ބުރާސްފަތި 09 އޭޕުރިލް 2020
02 އައްސިދަ
1441 ޝައުބާން 16
ފަތިސް 04:49
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:16
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:27
ވަގުތުން

ކޮވިޑް-19: އެންމެ ފަހުގެ

860,728

ޚުލާސާ

  • ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޓެސްޓްކުރަން އިންޑިއާ ސަރުކާރުން 8 މެޑިކަލް ކޮލެޖެއް ކަނޑައަޅައިފި
  • އިންޑިއާގެ ގޯއާގައި 45 މީހުން ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ސްކްރީންކޮށްފި
  • އިންޑިއާގެ ހައިދަރް އާބާދުން ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޝައްކުކުރެވޭ 4 މީހުން ފެނިއްޖެ

28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 12:15

12:03

ޒިހްނަތު ހަސަން

ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޓެސްޓްކުރަން އިންޑިއާ ސަރުކާރުން 8 މެޑިކަލް ކޮލެޖެއް ކަނޑައަޅައިފި

ދަ އިންޑިއަން ކައުންސިލް އޮފް މެޑިކަލް ރިސަރޗް އިން ބުނެފައިވަނީ ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް ޗައިނާގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާއިރު، އިންޑިއާގެ އެކި ސްޓޭޓުތަކުންވެސް މި ވައިރަސްއަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހުން ފެންނަ މިންވަރު އިތުރުވަމުންދާތީ، މި ވައިރަސްއަށް ޓެސްޓް ކުރަން މަހާރަޝްތްރާ ސްޓޭޓުގެ 8 މެޑިކަލް ކޮލެޖެއް ކަނޑައަޅާ އިޢުލާންކުރާކަމަށެވެ.

ވައިރަސް ރިސަރޗް އެންޑް ޑައިގްނޯސްޓިކް ސެންޓަރުތަކުގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ވަކިގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން މި 8 ތަނުން މަސައްކަތްކުރަންޖެހެއެވެ. އިންޑިއާގެ ކޮންމެ ހިސާބަކުން ވައިރަސްއަށް މީހަކު ޝައްކުކުރެވުނަސް، އެމީހެއްގެ ލޭގެ ސާމްޕަލް ތަހުލީލު ކުރާނީ މި 8 ތަނުންކަމަށް، ދަ އިންޑިއަން ކައުންސިލް އޮފް މެޑިކަލް ރިސަރޗް އިން ބުނެއެވެ.

މަހާރަޝްތުރާ ސްޓޭޓުގައި ވައިރަސް ރިސަރޗް އެންޑް ޑައިގްނޯސްޓިކް ސެންޓަރުތަކުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މަރުކަޒުތައް:

* ނާގްޕޫރުގެ 2 މެޑިކަލް ކޮލެޖް

* ސަންގްލީ މެޑިކަލް ކޮލެޖް

* އޯރަންގބާދު މެޑިކަލް ކޮލެޖް

* ދޫލޭ މެޑިކަލް ކޮލެޖް

* އަކޯލާ މެޑިކަލް ކޮލެޖް

* ސޮލާޕޫރު މެޑިކަލް ކޮލެޖް

* މުމްބާއީގެ ސެތު ޖީއެސް މެޑިކަލް ކޮލެޖް

މީގެ ކުރިން ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސް އަށް ޓެސްޓުކުރަމުން އައީ ޕޫނާގައި ހުންނަ ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ވައިރޯލޮޖީންނެވެ.

16 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 13:36

11:53

ޒިހްނަތު ހަސަން

އިންޑިއާގެ ގޯއާގައި 45 މީހުން ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ސްކްރީންކޮށްފި

އިންޑިއާގެ ގޯއާ މެޑިކަލް ކޮލެޖުގެ ސްޓޭޓް އެޕިޑިއިމޮލޮޖިސްޓް، އުތުކަރްޝް ބެޓޯޑްކަރާއި ޙަވަލާދީ އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ޚަބަރުފަތުރާގޮތުގައި، މިހާތަނަށް އައިއިރު 45 މީހަކު ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް ޝައްކުކުރެވިގެން ސްކްރީންކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެތެރެއިން 25 މީހެއްގެ ގައިން ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ސީރިއަސް އަލާމަތްތައް ފެންނާތީ، ކަރަންޓީންކޮށްގެން 28 ދުވަސްވަންދެން ފަރުވާދީފައިވާކަމަށް ޑޮކްޓަރު ވިދާޅުވެއެވެ.

ގޯއާއަކީ ފަތުރުވެރި މަންޒިލަކަށްވެފައި، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން މި ދުވަސްވަރު ފަތުރުވެރިން ގޯއާއަށް ޒިޔާރަތްކުރަމުންދާތީ، ގޯއާގެ މެޑިކަލް ކޮލެޖުންވަނީ 24 ގަޑިއިރު ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ފަރުވާދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާފައެވެ. އަދި ފަތުރުވެރިން ޢާންމުކޮށް އުޅޭ ޞަރަޙައްދުތަކުގައި ޕެރަމެޑިކްސްގެ ޚިދުމަތްވަނީ ތަޢާރަފުކޮށްފައެވެ.

16 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 17:33

11:46

ޒިހްނަތު ހަސަން

އިންޑިއާގެ ހައިދަރް އާބާދުން ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޝައްކުކުރެވޭ 4 މީހުން ފެނިއްޖެ

އިންޑިއާގެ ހައިދަރު އާބާދުގެ ޕަންޗާޔަތު އޮފީހުން ބުނެފައިވަނީ، ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޝައްކު ކުރެވޭ 4 މީހަކު ފެނިގެން އެމީހުންގެ ލޭގެ ސާމްޕަލް ނަގާ މިހާރުވަނީ ޓެސްޓް ހަދަން ގާނދީ މެޑިކަލް ކޮލެޖަށް ފޮނުވާފައިވާކަމަށެވެ. މީގެ އިތުުރުންވެސް އެއަރޕޯޓުން ސްކްރީންކުރެވުނު 19 މީހެއްގެ ގައިން ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ އަލާމާތްތައް ފެންނާތީ އެ 19 މީހުންގެ ލޭގެ ސާމްޕަލްތައްވެސް ޓެސްޓުކުރަން ފޮނުވާފައިވާކަމަށް އެ އޮފީހުން ބުނެއެވެ.

ހައިދަރު އާބާދުން މިހާތަނަށް އައިއިރު 219 މީހަކު ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޓެސްޓްކުރަން ލޭގެ ސާމްޕަލްތައް ފޮނުވާފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން ނަތީޖާ މިހާތަނަށް ލިބުނު 92 މީހުންވެސް ވައިރަސްއަށް ނެގެޓިވް ކަމަށް ހައިދަރ އާބާދުގެ ޕަންޗާޔަތު އޮފީހުން ބުނެއެވެ.

ހައިދަރު އާބާދުގެ މައި އެއަރޕޯޓުގައި މިގހާރުވަނީ ތާރމަލް ކެމެރާ ހަރުކޮށްފައެވެ. އޭގެއިން ސްކްރީން ކުރުމުގެ އިތުރުން ޗައިނާއާއި، ހޮންގކޮންގާއި، ޖަޕާނާއި، ދެކުނުކޮރެއާއާއި، ތައިލޭންޑާއި، ސިންގަޕޫރުން އަންނަ ފަސިންޖަރުން ގެ ޓްރެވެލް ހިސްޓަރީ ބަލާ، ޝައްކު ކުރެވޭ މީހުން ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޓެސްޓް ހަދަން ހައިދަރ އާބާދުގެ ޞަރަޙައްދީ ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

16 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 11:46

11:38

ޒިހްނަތު ހަސަން

ޑައިމަންޑް ޕްރިންސެސްގައި ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 355 އަށް އަރައިފި

ޖަޕާނުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކަރަންޓީންކޮށްފައިވާ އެޤައުމުގެ ކްރޫސްލައިނަރ، ޑައިމަންޑް ޕްރިންސެސް އިން މަރުވީ މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު 355އަށް އަރާފައިވާކަމަށެވެ. މީގެތެރޭގައި ފަޅުވެރިންނާއި . ފަސިންޖަރުންވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް އެމިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ޖަޕާނުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ އިއްޔެ އެކަނިވެސް 70 މީހުން ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާކަމަށާއި، މިހާރު މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ އޭގައި ތިބި އެހެން ޤައުމުތަކުގެ މީހުން އެޤައުމުތަކުގެ ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން އެމީހުން ފޮނުވާލުމުގެ މަސައްކަތްކަމަށެވެ.

16 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 11:38

11:32

ޒިހްނަތު ހަސަން

ވުހާން ސިޓީގައި ތިބި ނޭޕާލްގެ 175 މީހުން ޤައުމަށް އަނބުރާ ގެނެސްފި

ހަލުވިކަމާއެކު ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދާ ޗައިނާގެ ވުހާން ސިޓީގައި ތިބި ނޭޕާލްގެ 175 މީހުން އަނބުރާ ޤައުމަށް ގެނެސްފިއެވެ.

މިކަން ހާމަކޮށް ނޭޕާލް ސަރުކާރުން ޢާއްމުކޮށްފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ގެނައި މީހުންގެ ތެރޭގައި 134 ފިރިހެނުންނާއި 41 އަންހެނުން ހިމެނޭކަމަށެވެ. އަދި މީގެ ތެރޭގައި ގިނައީ ވުހާން ސިޓީގެ އެކި ޔުނިވަރސިޓީގައި ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރަން ގޮސް އުޅުނު ދަރިވަރުން ކަމަށެވެ.

ނޭޕާލްގެ ޞިއްޙަތާއި ބެހޭ ވުޒާރާގެ ތަރުޖަމާނު، މަހެންދްރަ ޝްރެސްތާއާއި ޙަވަލާދީ ނޭޕާލްގެ ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން ޚަބަރު ފަތުރާގޮތުގައި، މި މީހުން ނޭޕާލަށް ގެނެސްފައިވަނީ ސަރުކާރުން އިންތިޒާމު ކުރި ޗާޓަރު ފްލައިޓެއްގައެވެ. އަދި މި މީހުން ދެ ހަފުތާވަންދެން ބަޚްތާޕޫރުގައި ކަރަންޓީންކުރާނެކަމަށާއި، މި މުއްދަތުގައި ފަރުވާއެއް ދޭންޖެހޭ ޙާލަތެއް ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ ސަރުކާރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހުރިހައި އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ.

ޖެނުއަރީ 17 އިން ފެށިގެން ނޭޕާލްގައި ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ސްކްރީން ކުރަން ފަށާފައިވާއިރު، މިހާތަނަށް މިވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ އެންމެ މީހެކެވެ.

16 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 11:32

11:26

ޒިހްނަތު ހަސަން

ޗައިނާއަށް ދަތުރުކުރި ދިއްލީގެ 17 މީހަކު ހޯދައިފި

އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއުދިއްލީގައި ދިއްލީ ސަރުކާރުން ކުރިޔަށްގެންދާ ކޮމިއުނިޓީ ސަރވައިލެންސް ޕްރޮގުރާމުގެ ދަށުން ދިއްލީގެ 17 ރަށްވެހިން ހޯދައިފިއެވެ.

މި މީހުންނަކީ ޗައިނާގައި ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެން ފެށިފަހުން ޗައިނާއަށް ދަތުރުކުރި 17 މީހުން ކަމަށާއި، ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ އަލާމާތްތައް ފެންނާތީ މިހާރު އެމީހުން އެކަހެރިކޮށްގެން ފަރުވާދެމުންދާކަމަށް، އޮފިޝަލުން ބުނެއެވެ. ކޮމިއުނިޓީ ސަރވައިލެންސް ޕްރޮގުރާމުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް ޗައިނާއަށް ދަތުރުކުރި 68 މީހުން ދިއްލީ ސަރުކާރުން ވަނީ ހޯދާފައެވެ. އިތުރު 817 މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަމަށް ދިއްލީ ސަރުކާރުގެ އިސް އޮފިޝަލުން ބުނެއެވެ.

ދިއްލީގެ މައި އެއަރޕޯޓުގައި ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ސްކްރީންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާއިރު، މިހާތަނަށް 4،707 ފަސިންޖަރުން ސްކްރީންކުރެވިފައިވާކަމަށް ދިއްލީ ސަރުކާރުން ހާމަކުރެއެވެ.

16 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 11:26

07:06

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ސިންގަޕޫރުން އިތުރު 5 މީހަކަށް ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިއްޖެ

ސިންގަޕޯރުން ކޮރޯނާވައިރަސް އިތުރު 5 މީހުންނަށް ޖެހިފައިވާކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި އެވެ.

އެއާއެކު އެގައުމުން ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 72 ށް އަރާފަ އެވެ.

ސިންގަޕޯރުން ބުނާގޮތުން މިއިން އެއްވެސް މީހަކީ ޗައިނާއަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާ މީހުންނެއް ނޫނެވެ.

މިހާތަނަށް އާއިރު އެގައުމުން ވަނީ މިވައިރަސް ޖެހިގެން ފަރުވާ ހޯދަމުންދިޔަ 18 މީހަކު އެއްކޮށް ރަނގަޅުވެގެން ދޫކޮށްލާފަ އެވެ. އަދި މިހާރުވެސް 54 މީހުން ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި އެޑްމިޓް ކޮށްފައިވާއިރު 6 މީހުންގެ ހާލު ސީރިއަސް ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެ އެވެ.

16 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 17:34

05:10

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 1662 ށް އަރައިފި

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 1162 ށް އަރައިފިކަމަށް ޗައިނާއިން ބުނެފި އެވެ.

ޗައިނާގެ ހެލްތު ކޮމިޝަނުން އެންމެ ފަހުން ނެރެފައިވާ މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލާލާއިރު އަލަށް މިވައިރަސްގެ އަސަރުކޮށްގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ 1843 މީހުންގެ ގައިންނެވެ. މުޅި ދުނިޔެއިން މިހާތަނަށް މިވައިރަސްގެ އަސަރު 68،000 މީހުންނަށް ކޮށްފައިވެ އެވެ.

16 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 07:07

23:16

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ޖަޕާނުން އިތުރު ތިން މީހަކަށް ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިއްޖެ

ޖަޕާނުން އިތުރު 3 މީހަކަށް ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާކަން އެގައުމުން ކަށަވަރުކޮށްދީފި އެވެ. އެއާއެކު ހޮނިހިރު ދުވަހު އެގައުމުން އަލަށް 9 މީހަކަށް ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން މިވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފަ އެވެ.

15 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 23:16

18:03

ޒިހްނަތު ހަސަން

ޑައިމަންޑް ޕްރިންސެސް އިން އިތުރު 67 މީހުން ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ޖަޕާންގެ ޔޮކަހާމާ ސިޓިގައި ބަނަދަރުކޮށްފައިވާ، ކްރޫސްލައިނަރ، ޑައިމަންޑް ޕްރިންސެސް އިން އިތުރު 67 މީހަކު ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަމަށް، ޖަޕާންގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިއާއެކު، ކަރަންޓީންކޮށްފައިވާ ކްރޫސްލައިނަރ ގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުނު މީހުން ޢަދަދު ވަނީ 286 އަށް އަރާފައެވެ.

ޖަޕާން ސަރުކާރުން ވަނީ އިއްޔެއިން ފެށިގެން މި ކްރޫސް ލައިނަރގައި ތިބި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން އެއިން ބާލަން ފަށާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޖަޕާނުން އެހެން ޤައުމުތަކުގެ މީހުން އެޤައުމަށް އެތެރެކުރަން މިހާރު ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ.

15 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 18:03

17:59

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން ފްރާންސުގަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ފްރާންސްގެ ނޫސްތައް ބުނާގޮތުންނަމަ، ފްރާންސުގައި މަރުވެފައިވަނީ، އެޤައުމަށް ގޮސްއުޅުނު އުމުރުން ދުވަސްވީ ޗައިނާގެ ފަތުރުުވެރިއެކެވެ.

ފްރާންސްގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަގްނީސް ބުޒީންއާއި ޙަވާލާދީ އަލް-ޖަޒީރާއިން ރިޕޯޓުކުރާގޮތުގައި، ޖެނުއަރީ މަހު 25 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އުމުރުން 80 އަހަރުގެ ޗައިނާގެ މިމީހާއަށް ފްރާންސްގެ އުތުރުގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ދިޔައީ ފަރުވާ ދެމުންނެވެ. އެހެންނަމެވެސް އޭނާގެ ޙާލަތު ދުވަހުން ދުވަހަށް ގޯސްވެ، މަރުވީ ކޮރޯނާވައިރަސްއާއި ގުޅިގެން ފުއްޕާމެއަށް ޖެހުނު އިންފެކްޝަން އަކުން ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މިއީ ޔޫރަޕުގެ ޤައުމަކުން ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން މީހަކު މަރުވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މީގެކުރިން ޗައިނާއިން ބޭރުން މީހުން މަރުވެފައިވަނީ އާސިއާން ޞަރަޙައްދުގެ 3 ޤައުމަކުންނެވެ.

ފްރާންސްގައިމިހާރު ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ އަދަދަކީ 11 އެވެ.

15 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 17:59

10:36

ޒިހްނަތު ހަސަން

އެމެރިކާއިން ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޝައްކު ކުރެވިގެން 443 މީހަކު ޓެސްޓުކޮށްފައިވޭ

އެމެރިކާއިން ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޝައްކު ކުރެވިގެން 443 މީހަކު މިހާތަނަށް ޓެސްޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެޤައުމުގެ ސެންޓަރ ފޮރ ޑީސީސް ކޮންޓްރޯލް އެންޑް ޕްރިވެންޝަން އިން ބުނެފިއެވެ.

އެ އިދާރާގެ އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކާއި ޙަވާލާދީ ސީއެންއެންގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުގައި އެމެރިކާގެ 42 ސްޓޭޓަކުން ވައިރަހަށް ޝައްކުކުރެވިގެން މިހާތަނަށް 443 މީހަކު ޝައްކު ކުރެވިގެން ޓެސްޓުކުރެވިފައިވެއެވެ. އެ 443 މީހުންގެ ތެރެއިން 15 މީހަކު ބައްޔަށް ޕޮސިޓިވް ވެފައިވާއިރު 347 މީހުންގެ ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން ނެގެޓިވް ކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުގައިވެއެވެ. އަދި 81 މީހެއްގެ ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ އަދިނުލިބެއެވެ.

އެމެރިކާއިން ކޮރޯނާގެ 14 ކޭހެއް ފެނިފައިވާއިރު އެޤައުމުގެ ކެލިފޯނިއާ ސްޓޭޓުން 8 މީހަކު ބައްޔަށް ޕޮސިޓިވް ވެފައިވެއެވެ. އަދި ޓެކްސަސް އިން އެކަކު ޕޮސިޓިވްވެފައިވާއިރު ވޮޝިންގްޓަން އިން 1 މީހަކު ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް ޕޮސިޓިވްވެފައިވެއެވެ. އަދި އެރިޒޯނާއިން އެކަކު ބައްޔަށް ޕޮސިޓިވްފައިވާއިރު އިލިނޯއި އިން ދެ މީހަކަށް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިފައިވާކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ. އަދި ވިސްކޮންސަން އިން ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް ޕޮސިޓިވް އެކަކު ފެނިފައިވެއެވެ.

15 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 10:36

10:17

ޒިހްނަތު ހަސަން

މިޞްރުން މީހަކު ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

މިޞްރުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެނިއްޖެއެވެ. މިކަން ހާމަކޮށް، އެޤައުމުގެ ޞިއްޙަތާއި ބެހޭ ވުޒާާރާއިން ޢާންމުކޮށްފައިވާ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ، ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ އެޤައުމުގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީއަކަށް ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭނާއާއި ބެހޭ އެއްވެސް ވަނަވަރެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

މިހާރު އޭނާއަށް އެކަހެރިކޮށްގެން ފަރުވާދެމުންދާކަމަށާއި، އެކަން ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާއާއިވެސް ވަގުތުން ހިއްސާކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް ބަޔާނުގައިވެއެވެ. އަދި މި މީހާގެ ދަތުރުފަތުރުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ފާއިތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި އޭނާއާއި ދިމާވި މީހުން ޓްރެކްކޮށް ގޭގައި 14 ދުވަސްވަންދެން ކަރަންޓީން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާކަމަށްވެސް މިޞްރުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. އަދި އެމީހާ ދިރިއުޅުނު އިމާރާތް މިހާރު ސްޓްރެލައިޒްކޮށްފައިވާކަމަށްވެސް މިޞްރުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެެއެވެ.

މިއީ އެފްރިކާ ބައްރުގެ ޤައުމަކުން ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެނުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

15 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 10:18

10:07

ޒިހްނަތު ހަސަން

"ޑައިމަންޑް ޕްރިންސެސް" ގައި ތިބި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ބާލަނީ

ކްރޫސް ލައިނަރ "ޑައިމަންޑް ޕްރިންސެސް" ޔޮކޮހާމާ ސިޓީގައި ބަދަރުކޮށްފައި

ޖަޕާންގެ ޔޮކޮހޯމާ ސިޓީގެ މައި ބަނދަރުގައި ކަރަންޓީންކޮށްފައިވާ އެޤައުުގެ ކްރޫސްލައިނަރ "ޑައިމަންޑް ޕްރިންސެސް" ގައި ތިބި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ބާލަން ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެކަނިވެސް އެ ކްރޫސްލައިނަރ އިން 44 މީހަކު ވަނީ ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. މީގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ އެންމެ ފަޅުވެރިޔަކާއި 43 ފަސިންޖަރުންކަމަށް މަޢުލުމާތު ލިބެއެވެ. އަދި ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް އަލަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ ތެރޭގައި ޖަޕާނުގެ 29 ރައްޔިތުން ހިމެނޭކަން ޖަމާނު ސަރުކާރުން ވަނީ އިޢުލާންކޮށްފައެވެ. ކްރޫސްލައިނަރ އިން ޖުމުލ 218 މީހުންނަށް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިފައިވާއިރު، މީގެތެރޭގައި ގިނައީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނެވެ.

ޖަޕާނުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރ ކަޓްސުނޮބޫ ވިދާޅުވީ، ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން 40 މީހުންނަކީ އުމުރުން 70 އަށް ވުރެ މަތީ އުމުރުގެ ޖަޕާނު ރައްޔިތުންކަމަށެވެ. ޖަޕާނުގެ އުމުރުން ދުވަސް ވީ މީހުންނަށް ބަލާއިރު 80 އަހަރުން މަތީގެ 215 މީހުން އަދި އުމުރުން 90 އަހަރުން މަތީގެ 11 މީހުން ޑައިމަންޑް ޕްރިންސެސްގައިތިއްބެވެ. ޖަޕާނު ސަރުކާރުން މިހާރު ވަނީ މިއެންމެން ކްރޫސް ލައިނަރ އިން ބާލަން ހުއްދަދީފައެވެ.

15 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 10:35

08:41

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

ޗައިނާއަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާތީ ރައްޖޭގައި ކަރަންޓީންކުރި 3 މީހުންގެ ތެރެއިން 2 މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި

ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނި ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ކަނޑައެޅި މުއްދަތުގައި ޗައިނާއިން ވައިރަސް ފެނިފައިވާ ސިޓީއަކަށް ދަތުރުކުރި ފަރާތްތަކަށް ވުމުން، ކޮރޯނާ ވައިރަސް ނެތްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ކަރަންޓީން ކުރި 3 މީހުންގެ ތެރެއިން 2 މީހަކު ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފާއިތުވި 14 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޗައިނާއަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާތީ ފަރުކޮޅުފުށީގައި 3 ދިވެއްސަކު ކަރަންޓީން ކުރިއެވެ. އަދި އެ މީހުންގެ ގައިގައި ވައިރަސްގެ އަސަރު ނެތްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ޓެސްޓް ހަދާފައިވާ އިރު، މިހާތަނަށް 2 މީހެއްގެ ޓެސްޓް ނަތީޖާ ލިބި އެ ދެމީހުން ބައްޔަށް ނެގެޓިވްކަން ވަނީ ކަށަވަރު ކުރެވިފައެވެ.

އަދި ކަރަންޓީންގައި ބަހައްޓާ 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތު ހަމަވެގެން އެ ދެމީހުން ވަނި ދޫކޮށްލާފައެވެ.

ކޮރޯނާ ވައިރަސްއައި ގުޅިގެން ދިވެހި ސަރުކާރުން ވަނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައެވެ. އެގޮތުން ދާއިމީ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއެއް ގާއިމްކޮށް، އެއާޕޯޓް އަދި ސީ ޕޯޓުގައި ވަނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައެވެ. އަދި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލާފައިވެއެވެ.

15 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 08:41

08:15

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 67،000 އަށް އަރައިފި

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ނުވަތަ ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 67،000 އަށް އަރައިފިއެވެ.

އެންމެފަހުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، މި ބަލީގައި މިހާތަނަށް މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 1500 އަށްވުރެ މައްޗަށް ވަނީ އަރާފައެވެ.

ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް އުޅެނީ 67،097 ގައެވެ. މެއިންލެންޑް ޗައިނާއިން އެކަނި 1500 މީހުން ބަލީގައި މަރުވެފައިވާ އިރު ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނާ ހަމައަށް އެކަނި ވެސް ހޫބޭއިން ވަނީ 139 މީހުން މަރުވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ހުކުރު ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް 2641 މީހުންނަށް އަލަށް މި ބަލިޖެހިފައިވާކަން ރިކޯޑްތަކުން ދައްކައެވެ.

15 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 08:15

08:12

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

ޗައިނާގައި ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރާ 1700 އެއްހާ ސިއްހީ އެހީތެރިން ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް އިންފެކްޓްވެއްޖެ

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުނު މީހަކަށް ފަރުވާދެނީ

ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރާ 1700 އެއްހާ ސިއްހީއެހީތެރިން ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް އިންފެކްޓްވެ ޗައިނާ ސަރުކާރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހިއްޖެއެވެ.

ޗައިނާގެ ވުހާންގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ އެތައް ސިއްހީއެހީތެރިން ވަނީ ކޮރޯނާއަށް ޝައްކު ކުރެވިގެން އަމިއްލަ ގޭގައި ކަރަންޓީން ކޮށްފައެވެ. އަދި މީގެ ތެރެއިން ގިނަ ބައެއްގެ ޓެސްޓް ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން އެމީހުންނަށް ވަނީ ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިފައެވެ. ނަމަވެސް ގިނަ މީހުންނަށް އަދިވެސް ޓެސްޓްތަކުގެ ނަތީޖާ ނުލިބެއެވެ.

ވުހާންގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ނަރުހަކު ސީއެންއެންއަށް މައުލޫމާތުދެމުން ބުނެފައިވަނި އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތްކުރާ 100 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ގޭގައި ކަރަންޓީންކޮށްފައިވާ އިރު، 30 ވަރަކަށް ސިއްހީ އެހީތެރިން ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތް ކުރާ 500 މެޑިކަލް ސްޓާފުންގެ ތެރެއިން 130 މީހުންނަށް ބަލިޖެހިފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވުހާންގެ ސެންޓްރަލް ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ނަރުހެއް ނަން ނުޖަހަން ޝަރުތުކޮށް ސީއެންއެންއަށް ބުނެފައިވަނީ ހޮސްޕިޓަލުގެ އާންމު ހާލަތު ރަނގަޅު ނޫންކަމަށާއި، 150 އަށްވުރެ ގިނަ މަސައްކަތްތެރިން ބައްޔަށް ހުށަހެޅި ޓެސްޓްތައް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާއަކީ ވެސް ބަލީގެ ޝިކާރައެއްކަމަށް އޭނާ ވަނި ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު އާންމުކުރި ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، މުޅި ޗައިނާގައި 1716 ހެލްތްކެއަރ ވޯކަރުން ވަނީ ވައިރަސްއަށް އިންފެކްޓްވެފައެވެ. އަދި މީގެ ތެރެއިން ހަ މީހަކު މަރުވެފައިވާކަމަށް ޗައިނާގެ ނެޝަނަލް ހެލްތް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. ނެޝަނަލް ހެލްތް ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވަނީ 90 އިންސައްތައާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް ވައިރަސްއަށް އިންފެކްޓްވި ސިއްހީ މަސައްކަތްތެރިންނަކީ ހޫބޭ ޕްރޮވިންސްގެ ވުހާންއިންނެވެ.

15 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 08:12

21:24

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން ޖަޕާނުން މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ޖަޕާނުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރ ކަޓްސުނޮބޫ ކަޓޯ ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސެއްގައިމިއަދު ވިދާޅުވީ، މަރުވެފައިވަނީ އުމުރުން 80 އަހަރުގެ އަންހެއްނެ ކަމަށެވެ. މިމީހާ މަރުވެފައިވަނީ ބައްޔަށް ފަރުވާ ދެމުންދަނިކޮށް ޙާލަތު ސީރިއަސް ވެގެންކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. މަރުވި މީހާއަކީ ކަނަގާވާ ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ މީހެކެވެ.

