ބުރާސްފަތި 09 އޭޕުރިލް 2020
02 އައްސިދަ
1441 ޝައުބާން 16
ފަތިސް 04:49
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:16
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:27
ވަގުތުން

ކޮވިޑް-19: އެންމެ ފަހުގެ

860,708

ޚުލާސާ

  • އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީން ދޫކުރާ މީހުންނާމެދު ތަފާތު ކުރުންތައް ނުގެންގުޅުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
  • ކޮވިޑް-19: އެމެރިކާގައި މަރުވީ މީހުންގެ އަދަދު 10 ހާހަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައިފި
  • ބޭރުގައި ތިބި ދިވެހިން ގެނައުމުގައި އެންމެ އިންސާފުވެރިކޮށް އެކަންކުރެވޭނެ ގޮތެއް އަދިވެސް ބަލަންޖެހޭ: މަބްރޫކް

28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 12:15

02:02

ޒިހްނަތު ހަސަން

އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީން ދޫކުރާ މީހުންނާމެދު ތަފާތު ކުރުންތައް ނުގެންގުޅުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީގައި ތިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މުޖުތަމަޢަށް ދޫކުރާ މީހުންނާ މެދު ތަފާތު ކުރުންތައް ނުގެންގުޅުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

7 އޭޕްރިލް 2020 | އަންގާރަ 02:02

01:48

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19: އެމެރިކާގައި މަރުވީ މީހުންގެ އަދަދު 10 ހާހަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައިފި

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އެމެރިކާގައި މަރުވީ މީހުންގެ އަދަދު 10 ހާހަށްވުރެ މައްޗަށް އަރައިފިއެވެ.

އެންމެފަހުގެ ޑޭޓާތަކައް ބަލާލާއިރު، ފާއިތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެތެރޭގައި އެމެރިކާއިން 25,653 މީހަކު ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް 1,098 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

7 އޭޕްރިލް 2020 | އަންގާރަ 02:00

01:13

ޒިހްނަތު ހަސަން

ބޭރުގައި ތިބި ދިވެހިން ގެނައުމުގައި އެންމެ އިންސާފުވެރިކޮށް އެކަންކުރެވޭނެ ގޮތެއް އަދިވެސް ބަލަންޖެހޭ: މަބްރޫކް

ބޭރުގައި ތިބި ދިވެހިން ރާއްޖެ ގެނައުމުގައި މިހާރު ސަރުކާރުން ގެންގުޅެމުންދާ އުޞޫލުތައް އަދިވެސް ބަލާ އެކަން އެންމެ އިންސާފުވެރިކޮށް ކުރެވޭނީ ކިހިނެއްތޯ އަދިވެސް ބަލަންޖެހޭކަމަށް ކޮވިޑް-19 ގެ ޓާސްކް ފޯހުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

7 އޭޕްރިލް 2020 | އަންގާރަ 01:13

01:07

ޒިހްނަތު ހަސަން

މެލޭޝިޔާގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްކަށް ތަކެތި ފޮނުވުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައިދެނީ

މެލޭޝިޔާގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކައް "ކެއަރ ޕެކޭޖް" ފޮނުވުމުގެ އިންތިޒާމު ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

7 އޭޕްރިލް 2020 | އަންގާރަ 01:07

01:03

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮވިޑް-19: އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރުގެ ހާލުކޮޅު ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން އައިސީޔޫއަށް

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެގެން މިވަގުތު ހޮސްޕިޓަލްގައި އޮންނެވި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން ގެ ހާލުކޮޅު ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން އައިސީޔޫއަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

7 އޭޕްރިލް 2020 | އަންގާރަ 01:08

01:03

ޒިހްނަތު ހަސަން

މޯލްޑިވިއަންގެ ބުކިން ސިސްޓަމަށް އެޓޭކްތަކެއް ދޭންފަށައިފި

ގައުމީ އެއަރލައިން މޯލްޑިވިއަންގެ އޮންލައިން ބުކިން ސިސްޓަމަށް އެޓޭކްތަކެއް ދެމުންދާ ކަމަށް މޯލްޑިވިއަނުން ބުނެފިއެވެ.

7 އޭޕްރިލް 2020 | އަންގާރަ 01:03

00:59

ޒިހްނަތު ހަސަން

އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ހޮސްޕިޓަލުގައި، މަޤާމުގެ ޒިންމާ އުފުއްލެވުމުގައި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން ކޮވިޑް-19 އަށް ތަހުލީލުކުރެއްވުމަށްޓަކައި، ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކުރިނަމަވެސް، މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ދޫކޮށްނުލައްވާ ކަމަށް އެޤައުމުގެ ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ.

7 އޭޕްރިލް 2020 | އަންގާރަ 00:59

00:03

ޒިހްނަތު ހަސަން

މި މަހުގެ މުސާރައާއެކު މާރޗް މަހުގެ އޯޓީވެސް ލިބޭނެ: ފިނޭންސް

ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް މިހިނގާ އެޕްރީލް މަހުގެ މުސާރައާއެކު ފާއިތިވެދިޔަ މާރޗް މަހުގެ އޯވަރޓައިމް އެލަވެންސް(އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ) ލިބޭނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ މީޑިއާ އެގްޒެކްޓިވް މުޙައްމަދު ޝަނޫން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

7 އޭޕްރިލް 2020 | އަންގާރަ 00:03

23:04

އިސްމާޢީލް ޝާހް

ކޮވިޑް-19: މާފަށް އެދުމަށްފަހު ލިވަޕޫލްގެ ނިންމުން ބަދަލުކޮށްފި

ސަޕޯޓަރުންގެ ކިބައިން މާފަށް އެދުމަށްފަހު، ބައެއް މުވައްޒަފުން ނޯޕޭ ލީވްއަށް ފޮނުވާލުމަށް ނިންމި ނިންމުން ލިވަޕޫލުން ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތް ލިވަޕޫލުން ހޮނިހިރު ދުވަހު ވަނީ ބައެއް މުވައްޒަފުން ނޯޕޭ ލީވްއަށް ފޮނުވާލުމަށް ނިންމާފައެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔެއްގެ ފާޑުކިޔުން ލިވަޕޫލަށް އަމާޒުވިއެވެ.

6 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 23:04

23:01

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކާފިއު ހިންގި ވަގުތު ބޭރުގައި އުޅުނު 150 ދިވެހިން ފުލުހުން ހުއްޓުވި: މަބްރޫކް

މާލެ ހިމެނޭ ޞަރަޙައްދުގައި ހިންގަން ފަށާފައިވާ ކާފިއުގައި ހޯމަ ދުވަހު އެކަނި ވެސް 150 ދިވެހިން ފުލުހުން ހުއްޓުވި ކަމަށް ޓާސްކް ފޯހުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

6 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 23:01

22:27

ޒިހްނަތު ހަސަން

އިންޑިއާ ޓްރެފިކް ފުލުހުން ކޮވިޑް-19 ތީމްގެ ހެލްމެޓް އަޅައިގެން ޑިއުޓީގައި

އިންޑިއާ ޓްރެފިކް ފުލުހުން ކޮވިