ހޮނިހިރު 23 ޖެނުއަރީ 2021
5 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 09
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:33
ވަގުތުން

ކޮވިޑް-19: އެންމެ ފަހުގެ

971,594

ޚުލާސާ

  • ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ކާބޯތަކެތީގެ އަސާސީ ބާވަތްތައް މެދު ނުކެނޑި ފޯރުކޮށްދޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަރުވަން: އިންޑިއާ ސަފީރު
  • ލިބުނު ފައިސާއިން ފޫބެއްދޭނީ މިހާރުގެ ޚަރަދުތައް އެކަނި، އިތުރު ފައިސާ ހޯދަން ކުރާ މަޝްވަރާތައް އުނދަގޫ
  • ފުރަބަންދު އަމުރާ ހިލާފުވެގެން ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި 4 މިލިއަން ރުފިޔާ!

28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 12:15

14:25

އަމަން ހަލީމް

ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ކާބޯތަކެތީގެ އަސާސީ ބާވަތްތައް މެދު ނުކެނޑި ފޯރުކޮށްދޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަރުވަން: އިންޑިއާ ސަފީރު

ކޮވިޑް-19 ގެ މި ހާލަތުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ކާބޯތަކެތީގެ އަސާސީ ބާވަތްތައް އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ނެތި ލިބޭނެ އިންޑިއާއިން ފޯރުކޮށްދޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނ ސަފީރު ސަންޖޭ ސުދީރް ދެއްވައިފި އެވެ. ސަފީރު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެއާ އިންޑިއާ އަކީ ޒަމާންވީ ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވަމުން އަންނަ ދެ ޤައުމު ކަމަށާއި، ކޮވިޑްގެ ކަންތައްތައްކުގައި ރާއްޖެއާއެކު މަސައްކަތް ކުރަން ފުުރުސަތު ލިބިވަޑައިގަތުމަކީ ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް ކަމަށެވެ.

16 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 18:38

14:24

އަމަން ހަލީމް

ލިބުނު ފައިސާއިން ފޫބެއްދޭނީ މިހާރުގެ ޚަރަދުތައް އެކަނި، އިތުރު ފައިސާ ހޯދަން ކުރާ މަޝްވަރާތައް އުނދަގޫ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދަށް ކުރަމުންދާ ނޭދެވޭ އަސަރާއެކު އާމްދަނީ ލިބޭ މިންވަރު މަދުވެފައި ވާތީ ބޭރު އެހީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރަށް ލިބިފައިވާ 200 މިލިއަން ޑޮލަރުން ހަމަޖެއްސޭނީ މިހާރަށް ކުރަން ހުރި ޚަރަދުތައް އެކަނި ކަމަށާއި އިތުރު އެހީ ހޯދުމަށް ގިނަ ގޮންޖެހުން ތަކަކާއި ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

16 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 14:24

14:23

އަމަން ހަލީމް

ފުރަބަންދު އަމުރާ ހިލާފުވެގެން ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި 4 މިލިއަން ރުފިޔާ!

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން މާލެ ސިޓީގައި އިއުލާނު ކޮށްފައިވާ ފުރަބަންދުގެ އަމުރާ ޚިލާފުވެގެން ހުކުރު ދުވަހު ޖުމުލަ 128 މީހަކު ޖޫރިމަނާ ކޮށް، އިތުުރު 9 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި އެވެ. ފުރަބަންދު އަމުރާއި ޚިލާފުވެގެން މިހާތަނަށް ޖޫރިމަނާ ކުރި މީހުންގެ ޖުމުލަ ޢަދަދަކީ 4،020 އެވެ. މި އަދަދުތަކާއެކު މިހާތަނަށް ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ދައުލަތަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދަކީ 4،020،000ރ (ހަތަރު މިލިއަން ވިހި ހާސް ރުފިޔާ) އެވެ.

16 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 14:23

14:22

އަމަން ހަލީމް

ދިގު މުއްދަތަކަށް ބޭސް ބޭނުން ކުރަންޖެހޭ މީހުންނަށް ބޭސް ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް އެބަހުރި: މަނަަދޫ ކައުންސިލް

ނ. މަނަދޫގައި ދާއިމީކޮށް ބޭސް ބޭނުން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބޭސް ލިބުމުގައި ދަތިތައް އެބަހުރި ކަމަށް އެރަށުގެ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ. މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު އުމަރު ވިދާޅުވީ، ދާއިމީ ފަރުވާއަށް ބައެއް ބޭސްތައް ބޭނުން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބޭސް ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށާއި، އެކަން ޙައްލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

16 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 14:22

14:20

އަމަން ހަލީމް

ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހްމަދު ޒާހިރު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިނިސްޓަރު ޒާހިރު ވިދާޅުވީ، މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 2،480،200ރ (ދެ މިލިޔަން ހަތަރުލައްކަ އަށްޑިހަ ހާސް ދުއިސައްތަ ރުފިޔާ) ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

16 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 14:20

06:15

ލައިޝާ އަހްމަދު

އިތުރު 11 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެ، ޖުމުލަ އަދަދު 1031ށް!

16 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 06:15

06:14

ލައިޝާ އަހްމަދު

މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކާމިޔާބު ވެކްސިނެއް ހޯދޭނެކަމަށް ބެލެވޭ 14 ކެނޑިޑޭޓެއް އެބަތިބި: ޓްރަމްޕް

16 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 06:14

06:13

ލައިޝާ އަހްމަދު

ރިހެބުން ތިން މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވީ ކިހިނެއްކަމެއް ނޭންގޭ

16 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 06:14

06:13

ލައިޝާ އަހްމަދު

ހައިރިސްކް މީހުންގެ ފަރުވާ މެދުކަނޑާ ނުލާ: ޑރ. ޝަހީދު

16 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 06:13

06:12

ލައިޝާ އަހްމަދު

ކޮވިޑް ވިލެޖް ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ސާމާނުތަކެއް ގެނެސްފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި ހަދަމުންދާ ކޮވިޑް ވިލެޖް ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ސާމާނު ގެނެސްފިއެވެ.

300 އެނދުގެ މި ފެސިލިޓީއަކީ ކޮވިޑް-19 ވައިރަސް ފެތުރި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުންނަށް އެއްފަހަރާ ފަރުވާދޭން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތަކަށް ތައްޔާރުވުމަށް ހަދަމުންދާ ތަނެކެވެ. ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލު ކައިރީގައި ޤާއިމުކުރާ މިތަނުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ ސިފައިންނާއި ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތައް ގުޅިގެންނެވެ.

16 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 06:12

03:28

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އިތުރު 11 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެ ޖުމްލަ އަދަދު 1031 އަށް އަރައިފި

ހުކުުރު ދުވަހުގެރޭ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ، ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ 03:00 ގެ ނިޔަލަށް އިތުރު 11 މީހަކު ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، 8 ދިވެހިންނާއި، ބަނގްލަދޭޝްއަށް ނިސްބަތްވާ 3 މީހެއްކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެ އެވެ.

16 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 03:46

00:49

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު އިތުރު 3 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެ

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު އިތުރު 3 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެއެވެ.

ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެޑޭޝްބޯޑުންދައްކާގޮތުން ހުކުރު ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއިން ބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 49ށް އަރާފައެވެ. އެގޮތުން އެއީ ރާއްޖެއިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން 4.80 އިންސައްތަކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން 49 މީހަކު ވަނީ ބަލިން ރަނގަޅުވެފައެވެ. މީގެތެރޭގައި ގިނައީ ދިވެހިންނެވެ. އަދި މި އަދަދުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓްތަކުން މި ބަލި ފެނުނުއިރު ފާހަގަކުރެވުނު ބިދޭސީން ވެސް ހިމެނެ އެވެ. މިހާރު ރިކަވަރނުވެ ހުރި ކޭސްތަކުގެ ތެރޭގައި ގިނައީ މާލެ ސިޓީއިން ކޮމިއުނިޓީ ޓްރާންސްމިޝަން ދެނެގަނެވުނު ފަހުން ފެންމަތިވެފައިވާ ކޭސްތަކެވެ.