13 ފެބްރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 21:24

21:16

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކްރޫސް ލައިނަރ "ޑައިމަންޑް ޕްރިންސެސް" އިން އިތުރު 44 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

މިކަން ހާމަކުރައްވާ ވެރިރަށް ޓޮކްޔޯގައި ވާހަދައްކަވަމުން ޖަޕާނުގެ ޞިއްޙަތާއި ބެހޭ ވަޒީރު، ކަޓްސުނޮބޫ ކަޓޯ ވިދާޅުވީ ކްރޫސްލައިނަރ ގައި ތިބި ބައެއް ފަޅުވެރިންނާއި، ފަސިންޖަރުން ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް ޓެސްޓުކުރިކަމަށާއި، ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން 44 މީހުން ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަން އިނގޭ ކަމަށެވެ.. މިއާއެކު ކްރޫސްލައިނަރ އިން ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ ޢަދަދު ވަނީ 218 އަށް އަރާފައެވެ.

ކްރޫސްލައިނަރ އިން ވައިރަސް އަށް ޕޮޒިޓިވް ބައެއް މީހުންގެ ޙާލަތު ސީރިއަސްކަމުން އައިސީޔޫގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ފަރުވާދެމުންދާކަމަށް މިނިސްޓަރ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

13 ފެބްރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 21:16

19:48

ޒިހްނަތު ހަސަން

ހުބެއި ޕްރޮވިންސްގެ ވިޔަފާރިތައް ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 20 ވަނަދުވަހުގެ ކުރިން ނުހުޅުވުމަށް ސަރުކާރުން އަންގައިފި

ހުބެއިން ޕްރޮވޮންޝިއަލް ސަރުކާރުން ބުނެފައިވަނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ކުރިން ވިޔަފާރިތައް ހިންގަން ފަށައިގެން ނުވާނެކަމަށެވެ. އެއީ ކޮރޯނާ ވައިރަސް މިހާރު ހުބެއި ޕްރޮވިންސްގައި ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތު ފެތުރެމުންދާތީ ރައްކާތެރިކަމެއްގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ..

13 ފެބްރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 19:48

19:37

ޒިހްނަތު ހަސަން

އިންޑިއާގައި ސަރވައިލެންސް ޕްރޮގުރާމްގެ ދަށުން 16،000 މީހުން ސްކްރީންކޮށްފި

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ފެތުރެމުންދާ މިދަނޑިވަޅުގައި އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ކުރިޔަށްގެންދާ ސަރވައިލެންސް ޕްރޮގުރާމުގެ ދަށުން 16،000 މީހުން ސްކްރީންކޮށްފައިވާކަމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އިންޑިއާ މައި ސަރުކާރުން ޢާންމުކޮށްފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އިންޑިއާގެ 24 ސްޓޭޓެއްގައި ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ސްކްރީންކުރުމުގފެ ގޮތުން ކޮމިއުނިޓީ ސަރވައިލެންސް ޕްރޮގުރާމެއް ފަށާފައިވާކަމަށެވެ. މި ޕްރޮގުރާމުގެ ދަށުން، އެއަރޕޯޓުތަކާއި، ބަނދަރުތަކާއި އެއްގަމު ޞަރަޙައްދީން އިމުގެ ޗެކް ޕޯސްޓުތަކުގައި ސްކްރީންކުރުމުގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކޮށް އިންޑިއާއަށް އެތެރެވާ ފަސިންޖަރުން ދަނީ ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ސްކްރީންކުރަމުންނެވެ.

13 ފެބްރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 19:37

13:42

ޒިހްނަތު ހަސަން

ޔުނައިޓެޑް އެއަރލައިންސުން އެޕްރީލް މަހުގެ ނިޔަލަށް ޗައިނާއަށް ދަތުރުކުރުން ހުއްޓާލައިފި

އެމެރިކާގެ ޔުނައިޓެޑް އެއަރލައިނުން ޗައިނާއަށް ކުރަމުން އައި ދަތުރުތައް އެޕްރީލްމަހުގެ 24 ގެ ނިޔަލަށް މެދުކަނޑާލަން ނިންމައިފިއެވެ.

މިކަން ހާމަކޮށް އެއަރލައިނުން ޢާންމުކޮށްފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލީ ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތި ޗައިނާގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދާތީ، އެއަރލައިނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ. ހަމަ އެއާއެކު އެމެރިކާއިން ވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހޭ މީހުން ޢަދަދު އިތުރުވަމުންދާކަން ހާމަވަމުންދާތީ އެކަން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކަމަށެވެ.

ޔުނައިޓެޑް އެއަރލައިނުން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ޗައިނާގެ އެކި މަންޒިލްތަކަށް 12 ދަތުރުކުރެއެވެ. މީގެތެރޭގައި ވެރިރަށް ބެއިޖިންގެ އިތުރުން، ޝަންހާއީ، ޗެންދޫ އަދި ހޮންގކޮންގ ހިމެނެއެވެ.

13 ފެބްރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 13:42

13:37

ޒިހްނަތު ހަސަން

ޗައިނާ އަސްކަރިއްޔާގެ އިތުރު 2،600 ޞިއްޙީ އެހީތެރިން ހުބެއި ޕްރޮވިންސަށް ފޮނުވަން ނިންމައިފި

ސިސީޓީވީން ރިޕޯޓުކުރާގޮތުގައި، ޗައިނާގެ އަސްކަރިއްޔާގައި މަސައްކަތް ކުރާ އަސްކަރީންގެ ތެރެއިން 2،600 ޞިއްޙި އެހީތެރިން ހުބެއި ޕްރޮވިންސަށް ފޮނުވުމަށް އެޤައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި 1،400 މީހުން ވުހާން ސިޓީއަށް ދަތުރުކުރާނެކަމަށް ސީސީޓީވީން ބުނެއެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް ތިން ބުރެއްގެ މަތިން އަސްކަރިއްޔާގެ 4،000 ޞިއްހީ އެހީތެރިން ހުބެއި ޕްރޮވިންސަށް ފޮނުވާފައިވެއެވެ. މި މީހުން ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދަނީ ވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހުން އުފުލުމަށް ޕެރަމެޑިކްސްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށާއި އަދި ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީސްތަކުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމުގެ މަސައްކަތުގައި ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

13 ފެބްރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 13:37

13:31

ޒިހްނަތު ހަސަން

ލަންޑަން އިން ފުރަތަމަ ފަހަަރަށް މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ހެލްތު އެންޑް ސޯޝަލް ކެއަރ އިން މިކަން ހާމަކޮށް ޢާންމު ކުރި ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، މި މީހާއަކީ ޗައިނާއަށް ގޮސްފައި އެބުރި އައި މީހެއް ކަމަށާއި، ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް އެއަރޕޯޓުން ސްކްރީން ކުރިއިރު، އޭނާގެ ހަށިގަނޑުން ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަލާމަތްތައް ފެނުނު ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ލޭގެ ސާމްޕަލް ނަގާ ހެދި ޓެސްޓުން އޭނާ ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަމަށް އެ ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނެއެވެ. މި މީހާއަށް ލަންޑަންފެ ތޯމަސް ހޮސްޕިޓަލުގައި ކަރަންޓީންކޮށްގެން ފަރުވާދެމުންދާކަމަށްވެސް އެޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނެއެވެ.

މިއާއެކު، އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 83 އަށް އަރާފައެވެ.

13 ފެބްރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 13:31

13:19

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކްރޫސް ލައިނަރ "ޑައިމަންޑް ޕްރިންސެސް" އިން އިތުރު 39 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

މިކަން ހާމަކުރައްވާ ވެރިރަށް ޓޮކްޔޯގައި ވާހަދައްކަވަމުން ޖަޕާނުގެ ޞިއްޙަތާއި ބެހޭ ވަޒީރު، ކަޓްސުނޮބޫ ކަޓޯ ވިދާޅުވީ އިއްޔެ ކްރޫސްލައިނަރ ގައި ތިބި ފަޅުވެރިންނާއި، ފަސިންޖަރުން ހިމެނޭ ގޮތައް 53 މީހުން ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް ޓެސްޓުކުރިކަމަށާއި، މީގެތެރެއިން 39 މީހުން ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަމަށެވެ. މިއާއެކު ކްރޫސްލައިނަރ އިން ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ ޢަދަދު ވަނީ 174 އަށް އަރާފައެވެ.

ކްރޫސްލައިނަރ އިން ވައިރަސް އަށް ޕޮޒިޓިވް ވި 4 މީހެއްގެ ޙާލަތު ވަރަށް ދަށްކަމުން އައިސީޔޫގައި ވެންޓިލޭޓަރުގެ އެހީގައި ފަރުވާދެމުންދާކަމަށް މިނިސްޓަރ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މިމީހުން ކަރަންޓީން ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވި އޮފިޝަލަކުވެސް ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

13 ފެބްރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 13:19

13:13

ޒިހްނަތު ހަސަން

ސިންގަޕޫރުގެ ބޭންކެއްގެ މުވައްޒަފަކަށް ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުމުން، އެބޭންކުގެ އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް ޗުއްޓީ ދީފި

ސިންގަޕޫރުގެ ދަ ޑެވެލޮޕްމެންޓް ބޭންކް އޮފް ސިންގަޕޯރ(ޑީބީއެސް) ގެ މުވައްޒަފަކު ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާއި ގުޅިގެން، އެބޭންކުގެ 300 މުވައްޒަފަކަށް ޗުއްޓީ ދީފިއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޗުއްޓީދީފައި ވަނީ ވައިރަސް އަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މީހާ މަސައްކަތް ކުރާ އެބޭންކުގެ އެއް ފަންގިފިލާގައި މުވައްޒަފުންނަށެވެ. މި މީހުންނަށް ޗުއްޓީ ދިނީ ގޭގައި ތިބެގެން އޮފީސް މަސައްކަތްކުރާ ގޮތައް ކަމަށް ޚަަބަރު ލިބެއެވެ.އަދި ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހާއާއި ދިމާވެފައިވާ މީހުން ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތްވެސް އެބޭކުން ދަނީ މިހާރު ކުރަމުންނެވެ.

