ބުރާސްފަތި 09 އޭޕުރިލް 2020
02 އައްސިދަ
1441 ޝައުބާން 16
ފަތިސް 04:49
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:16
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:27
ވަގުތުން

ކޮވިޑް-19: އެންމެ ފަހުގެ

860,844

ޚުލާސާ

  • ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ސަބަބުން ޖަރުމަނާއި ސައުތު ކޮރެއާގެ އިޤްތިސާދަށް ލޮޅުން އަރާފައި
  • ޑައިމަންޑް ޕްރިންސަސް އިން އޮސްޓްރޭލިއާއަށް ގެންދިޔަ 2 މީހަކު ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވް
  • ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 2244 އަށް!

28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 12:15

14:22

ލައިޝާ އަހްމަދު

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ސަބަބުން ޖަރުމަނާއި ސައުތު ކޮރެއާގެ އިޤްތިސާދަށް ލޮޅުން އަރާފައި

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ސަބަބުން ޖަރުމަނާއި ސައުތު ކޮރެއާގެ އިޤްތިސާދަށް ވަނީ ލޮޅުން އަރާފައި، އެގޮތުން މި ދެ ޤައުމުގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކައި ވިޔަފާރި ތަކަކީ ޗައިނާއިން ސަޕްލައިކުރާ ތަކެތި ބޭނުންކޮށް އެއަށް ބަރޯސާވެފައިވާ ވިޔަފާރިތަކެއް،

އޭގެ އިތުރުން، ޖަރުމަނުގެ އެކްސްޕޯޓްވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށް ގޮސްފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނޭ، އޭގެ އިތުރުން، ޗައިނާއަކީ އެ ޤައުމުގެ މައިގަނޑު އެއް ޓްރޭޑް ޕާޓްނަރު.

ސައުތު ކޮރެއާގައިވެސް މިހިނގާ ފެބްރުއަރީ މަހުގައި އެކްސްޕޯޓް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށް ގޮސްފައި،

21 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހުކުރު 14:22

07:29

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

ޑައިމަންޑް ޕްރިންސަސް އިން އޮސްޓްރޭލިއާއަށް ގެންދިޔަ 2 މީހަކު ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވް

ޑައިމަންޑް ޕްރިންސަސް އިން އޮސްޓްރޭލިއާއަށް ގެންދިޔަ 2 މީހަކު ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ޑައިމަންޑްޕްރިންސަސް އިން ވަނީ 164 މީހަކު އަނބުރާ ގައުމަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އަދި އެމީހުން މިވަގުތު ތިބީ ހޮވާޑްގެ ސްޕްރިންގްސް ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީގައި 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކަރަންޓީން ކޮށްފައެވެ.

އަދި މީގެ ތެރެއިން 6 މީހެއްގެ ގައިން ޝައްކުކުރެވޭ ކަންތައްތަކެއް ފެނިގެން ޓެސްޓްކުރި އިރު 2 މީހަކު ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

21 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހުކުރު 07:29

07:24

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 2244 އަށް!

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 2244 އަށް އަރައިފިއެވެ.

ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރިގެން އައި މަރުކަޒު ހުބޭ ޕްރޮވިންސްގެ ހެލްތް އޮތޯރިޓީން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އެކަނިވެސް އެ ޕްރޮވިންސުން ވަނީ 115 މީހަކު މަރުވެފައެވެ. އަދި މިއާއެކު ޗައިނާއިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 2144 އަށް އަރާފައެވެ.

ހުބޭ ޕްރޮވިންސުން ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރު 411 މީހަކު ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވި ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި މިއާއެކު ހުބޭ ޕްރޮވިންސުން މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 62422 އަށް އަރާފައެވެ.

ޗައިނާއިން އެކަނި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 2233 އަށް އަރާފައެވެ. އަދި އެހެނިހެން ގައުމުތަކުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދަކީ މިހާރު 11 އެވެ. މިއާއެކު ޖުމްލަ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 2244 އަށް އަރާފައެވެ.

ޖަޕާނުން ވަނީ 3 މީހަކު މަރުވިކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި ހޮންކޮންގ އަދި އިރާނުން ވަނި 2 މީހަކު މަރުވި ކަން ހާމަކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ތައިވާން، ފިލިޕިންސް، ސައުތުކޮރެއާ އަދި ފުރާންސް، މިއިން ކޮންމެ ގައުމަކުން ވަނީ އެކަކު މަރުވިކަމަށް އިއުލާންކޮށްފައެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 76154 އަށް އަރާފައެވެ.

21 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހުކުރު 07:24

01:31

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ދަނީ ކުރަމުން: އައިއެމްއެފް

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ނުރައްކާ ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އިންޓަރނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑް އައިއެމްއެފުން ދީފިއެވެ.

2020ވަނަ އަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދީ ތަޞައްވަރު ބަޔާންކޮށް އައިއެމްއެފުން ޢާންމު ކުރި ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވަނީ، ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ސަބަބުން ޗައިނާގެ އިޤްތިޞާދު އަނދަވަޅަކަށް ވެއްޓިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ދިގުރާސްތަކާއަށް ބަލާއިރު، ދުނިޔޭގެ އިޤުތިޞާދަށް މީގެ ނުރައްކާ ބޮޑުކަމަށް ރިޕޯޓުގައި ވެއެވެ.

21 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހުކުރު 01:31

01:25

ޒިހްނަތު ހަސަން

ޑައިމަންޑް ޕްރިންސެސްގައި ތިބި އިންޑިއާ ރައްޔިތުންނަށް ދަނީ ފަރުވާ ދެމުން: އިންޑިއާ ސަރުކާރު

އިންޑިއާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒްގެ ތަރުޖަމާނު ރަވީޝް ކުމާރު ވިދާޅުވީ، ޖަޕާނުގެ ކްރޫސްލައިނަރ، ޑައިމަންޑް ޕްރިންސެސްގައި އިންޑިއާގެ 132 ފަޅުވެރިންނާއި 6 ފަސިންޖަރުން އެބަތިބި ކަމަށެވެ. މީގެތެރެއިން 8 މީހުން ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު، އެމީހުން ކަރަންޓީންކޮށްގެން ޖަޕާނުގެ ސަރުޚާރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ފަރުވާކުރަމުން އަންނަކަމަށެވެ. އަދި އެމީހުންނާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އިންޑިއާގެ ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ޙިއްސާކުރަމުންދާކަމަށް ރަވީޝް ވިދާޅުވިއެވެ.

21 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހުކުރު 01:25

01:22

ޒިހްނަތު ހަސަން

ޗައިނާއަށް ދަތުރުކުރުމުގެ އިންޒާރު އިންޑިއާ ސަރުކާރުން އުވާލައިފި

ޗައިނާއަށް ދަތުރުކުރުމުގެ އެއްވެސް ހުރަކެއް ނެތް ކަމަަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ. މިކަން ހާމަކުރައްވާ ވެރިރަށް ނިއުދިއްލީގައި ވާހަަފުޅު ދައްކަވަމުން އިންޑިއާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒްގެ ތަރުޖަމާނު ރަވީޝް ކުމާރު ވިދާޅުވީ އިންޑިއާއި ޗައިނާއާއި ދެމެދު ދަތުރުކުރުމުގެ ހުއްދަ މިހާރު ސަރުކާރުން ދީފައިވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން، އިންޑިއާ ރައްޔިތުންނަށް ޗައިނާއަށް ދަތުރުކުރެވޭއިރު، ޗައިނާ ރައްޔިތުންނަށްވެސް މިހާރު އިންޑިއާއަށް ދަތުރުކުރެވޭނެކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

21 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހުކުރު 01:22

01:22

ޒިހްނަތު ހަސަން

ޗައިނާއަށް ދަތުރުކުރުމުގެ އިންޒާރު އިންޑިއާ ސަރުކާރުން އުވާލައިފި

ޗައިނާއަށް ދަތުރުކުރުމުގެ އެއްވެސް ހުރަކެއް ނެތް ކަމަަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ. މިކަން ހާމަކުރައްވާ ވެރިރަށް ނިއުދިއްލީގައި ވާހަަފުޅު ދައްކަވަމުން އިންޑިއާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒްގެ ތަރުޖަމާނު ރަވީޝް ކުމާރު ވިދާޅުވީ އިންޑިއާއި ޗައިނާއާއި ދެމެދު ދަތުރުކުރުމުގެ ހުއްދަ މިހާރު ސަރުކާރުން ދީފައިވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން، އިންޑިއާ ރައްޔިތުންނަށް ޗައިނާއަށް ދަތުރުކުރެވޭއިރު، ޗައިނާ ރައްޔިތުންނަށްވެސް މިހާރު އިންޑިއާއަށް ދަތުރުކުރެވޭނެކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

21 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހުކުރު 01:22

01:16

ޒިހްނަތު ހަސަން

ވުހާން ސިޓިގައި ތިބި ޕާކިސްތާނު ދަރިވަރުން އެސިޓީން ބޭލުމަށް އެކުދިންގެ ބެލެނިވެރިން ސަރުކާރަށް 3 ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް ދީފި

ޗައިނާގެ ވުހާން ސިޓިގައި ތާށިވެފައި ތިބި ޕާކިސްތާނުގެ ދަރިވަރުން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވުހާން ސިޓީން ބޭލުމަށް އެ ދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރިން ސަރުކާރަށް އިންޒާރު ދީފިއެވެ.

