ބުރާސްފަތި 09 އޭޕުރިލް 2020
02 އައްސިދަ
1441 ޝައުބާން 16
ފަތިސް 04:49
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:16
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:27
ވަގުތުން

ކޮވިޑް-19: އެންމެ ފަހުގެ

860,742

ޚުލާސާ

  • ރާއްޖޭގައި މިހާރުގެ ހާލަތު
  • ގެވެށި އަނިޔާ އަދި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް އޮތްނަމަ ރިޕޯޓްކުރުމަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ އެދިވަޑައިގެންފި
  • ކޮވިޑް-19: ލީބިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ވައިރަސް ޖެހިގެން އަވަހާރަ ވެއްޖެ

28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 12:15

21:19

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ރާއްޖޭގައި މިހާރުގެ ހާލަތު

ޕޮޒިޓިވް: 19 މީހުން

ރަނގަޅު : 13 މީހުން

ފަރުވާދެމުންދާ : 4 މީހުން

2 މީހަކު ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި

5 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 21:19

21:18

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ގެވެށި އަނިޔާ އަދި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް އޮތްނަމަ ރިޕޯޓްކުރުމަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ އެދިވަޑައިގެންފި

ގެވެށި އަނިޔާ އަދި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް އޮތްނަމަ ރިޕޯޓްކުރުމަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ. މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އެފަދަ މައްސަލަތައް ހޮޓްލައިނަށް ހުށަހެޅުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާކަމަށެވެ.

5 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 21:18

20:28

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19: ލީބިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ވައިރަސް ޖެހިގެން އަވަހާރަ ވެއްޖެ

މިހާރު ދުނިޔޭގައި ހަލުވި ކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) ރޯގާ ޖެހިގެން ލީބިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު މަޙްމޫދު ޖިބްރީލް ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

5 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 20:28

19:42

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19: ޔޫކޭއިން ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުތެރޭ 621 މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި އިނގިރޭސިވިލާތުން 621 މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

5 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 19:42

18:58

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19: ދެލައްކަ ފަންސާސްހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ފަރުވާދީގެން ރަނގަޅުވެއްޖެ

ދުނިޔޭގެ 110 ޤައުމަކުން/ ޓެރިޓަރީއަކުން މީހުން އެއް މިލިޔަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު، ދެލައްކަ ފަންސާސްހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މިހާރުވަނީ ރަނގަޅުކުރެވިފައެވެ.

5 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 18:58

18:58

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19: ސައުދީން މިއަދު އެކަނި 206 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެ، 5 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ސައުދީއަރަބިއްޔާގެ ޞިއްޙަތާއި ބެހޭ ވުޒާރާއާއި ޙަވާލާދީ ޤަަލްފުގެ މީޑިއާތަކުން ޚަބަރުފަތުރާގޮތުގައި، މިއަދު އެކަނި އެޤައުމުން 206 މީހުން ވަނީ ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. އަދި 5 މީހަކު ވަނީ ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް ޞިއްޙީ ހާލު ދެރަވެ ދުނިޔެއާއި އަލްވަދާޢު ކިޔާފައެވެ

5 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 18:58

18:31

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19: ސިންގަޕޫރުން މިއަދު އެކަނިވެސް 120 މީހުން ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ސިންގަޕޫރުގެ ޞިއްޙަތާއިބެހޭ ވުޒާރާއާއި ޙަވާލާދީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކުރާގޮތުގައި، މިއަދު އެކަނި އެޤައުމުން 120 މީހުން ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ.

5 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 18:31

18:13

އިސްމާޢީލް ޝާހް

ކޮވިޑް-19: މުވައްޒަފުން ނޯޕޭ ލީވްއަށް ނުފޮނުވާނެ ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ބުނެފި

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ މުވައްޒަފުން ނޯޕޭ ލީވްއަށް ނުފޮނުވާނެ ކަމަށް އެ ކްލަބުން ބުނެފި އެވެ.

މިއީ ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކްލަބަކުން އެ ކްލަބެއްގެ މުވައްޒަފުން ނޯޕޭއަށް ނުފޮނުވާނެ ކަމަށް ބުނި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

5 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 18:13

17:46

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19: 200 އާއިލާއަށް ރަކުލް ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދެނީ

އިންޑިއާގެ ގުރުގާމް ސިޓީގެ ސްލަމް އޭރިއާގައި ދިރިއުޅެމުންދާ 200 އާއިލާއަކަށް އެކްޓަރ ރަކުލް ޕްރީތް ސިންގް ކާބޯތަކެތި ހަދިޔާކުރަމުންދާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

5 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 17:46

17:38

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19 : މިރޭގެ ޕްރެސްގައި ބައިވެރިވަޑައިގަންނަވާނީ ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ

ކޮވިޑް-19 ގެ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފަހުގެ ޙާލަތު ބަޔާންކުރުމަށް ނޭޝަނަލް އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގައި މިރޭ 09:00 ޖަހާއިރު ބާއްވާ ޕްރެސްގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ ފެމިލިީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސް ބައިވެރިވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެންއާރްސީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްވެސް ބައިވެރިވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

5 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 17:38

12:21

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބާގުޅޭ ހާއްސަ ބިލު މާދަމާގެ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާކޮށްފި

މި މަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހަށް ކުރިން ތާވަލުކުރި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ފަސްކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާ ގުޅިގެން، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ޚާއްޞަ ބިލް ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާ ކޮށްފި އެވެ.

5 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 15:10

12:18

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ފިޔާ، އަލުވި، ބިހުގެ އަގު ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭ ބީދައިން ގޭގެ ކުލިވެސް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވެންޖެހޭ: އަލީ ހުސައިން

ފިޔާ، އަލުވި، ބިހުގެ އަގުކޮށް ކޮންޓްރޯލް ކުރާ ބީދައިން، ގޭގެ ކުލި ވެސް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވެންޖެހޭ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

5 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 15:10

12:10

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ދަތުރުވެރިންގެ ކްލިނިކް، ފްލޫ ކްލިނިކަކަށް ބަދަލުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މާލޭ ހިޔާ ދޭއްގެ ފުރަގަހުގައި ގާއިމްކޮށްފަިއވާ ދަތުރުވެރިންގެ ކްލިނިކް، ފްލޫ ކްލިނިކަކަށް ބަދަލުކޮށްދފިއެވެ.

5 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 15:11

12:01

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ ޑައިވިންގް އިންސްޓްރަކްޓަރުންނަށް ގާނޫނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ ޑައިވިންގް އިންސްޓްރަކްޓަރުންނަށް ގާނޫނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އިންތިޒާމްް ޑައިވަރސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ދި މޯލްޑިވިސް އިން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

5 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 15:11

11:56

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ކޮވިޑް-19: އިޤްތިސާދީ ކޮމިޓީން ތިން މިނިސްޓްރީއަކާ ސުވާލުކުރަނީ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިގްތިސާދީ ކޮމިޓީއަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ އިތުރުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ އިތުރުން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އާ ސުވާލުކުރަން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

5 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 15:11

11:50

އިސްމާޢީލް ޝާހް

ކޮވިޑް-19: ޒަވީގެ ދީލަތި އެހީއެއް ބާސެލޯނާ ހޮސްޕިޓަލަކަށް

ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރުމާކުރުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ދީލަތި އެހީއެއް ވާން ބާސެލޯނާގެ ކުރީގެ މިޑްފީލްޑަރު އަދި ގަތަރުގެ އަލް ސާދުގެ ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް ނިންމައިފި އެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ޒަވީ އާއި އޭނާގެ އަންހެނުން ވަނީ ބާސެލޯނާ ހޮސްޕިޓަލަށް އެއް މިލިއަން ޔޫރޯ ހަދިޔާކުރަން ނިންމާފައެވެ.

5 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 11:50

03:46

އިސްމާޢީލް ޝާހް

ކޮވިޑް-19: ގެރެތު ސައުތުގޭޓްގެ މުސާރާއިން 30 އިންސައްތަ އުނިކުރަން ނިންމައިފި

އިންގްލެންޑުގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ގެރެތު ސައުތުގޭޓްގެ މުސާރައިން 30 އިންސައްތަ އުނިކުރަން އޭނާ އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފި އެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން އިނގިރޭސި ކުޅުންތެރިންގެ ހައްގުގައި އުފައްދައިފައިވާ ޔޫނިއަން، ޕްރެފެޝަނަލް ފުޓްބޯލާސް އެސޯސިއޭޝަން (ޕީއެފްއޭ) އިން އަންނަ ހަފްތާގައި މިކަން އިއުލާނުކުރާނެ އެވެ.

5 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 03:46

02:56

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮވިޑް-19: ރާނީ އެލިޒަބަތް އާދިއްތަ ދުވަހު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރައްޔިތުންނާއި ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް މުޚާތަބުކުރައްވަނީ

އިނގިރޭސި ރާނީ އެލިޒަބަތް އާދިއްތަ ދުވަހު ޓީވީ މެދުވެރިކުރައްވާ އެގައުމުގެ ރައްޔިތުންނާ މުޚާތަބުކުރައްވާނެކަމަށް ބަކިންގހަމް ޕެލަސް އިން ބުނެފި އެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުގައާއި މުޅި ދުނިޔޭގައި މިހާރު ހަލުވިމިނުގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އިނގިރޭސި ރާނީ ވާހަކަދައްކަވާނެކަމަށް މީޑިޔާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. އަދި ނޭޝަނަލް ހެލްތު ސަރިވިސް އާއި ސިއްހީ އެހީތެރިންގެ މަސައްކަތްތަކަށް ރާނީ ޝުކުރުއަދާކުރައްވާ އެމީހުންގެ އާއިލާތަކުން މިވަގުތު ތަހައްމަލުކުރަމުންދާ ކަންކަން ފާހަގަކުރައްވާނެކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

5 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 02:56

02:51

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮވިޑް-19: ސިންގަޕޯރުގައި އެއް ދުވަހާއި އެންމެ ގިނަ މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް ރިޕޯޓްކުރީ ހޮނިހިރު ދުވަހު

ކޮވިޑް-19 އެއް ދުވަހާއި މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނައިން ސިންގަޕޯރުގައި ޖެހިފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި އެވެ. އެގައުމުން 75 މީހަކަށް ވައިރަސް ހޮނިހިރު ދުވަހު ޖެހިފައިވެއެވެ. މިހާތަނަށް 1,189 މީހުންނަށް އެގައުމުން ވައިރަސް ޖެހިފައިވެއެވެ. އަދި 6 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ.