13 ފެބްރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 13:13

12:50

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން އޭވިއޭޝަން ދާއިރާއަށް ގެއްލުންވޭ: ބޮއެންގ

އެމެރިކާގެ ބޮއެންގ ކުންފުނިން ބުނީ، ޗައިނާގައި ހަލުވިކަމާއެކު ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދާތީ، އެޤައުމުގެ ސަރުކާރުން ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ބައެއް ސިޓީ ތައް ލޮކްޑައުންކުރުމާއި، އަދި ދުނިޔޭގެ ބައެއް ޤައުމުތަކުން ޗައިނާ މީހުން އެޤައުމުތަކަށް ނާރުވަން ނިންމުމާއި ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ވައިގެ ދަތުރު ފަތުުރުގެ ވިޔަފާރިއަށް ގެއްލުން ވާކަމަށެވެ.

ދުނިޔޭގެ މައި އެއަރލައިންތަކުން ޗައިނާއަށް ދަތުރުކުރުން ހުއްޓާލާފައިވާތީ އޭވިއޭޝަން ސެކްޓަރ އަށް ފޫނުބެއްދޭވަރުގެ ބޮޑު ގެއްލުންތަކާއި މިހާރު ކުރިމަތިލާންޖެހިފައިވާ ކަމަށް ބޮއެންގ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

ވިޔަފާރި ގެއްލުންތަކުގެ ވާހަކަދެއްކި ނަމަވެސް ގެއްލުން ވާ މިންވަރުގެ ނިިޞްބަތް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

13 ފެބްރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 12:50

12:39

ޒިހްނަތު ހަސަން

ހޮންގ ކޮންގ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައި ބަހައްޓާ މުއްދަތު އަނެއްކާވެސް އިތުރުކޮށްފި

ހޮންގ ކޮންގގެ އެޑިއުކޭޝަން ސެކްރެޓަރީ، ކެވިން ޔޫންގ އާއި ޙަވަލާދީ ރޮއިޓަރސް އިން ރިޕޯޓުކުރާގޮތުގައި، ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެތުރެން ފެށުމާއެކު، ހޮންގ ކޮންގގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށް، އަލުން ހުޅުވަން ކުރިން ނިންމާފައި އޮތީ މާރޗްމަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ޙާލަތު ޗައިނާގައި އިތުރަށް ގޯސްވަމުންދާތީ،ހޮންގ ކޮންގގެ މައި ސަރުކާރުން ވަނީ އަނެއްކާވެސް ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައެވެ.

މިހާރު މިގެނައި ބަދަލާއެކު، ދެން ސްކޫލްތައް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ މާރޗްމަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

13 ފެބްރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 12:39

12:33

ޒިހްނަތު ހަސަން

ހުބެއި ޕްރޮވިންސްގެ ހުންނަ ކޮމިއުނިސްޓް ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ މަޤާމުން ވަކިކޮށްފި

ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ދަށުން، ހުބެއި ޕްރޮވިންސްގައި ހުންނަ ކޮމިއުނިސްޓް ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖިއާންގ ޝާއޯލިއާންގް މަޤާމުން ދުރުކޮށް، މިހާރު ޝަންހާއީގެ މޭޔަރުކަން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ޔިންގް ޔޮންގ، ހުބެއި ޕްރޮވިންސްގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުން ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ޗައިނާގެ ސީސީޓިވީން ޚަބަރުފަތުރާ ގޮތުގައި ވުހާން މުނިސިޕަލްޓީގެ ޕާރޓީ ސެކްރެޓަރީ މާ ގުއާކިއާންގވެސް އޭނާގެ މަޤާމުން ދުރުކޮށް، ޖިނާން ސިޓީގެ ޕާރޓީ ސެކްރެޓަރީއާއި އެމަޤާމުގެ ޒިންމާ އުފުލަން ވަނީ ޙަވާލުކޮށްފައެވެ.

މިއީ ޗައިނާގެ ވެރިކަން ކުރާ ކޮމިއުނިސްޓް ޕާޓީގެ ސެންޓްރަލް ކޮމިޓީގެ ނިންމުމުގެ މަތިން ހިންގުމުގެ ނިޒާމަށް ގެނައި ބަދަލެއްކަމަށްވެސް ސީސީޓީވީން ބުނެއެވެ.

13 ފެބްރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 12:33

12:23

ޒިހްނަތު ހަސަން

"ޑައިމަންޑް ޕްރިންސެސް" ގެ ފަޅުވެރިންނަށް އިތުރު ޗުއްޓީއެއް ދެނީ

ޗައިނާގެ ޔޮކޮހާމާ ސިޓީގައި ބަނދަރުކޮށްފައިވާ ކްރޫސް ލައިނަރ "ޑައިމަންޑް ޕްރިންސެސް" ގެ ފަޅުވެރިންނަށް އިތުރު ޗުއްޓީއެއް ދޭން ނިންމައިފިއެވެ.

އެ ކްރޫސްލައިނަރ ހިންގާ "ކާނިވަލް ޕްރިންސެސް ކްރޫސެސް" ބުނެފައިވަނީ، ކޮރޯނާވައިރަސް އާއި ގުޅިގެން، މީގެ 11 ދުވަސް ކުރިން ކަރަންޓީން ކޮށްފައިވާ ޑައިމަންޑް ޕްރިންސެސްގައި ތިބި 2،666 ފަސިންޖަރުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގައި 1000 ފަޅުވެރިން ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އެކަމުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން، ކަރަންޓީން އުވާލުމުން އެމީހުންނަށް މުސާރަ ހިނގާ ގޮތައް 2 މަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދޭގޮތައް ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ޤައުމަށް ދަތުރުކުރަން ފްލައިޓް ޓިކެޓްވެސް އެކުންފުނިން ގަނެ ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

13 ފެބްރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 12:23

12:14

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ޗައިނާއިން އިއްޔެ އެކަނިވެސް 242 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ޗައިނާގެ ނެޝަނަލް ހެލްތު ކޮމިޝަނުން ބުނާ ގޮތުގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ 242 މީހުން އިއްޔެ ވަނީ މަރުވެފައެވެ. އަދި އިއްޔެ އެކަނިވެސް 14,840 މީހުން މިވައިރަސް އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާއިން ބުނާ ގޮތުގައި ޗައިނާގައި ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވީ މީހުންގެ ޢަދަދު މިހާރު ވަނީ 1,357 އަށް އަރާފައެވެ. އަދި 60،000އަށް ވުރެގިނަ މީހުންނަށް ވަނީ މިވައިރަސް ޖެހިފައެވެ.

އިއްޔެ އަކީ ޗައިނާގައި މިވައިރަސް ފެތުރެން ފެށިފަހުން އެންމެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުން މަރުވި ދުވަހެވެ.

13 ފެބްރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 12:14

21:03

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ރަޝިޔާއިން ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުނު މީހާ ރަނގަޅުވެގެން ދޫކޮށްލައިފި

ރަޝިޔާއިން ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުނު މީހާ ރަނގަޅުވެގެން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުނު ފުރަތަމަ މީހާވެސް ރަނގަޅުވެގެން ދޫކޮށްލާފައިވާކަމަށް އެގައުމުން ބުނެއެވެ. މި ދެމީހުންނަކީވެސް ޗައިނާގެ ރައްޔިތުންނެވެ.

12 ފެބްރުއަރީ 2020 | ބުދަ 21:03

20:56

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ސިންގަޕޫރުން އިތުރު 3 މީހެއްގެ ގައިން ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނިއްޖެ

ސިންގަޕޫރުން އިތުރު 3 މީހެއްގެ ގައިން ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނިފައިވާކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި އެވެ.

ސިންގަޕޫރުން ބުނީ މިފަހަރު ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވަނީ ޗައިނާއަށް ދަތުރުކޮށްފައިނުވާ ސިންގަޕޫރުގެ ތިން މީހުންނަށް ކަމަށެވެ. އެއީ 34 އަހަރާއި 46 އަހަރު އަދި 62 އަހަރުގެ ތިން މީހުން ކަމަށް ސިންގަޕޫރުން ބުނެއެވެ.

ސިންގަޕޫރުން މިހާތަނަށް 50 މީހުންނަށް ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާއިރު 35 މީހުން މިހާރުވެސް ތިބީ ހޮސްޕިޓަލްގައެވެ. އަދި 8 މީހުންގެ ހާލު ސީރިއަސް ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެއެވެ. 15 މީހުންވަނީ ފަރުވާއަށް ފަހު ރަނގަޅުވެގެން ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލާފަ އެވެ.

12 ފެބްރުއަރީ 2020 | ބުދަ 20:56

19:49

ޒިހްނަތު ހަސަން

ޗައިނާ ސަރުކާރުން ޚާއްޞަ އެހީއަށް އެދިއްޖެ

ޗައިނާގައި ހަލުވިކަމާއެކު ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރި، މިކަން ކޮންޓްރޯލް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ ޚާއްޞަ އެހީއަށް އެދިއްޖެއެވެ. އެޤައުމުގެ ސަރުކާރުން ބުނެފައިވަނީ، ނިޞްބަތުން ބޮޑު އާބާދީއަކަށް މިވައިރަސް ފެތުރެމުންދާތީ، އެކި ދާއިރާތަކުން ތަކެއްޗަށް ޖެހިފައިވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކުއްލި ޙާލަތުގެ އެހީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނެ ކާރާއި މާސްކް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ. އަދި މީހުން ބައިތިއްބާނެ ތަންތަނަށް ޖެހި، ޕްރައިވެޓް ހޮސްޕިޓަލާއި، ހޮޓާތަކާއި، އެޕާރޓްމަންޓް ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކައް މި ޙައްޞާބީ ދަނޑުވަޅުގައި ސަރުކާރަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލެއް ނެތި ފެތުރެމުންދާތީ ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ހޮސްޕިޓަލްތައް ވަނީ ފުރި ބަންޑުންވެފައެވެ. އަދި އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރި ދެހޮސްޕިޓަލްވެސް މިހާރު ވަނީ ފުރިފައެވެ. އެހެންކަމުން އަލަށް މި ވައިރަސް ޖެހޭ މީހުން ބައިތިއްބާނެ ތަނަކާމެދު ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލުވެރިން ވަނީ ނުތަނަވަސްކަމެއްގެ ތެރޭގައެވެ.