ޕާކިސްތާނުގެ 1000 ދަރިވަރުން ވުހާން ސިޓިގައި ތިބި އިރު، ޕާކިސްތާނު ސަރުކާރުން ވަނި އެކުދިން އަނބުރާ ޤައުމަށް ނުގެންނަން ނިންމާފައެވެ. ދިމާވެދާނެ ނުރައްކަލަކައްޓަކައި ސަރުކާރުން މިގޮތައް ނިންމި ނަމަވެސް، އެކުދިންގެ ބެލެނިވެރިން ދަނީ މިކަމާއި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، ނުރުހުމުގައި ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔާ ފިއްތުންތައް ކުރިމަތިކުރަމުންނެވެ. އެންމެފަހުން މިއަދު މިވަނީ ސަރުކާރަށް އިންޒާރުދީ، އެކުދިން ވުހާން ސިޓީން ބާލަން ސަރުކާރަށް މުހުލަތެއް ދީފައެވެ.

21 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހުކުރު 01:16

01:10

ޒިހްނަތު ހަސަން

އެއަރ އިންޑިއާއިން ޗައިނާއަށް ކުރަމުން އައި ތާވަލު ފްލައިޓުތައް ޖޫން 30 އާއި ހަމަޔަށް މެދުކަނޑާލައިފި

ޗައިނާއަށް ކުރަމުންދާ ތާވަލު ދަތުރުތަކުގެ ތަފުޞީލު ހާމަކޮށް އެއަރ އިންޑިއާއިން ޢާންމުކޮށްފައިވާ ނޫސްބަޔާނެއްގައި ވަނީ، ޗައިނާގެ އެތެރޭގައި މިހާރު ކަންކަން ވަމުންދާ ގޮތައް ބެލުމަށް ފަހު، ޖޫންމަހުގެ 30 އާއި ހަމަޔަށް ތާވަލު ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލަން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ. އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއުދިއްލީން ޗައިނާގެ ޝަންހާއީއަށް ކުރަމުން އައި ދަތުރުތައް އެއަރ އިންޑިއާއިން ޖެނުއަރީ 31 ވަނަ ދުވަހު މެދުކަނޑާލީ، ޖެނުއަރީ 31 ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު އަލުން ފަށާނެކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދަތުރު އަލުން ނުފަށާ 5 ދުވަސްވެފައި އޮތުމަށް ފަހު މިއަދު އިޢުލާން ކުރީ ޖޫންމަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމަޔަށް މެދުކަނޑާލި ވާހަކައެވެ.

21 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހުކުރު 01:10

01:02

ޒިހްނަތު ހަސަން

ޗައިނާގައި ތިބި އިންޑިއާ މީހުން ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން: އިންޑިއާ ސަރުކާރު

އިންޑިއާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒްގެ ތަރުޖަމާނު ރަވީޝް ކުމާރާއި ޙަވާލާދީ އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ޚަަބަރުފަތުރާގޮތުގައި، ޗައިނާގެ ވުހާން ސިޓިގައި ބާކީ ތިބި އިންޑިއާގެ 100 މީހުން އަނބުރާ ޤައުމަށް ގެނައުމުގެ މަޝްވަރާތައް ޗައިނާ ސަރުކާރާއެކު ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އަދި ޗައިނާ ސަރުކާރުން ހުއްދަދޭ އިރަށް އަސްކަރީ މަތިންދާ ބޯޓެއްގައި އެމީހުން ގެންނާނެކަމަށާއި، އެ ބޯޓުގައި ވުހާން ސިޓީއަށް ހަދިޔާ ކުރަން ޞިއްޙީ އާލާތްތައް ގެންދާނެކަމަށްވެސް ރަވީޝް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންޑިއާއިން މިހާރު ތިބީ ޗައިނާ ސަރުކާރުން ހުއްދަ ދޭނެ ވަގުތެއްގެ އިންތިޒާރުގައެވެ. މީގެކުރިން ދެފަހަރެއްގެ މަތިން އިންޑިއާގެ ދަރިވަރުން ވުހާން އިން ބޭރުކޮށް، ޗާޓަރު ފްލައިޓުތަކުގައި ވެރިރަށް ދިއްލީއަށް ގެނެސްފައިވެއެވެ. އަދި ކެރަލާ ސިޓީގެ މީހުން ބެންކޮކް މަގުން ކޮޗިންއަށް ގެނެސްފައިވެއެވެ.

21 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހުކުރު 01:02

00:46

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކަޒަޚްސްތާނުގައި ތިބި ޗައިނާ ރައްޔިތުން ޑީޕޯޓުކުރުމާމެދު ވިސްނަނީ

ޗައިނާގައި ނޮވެލްކޮރޯނާ ވައިރަސް ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާތީ، އެޤައުމުގައި އިންވެގެން އޮންނަ ކަޒަޚްސްތާނުގައި ދިރިއުޅޭ ޗައިނާގެ މަސައްކަތްތެރިން ޑީޕޯޓް ކޮށްފާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ކޮށްފިއެވެ. ކަޒަޚްސްތާނުގެ ޑާލާ ނިއުސްއަށް ދެއްވި ބަސްދީގަތުމެއްގައި އެޤައުމުގެ އިރުމަތީ ޒައިސާން ޞަރަޙައްދުގެ ގަވަރުނަރ ޑެނިއެކް އަޚްމެތޯފް ވިދާޅުވީ، ޒައިސާން ޞަރަޙައްދަކީ ޗައިނާއާއި އިންވެގެން އޮންނަ އަވަށަކަށްވެފައި، އެއަވަށުގައި ޗައިނާގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މަސައްކަތްތެރިން އެއަވަށުގައި ދިރިއުޅެމުންދާކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެއަވަށުގެ މީހުން އެކަމާއި ކަންބޮޑުވެ، މޭޔަރަށް އެކަން ދެންނެވުމުން، ޗައިނާ މީހުން ބާލާނެކަމަށް އެމީހުންނަށް ވަޢުދުވެފައިވާކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ސަރުކާރުން އެފަދަ ނިންމުމެއް އަދި ނިންމާފައި ނުވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޗައިނާގައި ހަލުވިކަމާއެކު ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުމާއި ގުޅިގެން ކަޒަޚްސްތާނު ސަރުކާރުން ވަނީ ދެޤައުމުގެ ގުޅޭ ޞަރަޙައްދީ އިން ބަންދުކޮށް، ޗައިނާ މީހުން އެޤައުމަށް އެތެރެވުން ހުއްޓުވާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކަޒަޚްސްތާނުގައިކުރިން ވަދެ ތިބި މީހުން ބޭރުކުރުމަށް އެއްވެސް ނިންމުމެއް މިހާތަނަށް އައިއިރު ނިންމާފައެެއް ނުވެއެވެ.

ކަޒަޚްސްތާނު މީހަކު އަދި ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެއް ނުވެއެވެ.

21 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހުކުރު 00:46

00:37

ޒިހްނަތު ހަސަން

އަންނަ ހަފުތާގައި ވެސް ޗައިނާ މީހުން އޮސްޓްރޭލިއާއަށް އެރުމުގެ ހުއްދައެއް ނެތް

އަލްޖަޒީރާއަށް ދެއްވި ބަސްދީގަތުމެއްގައި އޮސްޓްރޭލިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު، ސްކޮޓް މޮރިސަން ވިދާޅުވީ، އަންނަ ހަފުތާގައި ވެސް ޗައިނާ މީހުން އެޤައުމަށް ނޭރުވުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ. މިފަދަ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅެއް އެޅުއްވީ، މި ދަނޑިވަޅުގައި ޗައިނާ މީހުންނަށް އޮސްޓްރޭލިޔާއަށް ވަންނަން ފުރުޞަތު ދީފިނަމަ، އޮސްޓްރޭލިއާގެ ރައްޔިތުން ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުވެދާނެތީ ރައްކާތެރިކަމެއްގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ.

މޮރިސަން ވިދާޅުވީ، އޮސްޓްރޭލިއާގެ "ދަ ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ކޮމިޓީ އޮފް ކެބިނެޓް" އިން ފެބްރުއަރީމަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޗައިނާއާއި، ޗައިނާއަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާ އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުން އޮސްޓްރޭލިއާއަށް އެރުވުން މަނާކުރަން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ.

21 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހުކުރު 00:37

00:29

ޒިހްނަތު ހަސަން

މިޞްރުގެ ޤައުމީ އެއަރލައިނުން ޗައިނާއަށް އަލުން ދަތުރުތައް ފަށަނީ

މިޞްރުގެ ޤައުމީ އެއަރ ލައިން "އިޖިޕްޓްއެއަރ" އިން ޢާންމުކޮށްފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އަންނަ ހަފުތާއިން ފެށިގެން ޗައިނާއަށް ތާވަލު ދަތުރުކުރަން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކޮން ހަފުތާއެއްގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެއް ތާވަލު ފްލައިޓް ޗައިނާއަށް ކުރާނެކަމަށް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

"އިޖިޕްޓްއެއަރ" ގެ ދަތުރުތައް ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ކުރީ ކޮޅު ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލީ، ޗައިނާގައި ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތި ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދާތީއާއި، އެ ވައިރަސްގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުން މަރުވަމުންދާތީއެވެ. އަލުން ފަށަން ނިންމީ ކުރިޔާ އަޅާބަލާއިރު، ވައިރަސް ޖެހޭ މީހުންނާއި، ވައިރަސްގައި މަރުވާ މީހުންގެ ޢަދަދު ނިޞްބަތުން މަދުވުމާއި، ފަރުވާއަށް ފަހު ގިނަ ބަޔަކު ރަނގަޅުވަމުންދާތީކަމަށް "އިޖިޕްޓްއެއަރ" އިން ބުނެއެވެ.

21 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހުކުރު 00:29

00:24

ޒިހްނަތު ހަސަން

ދެކުނު ކޮރެއާގައި މީހަކު ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ

މިކަން ހާމަކޮށް ދެކުނު ކޮރެއާ ސަރުކާރުން ޢާންމުކޮށްފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި އެޤައުމުގެ އުމުރުން 63 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު، ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް ބަލި ޙާލު ދެރަވެގެން މަރުވެފައިވާކަމަށެވެ. މިއީ ދެކުނު ކޮރެއާއިން މި ވައިރަސްގައި މީހަކު މަރުވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އެ ބަޔާނުގައިވާ ގޮތުން، މިއަދު އެކަނިވެސް، އެޤައުމުގައި އިތުރު 53 މީހުން ވަނީ ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. މިއާއެކު، ދެކުނު ކޮރެއާގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ ޢަދަދު ވަނި 104 އަށް އަރާފައެވެ.

21 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހުކުރު 00:24

00:18

ޒިހްނަތު ހަސަން

ޑައިމަންޑް ޕްރިންސެސް: ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަަދަދު 634ށް އަރައިފި

ޖަޕާނުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ޢާންމު ކުރި ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އެޤައުމުގެ ޔޮކޮހާމާ ސިޓީގައި ބަނދަރުކޮށްފައިވާ ކްރޫސްލައިނަރ "ޑައިމަންޑް ޕްރިންސެސް" ގައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން މިއަދު އެކަނިވެސް 52 މީހުން ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޓެސްޓުކުރި ކަމަށާއި، އޭގެތެރެއިން 13 މީހުން ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަމަށެވެ. މިއާއެކު ކްރޫސްލައިނަރ އިން މިހާތަނަށް މި ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ ޢަދަދު ވަނީ 634 އަށް އަރާފައެވެ.

ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މި ކްރޫސްލައިނަރ ގައި ވަނީ ކަރަންޓީންގެ އަމުރު އިޢުލާންކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އިއްޔެއިން ފެށިގެން ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ވަނީ އޭގައި ތިބި އެހެން ޤައުމުތަކުގެ މީހުން އަނބުރާ ޤައުމަށް ދިއުމުގެ ހުއްދަދީފައެވެ. އީރާނާއި ކެނެޑާއިން މިއަދު ވަނީ އެޤައުމުތަކުގެ މީހުން އަނބުރާ ޤައުމަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

21 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހުކުރު 00:18

00:11

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ބޭނުމުގައި އީރާނުގެ ޤޫމް ސިޓިގައި ދީނީ އެއްވުން ބޭއްވުން މަނާކޮށްފި

އީރާނުގެ ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން ޚަބަރުފަތުރާގޮތުގައި، އީރާނުގެ ސަރުކާރުން ޤޫމް ސިޓީގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ދީނީ އެއްވުން ބޭއްވުން މަނާކުރީ، އީރާނުން 5 މީހުން ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެ އޭގެއިން 2 މީހުން މަރުވުމާއި ގުޅިގެން، ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުންނެވެ.

އީރާނުގެ ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނު ކިއާނުޝް ޖަހާންޕޫރު ވިދާޅުވެފައިވަނީ، މިއަދު ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ ތެރެއިން ދެމީހުންނަކީ، ވެރިރަށް ތެހެރާނުގެ ޤޫމް ސިޓީގެ މީހުން ކަމަށެވެ. އަދި އަނެއް މީހާއަކީ އަރަކް ސިޓީގެ މީހެއްކަމަށެވެ. އަދި ޤޫމް ސިޓީގައި ދީނީ އެއްވުންތައް ބޭއްވުން މަނާކުރީ، މި އެއްވުންތަކަކީ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުން ހާޒިރުވާ އެއްވުންތަކަކައް ވެފައި، މިދަނޑިވަޅުގައި ގިނަ ބަޔަކު އެއްތަނަކުން އެއްވެއްޖެނަމަ، ވައިރަސް ފެތުރުމުގެ ފުުރުޞަތު ބޮޑުކަމުން ކަމަށެވެ.

21 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހުކުރު 00:12

00:05

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ސްވިޒަރލޭންޑުގައި ބާއްވަން ތާވަލުކުރި ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ބޮޑު ސަމިޓު ފަސްކޮށްފި

އަންނަ ހަފުތާގައި ސްވިޒަރލޭންޑުގައި ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ހެލްތު މިނިސްޓަރުންގެ ބައްދަލުވުން ފަސްކޮށްފިއެވެ.

މިމަހުގެ 27-28 އަށް ސްވިޒަރލޭންޑުގެ ހުޅަނގު މޮންޓްރޫޒްގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ " ދަ މިނިސްޓީރިއަލް ސަމިޓް އޮން ޕޭޝަންޓް ސޭފްޓީ" ފަސްކުރީ ޔޫރަޕުގެ ބައެއް ޤައުމުތަކުގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދާތީ، ބައެއް ޤައުމުތަކުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރުންނާއި، މި ދާއިރާގެ އިސް މަސްއޫލުވެރިންނަށް ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވުމަށް އުދަނގޫވާތީއެވެ.

ސަމިޓު ފަސްކުރިކަން އިޢުލާންކުރިނަމަވެސް، އަލުން ތާވަލުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

21 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހުކުރު 00:05

23:57

ޒިހްނަތު ހަސަން

ޕާކިސްތާނު ދަރިވަރުން ވުހާން ސިޓީގައި ބައިތިއްބަން ޕާކިސްތާނުން ނިންމުން، އެއީ ރަނގަޅު ނިންމުމެއް: ޗައިނާ

ހަލުވިކަމާއެކު ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދާ ޗައިނާގެ ވުހާން ސިޓީގައި ތިބި ޕާކިސްތާނުގެ ދަރިވަރުން އަނބުރާ ޤައުމަށް ނުގެންދަން ޕާކިސްތާނު ސަރުކާރުން ނިންމު ނިންމުމަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުން ތާއީދުކޮށްފިއެވެ.

ޕާކިސްތާނުގެ ކަރާޗީގައި ހުންނަވާ ޗައިނާގެ ކޮންސުލް ޖެނެރަލް ލީ ބިޖިއާން ވިދާޅުވީ، ވުހާން ސިޓިގައި ތާށިވެފައި ޕާކިސްތާނުގެ 1000 ދަރިވަރުން އެބަތިބި ކަމަށާއި، އެ ދަރިވަރުން ޕާކިސްތާނަށް ގެނެސްފިނަމަ، އެޤައުމަށް ޞިއްޙީގޮތުން ބޮޑު ގެއްލުމަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެކަމަށެވެ. އަދި ކަރަންޓީން ކުރާނެ މަރުކަޒުތައް ތައްޔާރުނުކުރެވި ހުރެ، އެ ދަރިވަރުން ޕާކިސްތާނަށް ގެނެސްފިނަމަ، ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބަލިމަޑުކަމަކާއި ޕާކިސްތާނަށްވެސް ކުރިމަތިލާންޖެހިދާނެކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން މިދަނޑިވަޅުގައި ޕާކިސްތާނަށްވެސް އެންމެ ރަނގަޅުގޮތަކީ އެ ދަރިވަރުން ވުހާންގައި ބައިތިއްބައިގެން އެހީތެރިވެދިނުންކަމަށް ކޮންސުލް ވިދާޅުވިއެވެ. ޕާކިސްތާނުގެ ނިންމުމަށް ތާއީދުކުރައްވާ ކޮންސުލް ވާހަކަ ދައްކަވާފައި މިވަނީ، ދަރިވަރުންގެ ޢާއިލާތަކުން، އެމީހުން ނުގެނެސްގެން ސަަރުކާރަށް ފާޑުކިޔާ ފިއްތުންތައް ކުރިމަތިކުރުވަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

20 ފެބްރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 23:57

22:47

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން މިއަދު ޗައިނާގައި 114 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ޗައިނާގެ ނެޝަނަލް ހެލްތު ކޮމިޝަނުން ބުނާގޮތުގައި، މިއަދު ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ފަރުވާދެމުން ދިޔަ 114 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ. މިއާއެކު، އެޤައުމުގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 2،118 އަށް އަރާފައެވެ.

އެ ކޮމިޝަނުން ބުނާ ގޮތުގައި، މިއަދު އެކަނިވެސް 394 މީހުން ވަނީ ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. މިއާއެކު އެޤައުމުގައި ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ ޢަދަދު ވަނީ 74،576 އަށް އަރާފައެވެ.

20 ފެބްރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 22:47

20:36

ލައިޝާ އަހްމަދު

އުތުރު ކޮރެއާއިން ކޮވިޑް-19 ފެނިއްޖެނަމަ ޗައިނާއަށްވުރެ ނުރައްކާ ބޮޑުވާނެ: ސިއްޙީ ތަޖުރިބާކާރުން

ސިއްޙީ މާހިރުންނާއި ޙަވާލާދީ އަލްޖަޒީރާގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުން މިހާތަނަށް އުތުރު ކޮރެއާއިން ކޮވިޑް- 19 ގެ އެއްވެސް ކޭސްއެއް ފެނިފައި ނުވިނަމަވެސް، މި ވައިރަސް އެ ޤައުމުން ފެނިއްޖެ ނަމަ ޗައިނާއަށްވުރެ ނުރައްކާ ބޮޑުވުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑެވެ.

މުޅި ދުނިޔެއަށް ބަލާއިރު މިހާތަނަށް 75،000 މީހުންނަށް ވައިރަސްގެ އަސަރު ކޮށްފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން 2000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ. އެގޮތުން ދެކުނު ކޮރެއާއިންވެސް މި ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޢަދަދު ވަނީ 100 އިން މައްޗަށް އަރާފައެވެ.

ސިއްޙީ ތަޖުރިބާކާރުން ބުނާ ގޮތުގައި 25 މިލިއަނެއްހާ މީހުން ދިރިއުޅޭ އުތުރު ކޮރެއާއިން މި ވައިރަސް ފެނުމަކީ ނުރައްކާތެރި ކަމަކަށްވެދާނެތީ، އެ ޤައުމުން ވަނީ އެކަމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއްވެސް އަޅާފައެވެ. އެގޮތުން އެހެން ޤައުމުތަކުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ކަރަންޓީންގެ މުއްދަތަށްވުރެ، ދެގުނައަށް ކަަރަންޓީން މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައެވެ. އަދި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ޗައިނާއާ ގުޅޭ ބޯޑަރުވެސް އެ ޤައުމުން ވަނީ ބަންދުކޮށްފައެވެ.

އުތުރުކޮރެއާގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ސިއްޙީ ނިޒާމު އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ޤާއިމުވެފައި ނުވާ އާބާދީތަކާއި، ކާބޯތަކެތީގެ ދަތިކަން ތަޙައްމަލު ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކައްވެސް ބިރު ބޮޑުވެފައިވާކަން ކަމާބެހޭ ތަޖުރިބާކާރުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

20 ފެބްރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 20:36

19:33

ޒިހްނަތު ހަސަން

ޗައިނާއާއި މެދު ދިވެހިން މިދަނޑިވަޅުގައި ބެހެއްޓި ގާތްކަން އަބަދުވެސް ހަނދާންކުރާނަން: ޗައިނާ އެމްބެސެޑަރ

ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު

ޗައިނާ އެމްބަސީގައި މިއަދު ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސެއްގައި، އެމްބެސެޑަރ ޒެންގ ލިޒޯންގ ވިދާޅުވީ، ޗައިނާއިން ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއާއި ހަނގުރާމަކުރަމުންދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި އެކި ފަންތީގެ ދިވެހިން ޗައިނާގެ ރައްުޔިތުންނާއި މެދު ބަހައްޓަމުން އަންނަ ގާތްކަން ދުވަހަކުވެސް ހަނދާން ނުނެތޭނަކަަމަށެވެ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންގޕިންގއަށް ސިޓީއެއް ފޮނުއްވުމާއި، ރާއްޖެއިން ޗައިނާއަށް އެއްމިލިއަން މަސްދަޅު ހަދިޔާ ކުރުމުން، އެކަން ފާހަގަކުރައްވާ ސަފީރުވަނީ ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

ސަފީރު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ މިޢަމަލުން ދައްކުވައިދެނީ ކުޑަ އަދި ބިޔަ ޤައުމެއްގެ ދެމެދު އޮންނަ ބަދަހި ގުޅުންކަމަށެވެ.

20 ފެބްރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 19:33

18:18

ޒިހްނަތު ހަސަން

އީރާނުން އިތުރު 3 މީހަކު ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އީރާނުގެ ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން ޚަބަރު ފަތުރާގޮތުގައި ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވީ ވެރިރަށް ތެހެރާންގެ ދެކުނުގެ އަވަށެއް ކަމަށްވާ ޤޫމްއާއި އަރަކް ސިޓީންނެވެ. މިއާއެކު އިރާނުން ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 5 އަށް އަރާފައެވެ. އަދި އިތުރު 5 މީހަކު ޝައްކު ކުރެވިގެން ޓެސްޓު ހަދަމުންދާކަމަށް ޚަބަރު ލިބެއެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން ، ޤޫމް އަވަށުގެ ސްކޫލްތަކާއި ޔުނިވަރސީޓީތައް ބަންދުކުރަން އެޤައުމުގެ ތަޢުލީމާއި ބެހޭ ވުޒާރާއިން މިހާރު ވަނީ އަންގާ ސަރކިއުލަރއެއް ނެރެފައެވެ.

އީރާނުގައި މި ވައިރަސްޖެހިގެން ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށް 2 މީހަކު މީގެ ކުރިން ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

20 ފެބްރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 18:18

18:12

ޒިހްނަތު ހަސަން

ޗައިނާއި ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ ތެރޭގައި ބޭރު ޤައުމެއްގެ 29 މީހުން ހިމެނޭ

ޗައިނާގެ ސްޓޭޓް ކައުންސިލް އިންފޮރމޭޝަން އޮފީހުން ހާމަކުރާ ގޮތުގައި ޗައިނާއިން ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ ތެރޭގައި، ބޭރު ޤައުމުތަކައް ނިޞްބަތްވާ 29 މީހުން ހިމެނޭ ކަމަށާއި، މީގެތެރެއިން 10 މީހުން ފެނުނީ ހުބެއި ޕްރޮވިންސުން ކަމަށެވެ. 29 މީހުންގެ ތެރެއިން 2 މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު، 18 މީހުން ފަރުވާއަށް ފަހު ދޫކޮށްލާފައިވާކަމަށާއި، ބާކީ ތިބި 9 މީހުންނަށް އަދިވެސް އެކަހެރިކޮށްގެން ފަރުވާދެމުންދާކަމަށް އިނާގެ ސްޓޭޓް ކައުންސިލް އިންފޮރމޭޝަން އޮފީހުން ބުނެއެވެ.

މިމީހުންނާއި ބެހޭ ހުރިހައި މަޢުލޫމާތެއް އެމީހަކު ނިޞްބަތްވާ ޤައުމެއްގެ އެމްބަސީ ނުވަތަ ކޮންސިއުލޭޓާއި ޙިއްސާކޮށްފައިވާކަމަށްވެސް އެ އޮފީހުން ބުނެއެވެ.

20 ފެބްރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 18:12

18:01

ޒިހްނަތު ހަސަން

ޑައިމަންޑް ޕްރިންސެސްގައި ތިބި ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ނެގެޓިވްވި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުން މިއަދު އެއިން ފައިބައިިފި

ޖަޕާނުގެ ކްރޫސްލައިނަރ ޑައިމަންޑް ޕްރިންސެސްގައި ތިބި މީހުންގެން ތެރެއިން ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ނެގެޓިވްވީ މީހުން އެއިން ފޭބުމުގެ ހުއްދަ ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ދީފިއެވެ. ޚަބަރުލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިއަދު ކްރޫސް ލައިނަރ އިން ފޭބުމުގެ ހުއްދަ ދިނީ އޭގައި ތިބި އިޒްރޭލާއި ކެެނެޑާ މީހުންނަށެވެ. މިއަދު އެކަނިވެސް 244 މީހުން ކްރޫސްލައިނަރ އިން ފޭބިކަމަށް ޖަޕާނުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެއެެވެ.

ކްރޫސްލައިނަރގައި ތިިބި ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުންނަށް ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން އެ ކަރަންޓީން ކުރީ މީގެ ދެހަފުތާ ކުރިންނެވެ.

20 ފެބްރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 18:07

14:35

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޓެސްޓް ކުރަން ބޭނުންކުރާ ކިޓް ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކޮށްފި

ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޓެސްޓުކުރާ ކިޓް ހަދިޔާ ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް މީހުން ޓެސްޓްކުރަން ބޭނުންކުރާ ކިޓްތަކެއް ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާ ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ.

މި ކިޓްތަކާއި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ޙަވާލުވެވަޑައިގެންނެވީ ހެލްތު މިނިސްޓަރެވެ.

ޑަބްލިއު އެޗްއޯއިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރީ 10 ކިޓެވެ. މި ބޭނުންކޮށްގެން 1،000 މީހުން ޓެސްޓް ކުރެވޭނެކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މިއީ ކޮރޯނާވައިރަސް ރައްކާތެރިވުމަށް އެޅުނު ވަރަށް މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

20 ފެބްރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 14:36

14:21

ޒިހްނަތު ހަސަން

ޑައިމަންޑް ޕްރިންސެސްގައި، އިތުރު މީހަކު ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ޖަޕާނު ސަރުކާރުން މިކަން ހާމަކޮށް ޢާންމުކޮށްފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ޖަޕާނުުގެ ކްރޫސް ލައިނަރ ޑައިމަންޑް ޕްރިންސެސް އިން މިއަދު ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވީ އިންޑިއާ ރައްޔިތެއްކަމަށެވެ.

ފަޅުވެރިންނާއި ފަސިންޖަރުންނާއެކު ޖުމުލަ 3،711 މީހުން ތިބި މި ކްރޫސްލައިނަރގައި 621 މީހަކު ވަނީ ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ.

20 ފެބްރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 14:21

14:15

ޒިހްނަތު ހަސަން

އިންޑިއާގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުނު 3 ވަނަ މީހާވެސް ފަރުވާއަށް ފަހު ގެއަށް ދޫކޮށްލައިފި

އިންޑިއާގެ ކެރަލާ ސްޓޭޓުގައި ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވި 3 މީހުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ފަހު މީހާވެސް ފަރުވާއަށް ފަހު ގެއަށް ދޫކޮށްލައިފިއެވެ.

ކެރަލާ ސްޓޭޓުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރ ޝައިލާޖާއާ ޙަވާލާދީ އިންޑިއާގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކުރާގޮތުގައި، ކަަރަންޓީންކޮށްގެން ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު އެމީހާ ދޫކޮށްލީ ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އެއްވެސް އަސަރެއް އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގައި ނެތްކަން ޔަޤީންކޮށްފައެވެ.

20 ފެބްރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 14:15

14:10

ޒިހްނަތު ހަސަން

ޑައިމަންޑް ޕްރިންސެސްގައި ތިބި އިންޑޮނޭޝިޔާ މީހުން އެއިން ބާލަނީ

ޖަޕާނުގެ ޔޮކޮހާމާ ސިޓީގައި ބަނދަރުކޮށްފައި އޮތް ކްރޫސްލައިނަރ "ޑްރީމް ޕްރިންސެސް" ގައި ތިބި އިންޑޮނޭޝިޔާ މީހުން އެއިން ބާލާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެޤައުމުގެ ސަރުކާރުން ދީފިއެވެ.

