކުން، އެ ބަލި ފަސޭހަވޭތޯ 30 ބޭހެއް ޓެސްޓު ކުރުމަށް މީހުން ހޯދައިފިއެވެ. މި 30 ބޭހަކީ މިހާރުވެސް އެކި ބަލިތަކަށް ފަރުވާދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ބޭސްތަކެވެ.

ޝަންހާއީ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް މެޓީރިއާ މެޑިކާ އާއި ޝެންހާއީ ޓެކް ޔުނިވަރސިޓީން ދަނީ ކޮރޯނާ ވައިރަސް އަށް ފަރުވާ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. މި ބޭސްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ގުދުރަތީ މައުދަންތަކާއި ޗައިނާގެ ފަތްޕިލާވެލީގެ ބާވަތްތަކެވެ.

28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 14:58

13:18

އުމްނާ އިސްމާއިލް

ޗައިނާ ފަތުރުވެރިން ހޮންގްކޮންގްއަށް އެތެރެވުން މަނާނުކުރާނަމަ އެ ގައުމުގައި އިހުތިޖާޖު ކުރާނެ

ޗައިނާ ފަތުރުވެރިން ހޮންގްކޮންގްއަށް އެތެރެވުން މަނާނުކުރާނަމަ އިހުތިޖާޖު ކުރާނެ ކަމަށް އެގައުމުގެ ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކުން އިންޒާރުދީފިއެވެ.

އިހުތިޖާޖު ކުރުމަށް ހޮންގްކޮންގް ސަރުކާރަށް އިންޒާރު ދީފައިވަނީ ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންއެއް ކަމަށްވާ "އެޗްއޭ އެމްޕްލޯއީޒް" އިންނެވެ. ޗައިނާ ފަތުރުވެރިން އެގައުމަށް އެތެރެވުން މަނާ ނުކުރާނަމަ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިހުތިޖާޖު ކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް އެމީހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެމީހުން ވަނީ ހޮންގްކޮންގްގެ ސަރުކާރަށް 5 ކަމެއް ހުށަހަޅާފައެވެ.

 • ޗައިނާ ބޯޑަރުން މީހުން އެތެރެވުން މަނާ ކުރުން
 • ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި ހޮންގްގައި ދިރިއުޅޭ މީޙުންނަށް މާސްކު އަޅަން އެންގުން
 • އައިސޮލޭޝަން ވޯޑުތައް ގާއިމުކޮށް، އިމާޖެންސީ ނޫން ފަރުވާތައް ދިނުން ހުއްޓާލުމަށް ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް އެންގުން
 • އައިސޯލޭޝަން އޯޑަރުތަކާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ހޮންގްކޮންގް ރައްޔިތުންނަށް އެންގުން
 • ސިއްހީ ދާއިރާ މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން

28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 13:18

13:05

އުމްނާ އިސްމާއިލް

މިބަލިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖެއިން އަޅާފައިވަނީ ކޮން ފިޔަވަޅުތަކެއް؟

ވެހި ރާއްޖެއިން މި މިބައްޔަށް ޝައްކު ކުރެވޭ މީހަކު މިހާތަނަށް ފެނިފައި ނުވާކަމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިބަލިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖެއިން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް:

 1. ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯރޓްގައާއި ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގައި ދަތުރުވެރިންގެ ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުފުށުގެ ފިނި ހޫނުމިން ހުރި މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ތާރމަލް ކެމެރާ ބޭނުންކުރުން. އަދި އެއަރޕޯރޓްތަކުގެ ޓާރމިނަލްގައި ތާރމަލް ކެމެރާއިން ހުން ހުރިކަމަށް ދައްކާ ފަސިންޖަރުން ސްކްރީންކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމާއި ބައްޔަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަދި ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ފެންނަ ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ފަރުވާދިނުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން
 2. މިބައްޔަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހަކު ފެނިއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭ ގޮތުގެ ޤައިޑްލައިންތައް ތައްޔާރުކޮށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން. މިގޮތުން އެއަރޕޯރޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުއައްސަސާތަކަށާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް މެދުވެރިކޮށް ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓްތަކަށާއި ލޯކަލް ގެސްޓް ހައުސްތަކަށާއި އަދި ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން
 3. ސްކްރީން ކުރެވޭ ފަސިންޖަރުންގެ ތެރޭން މިބަލީގެ ސަވައިލަންސް ކްރައިޓީރިޔާއަށް ފެތޭ ފަސިންޖަރުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލާތްތަކާއެކު ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯރޓްގައާއި ހުޅުމާލޭގައި އަދި ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި ޤާއިމުކުރުން
 4. ބައްޔާބެހޭ މައުލޫމާތު އޮޅުން ފިލުވައިދިނުމަށާއި އާންމުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދީ ކަންކުރަންވާގޮތްތައް އޮޅުން ފިލުވައިދިނުމަށް ހޮޓްލައިން 7377004 މި ނަމްބަރުގެ ޚިދުމަތް ފެށުން. އަދި ބައްޔާބެހޭ ޢާންމު މަޢުލޫމާތު މީޑިއާ އާއި މީސް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ދިނުން