5 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 02:51

02:46

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮވިޑް-19: ދެ ހަފްތާގެ މުއްދަތަށް ދުބާއީ ލޮކްޑައުން ކުރަނީ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅާފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ދުބާއީ ދެ ހަފްތާގެ މުއްދަތަށް ލޮކްޑައުން ކުރާނެކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި އެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން ދުބާއީ ލޮކްޑައުން ކުރާއިރު ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކު ނޫން ގޮތަކަށް އެއްވެސް ގޮތަކަށް މަގުމައްޗަށް ނުނިކުމެވޭނެކަމަށް އެގައުމުން ބުނެއެވެ.

5 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 02:46

02:14

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮވިޑް-19: އެމެރިކާގައި ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 3 ލައްކައަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައިފި

ކޮވިޑް-19 އެންމެ ހަލުވި މިނުގައި ފެތުރެމުންދާ އެމެރިކާގައި ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 3 ލައްކައަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައިފި އެވެ. އެގައުމުގައި ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 301,902 އަށް އަރާފައިވާކަމަށް ރިކޯޑް ތަކުން ދައްކައެވެ. އަދި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު އުޅެނީ 8,175 ގައެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހު އެކަނިވެސް އެގައުމުގައި 23,949 މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހިފައިވެ އެވެ.

5 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 02:14

02:07

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮވިޑް-19:ސްޕެއިންގައި ސްޓޭޓް އޮފް އެމަރޖެންސީ އިއުލާންކޮށްފައި އޮތްއޮތުން އޭޕްރީލް 26 އާ ހަމައަށް އިތުރުކުރަނީ

ސްޕެއިން ލޮކްޑައުންކޮށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރު 15 ދުވަހަށް އިތުރުކޮށް އޭޕްރީލް މަހުގެ 26 އާ ހަމައަށް ދިގުދައްމާލުމަށް އެގައުމުގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި އެދިވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށް އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޕެޑްރޯ ސަންޗޭޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ސްޕެއިންގައި ވައިރަސް ޖެހޭ މީހުންނާއި މަރުވާ މީހުންގެ ރޭޓް ކޮންމެސް ވަރަކަށް މަދުވަމުން އައި ނަމަވެސް މިފިޔަވަޅުތައް ދިގުދައްމާލުން މުހިންމު ކަމަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް އެގައުމުގެ ރައްޔިތުންނާއި ވާހަކަދައްކަވަމުން ސަންޗޭޒް ވިދާޅުވި އެވެ. މިހާރު ސްޕެއިންއިން ފެންނަމުންދާ ކަންކަމަކީ ކުރިން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ނަތީޖާކަމަށާއި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މިނިންމުމާއެކު އަދިވެސް ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން ގެންދަވާނެކަމަށް ސަންޗޭޒް ވިދާޅުވި އެވެ. މީގެއިތުރުން އީސްޓަރ އަށްފަހު އިގްތިޞާދީ ގޮތުން އަޅާފައިވާ ބައެއް ފިޔަވަޅުތައް އުވާލާނެކަމަށް ސަންޗޭޒް ވިދާޅުވި އެވެ. އެގޮތުން އިގްތިޞާދީ ބައެއް މަސައްކަތްކަތްތައް ކުރުން މެދުކަނޑާލާފައި އޮތްއޮތުން ނިމުމަކަށް ގެންނަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. ނަމަވެސް ފިހާރަތަކާއި ބަރ އަދި ރެސްޓޯރެންޓްތައް އަދިވެސް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނާނެކަމަށް ސަންޗޭޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

ސްޕެއިންގައި މިހާތަނަށް އާއިރު 124,736 މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހިފައިވާއިރު އިޓަލީއަށްފަހު އެންމެ ގިނަ މީހުން މަރުވަމުން އަންނަ ގައުމަކީ ސްޕެއިންއެވެ. އެގޮތުން އެގައުމުން މިހާތަނަށް 11,744 މީހުން ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދުވަނީ އޭގެކުރީ ދުވަހާ އަޅާބަލާއިރު ދަށަށްގޮސްފަ އެވެ. ހުކުރު ދުވަހު 932 މީހުން މަރުވިއިރު ހޮނިހިރު ދުވަހު މަރުވެފައިވަނީ 809 މީހުންނެވެ. އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެގައުމުން ވަނީ 950 މީހުން މަރުވެފަ އެވެ.

މިއީ ކުރީ ހަފްތާގައި ރިކޯޑް ކުރަމުން އައި އަދަދުތަކާއި އަޅާބަލާއިރު ބޮޑުތަނުން ދަށް އަދަދެކެވެ. މީގެ ހަފްތާއެއް ކުރިން ސްޕެއިން އިން މަރުވެގެން ރިކޯޑް ކުރަމުން އައި އަދަދުތައް އުޅުނީ 20 އިންސައްތައިން މަތީގަ އެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އެއަދަދު އުޅެނީ 7 އިންސައްތައިން މަތީގަ އެވެ.

5 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 02:07

23:12

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19: ތުރުކީވިލާތުގައި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 500 އަށް!

ތުރުކީވިލާތުގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ފާއިތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރު 76 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ. މިއާއެކު އެޤައުމުގައި މިހާތަނަށް ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 501 އަށް އަރާފައެވެ.