12 ފެބްރުއަރީ 2020 | ބުދަ 19:49

19:42

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ތެލުގެ އަގުވެއްޓެމުންދާތީ ސައުދީޢަރަބިއްޔާއިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

ސައުދީ އަރައްބިއްޔާ ސަރުކާރުން މިކަމާއި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް ބުނެފައިވަނީ، އޯޕެކްގެ ޤައުމުތަކުން ގުޅިގެން މިކަމަށް އަވަސް ފިޔަވަޅު އަޅަންވެއްޖެ ކަމަށެވެ. ސައުދީ ސަރުކާރުން ބުނެފައިވަނީ ކޮރޯނާވައިރަސްއާއި ގުޅިގެން ތެލަށް އޮންނަ ޑިމާންޑު ކުޑަވަމުންދާކަމަށާއި، މީގެ ސަބަބުން ތެލުގެ އަގު ބާޒާރުގައި ތިރިވަމުން އަންނަކަމަށެވެ. ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެށުނު ފަހުން މިހާތަނަށް އައިއިރު ތެޔި ފީފާއެއްގެ އަގުން ވަނީ 11 ޑޮލަރު ދަށްވެފައެވެ. މިހާރު ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެޔޮ ފީފާއެއްގެ އަގު ހުރީ 54 ޑޮލަރިގައެވެ. ސައުދީން ބޭނުންވަނީ 60 ޑޮލަރުގައި އަގު ހިފެހެއްޓުމަށެވެ.

12 ފެބްރުއަރީ 2020 | ބުދަ 19:42

11:12

ސިމާހާ ނަސީމް

ކޮރޯނާ ވައިރަސް: ވޫހާން ގައި ތިބި ނޭޕަލް މީހުން ނެރެނީ

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ފެށި މައި މަރުކަޒު ވޫހަން ސިޓީގައި ތިބި ނޭޕާލުގެ 180 ރައްޔިތުން ޗައިނާއިން ނެރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. ނޭޕާލް ސަރުކާރާއި ހަވާލާދީ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުން ވޫހާން ގައި ތިބި އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުން ބަލައި ޗާޓަރު ފްލައިޓެއް ކުރިޔަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ފޮނުވަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެގޮތުން 180 މީހުން ނޭޕާލަށް އަނބުރާ ގެނައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި ހިނގާ މަހުގެ މެދުތެރޭގައި ކަމަށް ނޭޕާލުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެެވެ. ގެންނަ މީހުން ކަރަންޓީނު ކުރާނެ މަރުކަޒެއް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ނޭޕާލު ސަރުކާރުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

12 ފެބްރުއަރީ 2020 | ބުދަ 11:12

11:07

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިގެން ޗައިނާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު

ކޮރޯނާ ވައިރައިސްގައި މިހާތަނަށް ޗައިނާ އިން 1113 މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު އެ ވައިރަސް ޖެހިގެން 4740 މީހުން ވަނީ ވައިރަސް ޖެހި ރަނގަޅުވެފައެވެ. އަދި ޗައިނާގެ 44653 މީހަކަށް އެ ވައިރަސް މިހާތަނަށް ޖެހިފައިވާއިރު 16067 މީހަކަށް ވައިރަސް ހުރި ކަމަށް ވަނީ ޝައްކު ކުރެވިފައެވެ.

12 ފެބްރުއަރީ 2020 | ބުދަ 11:07

22:03

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސްގައި މިހާތަނަށް މީހުން މަރުވަމުން އައި ގޮތް އަދަދުތަކުން

ކޮރޯނާވައިރަސްޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ ހާހަކަށްވުރެ މައްޗަށް އަރާފަ އެވެ. ފުރަތަމަ ވައިރަސް ފެށުނު އިރު ދުވާލަކު މަދު ބަޔަކު މަރުވެގެން ދިޔަނަމަވެސް މިހާރު އެއަދަދު އުޅެނީ 100 އިން މަތީގަ އެވެ.

ފެބްރުއަރީ 10: 108 މަރު

ފެބްރުއަރީ 9: 97 މަރު

ފެބްރުއަރީ 8: 89 މަރު

ފެބްރުއަރީ 7: 86 މަރު

ފެބްރުއަރީ 6: 73 މަރު

ފެބްރުއަރީ 5: 73 މަރު

ފެބްރުއަރީ 4: 65 މަރު

ފެބްރުއަރީ 3: 64 މަރު

ފެބްރުއަރީ 2: 57 މަރު

ފެބްރުއަރީ 1: 45 މަރު

ޖެނުއަރީ 31: 46 މަރު

ޖެނުއަރީ 30: 43 މަރު

ޖެނުއަރީ 29: 38 މަރު

ޖެނުއަރީ 28: 26 މަރު

ޖެނުއަރީ 27: 26 މަރު

ޖެނުއަރީ 26: 24 މަރު

ޖެނުއަރީ 25: 15 މަރު

ޖެނުއަރީ 24: 16 މަރު

ޖެނުއަރީ 23: 8 މަރު

11 ފެބްރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 22:03

21:49

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ވެކްސިން 18 މަސް ތެރޭގައި އުފެއްދޭވަރުވާނެ ކަމަށް ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ އިން ބުނެފި

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ވެކްސިން 18 މަސް ތެރޭގައި އުފެއްދޭވަރުވާނެ ކަމަށް ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ އިން ބުނެފި އެވެ.

މީގެއިތުރުން ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ވަނީ ކޮރޯނާވައިރަސް "ކޮވިޑް-19" ގެ ނަން ދީފަ އެވެ. ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ވަނީ އޮޅުންއެރުންތައް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި މިވައިރަސްއަށް އެންމެންވެސް މިނަމުން މުޚާތަބުކުރުމަށް އެދިފަ އެވެ.

11 ފެބްރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 21:49

18:47

ޒިހްނަތު ހަސަން

ޗައިނާއިން އައި މީހުންގެ ތެެރެއިން 75އިން ސައްތަ މީހުން ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް ޓެސްޓްކޮށްފިން: ނިއުދިއްލީ ސަރުކާރު

ފާއިތުވެ ދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ޗައިނާއަށް ދަތުރުކުރުމަށް ފަހު އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއުދިއްލީއަށް އެނބުރި އައި އިންޑިއާ މީހުންގެ ތެރެއިން 75 އިން ސައްތަ މީހުން ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ސްކްރީންކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ސިޓީގެ އިސް މަސްއޫލުވެރިން ބުނެފިއެވެ.

ޖެނުއަރީ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް 2،885 ޓްރެކްކޮށް ވައިރަސްއަށް ސްކްރީންކުރެވިފައިވާކަމަށް އެބޭފުޅުން ވިދާޅުވެއެވެ.

އިންޑިއާއިން މިހާތަނަށް ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސް އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ އެޤައުމުގެ ދެކުނު ކެރަލާ ސްޓޭޓުންނެވެ. ޕޮޒިޓިވްވި 3 މީހުން ކަރަންޓީންކޮށްގެން އަދިވެސް ދަނީ ފަރުވާދެމުންނެވެ.

11 ފެބްރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 18:47

18:41

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކެރެލާ ސްޓޭޓުގެ ޕަލައްކާޑު އަވަށުން ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޓެސްޓު ކުރި 14 މީހުންވެސް ނެގެޓިވް

ޕަލައްކާޑްގެ ޑިސްޓްރިކްޓް މެޑިކަލް އޮފިސަރ ޑރ. ކޭޕީ ރީތާއާއި ޢަންމު ކުރެއްވި "ދަ ހެލްތު ބުލެޓިން" ގައި ވާ ގޮތުން ޗައިނާއިން އެބުރި އައި 14 މީހެއްގެ ގައިން ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަލާމާތްތައް ފެންނާތީ އެމީހުންގެ ހަޑިގަނޑުން ލޭގެ ސާމްޕަލް ނަގާ ޕޫނާގައި ހުންނަ ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮގް ވައިރޯލޮޖީއަށް ފޮނުވިއެވެ.

އަދި ނަތީޖާ އައިއިުރ އެ 14 މީހުންވެސް ވައިރަސްއަށް ނެގެޓިވް ކަމަށް ބުލެޓިންގ ގައިވެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް މި 14 މީހުންނަށް އަދިވެސް އައިސޮލޭޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދެމުންދާކަމަށް ޑޮކްޓަރު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މިމީހުންނާއެކު ޖުމުލަ 127 މީހުން ޞިއްޙީއެހީތެރިންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މިހާރުވެސް ޕަލައްކާޑުގައި ދަނީ ފަރުވާދެމުންނެވެ.

11 ފެބްރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 18:41

18:31

ޒިހްނަތު ހަސަން

"ޑައިމަންޑް ޕްރިންސަސް" ގައި ތިބި އިންޑިއާ ރައްޔިތުންގެ ޙާލަތު ވަރަށް ގާތުން މިދަނީ ބަލަމުން: އިންޑިއާ އެމްބަސީ

ޗައިނާގައި ހުންނަ އިންޑިއާ އެމްބަސީން މިކަން ހާމަކޮށް ޢާންމުކޮށްފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ޖަޕާނުގެ ޔޮކޮހާމާ ގައި ބަނދަރުކޮށްފައިވާ ޖަޕާނުގެ ކްރޫސްލައިނަރ "ޑައިމަންޑް ޕްރިންސަސް" ގައި އިންޑިއާގެ 138 މީހުން އެބަތިބި ކަމަށެވެ. މީގެތެރޭގައި ފަޅުވެރިންނާއި ފަސިންޖަރުންވެސް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

ބަޔާނުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ، ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އެމީހުންގެ ޙާލަތު ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުންދާކަމަށާއި، އެމީހުންނަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ވެދެވެން އޮތް އެހީތެރިކަމެއް މިދަނޑިވަޅުގައި ވެދޭނެކަމަށެވެ.