16 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 00:49

02:30

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

މާލޭގައި ދެން ވިޔަފާރި ކުރަން ނިކުމެވޭނީ ހަފުތާއަކު އެންމެ ފަހަރަކު

15 މެއި 2020 | ހުކުރު 02:30

00:50

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އިތުރު ހަ މީހެއްގެ ބަލި ފަސޭހަވެ، ޖުމްލަ އަދަދު 46ށް

15 މެއި 2020 | ހުކުރު 00:50

00:49

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ސާރީ ކޭސްތަކުންނާއި ފްލޫ ކްލިނިކްތަކުން ސަރޖް އައުމުން އިނގޭނެ

15 މެއި 2020 | ހުކުރު 00:49

00:49

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ބަންގްލަދޭޝްގެ 500 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ގައުމަށް ފޮނުވާލަނީ

15 މެއި 2020 | ހުކުރު 00:49

22:33

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ހީކުރިވަރުގެ ސަރޖެއް އަދި ނާދޭ

ހީކުރިވަރުގެ ސަރޖެއް އަދި ނާދޭ، އެހެންނަމަވެސް ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ކޭސްތައް އިތުރުވެދާނެ ކަމަށް ޑރ އަފްޒަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

14 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 22:44

22:23

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތިބި ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުމަށް 1.89 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވޭ

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތިބި ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުމަށް 1.89 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވޭ

14 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 22:23

22:22

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ބިދޭސީން ދިރިއުޅޭ 33 ތަނެއްގެ ސާމްޕަލް ނެގިފައިވަނީ

ބިދޭސީން ދިރިއުޅެމުންދާ 33 ތަނެއްގެ ސާމްޕަލް ވަނީ ނެގިފައި. އަދި ސައިޓްތަކަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވަނީ. ޖުމްލަ 500 ސާމްޕަލް ވަނީ ނެގިފައި

14 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 22:22

22:18

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ފްރޮންޓް ލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ 137 މީހަކު ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައި

ފްރޮންޓް ލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ 137 މީހަކު މިހާތަނަށް އައިއިރު ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައި

14 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 22:18

22:14

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ލޮކްޑައުން އާ ޚިލާފުވި 42 މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ލޮކްޑައުން އާ ޚިލާފުވެގެން މިއަދު 42 މީހަކު ވަނީ ޖޫރިމަނާކޮށްފައި

14 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 22:14

22:14

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކ. ތުލުސްދޫ އަދި ށ މިލަންދޫ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުން ނަގައިފި

މޮނިޓަރިންގ ގައި އޮތް ކ ތުލުސްދޫ އަދި ށ މިލަންދޫ މޮނިޓަރިން ގެ ހާލަތުން މިއަދު ނަގައިފި

14 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 22:14

22:13

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތަކުން 65 މީހަކު މިއަދު ދޫކޮށްލާފައިވޭ

ކަރަންޓީނުން މިއަދު 65 މީހަކު މިއަދު ދޫކޮށްލާފައިވޭ. އަދި ކަރަންޓީނުގައި ތިބި 61 މީހެއްގެ ސާމްޕަލް ވަނީ ނަގާފައި

14 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 22:13

22:12

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އިތުރު 6 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ އިތުރު 6 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެ. އެއާއެކު ޖުމްލަ އަދަދު 46 ށް މިވަނީ އަރާފައި

14 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 22:21

22:11

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އިތުރު 14 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އިތުރު 14 މީހުން މިއަދު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ. މިއާއެކު ޖުމްލަ އަދަދަކީ 982 ށް އަރާފައި

14 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 22:11

22:10

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

555 ސާމްޕަލް ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު ނަގާފައިވޭ

14 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 22:10

04:24

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

އެންއީއޯސީއަށް ބަގީތަކެއް ހަދިޔާ ކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އުފައްދާފައިވާ ނެޝަނަލް އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެންއީއޯސީ)އަށް ބަގީތަކެއް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި ބަގީތައް ހަދިޔާ ކުރީ އެންއީއޯސީގެ ރެޕިޑް ރެސްޕޮންސް ޓީމަށް ކަމަށެވެ. އަދި ހަ އިލެކްޓްރިކް ބަގީތަކަކީ އެެންއީއޯސީން އެދުމުން ހަދިޔާ ކުރިތަކެތި ކަމަށެވެ.

14 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 04:24

04:23

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރެވޭ ވަރަށް ސިފައިން އެބަތިބި: މިނިސްޓަރު މާރިޔާ

ސިފައިންގެ ތެރެއިން އޮފިސަރުންތަކެއް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވިޔަސް، ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރެވޭ ވަރަށް ސިފައިން އެބަތިބި ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މިހާތަނަށް 40 އަށް ވުރެ ގިނަ ސިފައިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ސިފައިންނާ ގުޅުވައި އެކި ކަހަލަ ވާހަކަތައް ދައްކަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެކަހެރި ކޮށްފައިވާ ސިފައިންގެ އަދަދުތަކާއި ބެހޭ ގޮތުންވެސް ވާހަކަތައް ދެކެވެމުންދާ ކަމަށެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ސިފައިންގެ އަދަދުތައް ހާމަނުކުރަނީ އެއީ ސަލާމަތީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ކަމަށާއި، އެއްވެސް ވަރަކަށް މައުލޫމާތު ފޮރުވުމުގެ ބޭނުމުގައެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

14 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 04:23

04:22

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

އެޗްއައިވީ ފަދައިން ކޮވިޑް-19 އަކީވެސް ނައްތާ ނުލެވިދާނެ ވައިރަސްއަކަށް ވެދާނެކަމުގެ އިންޒާރު!

ކޮވިޑް-19 ވައިރަސްއަކީ އެޗްއައިވީ ފަދައިން ދުނިޔެއިން ނައްތާނުލެވޭ ވައިރަސްއަކަށް ވެދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން ދީފި އެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ޖެނީވާގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ޖަމިއްޔާގެ އިމަރޖެންސީ ޑައިރެކްޓަރ ޑރ މައިކް ރަޔަން ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަން ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އިންސާނުންގެ ތެރޭގައި އޮންނާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި، މިއީ އެއިޑްސް ފަތުރާ އެޗްއައިވީ ވައިރަސް ފަދައިން ދުނިޔެއިން ނައްތާނުލެވިދާނެ ވައިރަސްއަކަށް ވެގެންދާނެކަމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

އެއާއެކު، ވައިރަސްއާއެކު ދިރިއުޅެން ދަސްކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން ރަޔަން ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފަ އެވެ.

14 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 04:22

04:21

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މާފުށި ޖަލުން ނެގި ހުރިހާ ސާމްޕަލެއްގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް

ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓުކުރުމަށްޓަކައި މާފުށި ޖަލުން ނެގި ހުރިހާ ސާމްޕަލެއްގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

މާފުުށީ ޖަލުން 38 ރެންޑަމް ސާމްޕަލެއް ނެގިފައިވެއެވެ. އެ ސާމްޕަލްތަކުގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވްކަން ހާމަކޮށް، ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ބުނީ މާފުށީ ޖަލުން ކޮވިޑް 19 އަށް ތަޙުލީލު ކުރުމަށްޓަކައި ނެގުނު 38 ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނެގެޓިވްވެފައިވާކަން އެޗްޕީއޭއިން ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވާފައިވާކަމަށެވެ.

އޭގެއިތުރުން ހުޅުމާލޭ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒްކުރަމުންގެންދިޔަ އުމުރުން 92 އަހަރުގެ ގައިދީއެއް ނިޔާވެފައިވާއިރު، އެ މީހާވެސް ވަނީ ކޮވޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކޮށްފަ އެވެ. ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ބުނީ ހުޅުމާލެ ޖަލުން ނިޔާވި ޤައިދީ ކޮވިޑް 19 އަށް ތަޙުލީލު ކުރުމަށްޓަކައި ނެގުނު ސާމްޕަލް ނެގެޓިވް ވެފައިވާކަމަށެވެ.

14 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 04:21

04:20

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

އޮންލައިންކޮށް ހިންގޭނެ ކޯސްތައް ކަނޑައަޅައި, އަވަހަށް ކޯސްތައް ފަށަން މިނިސްޓަރ އެދިވަޑައިގެންފި

ވީހާވެސް އަވަސް ފުރުސަތެއްގައި އޮންލައިންކޮށް ހިންގޭނެ ކޯސްތައް ކަނޑައަޅައި, އަވަހަށް ކޯސްތައް ފެއްޓެވުމަށް ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

މިނިސްޓަރ މިފަދައިން އެދިވަޑައިގެންނެވީ މިނިސްޓްރީގެ އިސްބޭފުޅުންނާއި، ވަރލްޑް ބޭންކުން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ މީރީ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބޭފުޅުންނާއިއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައެވެ. މި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ އޮންލައިންކޮށެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނީ ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތުގައި އަދި އޭގެ ފަހުން ނިއު ނޯރމަލްއަކަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުވާއިރު، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް އިން އޮންލައިން މީޑިއަމްގައި ކިޔަވައިދިނުން ކުރިއަށްގެންދިއުމާއިމެދު އެވެ. އަދި މިދަނޑިވަޅުގައި ވަޒީފާ ގެއްލިފައި ނުވަތަ މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ގޭގައި ތިބެންޖެހިފައިވާތިއްބެވި ޓުއަރިޒަމް ސިނާއަތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށް ކޯސްތަކެއް ހިންގުމަށްވެސް މަޝްވަރާކުރެވުނުކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

14 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 04:20

00:05

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތު އިތުރު 14 ދުވަހަށް ދަންމައިފި

ގްރޭޓާ މާލެ ސަރަހައްދު (މާލެ، ވިލިމާލެ، ހުޅުމާލެ، ގުޅީފަޅު) ގައި އިއުލާނު ކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތު 14 ދުވަހަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްފައިވަނީ އާއްމު ސިއްހަތު ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް މައިމޫނާ އަބޫބަކުރަށް ލިބިގެންވާ ބާރުގެ ދަށުންނެވެ.

މާލެއިން ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްއެއް ފެނުމާއި ގުޅިގެން އެންމެ ފުރަތަމަ މާލެ ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވަނީ އޭޕްރީލް މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އޭގެ ފަހުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްފައިވަނީ އޭޕްރީލް މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

އެއާއެކު މާލެ، ވިލިމާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގައި އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމާއި މަގުމައްޗާއި، އާންމު ތަންތަނަށް އެއްވެ އުޅުން ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ. ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވާއިރު، ބޭރަށް ނިކުމެ އުޅެވެނީ ފުލުހުންނާއި، ސިފައިންނާއި، ސިއްހީ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ މުވައްޒަފުންނާއި އެ ތަންތަނުގެ އުޅަނދު ދުއްވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

14 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 00:05

23:52

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާދެމުންދިޔަ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާދެމުންދިޔަ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ އެވެ. ެހލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ބުނީ 88 އަހަރު މީހާ ނިޔާވީ މިރޭ 11:15 ގައި ކަމަށެވެ. މިއީ ރާއްޖެއިން މި ބަލިޖެހިގެން ނިޔާވި 4 ވަނަ މީހާ އެވެ.

13 މެއި 2020 | ބުދަ 23:53

22:39

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ފްރޮންޓްލައިންގައި މަސައްކަތް ކުރާ 137 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވޭ

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ފްރޮންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ 137 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާކަމަށް ޑރ އިބްރާހިމް އަފްޒަލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ބައެއް ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންގެ އިތުރުން އެމްއެންޑީއެފްގެ އޮފިސަރުންތަކަކާއި ފުލުހުންތަކެއް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް މިހާތަނަށް ވަނީ ކަށަވަރުވެފައި އެވެ.

13 މެއި 2020 | ބުދަ 22:39

22:26

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

އިތުރު 51 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ޖުމްލަ އަދަދު 955 އަށް!

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 51 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ. މިޔާއެކު ރާއްޖެއިން ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 955 އަށް އަރާފަ އެވެ.

13 މެއި 2020 | ބުދަ 22:26

22:24

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

އިތުރު 8 މީހަކު ބަލިން ފަސޭހަވެ، ޖުމްލަ އަދަދު 40 އަށް

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން އިތުރު 8 މީހަކު ބަލިން ފަސޭހަވެއްޖެއެވެ. މިޔާއެކު ރާއްޖެއިން ރަނގަޅުވި ޖުމްލަ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 40 އަށް އަރާފަ އެވެ.

13 މެއި 2020 | ބުދަ 22:24

05:43

އުމްނާ އިސްމާއިލް

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 4.3 މިލިއަނަށް!

13 މެއި 2020 | ބުދަ 05:43

05:42

އުމްނާ އިސްމާއިލް

އިންޑިއާއިން 270 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިކޮނޮމިކް ޕެކޭޖެއް އިއުލާނުކޮށްފި

13 މެއި 2020 | ބުދަ 05:42

05:41

އުމްނާ އިސްމާއިލް

ނޫސްވެރިއަކު ކުރި ސުވާލަކަށް ނުރުހުންވެވަޑައިގެން ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ނިންމަވާލައްވައިފި

13 މެއި 2020 | ބުދަ 05:41

05:40

އުމްނާ އިސްމާއިލް

އަފްގާނިސްތާންގެ ކާބުލްގައި މެޓަރނިޓީ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަޑިން ހަމަލާތަކެއްދީފި

13 މެއި 2020 | ބުދަ 05:40

05:40

އުމްނާ އިސްމާއިލް

ލުބުނާންގައި އަނެއްކާ ވެސް 4 ދުވަހުގެ ފުލް ލޮކްޑައުންއެއް!

13 މެއި 2020 | ބުދަ 05:40

05:39

އުމްނާ އިސްމާއިލް

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އެކްޓިވް ސަރވެއިލަންސް ފަށައިފި

13 މެއި 2020 | ބުދަ 05:39

05:38

އުމްނާ އިސްމާއިލް

އެމްއެންޑީއެފުން ފެނުނު ކޭސް ތަކަކީ އެއް ކްލަސްޓަރ އަކަށް ނިސްބަތްވާ ބައެއް ނޫން

13 މެއި 2020 | ބުދަ 05:38

05:37

އުމްނާ އިސްމާއިލް

ވެމްކޯއިން ނެގި 18 ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނެގެޓިވް

13 މެއި 2020 | ބުދަ 05:37

04:27

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 1000 އަށް ވުރެ ގިނަ ޓެސްޓު ކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަނީ

ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 1000 އަށް ވުރެ ގިނަ ޓެސްޓު ކުރެވޭ ވަރަށް ޓެސްޓިން ކެޕޭސިޓީ އިތުރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ނެޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެންއީއޯސީ)ން ބުނެފި އެވެ.

އެގޮތުން، އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެ ސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާން މަބްރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވީ މިހާރު ޓަރގެޓްކޮށްފައިވަނީ ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 1000 ޓެސްޓު ހެދުމަށް ކަމަށެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި ކުއްލި އަކަށް ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތަކުގެ އަދަދުތައް އިތުރުވެދާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭއިރު ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 1000 ސާމްޕަލް ޓެސްޓުކުރެވިގެން ނޫނީ އެންމެ އެދެވޭ ނަތީޖާ ނުނިކުންނާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު ޑރ. ޝީނާ މޫސާ ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

13 މެއި 2020 | ބުދަ 04:27

04:25

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލަށް ދިޔަ މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވީއޭ ބުނެވުނީ އޮޅުމަކުން

ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް (ޓީޓީއެޗް) އަށް ޑޮކްޓަރުން ދިޔަ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ކަމަށް ބުނެވުނީ އޮޅުމަކުން ކަމަށް ނެޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެންއީއޯސީ) އިން ބުނެފި އެވެ.

އެންއީއޯސީ ގައި ސިލްސިލާކޮށް ބާއްވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ އެޕިޑަމޮލިޖިސްޓް ޑރ. އިބްރާހިމް އަފްޒަލް ވިދާޅުވީ، ޓީޓީއެޗް އަށް ދައްކަން ދިޔަ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭނާއަކީ އެހެން ސަބަބަކާއި ހުރެ ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލަށް ދައްކަން ދިޔަ މީހަކު ކަމަށް ޑރ. އަފްޒަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

13 މެއި 2020 | ބުދަ 04:25

21:29

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

އިތުރު ހަތް މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ، ރާއްޖޭގެ އަދަދު 900ށް ވުރެ މައްޗަށް

ރާއްޖެއިން އިތުރު ހަތް މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ތިން މީހުންނާއި، ދެ ދިވެހިންގެ އިތުރުން އިންޑިއާގެ ދެ މީހުން ކަމަށެވެ.

12 މެއި 2020 | އަންގާރަ 21:29

15:38

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

މަދިރި އާލާވާ ގޮތަށް ހުރި 23 ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓަށް ވަދެ ބަލާފައިވާނެ: ޝަމާޢު

މަދިރި އާލާވާގޮތަށް މާލޭގައި ހުރި 23 ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓެއް ބަލާ އެތަންތަނުގައި ހުރި މަދިރި އާލާވާ ތަންތަން ނައްތާލާފައިވާ ކަމަށް ޝަމާޢު ވިދާޅުވި އެވެ.