އެޤައުމުގައި މިދިޔަ 24 ގަޑީއިރު، 3,013 މީހަކު ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވިއެވެ. މިއާއެކު އެޤައުމުން ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދުވަނީ 23,934 އަރާފައެވެ. މިހާތަނަށް އައިއިރު ފަރުވާދީގެން އެޤައުމުގައި 786 މީހުންވަނީ ރަނގަޅުކޮށްފައެވެ.

މިހާރުވެސް ތުރުކީވިލާތުގައި 22,647 މީހުންނަށް ފަރުވާދެމުން އެބަދެއެވެ. މީގެތެރެއިން، 1,311 މީހުންގެ ޙަލަތު ސީރިއަސްކަމަށް ޚަބަރު ލިބެއެވެ.

4 އޭޕްރިލް 2020 | ހޮނިހިރު 23:12

23:11

ޒިހްނަތު ހަސަން

އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ބޯރިސް ޖޯންސަންގެ ލޯބިވެރިޔާ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބޯރިސް ޖޯންސަންގެ ލޯބިވެރިޔާ ކެރީ ސައިމަންޑްސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

4 އޭޕްރިލް 2020 | ހޮނިހިރު 23:11

22:40

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19: ވައިރަސްއާއި ގުޅިގެން ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީންވެސް ދަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން

ކޮވިޑް-19 ރޯގާއާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުން ދަނީ މިކަމުން އަރައިގަތުމަށް ގިނަ މަަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. ސަރުކާރުން އެކުލަވާލާފައިވާ ޓާސްކްފޯރސްގައި ހިމެނޭ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީންވެސް ދަނީ އެ މިނިސްޓްރީން ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކައް މެދު ކެނޑުމެއްނެތި ޚިދުމަތް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަމުންނެވެ. އެގޮތުން، ސައިކޯސޯޝަލް ސަޕޯޓް ޚިދުމަތާއި، ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މީހުންނާއި ކުދިން ބަލަހައްޓަމުންދާ މަރުކަޒުތަކުގައި މެދުކެނޑުމެއްނެތި ޚިދުމަތްދެމުންދާކަމަށް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ މިރޭގެ ފަލަ ސުރުޚީ ޕްރޮގުރާމުގައި، އެމިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ޔުމްނާ ގެންދަވަނީ އެކަންކަން ތަފުޞީލުކޮށްދެއްވަމުންނެވެ.

4 އޭޕްރިލް 2020 | ހޮނިހިރު 22:41

22:26

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19: މިއަދު އެންމެ ގިނައިން މީހުން މަރުވީވެސް އަދި އިންފެކްޓްވީވެސް އެމެރިކާއިން

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޞައްޙަ މަސްދަރުން މިއަދު ޢާންމުކޮށްފައިވާ ކޮވިޑް-19 ގެ އެންމެ ފަހިގެ ޑޭޓާތަކައް ބަލާއިރު މިއަދު ކޮވިޑް-19 އަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން އިންފެކްޓްވީވެސް، އަދި މަރުވީވެސް އެމެރިކާއިންނެވެ.

4 އޭޕްރިލް 2020 | ހޮނިހިރު 22:26

22:24

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19: އެންގުންތަކަށް ތަބާ ނުވާނަމަ 24 ގަޑި އިރުގެ ކާފިއުއަކަށް ގޮސްދާނެކަމުގެ އިންޒާރު ޑރ. މުރާދު ދެއްވައިފި

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ކޮންމެ ދުވަހަކު ކާފިއު ހިންގާ ގަޑީގައި އެއަށް ޢަމަލު ނުކުރެވޭނަމަ އަދި ކުރެވޭ ކަމެއްގެ ސަބަބުން 24 ގަޑި އިރުގެ ކާފިއުއަކަށް ދިއުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޑރ. މޫސާ މުރާދު އިންޒާރު ދެއްވައިފިއެވެ.

4 އޭޕްރިލް 2020 | ހޮނިހިރު 22:24

22:20

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކާފިއު ހިންގި ވަގުތު ބޭރުގައި އުޅުނު 119 ދިވެހިން ފުލުހުން ހުއްޓުވި: މަބްރޫކް

މާލެ ހިމެނޭ ޞަރަޙައްދުގައި ހިންގަން ފަށާފައިވާ ކާފިއުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭރަށް ނިކުމެ އުޅުނު 141 މީހަކު ފުލުހުން ހުއްޓުވި ކަމަށް ޓާސްކް ފޯހުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

4 އޭޕްރިލް 2020 | ހޮނިހިރު 22:20

21:59

ޒިހްނަތު ހަސަން

ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓުކުރާ މިންވަރު އިތުރު: މަބްރޫކް

ވަޒީފާއާ ގުޅޭ އެކިއެކި މައްސަލަތަކުގައި ރިޕޯޓުކުރާ މިންވަރު އިތުރު ކަމަށާއި، މިހާތަނަށް 677 މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ކޮވިޑް-19 ޓާސްކް ފޯހުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

4 އޭޕްރިލް 2020 | ހޮނިހިރު 21:59

21:47

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19: ފަރުކޮޅުފޮއްޓަށް 5.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވޭ: މަބްރޫކް

ފަރުކޮޅުފުށީގައި ކަރަންޓީންގެ ފެސިލިޓީ ޤާއިމުކުރުމަށް 5.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ކޮވިޑް-19 ޓާސްކް ފޯހުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