"ޑައިމަންޑް ޕްރިންސަސް" ގައި ފަޅުވެރިންނާއި، ފަސިންޖަރުންނާއެކު ޖުމުލަ 3،711 މީހުން ތިބި އިރު މީގެތެރެއިން 130 މީހުން ވަނީ ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. 300 އެއްހާމީހުން ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް މިހާތަނަށް އައިރު ވަނީ ޓެސްޓްކޮށްފައެވެ. ޖަޕާނުގެ ޞިއްޙީ ވުޒާރާގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މިމީހުންނަށް ދަނީ ފަރުވާ ދެމުންނެވެ. އަދި ކްރޫސްލައިނަރ ވަނީ ކަރަންޓީންކޮށްފައެވެ.

11 ފެބްރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 18:31

18:23

ޒިހްނަތު ހަސަން

ޔޫއޭއީގައި ދިރިއުޅޭ އިންޑިއާ މީހަކު ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ޔޫއޭއީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު އެންޑް ޕްރިވެންޝަންއިން މިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ޢާންމުކޮށްފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އެޤައުމުގައ ދިރިއުޅޭ އިންޑިއާ މީހަކު ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަމަށާއި، އެމީހާއަށް ވައިރަސް ޖެހުނީ، ކުރިން ވައިރަސްޖެހިފައިވާ މީހަކާ ދިމާވެގެންކަން ހޯދުންތަކުން އެނގިފައިވާކަމަށެވެ.

މިއާއެކު، ޔޫއޭއީގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ ޢަދަދު ވަނީ 8 އަށް އަރާފައެވެ.

ޔޫއޭއީގައި، ދަނީ ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ ޗައިނާއާއި ފިލިޕީންސްފެ 2 ރައްޔިތަކަށްވެސް ފަރުވާދެމުންނެވެ.

11 ފެބްރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 18:23

18:19

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮރޯނާވައިރަސް ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ވުހާން ސިޓީގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށްފި

ޗައިނާގެ ނެޝަނަލް ހެލްތު ކޮމިޝަނުން ބުނީ ފާއިތުވެދިޔަ 3 ދުވަހު ކޮރޯނާވައިރަސްގައި މަރުވާ މީހުންނާއި، ވައިރަސް ޖެހޭ މީހުންގެ ނިޞްބަތް ބޮޑުތަނުން އިތުރު ވަމުންދާތީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ.

ޖެނުއަރީ މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވޫހާން ސިޓި "ލޮކްޑައުން" ކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، ވައިރަސް ހުއްޓުމެއް ނެތި ފެތުރެމުންދާކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިހާރު ވައިރަސް ނުޖެހި ސަލާމަތުން ތިބި މީހުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކަލެއްގެ ގޮތުން، އެމީހުން ބޭރަށް ނިކުމެ ނޫޅުމަށް މަނާކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި ހުން އައިސް އަރިދަފުސް ރޯގާ ޖެހުނު ނަމަވެސް، ހޮސްޕިޓަލަށް ދިއުން މިހާރު ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ. ގޭގައި ކަރަންޓީންކޮށްގެން ފަރުވާ ދިނުމުގެ ވިސްނުމެއް މިހާރު ގެންގުޅެނީ، މީހުން އިތުރަށް ބޭރަށް ނިކުމެ ހެލިފެލިވެ އުޅެންވެއްޖެނަމަ، ގިނަ ބަޔަކަށް ވައިރަސް އަސަރު ފޯރަފާނެތީ ކަމަށް ޗައިނާގެ ނެޝަނަލް ހެލްތު ކޮމިޝަނުން ބުނެއެވެ.

މި ދަނޑިވަޅުގައި ހުންއައިސް އަރިދަފުސް ރޯގާ ޖެހިއްޖެނަމަ، އެމަރޖެންސީ ރެސްޕޮންޒްއަށް ގުޅައިގެން ގޭގައި ފަރުވާ ހޯދުމަށް ޗައިނާގެ ނެޝަނަލް ހެލްތު ކޮމިޝަނުންވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. އަދި ޒަރޫރީ އެއްވެސް ބޭނުމެއްގައިވެސް މިދަނޑިވަޅުގައި ގެއިން ބޭރަށް ނުނިކުތުމަށްވެސް ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

11 ފެބްރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 18:19

18:13

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބަލިމަޑުކަމަށް ނިމުމެއް އަންނާނީ އެޕްރީލް މަހުކަމަށް ލަފާކުރެވޭ: ޗައިނާގެ ޑޮކްޓަރ

ޗައިނާއަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބަލިމަޑުކަމަށް ނިމުމެއް އަންނާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ އަންނަ އެޕްރީލް މަހު ކަމަށް ޗައިނާގެ މިކަމަށް ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރޮއިޓަރސްއަށް ދެއްވި ބަސްދީގަތުމެއްގައި އުމުރުން 83 އަހަރުގެ އެޕިޑިއޮމޮލިޖިސްޓް ޑރ. ޒޮން ނަންޝަން ވިދާޅުވީ، އެންމެ ފަހުން ބެލި ބެލިމުން، މިމަހަކީ ޗައިނާއިން ކޮރޯނާގެ ވައިރަސްގެ ބަލިމަޑުކަމާއި އިންތިހާ ދަރަޖައަށް ކުރިމަތިލާންޖެހޭ މަސްކަން އިނގޭ ކަމަށެވެ. އަދި ބަލިމަޑުކަން އިންތިހާއަށް ގޮސްދާނެކަމުގެ ބިރުހީވެފައިވާއިރު، އެންމެ އަވަހަށް މި ބަލިމަޑުކަމުން ޗައިނާއަށް އަރައިގަނެވޭނީ އެޕްރީލް މަހުގައި ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށް ޑޮކްޓަރު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ޑޮކްޓަރު ވިދާޅުވީ ވައިރަސް ފެނުނު ވުހާން ސިޓީން، އެވައިރަސް އެހެން ސިޓީތަކައް ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް ޗައިނާ ސަރުކާއުން އެސިޓީ "ލޮކްޑައުން" ކުރުމަކީ އެޅި ވަރަށް ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅެއް ކަމަށެވެ. އަދި މި ވައިރަސް އެހެން ޞަރަޙައްދުތަކަށް ފެތުރެން ދިމާވީ ވައިރަސް ޖެހުނު އާ ފުރަތަމަ ދުވަސްވަރުކަންވެސް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ޑރ. ޒޮން ނަންޝަން އަކީ 2003 ވަނަ އަހަރު ކުރިމަތިވި ސާރސް ވައިރަސްގެ ބަލިމަޑުކަމުގައިވެސް ފަންނުވެރިއެއްގެ ޙައިޞިއްޔަތުން މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާކާރު ޑޮކްޓަރެކެވެ.

11 ފެބްރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 18:13

10:18

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސް އިން ދިމާވާ ކަންކަމުގެ އަސަރުކުޑަކުރުމަށް ޗައިނާގެ ކުންފުނިތަކުން ލޯން ނަގަނީ

ކޮރޯނާވައިރަސް އިން ދިމާވާ ކަންކަމުގެ އަސަރުކުޑަކުރުމަށް ޗައިނާގެ ކުންފުނިތަކުން ލޯނުނަގަމުންދާ ކަމަށް އެގައުމުގެ ދެ ބޭންކަކުން ބުނެފި އެވެ.

އެގޮތުން އެގައުމުގެ 300 ށް ވުރެ ގިނަ ކުންފުނިން 57.4 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ލޯނު ނެގުމަށް އެދިފައިވާކަމަށް ބޭންކުތަކުން ބުނެއެވެ. މިކުންފުނިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކާބޯތަކެތި ޑެލިވަރ ކުރާ ކުންފުނިތަކާއި ދަތުރު ފަތުރާ ގުޅުންހުރި ކުންފުނިތަކާއި ޓެކްނޮލޮޖީ އާ ގުޅުންހުރި ކުންފުނިތަކެވެ.

11 ފެބްރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 10:18

10:15

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ވިއެޓްނާމްގައި ތިން މަހުގެ ކުޑަކުއްޖަކަށް ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިއްޖެ

ވިއެޓްނާމްގައި ތިން މަހުގެ ކުޑަކުއްޖަކަށް ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިއްޖެ އެވެ.

ވިއެޓްނާމުން ބުނާގޮތުގައި މިކުއްޖާއަށް ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވަނީ އެކުއްޖާގެ މާމަގެ ފަރާތުންނެވެ. އެއާއެކު ވިއެޓްނާމްގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 15 އަށް އަރާފަ އެވެ.

11 ފެބްރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 10:15

10:13

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ 13 ވަނަ މީހާ އެމެރިކާއިން ފެނިއްޖެ

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ 13 ވަނަ މީހާ އެމެރިކާއިން ފެނިއްޖެ ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފިއެވެ.

މިމީހާއަކީ ވުހާން އިން އައި މީހުންގެ ތެރެއިން މީހެއްކަމަށް އެގައުމުން ބުނެ އެވެ.

11 ފެބްރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 10:13

10:01

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލްނުވެ ކުރިޔަށް، ހޫބޭ ޕްރޮވިންސްގެ ދެ އޮފިޝަލަކު މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

ކޮރޯނާވައިރަސް އެންމެ ބާރަށް ފެތުރެމުންދާ ހޫބޭ ޕްރޮވިންސްގެ ހެލްތު ކޮމިޝަންގެ ދެ އޮފިޝަލަކު މަގާމުން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

މަގާމުން ވަކިކޮށްފައިވާ ޒެންގ ޖިން އަކީ ހެލްތު ކޮމިޝަންގެ ޕާޓީ ސެކެޓްރީއެވެ. ދެން މަގާމުން ވަކިކުރި ލިޔު ޔިންގޒި އަކީ ހެލްތު ކޮމިޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ އެވެ. މަގާމުން މި ދެ ބޭފުޅުން ވަކިކޮށްފައިމިވަނީ ހޫބޭ ޕްރޮވިންސްގެ ސިއްހަތާބެހޭ ތަންތަނުގެ ހާލަތު ބައްލަވާލެއްވުމަށް އެގައުމުގެ ރައީސް އެތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުމަށް ފަހުއެވެ.