މިކަން ހާމަކޮށް އެޤައުމުގެ އިސް މަސްއޫލުވެރިއަކުން ބުނެފައިވަނީ، ކްރޫސް ލައިނަރ ގައި ތިބީ އެޤައުމުގެ 74 ރައްޔިތުން ކަމަށާއި، އެ އެންމެންވެސް ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި ޤައުމަށް އަނބުރާ ގެންނާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދޭކަމަށެވެ.

20 ފެބްރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 14:10

12:22

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ސައުތު ކޮރެއަން ސިޓީގެ ރައްޔިތުން ބޭރަށް ނުނިކުތުމަށް އެސިޓީގެ މޭޔަރ ގޮވާލައްވައިފި

ސައުތު ކޮރެއަން ސިޓީގެ ރައްޔިތުން ބޭރަށް ނުނިކުތުމަށް އެސިޓީގެ މޭޔަރ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

އެސިޓީގެ މޭޔަރ އެކަމަށް ގޮވާލައްވާފައި މިވަނީ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގަ އެވެ. ސައުތުކޮރެއާ އިން އިއްޔެ އެކަނިވެސް ވަނީ 32 މީހަކަށް މިވައިރަސް ޖެހިފަ އެވެ. އަދި ވައިރަސްޖެހިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 82 ށް އަރާފަ އެވެ. އެއާއެކު އެގައުމުން ވަނީ ވައިރަސް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އެކި ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ފަށާފަ އެވެ.

20 ފެބްރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 12:22

08:32

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ޑައިމަންޑް ޕްރިންސަސްގައި ތިބި ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ ދެ މީހުން މަރުވެއްޖެ

ޑައިމަންޑް ޕްރިންސަސްގައި ތިބި ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ ދެ މީހުން މަރުވެއްޖެ ކަމަށް ޖަޕާނުން ބުނެފި އެވެ.

އެމީހުންގެ އުމުރު އުޅެނީ 80 ގެ އަހަރުތަކުގައި ކަަމަށް އެގައުމުން ބުނެއެވެ. އަދި މިހާތަނަށް މި ދެ މީހުންނާ ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތެއް ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ. ދެ ހަފްތާވަންދެން ޑައިމަންޑް ޕްރިންސަސް ކަރަންޓީނުކުރުމަށްފަހު މިއަދު އެ ކްރޫޒްލައިންގައި ތިބި މީހުން ދޫކޮށްލާނެއެވެ. އެކްރޫޒްލައިނުން 624 މީހަކަށް މިވައިރަސް ޖެހިފައިވާކަމަށް ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފަ އެވެ.

20 ފެބްރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 08:32

07:38

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުނު އިރާނުގެ ދެ މީހުން މަރުވެއްޖެ

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުނު އިރާނުގެ ދެ މީހުންނަށް ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށް މަރުވެއްޖެކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފިއެވެ.

އުމުރުން ދުވަސްވީ މި ދެމީހުން މަރުވެފައިވަނީ ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ސަބަބުން ފުއްޕާމޭގެ އިންފެކްޝަން އަށް ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށް ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެއެވެ. މިއީ މެދުއިރުމަތިން މިވައިރަސްޖެހިގެން މީހުން މަރުވެގެން ރިޕޯޓްކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

20 ފެބްރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 07:38

07:34

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

މިސްރުން ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުނު މީހާގެ ހާލު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން

މިސްރުން ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުނު މީހާގެ ހާލު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތާއި ބެހޭ ޖަމިއްޔާއިން ބުނެފިއެވެ. ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ބުނާގޮތުގައި އެންމެ ފަހުން ހެދި ޓެސްޓް ތަކުން ދައްކާގޮތުގައި އޭނާގެ ގައިގައި މިހާރު އެވައިރަސްގެ އަސަރެއްނެތެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭނާ 14 ދުވަސްވަންދެން ކަރަންޓީނުކޮށްފައި ބަހައްޓާނެކަމަށް ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ބުނެއެވެ.

20 ފެބްރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 07:34

07:32

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ސައުތުކޮރެއާއިން ކޮރޯނާވައިރަސް އަލަށް 31 މީހުންނަށް ޖެހިއްޖެ

ސައުތުކޮރެއާއިން ކޮރޯނާވައިރަސް އަލަށް 31 މީހުންނަށް ޖެހިފައިވާކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި އެވެ. އެއާއެކު އެގައުމުން ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 82 މީހުންނަށް އަރާފަ އެވެ.

20 ފެބްރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 07:32

07:16

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 2112 ށް

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 2112 ށް އަރައިފި އެވެ.

ޗައިނާގެ ނޭޝަނަލް ހެލްތުން ބުނާގޮތުގައި ބުދަ ދުވަހު ވަނީ މިބަލީގައި 108 މީހުން މަރުވެފަ އެވެ. މީގެއިތުރުން ބުދަ ދުވަހު އަލަށް މިވައިރަސް ޖެހިފައިވަނީ 349 މީހުންނަށް ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެއެވެ. އެއާއެކު ޖުމްލަ މިވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 74,534 ށް އަރާފަ އެވެ.

20 ފެބްރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 07:16

22:39

އަމްނާ އިމާދު

ކޮރޯނާވައިރަސްގައި 1873 މީހުން މަރުވެއްޖެ

މިހާތަނަށް ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 78000 އަށް އަރައިފިއެވެ.

ސީއެންއެމްގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް ކޮރޯނާވައިރަސްގައި 1873 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ. މީގެ ތެރެއިން 05 މީހުންނަކީ ޗައިނާއިން ބޭރުން މަރުވި މީހުންނެވެ.

18 ފެބްރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 22:39

14:12

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮރޯނާވައިރަސްގައި ޗައިނާއިން މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު 1,868ށް އަރައިފި

ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއާއި ބެހޭ ގޮތުން ޗައިނާގެ ނެޝަނަލް ހެލްތު ކޮމިޝަނުން އެންމެ ފަހުން ޢާންމުކުރި މަޢުލޫމާތުތަކައް ބަލާއިރު، އިއްޔެ އެކަނިވެސް ޗައިނާއިން 93 މީހުން ކޮރޯނާ ވައިރަސްގައި މަރުވިއެވެ. މީގެތެރެއިން 5 މީހުން ފިޔަވައި ހުރިހައި އެންމެންނަކީ ހުބެއި ޕްރޮވިންސްގެ މީހުންކަމަށް އެކޮމިޝަނުން ބުނެއެވެ.

އިއްޔެ އެކަނިވެސް 1،886 މީހުން ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު، މިހާރު ޗައިނާގައި ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމު ޢަދަދަކީ 72436 ކަމަށް އެކޮމިޝަނުން ބުނެއެވެ.

18 ފެބްރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 14:12

14:07

ޒިހްނަތު ހަސަން

އިންޑިއާގައި ކަރަންޓީން ކުރި ދިވެހިން ރާއްޖެ ގެނެސްފި

އިންޑިއާއިން އައި ދިވެހިންނަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މަރުޙަބާ ކިޔަނީ

ޗައިނާއިން ފެތުރެން ފެށި ނުރައްކާތެރި ކޮނޯރާ ވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އާއި ގުޅިގެން އެ ޤައުމުގައި ތިބި ދިވެހިންގެ ތެރެއިން އިންޑިއާއަށް ގެނައި ހަތް ދިވެހިން އަންގާރަ ދުވަހު އެނބުރި ރާއްޖެ އައިސްފިއެވެ.

އެ 7 ދިވެހިންވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް ނެގެޓިވް ވެފައިވާއިރު، އެމީހުން ދިއްލީގެ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީން ދޫކޮށްލާފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އެގޮތުން އެ 7 ދިވެހިން ގޮވައިގެން ރާއްޖެ އައި އެއަރ އިންޑިއާ-263 ފްލައިޓު ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގައި ޖައްސާފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:20 ގައެވެ.

އެފަރާތްތަކަށް މަރުޙަބާ ކިއުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒްގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ ހުމައިދުއާއި، ޖޮއިންޓް ސެކްރެޓަރީސް ވަޑައިގެންފައިވާއިރު، އިންޑިއާ ހައި ކޮމިޝަނުގެ އޮފިޝަލުންވެސް ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގެ ވީއައިޕީ ލޯންޖުގައި އެ ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ވުހާން ގައި ތިބި ހަތް ދިވެހިން އިންޑިއާއަށް ގެންދިޔައީވެސް އެއަރ އިންޑިއާގެ ޚާއްޞަ ފްލައިޓެއްގައި މިމަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހުއެވެ. މިއީ ޗައިނާގެ ވުހާންގައި ތިބި އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުން އެ ޤައުމަށް ގެނައުމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ފޮނުވި ފްލައިޓެކެވެ.

އެގޮތުން ނިއު ދިއްލީގެ އިންޑޯ ޓިބެޓަން ބޯޑަރ ޕޮލިސް ޗައުލާ ކޭމްޕަށް އެމީހުން ގެންގޮސް ކޭމްޕުގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަރަންޓީންގެ ކަންތައްތައް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އަދި އެ 7 ދިވެހިންގެ ޙާލުވެސް މިހާރު ރަނގަޅު ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެއެވެ. ދިވެހި ސަަރުކާރުންވެސް ދަނީ ޗައިނާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަަށް އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ވުހާންގައި ތިބި ދިވެހިން ގެނައުމުގައި ޗައިނާ ސަރުކާރާއި އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ވެދެއްވާފައިވާ އެހީތެރިކަމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ވަނީ ޝުކުރު އަދާ ކޮށްފައެވެ.