4 އޭޕްރިލް 2020 | ހޮނިހިރު 21:47

21:45

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19: ކެޔޮދޫން ނެގި ސާމްޕަލް ނެގެޓިވް

ކޮވިޑް-19 ގެ އަލާމާތްތަކެއް ފެނިގެން ވ. ކެޔޮދޫއިން ދިވެއްސަކު ގައިން ނެގި ސާމްޕަލް ނެގެޓިވް ކަމަށް ކޮވިޑް-19 ޓާސްކް ފޯހުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

4 އޭޕްރިލް 2020 | ހޮނިހިރު 21:45

21:38

ޒިހްނަތު ހަސަން

އައިޑީކާޑުގެ ފޮޓޯއެއް ދެއްކި ނަމަވެސް ބޭސް ދޫކުރާނެ: އާސަންދަ

ބަލި މީހާގެ އައިޑީކާޑު އަތުގައި ނެތި، ނަންބަރު ފެންނަ ފޮޓޮއެއް ހުށަހެޅުމުން ބޭސްދޫކުރާނެ ކަމަށް އާސަންދައިން ބުނެފިއެވެ.

4 އޭޕްރިލް 2020 | ހޮނިހިރު 21:38

21:34

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކަރަންޓީން މަރުކަޒުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ރިސޯޓުތައް ފުރިއްޖެނަމަ ސްކޫލް ހޯލުތައްވެސް ބޭނުންކުރާނަން: މަބްރޫކް

ނޭޝަނަލް އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ޕްރެސްގައި، ކޮވިޑް-19 ގެ ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވީ، މިހާރު ކަރަންޓީން މަރުކަޒުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަނުންދާ ރިސޯޓުތައް ފުރިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ސްކޫލް ހޯލުތައްވެސް ބޭނުންކުރާނެކަމަށެވެ. މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގަ ތިބި ދިވެހިން އަނބުރާ ޤައުމަށް ނުގެނެވިގެން އުޅެނީ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީސް ތަކުގައި ޖާގަނެތިގެން ނޫންކަމަށެވެ.

4 އޭޕްރިލް 2020 | ހޮނިހިރު 21:39

21:29

ޒިހްނަތު ހަސަން

ގޭގައި މަޑުނުކޮށްފިނަމަ 24 ގަޑިއިރުގެ ކަފިއުއަކަށް ދާޏްޖެހިދާނެ

މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ކޮވިޑް-19 ޕްރެސްގައި މަބްރޫކް ޑރ މުރާދު ވިދާޅުވީ ކަފިއުގެ އަމުރު ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު، އެގޮތައް އާންމުން އަމަލުނުކުރާނަމަ 24 ގަޑިއިރުގެ ކާފިއުއަކަށް ދާންޖެހިދާނެކަމަށެވެ.

މިއަދުވެސް 140 މީހުން ކާފިއު ގަޑީގައި ހުއްޓުވާ ސުވާލުކުރަން ޖެހުނު ކަމަށް ޓާސްކްފޯރސްއިން ބުނެއެވެ.

4 އޭޕްރިލް 2020 | ހޮނިހިރު 21:29

21:25

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19 ޕްރެސް: އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު

* 98 މީހަކު ވަނީ ފްލޫ ކްލިނިކުން ޚިދުމަތް ހޯދާފައި

* 777 މީހަކު ޖޮބް ސެންޓަރުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވޭ

* 24 ގަޑިއިރުގެތެރޭގައި 290 މީހަކު ރިސޯޓުތަކުން ޝަކުވާ ފޮނުވާފައިވޭ

4 އޭޕްރިލް 2020 | ހޮނިހިރު 21:25

21:24

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19 ޕްރެސް: އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު

ކޮންސްޓެންސް މޫފުށި : މޮނިޓަރިންގެ ޙާލަތުގައި

ވ. ކެޔޮދޫން ނެގި ސާމްޕަލް ނެގެޓިވް

4 އޭޕްރިލް 2020 | ހޮނިހިރު 21:24

21:23

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19 ޕްރެސް: އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު

އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީސްތަކުގައި 12 މީހުން

ކަރަންޓިން ފެސިލިޓީސްތަކުގައި : 833 މީހުން

4 އޭޕްރިލް 2020 | ހޮނިހިރު 21:23

21:22

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19 ޕްރެސް: އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު

މިހާތަނަށް ނެގުނު ސާމްޕަލް ގެ އަދަދު: 1491

ނެގަޓިވް: 1064 ސާމްޕަލް

ޕެންޑިންގް 5 ސާމްޕަލް

4 އޭޕްރިލް 2020 | ހޮނިހިރު 21:22

20:28

އިސްމާޢީލް ޝާހް

ކޮވިޑް-19: ލިވަޕޫލްގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން ނޯޕޭ ލީވްއަށް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތް ލިވަޕޫލްގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން ނޯޕޭ ލީވްއަށް ފޮނުވާލުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) ގެ ސަބަބުން ދިމާވާ މާލީ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ބައެއް ކްލަބުތަކުގެ މުވައްޒަފުން ނޯޕޭއަށް ފަނޮވާލަމުން އަންނައިރު، އެކަމާ ގުޅިގެން ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކްލަބުތަކަށް ވަނީ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ޔޫރަޕްގެ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލުން ވަނީ އެ ކްލަބުގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން ނޯޕޭ ލީވްއަށް ފޮނުވާލާފައެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ނޯޕޭއަށް ފޮނުވާލާ މުވައްޒަފުންނަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސްކީމްގެ ދަށުން އެމީހެއްގެ މުސާރައިގެ 80 އިންސައްތަ ލިބެއެވެ.