28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 13:05

މުހައްމަދު ފަޒީން

IamFazeen

އައިޝަތު ޝާނީ

Shaaknee

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

DeNaseer

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

AzuAzlifa

ސިމާހާ ނަސީމް

sim_kamana

އަމްނާ އިމާދު

amnabinthimad

އަލީ ސަމާޚް

AliSamah8

ދާނިޝް ނިޡާމް

Dhaanish_Nizam

އަމަން ހަލީމް

soupized

ލައިޝާ އަހްމަދު

LailaAhmeds

އަތޫފް އާތިފް

AthifAthoof

އުމްނާ އިސްމާއިލް

UmnaIsmail

ޒިހްނަތު ހަސަން

ziyo_mv

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

makhuthoom

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

@schewra

ހުސައިން ފަރިޔާޒް

FariyaaxYaax

އިސްމާޢީލް ޝާހް

ismaelschurh

21:35
ކޮރޯނާވައިރަސްއާއި ގުޅޭގޮތުން މަޖިލީހަށް މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރ އެދިވަޑައިގެންފި
21:33
ޔުނިސެފުން ޗައިނާއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި
21:29
ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ ފުރަތަމަ މީހާ ފިންލެންޑުން ފެނިއްޖެ
21:24
އީޔޫ ކޮމިޝަނުން ޗައިނާއަށް ދަތުރުނުކުރުމަށް އެތާންގެ ސްޓާފުންނަށް އަންގައިފި
21:19
ޖަރުމަނުގެ ލުފްތަންސާ އިންވެސް ޗައިނާއަށް ކުރަން ހުރި ހުރިހާ ދަތުރުތަކެއް ކެންސަލްކޮށްފި
20:51
އެމެރިކަން އެއަރލައިން އިން ޗައިނާއަށް ކުރަން ހުރި ބައެއް ދަތުރުތައް މެދު ކަނޑާލައިފި
20:41
ހޫބޭ ޕްރޮވިންސް އިން ބޭސް ހުސްވުމުގެ ބިރު ހީވެފައި
20:25
ކޮރޯނާވައިރަސްއިން ރައްކާތެރިވުމަށް ޗައިނާއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތައް އިތުބާރު އެބައޮތް: ޑަބްލިއުއެޗްއޯ
20:17
ޗައިނާ އަށް ގައުމުތަކުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެނީ
19:09
ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ދައުލަތުގެ ކަމާގުޅުންހުރި ހުރިހައި އިދާރާތައް ތައްޔާރު: އެޗްޕީއޭ
18:06
ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަލާމާތްތައް ފެންނަން ކިހާ ދުވަހެއް ނަގާ؟
18:02
ފާއިތުވި 14 ދުވަހު ޗައިނާއަށް ދަތުރުކޮށް، މިއަލާމާތްތައް ފެންނަނަމަ އެޗްޕީއޭގެ ހޮޓްލައިން ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ
18:00
ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ރާއްޖެ ތައްޔާރުވެފައިވާ މިންވަރާގުޅޭގޮތުން އެކްސަރސައިޒެއް ބާއްވައިފި
17:57
ކޮރޯނާވައިރަސް އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކޮބާ؟
17:56
ކޮރޯނާވައިރަސް: އިނގެނީ ކިހާވަރަކަށް؟
17:33
ޔޫއޭއިން ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނިފައިވާ ހަތަރު މީހަކު ފެނިއްޖެ
17:29
ވުހާންގައި ތިބި އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން 201 މީހެއް ކެލިފޯނިއާއަށް އައުމުގެ މަގުމަތީގައި
17:22
އިންޑިޔާ ރައްޔިތުން ޗައިނާއަށް ނުދިޔުމަށް އެގައުމުން ގޮވާލައިފި
17:13
ވުހާން އިން ގެންނަ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރައްޔިތުން 14 ދުވަސް ވަންދެން ކަރަންޓީނުކޮށްފައިވާ ބައިތިއްބާނެ ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި
15:46
ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު މިހާތަނަށް 6056 މީހުން ގައިން ފެނި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 132 ށް
15:42
ވުހާންގައި ތިބި ޕާކިސްތާނުގެ ކިޔަވާކުދިންތަކަކަށް ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރުކޮށްގެން ފަރުވާދީފި
15:36