18 ފެބްރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 14:07

23:51

ލައިޝާ އަހްމަދު

ވުހާންއިން ދިއްލީއަށް ގެންދިޔަ ދިވެހިން މާދަމާ އަނބުރާ ރާއްޖެ އަންނަނީ

ޗައިނާއިން ފެތުރެން ފެށި ނުރައްކާތެރި ކޮނޯރާ ވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އާއި ގުޅިގެން އެ ގައުމުގައި ތިބި ދިވެހިންގެ ތެރެއިން އިންޑިއާއަށް ގެނައި ހަތް ދިވެހިން ކަރަންޓީނު މުއްދަތު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު އެނބުރި ރާއްޖެއަށް އައުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

އެ 7 ދިވެހިންވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް ނެގެޓިވް ވެފައިވާއިރު، އެމީހުން ދިއްލީގެ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީން ދޫކޮށްލާފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އިން ބުނީ، ދިއްލީގައި ތިބި 7 ދިވެހިން އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ރާއްޖެ އަންނާނެ ކަމަށެވެ.

ވުހާން ގައި ތިބި ހަތް ދިވެހިން އިންޑިއާއަށް ގެންދިޔައީ އެއާ އިންޑިއާގެގެ ހާއްސަ ފްލައިޓެއްގައި މިމަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހުއެވެ. މިއީ ޗައިނާގެ ވުހާންގައި ތިބި އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުން އެ ގައުމަށް ގެނައުމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ފޮނުވި ފްލައިޓެކެވެ.

17 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޯމަ 23:51

21:59

ލައިޝާ އަހްމަދު

ވައިރަސްއާއި ގުޅިގެން އޭޝިއަން ވެއިޓްލިފްޓިންގ މުބާރަތް އެހެން ޤައުމަކަށް ބަދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެ

ކަޒަކިސްތާނުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "އޭޝިއަން ވެއިޓްލިފްޓިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕް" މިހާރު އެ ޤައުމުގައި ބޭއްވެން ނެތް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނޭ،

ސަބަބަކީ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ޗައިނާއާއި، ޗައިނާއާ އަވައްޓެރި ޤައުމުތަކުން ކަޒަކިސްތާނަށް އެތެރެވުން މަނާކޮށް އެ ޤައުމުން ޓްރެވަލް ރެސްޓްރިކްޝަންތަކެއް ނެރިފައިވުން، އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން މުބާރަތް އިންތިޒާމް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވަނީ އެހެން ގޮތެއް ހޯދަން ޖެހިފައި،

އެގޮތުން މިހާރު ނިންމާފައިވަނީ މި މުބާރަތް އުޒްބެކިސްތާނުގައި ބޭއްވުމަށް، އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ 16 އިން 25 އަށް އުޒްބެކިސްތާނުގެ ވެރި ރަށުގައި މުބާރަތް ކުރިއަށްދާނެ.

17 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޯމަ 21:59

21:28

ލައިޝާ އަހްމަދު

ޖަޕާނުގައި ބަނދަރުކޮށްފައިވާ ކްރޫޒް ޝިޕް ގައި ތިބި އެމެރިކާ ރައްޔިތުން ގެންގޮސްފި

ނުރައްކާތެރި ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އާއި ގުޅިގެން 3 ފެބްރުއަރީން ފަށައިގެން ކަރަންޓީން ކޮށްފައި އޮތް މި ކްރޫޒް ޝިޕްގައި 400 އެއްހާ އެމެރިކާ ރައްޔިތުން ތިބިކަމަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

އެގޮތުން ކްރޫޒް ޝިޕް އިން އަނބުރާ ގެންދިޔަ މީހުން ޔޫއެސް އެއާފޯސް ބޭސްއަކަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި، އެތަނުގައި 14 ދުވަސް ވަންދެން އެމީހުން ކަރަންޓީން ކުރާނެ ކަމަށް ބީބީސީގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އަނބުރާ ޤައުމަށް ދިޔަ މީހުންގެ ތެރޭގައިވެސް ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ 14 މީހުން ތިބިއިރު، އެމީހުންނަށް އެހެން ފަސިންޖަރުންނާ ވަކިކޮށްގެން ވަނީ ގެންގޮސްފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ކްރޫޒް ޝިޕް ތެރޭގައި މި ވައިރަސް ހުރިކަން ކަށަވަރުވެފައިވާ 40 އެމެރިކާ ރައްޔިތުން މިހާރު އެބަތިބި ކަމަށާއި، އެމީހުންނަށް ޖަޕާނުގައި ފަރުވާދޭނެކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ޖަޕާނުގެ އޮފިޝަލުންނާ ހަވާލާދީ ބީބީސީގައި އިތުރަށް ބުނީ، ހޯމަ ދުވަހުވެސް އެ ބޯޓުން ކޮވިޑް-19 ގެ 99 ކޭސް ފެންމަތިވެފައިވާ ކަމަށާއި، އެއާއެކު ޑައިމަންޑް ޕްރިންސަސް އިން ޖުމުލަ 454 ކޭސް މިހާތަނަށް ކަށަވަރު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ މި ވައިރަސް ފުރަތަމަ ފެނުނު ޤައުމު ކަމަށްވާ ޗައިނާއިން ބޭރުން މިހައި ގިނަ އަދަދަކަށް ކޮވިޑް-19 އަށް މީހުން ޕޮޒިޓިވްވި ތަން ކަމަަށްވެސް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

17 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޯމަ 21:28

09:54

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 1800 އަށް، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 70،000 ގައި

ކޮވެލްކޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހަކަށް ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދެނީ

ޗައިނާގެ ނެޝަނަލް ހެލްތް ކޮމިޝަނުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މި ބަލީގައި މިހާތަނަށް 70،548 މީހަކު ވަނީ މިހާތަނަށް ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ނޮވެލްކޮރޯނާ ވައިރަސް ޗައިނާއިން އެކަނި 2048 މީހަކު އަލަށް ބައްޔަށް ޕޮޒިޓީވްވެފައިވެއެވެ.

ޗައިނާގެ ނެޝަނަލް ހެލްތް ކޮމިޝަނުން ހޯމަ ދުވަހު ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އަދީއްތަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް 1770 މީހުން ނޮވެލް ކޮރޯނާޖެހިގެން މަރުވި އިރު، އޭގެ ކުރީ ދުވަހުގެ އެކަނި ވެސް 105 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ. އަދި ބަލިފެތުރިގެން އައި މައިމަރުކަޒު ކަމުގައިވާ ހުބޭ ޕްރޮވިންސުން 100 މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 1800 އަށް އަރާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޗައިނާއިން އެކަނި 2048 މީހަކު އެއް ދުވަސްތެރޭގައި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވިކަމަށް ހެލްތް ކޮމިޝަނުން ހާމަކޮށްފައިވާ އިރު، މީގެ ތެރެއިން 1933 މީހުންނަކީ ހުބޭ ޕްރޮވިންސުން އެކަނި 1933 މީހަކު ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވެއެވެ.

ބައްޔަށް ހުށަހެޅޭ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުންދާތީ ހުބޭ ޕްރޮވިންސުން ވަނީ އާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައެވެ. އެގޮތުން އެ ޕްރޮވިންސްގެ ސިޓީތަކުގައި ޕްރައިވެޓް ވެހިކަލްތައް ދުއްވުން މަނާކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

17 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޯމަ 09:54

22:58

ޒިހްނަތު ހަސަން

އިންޑިއާގެ ކެރަލާ ސްޓޭޓުގައި ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން 2 ވަނަ މީހާ ފަރުވާއަށްފަހު ދޫކޮށްލައިފި

އިންޑިއާގެ ކެރަލާ ސްޓޭޓުގައި ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެގެން ފަރުވާ ދެމުން ދިޔަ 2 ވަނަ މީހާ ފަރުވާއަށް ފަހު ގެއަށް ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. ކެރެލާ ސްޓޭޓުން 3 މީހުން ކޮރޯނާ ވައިރަސް އަށް ޕޮޒިޓިވްވިއެވެ. މީގެކުރިން އެކަކު ދޫކޮށްލާފައިވާއިރު، އަދިވެސް 3 ވަނަ މީހާއަށް ފަރުވާ ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

16 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 22:58

22:03

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ވުހާންއިން ދިއްލީއަށް ގެންދިޔަ ދިވެހިން ބުނަނީ އެމީހުންގެ ހާލު ރަނގަޅުކަމަށް

ޗައިނާއިން ފެތުރެން ފެށި ނުރައްކާތެރި ކޮނޯރާ ވައިރަހާއި ގުޅިގެން އެ ގައުމުގައި ތިބި ދިވެހިންގެ ތެރެއިން އިންޑިއާއަށް ގެނައި ހަތް ދިވެހިން ކަރަންޓީނުކޮށްފައި ތިބި އިރު އެމީހުން މިވަނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީޑިޔާއާ ވާހަކަ ދައްކާފަ އެވެ.

16 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 22:03

21:21

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ޖަޕާނުން އިތުރު ހަ މީހަކަށް ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިއްޖެ

ޖަޕާނުން އިތުރު ހަ މީހަކަށް ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި އެވެ.