4 އޭޕްރިލް 2020 | ހޮނިހިރު 20:28

19:44

ޒިހްނަތު ހަސަން

ޝާހުރުކް ޚާންގެ އޮފީސް އިމާރާތް ކަރަންޓީން ފެސިލީޓީއަކަށް ހަދައިފި

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ޝާހުރުކް ޚާނާއި އޭނާގެ އަންހެނުން ގައުރީ ޚާން ވަނީ އެމީހުންގެ އަމިއްލަ އޮފީސް ހުންނަ ހަތަރު ބުރީގެ ޢިމާރާތް ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއަކަށް ހެދުމަށް ބްރިހާންމުމްބާއީ މުނިސިޕަލް ކޯޕަރޭޝަން (ބީއެމްސީ) އަށް ދީފިއެވެ.

4 އޭޕްރިލް 2020 | ހޮނިހިރު 19:44

19:43

ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ސަރުކާރުވެސް މަޖިލިސް 19 ވެސް ތަފާތު، ދުނިޔެއަށް މިސާލު ދައްކުވައިފި

މުޅި ދުނިޔެ ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) ރޯގާ ޖެހި ކުޑަކަކޫ މައްޗަށް ތިރިވެ، ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާއިރު، ދިވެހި ސަރުކާރުން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކަކީ، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އިތުރުން ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތާބެހޭ ޖަމްޢިއްޔާ ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިންނާއި ދުނިޔޭ މާލީ އިދާރާތަކުންވެސް ބަލައިގަންނަ ޙިކުމަތްތެރި ފިޔަވަޅުތަކެކެވެ.

4 އޭޕްރިލް 2020 | ހޮނިހިރު 19:43

17:55

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19: ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދަށް އިހްތިރާމް ކުރުމަށް އިލްތިމާސްކުރަން: ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ކާރިޘާއެއް ތަޖުރިބާކުރަމުންދާ މިފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީތަކަކުންވެސް ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކަށް އިހުތިރާމް ކުރުމަށް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އިލްތިމާސް ކޮށްފިއެވެ.

4 އޭޕްރިލް 2020 | ހޮނިހިރު 19:42

17:36

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19:ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވީ މީހުންގެ އަދަދު 60 ހާހަށްވުރެ މަތީގައި

ދުނިޔޭގެ 207 ޤައުމަކަށް/ޓެރިޓަރީއެއްގައޮ ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުންދާއިރު، މިހާތަނަށް 1,133,801 މީހުން ވަނި ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެެވެ. އަދި ވައިރަސްގައި މިހާތަނަށް 60,398 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ. އަދި ފަރުވާދީގެން 236,005 ވަނީ ރަނގަޅުވެފައެވެ.

އަދިވެސް ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި 837,398 ފަރުވާދެމުންދާއިރު، މީގެތެރެއިން 39,650 ސީިރިއަސް ޙާލަތުގައި ތިބިކަން ރިޕޯޓުތަކުން އިނގެއެވެ. މިއަދު އެންމެ ގިނަ ކޭސްތައް ރިޕޯޓުކުރެވުނީ ސްޕެއިނުންނެވެ. އެއީ 5537 އެވެ. ދެން އެންމެ ގިނައިން ރިޕޯޓުކުރެވިފައިވަނީ އިރާން(2،560) އަދި ބެލްޖިއަމް(1661) އެވެ.

އިރުމަތީ އޭޝިޔާއަށް ބަލާއިރު ، މިއަދު އެންމެ ގިނަ ކޭސް ރިޕޯޓް ކުރެވުނީ މެލޭޝިޔާއިންނެވެ. އެގޮތުން، މެލޭޝިޔާ(150)، އިންޑޮނޭޝީޔާ(106) އަދި ދެކުނު ކޮރެއާއިން (94) ކޭސް ރިޕޯޓުކުރެވިފައިވެއެވެ.

4 އޭޕްރިލް 2020 | ހޮނިހިރު 17:36

17:20

ޒިހްނަތު ހަސަން

ލަންކާގައި ތިބި އާއިލާތަކަށް އެހީވާން ރައްޔިތުން ކިއޫ ދަމާލައިފި

ސްރީލަންކާގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ދިވެހިންނަށް ރާއްޖޭގައި ތިބި އާއިލާގެ މެމްބަރުންގެ ފަރާތުން ކެއާ ޕެކޭޖް ފޮނުވުމަށް ހުޅުވާލުމުން ގިނަ ބަޔަކު ކިޔޫ ހަދައިފިއެވެ.

4 އޭޕްރިލް 2020 | ހޮނިހިރު 17:20

17:19

ޒިހްނަތު ހަސަން

ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރުން އޭޕްރީލް 11 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމަޔަށް ފަސްކުރަން ނިންމައިފި!

މާލެ ސަރަހައްދުގެ ހުރިހާ މިސްކިތްތަކާއި ރިސޯޓުތަކުގައި، ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރުން މެދުކަނޑާލަން ނިންމި ނިންމުން އޭޕްރިލް މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުގެ އަސްރު ނަމާދާއި ހަމަޔަށް އިތުރުކުރަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފިއެވެ.