މެލޭޝިޔާއިން އިތުރު ތިން މީހެއްގެ ގައިން ކޮރޯނާވައިރަސް ގެ އަސަރު ފެނިއްޖެ
15:29
ބްރިޓިޝް އެއަރވޭސް އިން ޗައިނާއަށް ކުރަން ހުރި ދަތުރުތައް ކެންސަލްކޮށްފި
15:13
ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޔޫއޭއީ މީހެއްގެ ގައިން ފެނިއްޖެ
14:00
ދަތުރުކުރާއިރު ސިއްހަތަށް ބަލާ
13:56
ރާއްޖޭގައި ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވް މީހަކު ނެތް: ހެލްތް
09:53
ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނިފައިވާ ޤައުމުތައް
08:03
ޗައިނާގައި ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 132 އަށް އަރައިފި
23:05
ކޮރޯނާވައިރަސް ގެ ހަތަރު ވަނަ މީހާ ފްރާންސް އިން ފެނިއްޖެ
23:01
ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޝައްކުކުރެވިގެން އިތިއޯޕިއާގެ ހަތަރު މީހުން ކަރަންޓީނު ކޮށްފި
22:55
ޗައިނާގައި ތިބި އީޔޫގެ ރައްޔިތުން ގައުމުތަކަށް އަނބުރާ ގެންނަނީ
22:19
ޗައިނާގައި ތިބި ދިވެހިން ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި އާދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިފި
21:27
ޓްރެވަލް އެޑްވައިޒަރީ ނެރެން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެޑްވައިޒަރީ ނެރޭނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެ
20:36
ރައީސް އޮފީހުގައި ކުރިޔަށްދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން:
20:27
ޗައިނާއިން ހޮންގ ކޮންގ އާއި މަކާއޯ އަށް ދިޔުމާއި އައުން މަނާކޮށްފި
20:02
ކޮރޯނާވައިރަސް ދުނިޔެއަށް ފެތުރުމުގެ ނުރައްކާ ބޮޑުކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާއިން ކަނޑައަޅައިފި
19:52
ތައިވާނުން އިތުރު ދެ މީހެއްގެ ގައިން ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނިއްޖެ
19:14
ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކުން ޗައިނާއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެނީ
18:49
ޗައިނާ މީހުން ސައުތުކޮރެއާ އަށް އައުން މަނާކުރުމަށް ގޮވާލާ ސައުތުކޮރެއާގައި ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރަނީ
18:16
ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ނުރައްކަލުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
18:13
ކޮރޯނާވައިރަސް އިން ސަލާމަތްވާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ޗައިނާގެ ރައީސް ދެއްވައިފި
18:00
ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް ޗައިނާއިން 4583 ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވޭ
17:33
ޗައިނާގައި ތިބި 7 ގައުމެއްގެ ރައްޔިތުން އެގައުމުތަކަށް ގެނެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަނީ
16:57
ޗައިނާއިން ހޮންގ ކޮންގ އަށް އަންނަ މީހުންނަށް ދޭ ދަތުރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން ހުއްޓާލަނީ
16:13
ކޮރޯނާ ވައިރަސް އާއި ބެހޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތަކާއި މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
16:11
ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ކޮށްފައިވާ ފުރަތަމަ މީހާ ޖަރުމަނުން ފެނިއްޖެ
15:43
ޗައިނާއަށް ދަތުރުނުކުރާ ޖަޕާނުގެ މީހެއްގެ ގައިން ކޮރޯނާވައިރަސް ފެނިއްޖެ
14:58
ބަލި ފަސޭހަވޭތޯ 30 ބޭހެއް ޓެސްޓުކުރަނީ
13:18
ޗައިނާ ފަތުރުވެރިން ހޮންގްކޮންގްއަށް އެތެރެވުން މަނާނުކުރާނަމަ އެ ގައުމުގައި އިހުތިޖާޖު ކުރާނެ
13:05
މިބަލިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖެއިން އަޅާފައިވަނީ ކޮން ފިޔަވަޅުތަކެއް؟