އެއާއެކު މިހާތަނަށް އެގައުމުން ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 412 ށް އަރާފަ އެވެ. މީގެތެރެއިން 356 މީހުންނަކީ އެގައުމުގައި މިހާރު ބަނދަރުކޮށްފައިވާ ޑައިމަންޑް ޕްރިންސެސް ކްރޫޒް ލައިންގައި ތިބި މީހުންނެވެ. އަދި އަނެއް 56 މީހުންނަކީ ޖަޕާނުގެ ތެރެއިން މިވައިރަސްޖެހިގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

16 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 21:21

20:52

ޒިހްނަތު ހަސަން

ޑައިމަންޑް ޕްރިންސެސްގައި ތިބި ހޮންގކޮންގ ރައްޔިތުން އެއިން ބާލަނީ

ހޮންގކޮންގގެ ސެކިއުރިޓީ ބިއުރޯއިން ޢާންމުކުރި ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ޖަޕާނުގެ ޔޮކޮހާމާ ސީޓީގައި ބަނަދަރުކޮށްފައިވާ، ޖަަޕާނުގެ ކްރޫސްލައިނަރ ޑައިމަންޑް ޕްރިންސެސް ގައި ތިބި އެޤައުމުގެ 330 ރައްޔިތުން އަނބުރާ ޤައުމަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ފަށާފައިވާކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މިހާރު ޖަޕާނު ސަރުކާރާއެކު މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާކަމަށާއި، ޖަޕާނު ސަރުކާރުން އެމީހުން މިނިވަން ކުރިހާ އަވަހަކަށް ޗާޓަރު ފްލައިޓެއްގައި އެމީހުން އަނބުރާ ގެންނަން ފުރިހަމަޔަށް ތައްޔާރުވެފައިވާކަމަށް ހޮންގކޮންގގެ ސެކިއުރިޓީ ބިއުރޯއިން ބުނެއެވެ. އަދި ގެނައުމަށްފަހު 14 ދުވަސްވަންދެން އެމީހުން ކަރަންޓިން ފެސިލިޓީއެއްގައި އެކަހެރިކޮށް ފަރުވާދިނުމުގެ އިންތިޒާމުވެސް މިހާރު ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް އެ ބިއުރޯއިން އިން ބުނެއެވެ.

ޑައިމަންޑް ޕްރިންސެސް ކަރަންޓީންކޮށްފައިވަނީ މިމަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި ކަރަންޓީންގެ އަމުރު ޖަޕާނު ސަރުކާރުން އުވާލާނީ މި ހަފުތާގެ ބުދަ ދުވަހުކަމަށް ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ވަނީ އިޢުލާންކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މީގެ ކުރިން އޭގައި ތިބި ފަސިންޖަރުން ބޭލޭތޯ އެމީހުން ނިޞްބަތްވާ ޤައުމުތަކުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

16 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 20:52

17:58

ޒިހްނަތު ހަސަން

ޗައިނާގެ ހުބެއި ޕްރޮވިންސްގައި އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުކުރުން މަނާކޮށްފި

ހަލުވިކަމާއެކު ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދާ ޗައިނާގެ ހުބެއި ޕްރޮވިންސްގައި އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން މަނާކޮށްފިއެވެ.

މިކަން ހާމަކޮށް ހުބެއި ޕްރޮވިންސްގެ މައި ސަރުކާރުން ޢާންމުކޮށްފައިވާ ސަރކިއުލަރގައި ވާގޮތުން، އެއްގަމު ހުބެއި ޕްރޮވިންސްގެ ހުރިހައި ޞަރަޙައްދެއްގައި ދަތުރުފަތުރުކުރުން މަނާކުރީ ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ. އެ ސަރަކިއުލަރގައި ވާގޮތުން ފުލުހުންގެ އުޅަނދުތަކާއި، އެމްބިއުލާންސާއި، ޒަރޫރީ އާލާތްތައް އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް އުފުލާ އުޅަނދުތައް މި ސަރކިއުލަރ އަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި އިސްތިސްނާ ވާނެއެވެ.

ހުބެއި ޕްރޮވިންސްގައި އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރު ކުރުން މަނާކުރި ނަމަވެސް، އަލުން ހުއްދަދޭނެ ދުވަހެއް އަދި ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވެއެވެ.

16 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 17:58

17:53

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކަރަންޓީން މަރުކަޒުތައް ޤާއިމުކުރާ ތަންތަނާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން ހޮންގކޮންގ މީހުން މުޒާހަރާ ކުރަނީ

ނޮވެލް ކޮރޮނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުން ކަރަންޓީން ކުރަން ހޮންގކޮންގގެ މައި ސަރުކާރުން ކުރިޔަށްގެންދާ ސިޔާސަތުތަކާމެދު ކަންބޮޑުވެ، ގިނަ ބަޔަކު މަގުމައްޗަށް ނިކުމެ އަޑު އުފުލައިފިއެވެ.

ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކުރާގޮތުގައި، ހޮންގކޮންގ ރައްޔިތުން ނުތަނަވަސްކަން ބޮޑުވެ، ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންދަނީ، އެޤައުމުގެ "ފޯ ޓާން" ޞަރަޙައްދުގައި ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށް، ސަރުކާރުން ސަބްސިޑަައިޒްކޮށްގެން ތަރައްޤީކުރަމުންދާ ގެތައް، ވަގުތީ ގޮތުން ކަރަންޓީން މަރުކަޒުގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ކަނޑައެޅުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. އަދި އެއްކޮށް ނުނިމި ހުރި މި ގެތައް ހޮންގކޮންގ ސަރުކާރުން މި ވަގުތައް ބޭނުންކުރަން ނިންމާފައިވަނީ ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހޭ މީހުން ކަރަންޓީންކުރާ މަރުކަޒެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ހޮންގކޮންގ ރައްޔިތުން މިކަމާއި އެއްވެސް ވަރަކަށް ހިތްހަމަ ނުޖެހެއެވެ. އިއްޔެއިން ފެށިގެން މިކަމާއި ދެކޮޅުހަދާ މުޒާހަރާ ކުރަމުންދާއިރު، އިއްޔެއަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މިއަދު އަޑު އުފުލަން ނިކުތްކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. ރަޔަޓް ފުލުހުން މަގުމައްޗަށް މިއަދު ނިކުތް ނަމަވެސް މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންނާއި، ފުލުހުންނާއި ދެމެދު އެއްވެސް ކުރިމަތިލުމެއް ހިނގާފައެއް ނުވެއެވެ.

16 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 17:53

17:43

ޒިހްނަތު ހަސަން

ޓައިވާނުން ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ޓައިވާނުގެ ސެންޓްރަލް އެޕިޑެމިކް ކޮމާންޑް ސެންޓަަރާއި ޙަވަލާދީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކުރާގޮތުގައި މަރުވެފައިވަނީ ޓައިވާންގެ މެދުތެރޭ އަވަށެއްގައި ދިރިއުޅޭ އުމުރުން 60 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. މިއީ އެޤައުމުުގައި މި ވައިރަސްގައި މީހަކު މަރުވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

މިމީހާއަކީ މިއިން ޒަމާނެއްގައި ޤައުމުން ބޭރަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ނުވާތީ، އޭނާއަށް ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުނު ގޮތަކާމެދު މިހާރުވަނީ ސުވާލު އުފެދިފައެވެ. ޓައިވާންގެ ހެލްތު އެންޑް ވެލްފެއަރ މިނިސްޓަރ، ޗެން ޝިހް-ޗަންގ އާއި ޙަވާލާދީ މީޑީއާތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި މަރުވި މީހާއަށް ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހުނު ގޮތް ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް އެޤައުމުގެ ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކުން މިހާރުދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

16 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 17:43

14:41

ޒިހްނަތު ހަސަން

ޑައިމަންޑް ޕްރިންސެސްގައި ތިބި ކެނެޑާ ރައްޔިތުން އެއިން ބާލަނީ

މިކަން ހާމަކަޮށް، ކެނެޑާ ސަރުކާރުން ޢާންމުކޮށްފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ޑައިމަންޑް ޕްރިންސެސްގައި ތިބި ކެނެޑާގެ ރައްޔިތުން އެއިން ބާލާ ކެނެޑާއަށް ގެނައުމަށް ސަރުކާރުން ޗާޓަރު ފްލައިޓެއްގެ އިންތިޒާމު މިހާރު ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ބޮޑުވަޒީރު ޖަސްޓިން ޓްރޫޑޯގެ އެންގެވުމުގެ މަތިން، އޭގައި ތިބި އެންމެން ބާލާ، ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ މީހުންނާއި، ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ފްލައިޓަށް އެރުވުމަށް ހުއްދަ ނުދޭ މީހުން ޖަޕާނުގައި ކަރަންޓީން ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ.

އަދި ޗާޓަރު ފްލައިޓުގައި ކެނެޑާއަށް ގެންނަ މީހުން، 14 ދުވަސްވަންދެން ކަރަންޓީންކުރަންވެސް ކެނެޑާ ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ޑައިމަންޑް ޕްރިންސެސްގައި ތިބި ކެނެޑާ ރައްޔިތުންގެ އަދަދު އަދި ސާފެއް ނުވެއެވެ.

16 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 14:41

13:43

ޒިހްނަތު ހަސަން

އިންޑިއާގެ ޕޫނާގައި 3 މީހަކު ކަރަންޓީން ކޮށްފި

ޕޫނާ މުނިސިޕަލް ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނާގޮތުގައި، ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަލާމާތްތައް ފެނިގެން ޞިއްޙީ އެހީތެރިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ ޗައިނާގެ ވެރިރަށް ޝަންހާއީ އަށް ދަތުރުކުރި ދެމަފިރިއަކާއި އަދި ތައިލޭންޑަށް ދަތުރުކުރުމަށްފަހު އެބުރި ޕޫނާއަށް އައި ފިރިހެނެއްކަމަށެވެ.