4 އޭޕްރިލް 2020 | ހޮނިހިރު 17:19

17:18

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް ޞާލިހު ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ފޯނުން ގުޅުއްވާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

ކޮވިޑް-19 ޕެންޑެމިކް އާއި ގުޅޭގޮތުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ އަށް ފޯނުން ގުޅުއްވާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނު ފޯނުން ގުޅުއްވާ ދެއްކެވި ވާހަ

4 އޭޕްރިލް 2020 | ހޮނިހިރު 17:18

13:51

ލައިޝާ އަހްމަދު

ކޮވިޑް-19: ޗައިނާގެ ދިދަ ބައިދަނޑިއަށް ތިރިކޮށް، 3 މިނެޓުގެ ސުކޫތެއް!

4 އޭޕްރިލް 2020 | ހޮނިހިރު 13:51

13:25

ލައިޝާ އަހްމަދު

ދެކުނުއިރުމަތީ އޭޝިއާއިން އެންމެ ގިނައިން މީހުން މަރުވާ ޤައުމަކަށް އިންޑޮނޭޝިއާ

4 އޭޕްރިލް 2020 | ހޮނިހިރު 13:25

13:24

ލައިޝާ އަހްމަދު

ލަންކާގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި 2 މުސްލިމުން އަންދާލުމުން އެ ޤައުމުގެ މުސްލިމުން ރަތަށް!