12 މެއި 2020 | އަންގާރަ 15:38

15:36

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ބިދޭސީން ދިރިއުޅޭ 307 ތަނެއް ވަނީ ފާހަގަވެފައި

ބިދޭސީން ތޮއްޖެހިގެން ދިރިއުޅޭ 307 ތަނެއް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި އެތަންތަނުގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންނާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަމާޢު ވިދާޅުވި އެވެ.

12 މެއި 2020 | އަންގާރަ 15:36

15:34

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

3258 މީހުން އެބަތިބި މާލެއިން ރަށްރަށަށް ދާން ބޭނުންވާ، މީގެތެރޭގައި މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ހިމެނޭ

މާލެއިން ރަށްރަށަށް ދާން ބޭނުންވެގެން 3258 މީހަކު އެދިފައިވާ ކަމަށާއި މީގެތެރޭގައި މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ހިމެނޭ ކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ. އެގޮތުން މީގެތެރޭގައި ވަޒީފާ ގެއްލިފައި ތިބި މީހުންވެސް ހިމެނޭކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ.

12 މެއި 2020 | އަންގާރަ 15:37

މުހައްމަދު ފަޒީން

IamFazeen

އައިޝަތު ޝާނީ

Shaaknee

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

DeNaseer

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

AzuAzlifa

ސިމާހާ ނަސީމް

sim_kamana

އަމްނާ އިމާދު

amnabinthimad

އަލީ ސަމާޚް

AliSamah8

ދާނިޝް ނިޡާމް

Dhaanish_Nizam

އަމަން ހަލީމް

soupized

ލައިޝާ އަހްމަދު

LailaAhmeds

އަތޫފް އާތިފް

AthifAthoof

އުމްނާ އިސްމާއިލް

UmnaIsmail

ޒިހްނަތު ހަސަން

ziyo_mv

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

makhuthoom

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

@schewra

ހުސައިން ފަރިޔާޒް

FariyaaxYaax

އިސްމާޢީލް ޝާހް

ismaelschurh

14:25
ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ކާބޯތަކެތީގެ އަސާސީ ބާވަތްތައް މެދު ނުކެނޑި ފޯރުކޮށްދޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަރުވަން: އިންޑިއާ ސަފީރު
14:24
ލިބުނު ފައިސާއިން ފޫބެއްދޭނީ މިހާރުގެ ޚަރަދުތައް އެކަނި، އިތުރު ފައިސާ ހޯދަން ކުރާ މަޝްވަރާތައް އުނދަގޫ
14:23
ފުރަބަންދު އަމުރާ ހިލާފުވެގެން ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި 4 މިލިއަން ރުފިޔާ!
14:22
ދިގު މުއްދަތަކަށް ބޭސް ބޭނުން ކުރަންޖެހޭ މީހުންނަށް ބޭސް ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް އެބަހުރި: މަނަަދޫ ކައުންސިލް
14:20
ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
06:15
އިތުރު 11 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެ، ޖުމުލަ އަދަދު 1031ށް!
06:14
މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކާމިޔާބު ވެކްސިނެއް ހޯދޭނެކަމަށް ބެލެވޭ 14 ކެނޑިޑޭޓެއް އެބަތިބި: ޓްރަމްޕް
06:13
ރިހެބުން ތިން މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވީ ކިހިނެއްކަމެއް ނޭންގޭ
06:13
ހައިރިސްކް މީހުންގެ ފަރުވާ މެދުކަނޑާ ނުލާ: ޑރ. ޝަހީދު
06:12
ކޮވިޑް ވިލެޖް ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ސާމާނުތަކެއް ގެނެސްފި
03:28
އިތުރު 11 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެ ޖުމްލަ އަދަދު 1031 އަށް އަރައިފި
00:49
ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު އިތުރު 3 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެ
02:30
މާލޭގައި ދެން ވިޔަފާރި ކުރަން ނިކުމެވޭނީ ހަފުތާއަކު އެންމެ ފަހަރަކު
00:50
އިތުރު ހަ މީހެއްގެ ބަލި ފަސޭހަވެ، ޖުމްލަ އަދަދު 46ށް
00:49
ސާރީ ކޭސްތަކުންނާއި ފްލޫ ކްލިނިކްތަކުން ސަރޖް އައުމުން އިނގޭނެ
00:49
ބަންގްލަދޭޝްގެ 500 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ގައުމަށް ފޮނުވާލަނީ
22:33
ހީކުރިވަރުގެ ސަރޖެއް އަދި ނާދޭ
22:23