މި ތިން މީހުންވެސް ޕޫނާގެ ނައިޑޫ ހޮސްޕިޓަލުގައި ކަރަންޓީންކޮށްގެން ފަރުވާދެމުންދާއިރު، މިމީހުންގެ ލޭގެ ސާމްޕަލްތައް ނަގާ ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޓެސްޓްކުރަން ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ވައިރޯލޮޖީއަށް ފޮނުވާފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ޓެސްޓްުތަކުގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް ވިނަމަވެސް، 28 ދުވަސްވަންދެން މި މީހުން ކަރަންޓީންކޮށްގެން އިތުރު ފަރުވާދިނުމަށްފަހު ނޫނީ ދޫކޮށްނުލާނެކަމަށް، ޕޫނާ މުނިސިޕަލް ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެއެވެ.

ޕޫނާ މުނިސިޕަލް ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނާގޮތުގައި މީގެ ކުރިންވެސް 23 މީހަކު ކަރަންޓީންކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން 20 މީހަކު ފަރުވާއަށް ފަހު މިހާރު ގެއަށް ދޫކޮށްލާފައިވާކަމަށްވެސް އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެއެވެ.

16 ފެބްރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 17:33

މުހައްމަދު ފަޒީން

IamFazeen

އައިޝަތު ޝާނީ

Shaaknee

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

DeNaseer

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

AzuAzlifa

ސިމާހާ ނަސީމް

sim_kamana

އަމްނާ އިމާދު

amnabinthimad

އަލީ ސަމާޚް

AliSamah8

ދާނިޝް ނިޡާމް

Dhaanish_Nizam

އަމަން ހަލީމް

soupized

ލައިޝާ އަހްމަދު

LailaAhmeds

އަތޫފް އާތިފް

AthifAthoof

އުމްނާ އިސްމާއިލް

UmnaIsmail

ޒިހްނަތު ހަސަން

ziyo_mv

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

@makhuthoom

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

@schewra

ހުސައިން ފަރިޔާޒް

FariyaaxYaax

އިސްމާޢީލް ޝާހް

ismaelschurh

14:22
ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ސަބަބުން ޖަރުމަނާއި ސައުތު ކޮރެއާގެ އިޤްތިސާދަށް ލޮޅުން އަރާފައި
07:29
ޑައިމަންޑް ޕްރިންސަސް އިން އޮސްޓްރޭލިއާއަށް ގެންދިޔަ 2 މީހަކު ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވް
07:24
ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 2244 އަށް!
01:31
ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ދަނީ ކުރަމުން: އައިއެމްއެފް
01:25
ޑައިމަންޑް ޕްރިންސެސްގައި ތިބި އިންޑިއާ ރައްޔިތުންނަށް ދަނީ ފަރުވާ ދެމުން: އިންޑިއާ ސަރުކާރު
01:22
ޗައިނާއަށް ދަތުރުކުރުމުގެ އިންޒާރު އިންޑިއާ ސަރުކާރުން އުވާލައިފި
01:22
ޗައިނާއަށް ދަތުރުކުރުމުގެ އިންޒާރު އިންޑިއާ ސަރުކާރުން އުވާލައިފި
01:16
ވުހާން ސިޓިގައި ތިބި ޕާކިސްތާނު ދަރިވަރުން އެސިޓީން ބޭލުމަށް އެކުދިންގެ ބެލެނިވެރިން ސަރުކާރަށް 3 ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް ދީފި
01:10
އެއަރ އިންޑިއާއިން ޗައިނާއަށް ކުރަމުން އައި ތާވަލު ފްލައިޓުތައް ޖޫން 30 އާއި ހަމަޔަށް މެދުކަނޑާލައިފި
01:02
ޗައިނާގައި ތިބި އިންޑިއާ މީހުން ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން: އިންޑިއާ ސަރުކާރު
00:46
ކަޒަޚްސްތާނުގައި ތިބި ޗައިނާ ރައްޔިތުން ޑީޕޯޓުކުރުމާމެދު ވިސްނަނީ
00:37
އަންނަ ހަފުތާގައި ވެސް ޗައިނާ މީހުން އޮސްޓްރޭލިއާއަށް އެރުމުގެ ހުއްދައެއް ނެތް
00:29
މިޞްރުގެ ޤައުމީ އެއަރލައިނުން ޗައިނާއަށް އަލުން ދަތުރުތައް ފަށަނީ
00:24
ދެކުނު ކޮރެއާގައި މީހަކު ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
00:18
ޑައިމަންޑް ޕްރިންސެސް: ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަަދަދު 634ށް އަރައިފި
00:11
ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ބޭނުމުގައި އީރާނުގެ ޤޫމް ސިޓިގައި ދީނީ އެއްވުން ބޭއްވުން މަނާކޮށްފި
00:05
ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ސްވިޒަރލޭންޑުގައި ބާއްވަން ތާވަލުކުރި ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ބޮޑު ސަމިޓު ފަސްކޮށްފި
23:57
ޕާކިސްތާނު ދަރިވަރުން ވުހާން ސިޓީގައި ބައިތިއްބަން ޕާކިސްތާނުން ނިންމުން، އެއީ ރަނގަޅު ނިންމުމެއް: ޗައިނާ
22:47
ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން މިއަދު ޗައިނާގައި 114 މީހުން މަރުވެއްޖެ
20:36
އުތުރު ކޮރެއާއިން ކޮވިޑް-19 ފެނިއްޖެނަމަ ޗައިނާއަށްވުރެ ނުރައްކާ ބޮޑުވާނެ: ސިއްޙީ ތަޖުރިބާކާރުން
19:33
ޗައިނާއާއި މެދު ދިވެހިން މިދަނޑިވަޅުގައި ބެހެއްޓި ގާތްކަން އަބަދުވެސް ހަނދާންކުރާނަން: ޗައިނާ އެމްބެސެޑަރ
18:18
އީރާނުން އިތުރު 3 މީހަކު ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
18:12
ޗައިނާއި ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ ތެރޭގައި ބޭރު ޤައުމެއްގެ 29 މީހުން ހިމެނޭ
18:01
ޑައިމަންޑް ޕްރިންސެސްގައި ތިބި ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ނެގެޓިވްވި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުން މިއަދު އެއިން ފައިބައިިފި
14:35
ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޓެސްޓް ކުރަން ބޭނުންކުރާ ކިޓް ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކޮށްފި
14:21
ޑައިމަންޑް ޕްރިންސެސްގައި، އިތުރު މީހަކު ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
14:15
އިންޑިއާގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުނު 3 ވަނަ މީހާވެސް ފަރުވާއަށް ފަހު ގެއަށް ދޫކޮށްލައިފި
14:10
ޑައިމަންޑް ޕްރިންސެސްގައި ތިބި އިންޑޮނޭޝިޔާ މީހުން އެއިން ބާލަނީ
12:22
ސައުތު ކޮރެއަން ސިޓީގެ ރައްޔިތުން ބޭރަށް ނުނިކުތުމަށް އެސިޓީގެ މޭޔަރ ގޮވާލައްވައިފި
08:32
ޑައިމަންޑް ޕްރިންސަސްގައި ތިބި ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ ދެ މީހުން މަރުވެއްޖެ
07:38
ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުނު އިރާނުގެ ދެ މީހުން މަރުވެއްޖެ
07:34
މިސްރުން ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުނު މީހާގެ ހާލު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން
07:32
ސައުތުކޮރެއާއިން ކޮރޯނާވައިރަސް އަލަށް 31 މީހުންނަށް ޖެހިއްޖެ
07:16
ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 2112 ށް
22:39
ކޮރޯނާވައިރަސްގައި 1873 މީހުން މަރުވެއްޖެ
14:12
ކޮރޯނާވައިރަސްގައި ޗައިނާއިން މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު 1,868ށް އަރައިފި
14:07
އިންޑިއާގައި ކަރަންޓީން ކުރި ދިވެހިން ރާއްޖެ ގެނެސްފި
23:51
ވުހާންއިން ދިއްލީއަށް ގެންދިޔަ ދިވެހިން މާދަމާ އަނބުރާ ރާއްޖެ އަންނަނީ
21:59
ވައިރަސްއާއި ގުޅިގެން އޭޝިއަން ވެއިޓްލިފްޓިންގ މުބާރަތް އެހެން ޤައުމަކަށް ބަދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެ
21:28
ޖަޕާނުގައި ބަނދަރުކޮށްފައިވާ ކްރޫޒް ޝިޕް ގައި ތިބި އެމެރިކާ ރައްޔިތުން ގެންގޮސްފި
09:54
ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 1800 އަށް، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 70،000 ގައި
22:58
އިންޑިއާގެ ކެރަލާ ސްޓޭޓުގައި ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން 2 ވަނަ މީހާ ފަރުވާއަށްފަހު ދޫކޮށްލައިފި
22:03
ވުހާންއިން ދިއްލީއަށް ގެންދިޔަ ދިވެހިން ބުނަނީ އެމީހުންގެ ހާލު ރަނގަޅުކަމަށް
21:21
ޖަޕާނުން އިތުރު ހަ މީހަކަށް ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިއްޖެ
20:52
ޑައިމަންޑް ޕްރިންސެސްގައި ތިބި ހޮންގކޮންގ ރައްޔިތުން އެއިން ބާލަނީ
17:58
ޗައިނާގެ ހުބެއި ޕްރޮވިންސްގައި އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުކުރުން މަނާކޮށްފި
17:53
ކަރަންޓީން މަރުކަޒުތައް ޤާއިމުކުރާ ތަންތަނާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން ހޮންގކޮންގ މީހުން މުޒާހަރާ ކުރަނީ
17:43
ޓައިވާނުން ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން މީހަކު މަރުވެއްޖެ
14:41
ޑައިމަންޑް ޕްރިންސެސްގައި ތިބި ކެނެޑާ ރައްޔިތުން އެއިން ބާލަނީ
13:43
އިންޑިއާގެ ޕޫނާގައި 3 މީހަކު ކަރަންޓީން ކޮށްފި