މިހާތަނަށް އާއިރު ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން ހާހަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. އަދި ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ސާޅީސް ދެހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ވަނީ ކޮށްފައެވެ.

11 ފެބްރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 10:01

09:55

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 1,016 ށް

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 1016 ށް އަރައިފި އެވެ.

ޗައިނާގެ ހެލްތު ކޮމިޝަނުން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާލާއިރު ފާއިތުވި 24 ގަޑީރު ތެރޭގައި ވަނީ 108 މީހުން މަރުވެފަ އެވެ. މިއީ މިހާތަނަށް މިވައިރަސް ޖެހިގެން އެއްދުވަހާ އެންމެ ގިނަ މީހުން މަރުވެގެން ރިޕޯޓް ކުރެވުނު ދުވަހެވެ. ވައިރަސްގެ އަސަރު ފާއިތުވި 24 ގަޑީރުތެރޭގައި އަލަށް 2,478 މީހުންނަށް ކޮށްފައިވެ އެވެ. ޖުމްލަ 42,638 މީހުންނަށް މިހާތަނަށް މިވައިރަސްގެ އަސަރުކޮށްފައިވެ އެވެ.

11 ފެބްރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 09:55

މުހައްމަދު ފަޒީން

IamFazeen

އައިޝަތު ޝާނީ

Shaaknee

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

DeNaseer

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

AzuAzlifa

ސިމާހާ ނަސީމް

sim_kamana

އަމްނާ އިމާދު

amnabinthimad

އަލީ ސަމާޚް

AliSamah8

ދާނިޝް ނިޡާމް

Dhaanish_Nizam

އަމަން ހަލީމް

soupized

ލައިޝާ އަހްމަދު

LailaAhmeds

އަތޫފް އާތިފް

AthifAthoof

އުމްނާ އިސްމާއިލް

UmnaIsmail

ޒިހްނަތު ހަސަން

ziyo_mv

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

@makhuthoom

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

@schewra

ހުސައިން ފަރިޔާޒް

FariyaaxYaax

އިސްމާޢީލް ޝާހް

ismaelschurh

12:03
ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޓެސްޓްކުރަން އިންޑިއާ ސަރުކާރުން 8 މެޑިކަލް ކޮލެޖެއް ކަނޑައަޅައިފި
11:53
އިންޑިއާގެ ގޯއާގައި 45 މީހުން ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ސްކްރީންކޮށްފި
11:46
އިންޑިއާގެ ހައިދަރް އާބާދުން ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޝައްކުކުރެވޭ 4 މީހުން ފެނިއްޖެ
11:38
ޑައިމަންޑް ޕްރިންސެސްގައި ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 355 އަށް އަރައިފި
11:32
ވުހާން ސިޓީގައި ތިބި ނޭޕާލްގެ 175 މީހުން ޤައުމަށް އަނބުރާ ގެނެސްފި
11:26
ޗައިނާއަށް ދަތުރުކުރި ދިއްލީގެ 17 މީހަކު ހޯދައިފި
07:06
ސިންގަޕޫރުން އިތުރު 5 މީހަކަށް ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިއްޖެ
05:10
ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 1662 ށް އަރައިފި
23:16
ޖަޕާނުން އިތުރު ތިން މީހަކަށް ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިއްޖެ
18:03
ޑައިމަންޑް ޕްރިންސެސް އިން އިތުރު 67 މީހުން ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
17:59
ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން ފްރާންސުގަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ
10:36
އެމެރިކާއިން ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޝައްކު ކުރެވިގެން 443 މީހަކު ޓެސްޓުކޮށްފައިވޭ
10:17
މިޞްރުން މީހަކު ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
10:07
"ޑައިމަންޑް ޕްރިންސެސް" ގައި ތިބި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ބާލަނީ
08:41
ޗައިނާއަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާތީ ރައްޖޭގައި ކަރަންޓީންކުރި 3 މީހުންގެ ތެރެއިން 2 މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި
08:15
ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 67،000 އަށް އަރައިފި
08:12
ޗައިނާގައި ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރާ 1700 އެއްހާ ސިއްހީ އެހީތެރިން ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް އިންފެކްޓްވެއްޖެ
21:24
ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން ޖަޕާނުން މީހަކު މަރުވެއްޖެ
21:16
ކްރޫސް ލައިނަރ "ޑައިމަންޑް ޕްރިންސެސް" އިން އިތުރު 44 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
19:48
ހުބެއި ޕްރޮވިންސްގެ ވިޔަފާރިތައް ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 20 ވަނަދުވަހުގެ ކުރިން ނުހުޅުވުމަށް ސަރުކާރުން އަންގައިފި
19:37
އިންޑިއާގައި ސަރވައިލެންސް ޕްރޮގުރާމްގެ ދަށުން 16،000 މީހުން ސްކްރީންކޮށްފި
13:42
ޔުނައިޓެޑް އެއަރލައިންސުން އެޕްރީލް މަހުގެ ނިޔަލަށް ޗައިނާއަށް ދަތުރުކުރުން ހުއްޓާލައިފި
13:37
ޗައިނާ އަސްކަރިއްޔާގެ އިތުރު 2،600 ޞިއްޙީ އެހީތެރިން ހުބެއި ޕްރޮވިންސަށް ފޮނުވަން ނިންމައިފި
13:31
ލަންޑަން އިން ފުރަތަމަ ފަހަަރަށް މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
13:19
ކްރޫސް ލައިނަރ "ޑައިމަންޑް ޕްރިންސެސް" އިން އިތުރު 39 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
13:13
ސިންގަޕޫރުގެ ބޭންކެއްގެ މުވައްޒަފަކަށް ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުމުން، އެބޭންކުގެ އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް ޗުއްޓީ ދީފި
12:50
ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން އޭވިއޭޝަން ދާއިރާއަށް ގެއްލުންވޭ: ބޮއެންގ
12:39
ހޮންގ ކޮންގ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައި ބަހައްޓާ މުއްދަތު އަނެއްކާވެސް އިތުރުކޮށްފި
12:33
ހުބެއި ޕްރޮވިންސްގެ ހުންނަ ކޮމިއުނިސްޓް ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ މަޤާމުން ވަކިކޮށްފި
12:23
"ޑައިމަންޑް ޕްރިންސެސް" ގެ ފަޅުވެރިންނަށް އިތުރު ޗުއްޓީއެއް ދެނީ
12:14
ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ޗައިނާއިން އިއްޔެ އެކަނިވެސް 242 މީހުން މަރުވެއްޖެ
21:03
ރަޝިޔާއިން ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުނު މީހާ ރަނގަޅުވެގެން ދޫކޮށްލައިފި
20:56
ސިންގަޕޫރުން އިތުރު 3 މީހެއްގެ ގައިން ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނިއްޖެ
19:49
ޗައިނާ ސަރުކާރުން ޚާއްޞަ އެހީއަށް އެދިއްޖެ
19:42
ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ތެލުގެ އަގުވެއްޓެމުންދާތީ ސައުދީޢަރަބިއްޔާއިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި
11:12
ކޮރޯނާ ވައިރަސް: ވޫހާން ގައި ތިބި ނޭޕަލް މީހުން ނެރެނީ
11:07
ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިގެން ޗައިނާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު
22:03
ކޮރޯނާވައިރަސްގައި މިހާތަނަށް މީހުން މަރުވަމުން އައި ގޮތް އަދަދުތަކުން
21:49
ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ވެކްސިން 18 މަސް ތެރޭގައި އުފެއްދޭވަރުވާނެ ކަމަށް ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ އިން ބުނެފި
18:47
ޗައިނާއިން އައި މީހުންގެ ތެެރެއިން 75އިން ސައްތަ މީހުން ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް ޓެސްޓްކޮށްފިން: ނިއުދިއްލީ ސަރުކާރު
18:41
ކެރެލާ ސްޓޭޓުގެ ޕަލައްކާޑު އަވަށުން ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޓެސްޓު ކުރި 14 މީހުންވެސް ނެގެޓިވް
18:31
"ޑައިމަންޑް ޕްރިންސަސް" ގައި ތިބި އިންޑިއާ ރައްޔިތުންގެ ޙާލަތު ވަރަށް ގާތުން މިދަނީ ބަލަމުން: އިންޑިއާ އެމްބަސީ
18:23
ޔޫއޭއީގައި ދިރިއުޅޭ އިންޑިއާ މީހަކު ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
18:19
ކޮރޯނާވައިރަސް ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ވުހާން ސިޓީގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށްފި
18:13
ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބަލިމަޑުކަމަށް ނިމުމެއް އަންނާނީ އެޕްރީލް މަހުކަމަށް ލަފާކުރެވޭ: ޗައިނާގެ ޑޮކްޓަރ
10:18
ކޮރޯނާވައިރަސް އިން ދިމާވާ ކަންކަމުގެ އަސަރުކުޑަކުރުމަށް ޗައިނާގެ ކުންފުނިތަކުން ލޯން ނަގަނީ
10:15
ވިއެޓްނާމްގައި ތިން މަހުގެ ކުޑަކުއްޖަކަށް ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިއްޖެ
10:13
ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ 13 ވަނަ މީހާ އެމެރިކާއިން ފެނިއްޖެ
10:01
ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލްނުވެ ކުރިޔަށް، ހޫބޭ ޕްރޮވިންސްގެ ދެ އޮފިޝަލަކު މަގާމުން ވަކިކޮށްފި
09:55
ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 1,016 ށް