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތިބި ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުމަށް 1.89 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވޭ
22:22
ބިދޭސީން ދިރިއުޅޭ 33 ތަނެއްގެ ސާމްޕަލް ނެގިފައިވަނީ
22:18
ފްރޮންޓް ލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ 137 މީހަކު ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައި
22:14
ލޮކްޑައުން އާ ޚިލާފުވި 42 މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފި
22:14
ކ. ތުލުސްދޫ އަދި ށ މިލަންދޫ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުން ނަގައިފި
22:13
ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތަކުން 65 މީހަކު މިއަދު ދޫކޮށްލާފައިވޭ
22:12
އިތުރު 6 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެ
22:11
އިތުރު 14 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
22:10
555 ސާމްޕަލް ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު ނަގާފައިވޭ
04:24
އެންއީއޯސީއަށް ބަގީތަކެއް ހަދިޔާ ކޮށްފި
04:23
ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރެވޭ ވަރަށް ސިފައިން އެބަތިބި: މިނިސްޓަރު މާރިޔާ
04:22
އެޗްއައިވީ ފަދައިން ކޮވިޑް-19 އަކީވެސް ނައްތާ ނުލެވިދާނެ ވައިރަސްއަކަށް ވެދާނެކަމުގެ އިންޒާރު!
04:21
މާފުށި ޖަލުން ނެގި ހުރިހާ ސާމްޕަލެއްގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް
04:20
އޮންލައިންކޮށް ހިންގޭނެ ކޯސްތައް ކަނޑައަޅައި, އަވަހަށް ކޯސްތައް ފަށަން މިނިސްޓަރ އެދިވަޑައިގެންފި
00:05
ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތު އިތުރު 14 ދުވަހަށް ދަންމައިފި
23:52
ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާދެމުންދިޔަ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ
22:39
ފްރޮންޓްލައިންގައި މަސައްކަތް ކުރާ 137 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވޭ
22:26
އިތުރު 51 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ޖުމްލަ އަދަދު 955 އަށް!
22:24
އިތުރު 8 މީހަކު ބަލިން ފަސޭހަވެ، ޖުމްލަ އަދަދު 40 އަށް
05:43
ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 4.3 މިލިއަނަށް!
05:42
އިންޑިއާއިން 270 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިކޮނޮމިކް ޕެކޭޖެއް އިއުލާނުކޮށްފި
05:41
ނޫސްވެރިއަކު ކުރި ސުވާލަކަށް ނުރުހުންވެވަޑައިގެން ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ނިންމަވާލައްވައިފި
05:40
އަފްގާނިސްތާންގެ ކާބުލްގައި މެޓަރނިޓީ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަޑިން ހަމަލާތަކެއްދީފި
05:40
ލުބުނާންގައި އަނެއްކާ ވެސް 4 ދުވަހުގެ ފުލް ލޮކްޑައުންއެއް!
05:39
އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އެކްޓިވް ސަރވެއިލަންސް ފަށައިފި
05:38
އެމްއެންޑީއެފުން ފެނުނު ކޭސް ތަކަކީ އެއް ކްލަސްޓަރ އަކަށް ނިސްބަތްވާ ބައެއް ނޫން
05:37
ވެމްކޯއިން ނެގި 18 ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނެގެޓިވް
04:27
ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 1000 އަށް ވުރެ ގިނަ ޓެސްޓު ކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަނީ
04:25
ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލަށް ދިޔަ މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވީއޭ ބުނެވުނީ އޮޅުމަކުން
21:29
އިތުރު ހަތް މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ، ރާއްޖޭގެ އަދަދު 900ށް ވުރެ މައްޗަށް
15:38
މަދިރި އާލާވާ ގޮތަށް ހުރި 23 ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓަށް ވަދެ ބަލާފައިވާނެ: ޝަމާޢު
15:36
ބިދޭސީން ދިރިއުޅޭ 307 ތަނެއް ވަނީ ފާހަގަވެފައި
15:34
3258 މީހުން އެބަތިބި މާލެއިން ރަށްރަށަށް ދާން ބޭނުންވާ، މީގެތެރޭގައި މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ހިމެނޭ