4 އޭޕްރިލް 2020 | ހޮނިހިރު 13:24

07:15

ލައިޝާ އަހްމަދު

އެމެރިކާއިން މެޑިކަލް ސަޕްލައިސް އެކްސްޕޯޓްކުރުން ޓްރަމްޕް މަނާކޮށްފި

4 އޭޕްރިލް 2020 | ހޮނިހިރު 07:15

މުހައްމަދު ފަޒީން

IamFazeen

އައިޝަތު ޝާނީ

Shaaknee

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

DeNaseer

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

AzuAzlifa

ސިމާހާ ނަސީމް

sim_kamana

އަމްނާ އިމާދު

amnabinthimad

އަލީ ސަމާޚް

AliSamah8

ދާނިޝް ނިޡާމް

Dhaanish_Nizam

އަމަން ހަލީމް

soupized

ލައިޝާ އަހްމަދު

LailaAhmeds

އަތޫފް އާތިފް

AthifAthoof

އުމްނާ އިސްމާއިލް

UmnaIsmail

ޒިހްނަތު ހަސަން

ziyo_mv

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

@makhuthoom

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

@schewra

ހުސައިން ފަރިޔާޒް

FariyaaxYaax

އިސްމާޢީލް ޝާހް

ismaelschurh

21:19
ރާއްޖޭގައި މިހާރުގެ ހާލަތު
21:18
ގެވެށި އަނިޔާ އަދި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް އޮތްނަމަ ރިޕޯޓްކުރުމަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ އެދިވަޑައިގެންފި
20:28
ކޮވިޑް-19: ލީބިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ވައިރަސް ޖެހިގެން އަވަހާރަ ވެއްޖެ
19:42
ކޮވިޑް-19: ޔޫކޭއިން ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުތެރޭ 621 މީހަކު މަރުވެއްޖެ
18:58
ކޮވިޑް-19: ދެލައްކަ ފަންސާސްހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ފަރުވާދީގެން ރަނގަޅުވެއްޖެ
18:58
ކޮވިޑް-19: ސައުދީން މިއަދު އެކަނި 206 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެ، 5 މީހުން މަރުވެއްޖެ
18:31
ކޮވިޑް-19: ސިންގަޕޫރުން މިއަދު އެކަނިވެސް 120 މީހުން ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
18:13
ކޮވިޑް-19: މުވައްޒަފުން ނޯޕޭ ލީވްއަށް ނުފޮނުވާނެ ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ބުނެފި
17:46
ކޮވިޑް-19: 200 އާއިލާއަށް ރަކުލް ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދެނީ
17:38
ކޮވިޑް-19 : މިރޭގެ ޕްރެސްގައި ބައިވެރިވަޑައިގަންނަވާނީ ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ
12:21
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބާގުޅޭ ހާއްސަ ބިލު މާދަމާގެ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާކޮށްފި
12:18
ފިޔާ، އަލުވި، ބިހުގެ އަގު ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭ ބީދައިން ގޭގެ ކުލިވެސް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވެންޖެހޭ: އަލީ ހުސައިން
12:10
ދަތުރުވެރިންގެ ކްލިނިކް، ފްލޫ ކްލިނިކަކަށް ބަދަލުކޮށްފި
12:01
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ ޑައިވިންގް އިންސްޓްރަކްޓަރުންނަށް ގާނޫނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި
11:56
ކޮވިޑް-19: އިޤްތިސާދީ ކޮމިޓީން ތިން މިނިސްޓްރީއަކާ ސުވާލުކުރަނީ
11:50
ކޮވިޑް-19: ޒަވީގެ ދީލަތި އެހީއެއް ބާސެލޯނާ ހޮސްޕިޓަލަކަށް
03:46
ކޮވިޑް-19: ގެރެތު ސައުތުގޭޓްގެ މުސާރާއިން 30 އިންސައްތަ އުނިކުރަން ނިންމައިފި
02:56
ކޮވިޑް-19: ރާނީ އެލިޒަބަތް އާދިއްތަ ދުވަހު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރައްޔިތުންނާއި ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް މުޚާތަބުކުރައްވަނީ
02:51
ކޮވިޑް-19: ސިންގަޕޯރުގައި އެއް ދުވަހާއި އެންމެ ގިނަ މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް ރިޕޯޓްކުރީ ހޮނިހިރު ދުވަހު
02:46
ކޮވިޑް-19: ދެ ހަފްތާގެ މުއްދަތަށް ދުބާއީ ލޮކްޑައުން ކުރަނީ
02:14
ކޮވިޑް-19: އެމެރިކާގައި ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 3 ލައްކައަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައިފި
02:07
ކޮވިޑް-19:ސްޕެއިންގައި ސްޓޭޓް އޮފް އެމަރޖެންސީ އިއުލާންކޮށްފައި އޮތްއޮތުން އޭޕްރީލް 26 އާ ހަމައަށް އިތުރުކުރަނީ
23:12
ކޮވިޑް-19: ތުރުކީވިލާތުގައި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 500 އަށް!
23:11
އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ބޯރިސް ޖޯންސަންގެ ލޯބިވެރިޔާ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
22:40
ކޮވިޑް-19: ވައިރަސްއާއި ގުޅިގެން ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީންވެސް ދަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން
22:26
ކޮވިޑް-19: މިއަދު އެންމެ ގިނައިން މީހުން މަރުވީވެސް އަދި އިންފެކްޓްވީވެސް އެމެރިކާއިން
22:24
ކޮވިޑް-19: އެންގުންތަކަށް ތަބާ ނުވާނަމަ 24 ގަޑި އިރުގެ ކާފިއުއަކަށް ގޮސްދާނެކަމުގެ އިންޒާރު ޑރ. މުރާދު ދެއްވައިފި
22:20
ކާފިއު ހިންގި ވަގުތު ބޭރުގައި އުޅުނު 119 ދިވެހިން ފުލުހުން ހުއްޓުވި: މަބްރޫކް
21:59
ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓުކުރާ މިންވަރު އިތުރު: މަބްރޫކް
21:47
ކޮވިޑް-19: ފަރުކޮޅުފޮއްޓަށް 5.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވޭ: މަބްރޫކް
21:45
ކޮވިޑް-19: ކެޔޮދޫން ނެގި ސާމްޕަލް ނެގެޓިވް
21:38
އައިޑީކާޑުގެ ފޮޓޯއެއް ދެއްކި ނަމަވެސް ބޭސް ދޫކުރާނެ: އާސަންދަ
21:34
ކަރަންޓީން މަރުކަޒުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ރިސޯޓުތައް ފުރިއްޖެނަމަ ސްކޫލް ހޯލުތައްވެސް ބޭނުންކުރާނަން: މަބްރޫކް
21:29
ގޭގައި މަޑުނުކޮށްފިނަމަ 24 ގަޑިއިރުގެ ކަފިއުއަކަށް ދާޏްޖެހިދާނެ
21:25
ކޮވިޑް-19 ޕްރެސް: އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު
21:24
ކޮވިޑް-19 ޕްރެސް: އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު
21:23
ކޮވިޑް-19 ޕްރެސް: އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު
21:22
ކޮވިޑް-19 ޕްރެސް: އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު
20:28
ކޮވިޑް-19: ލިވަޕޫލްގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން ނޯޕޭ ލީވްއަށް
19:44
ޝާހުރުކް ޚާންގެ އޮފީސް އިމާރާތް ކަރަންޓީން ފެސިލީޓީއަކަށް ހަދައިފި
19:43
މި ސަރުކާރުވެސް މަޖިލިސް 19 ވެސް ތަފާތު، ދުނިޔެއަށް މިސާލު ދައްކުވައިފި
17:55
ކޮވިޑް-19: ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދަށް އިހްތިރާމް ކުރުމަށް އިލްތިމާސްކުރަން: ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ
17:36
ކޮވިޑް-19:ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވީ މީހުންގެ އަދަދު 60 ހާހަށްވުރެ މަތީގައި
17:20
ލަންކާގައި ތިބި އާއިލާތަކަށް އެހީވާން ރައްޔިތުން ކިއޫ ދަމާލައިފި
17:19
ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރުން އޭޕްރީލް 11 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމަޔަށް ފަސްކުރަން ނިންމައިފި!
17:18
ކޮވިޑް-19އާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް ޞާލިހު ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ފޯނުން ގުޅުއްވާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
13:51
ކޮވިޑް-19: ޗައިނާގެ ދިދަ ބައިދަނޑިއަށް ތިރިކޮށް، 3 މިނެޓުގެ ސުކޫތެއް!
13:25
ދެކުނުއިރުމަތީ އޭޝިއާއިން އެންމެ ގިނައިން މީހުން މަރުވާ ޤައުމަކަށް އިންޑޮނޭޝިއާ
13:24
ލަންކާގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި 2 މުސްލިމުން އަންދާލުމުން އެ ޤައުމުގެ މުސްލިމުން ރަތަށް!
07:15
އެމެރިކާއިން މެޑިކަލް ސަޕްލައިސް އެކްސްޕޯޓްކުރުން ޓްރަމްޕް މަނާކޮށްފި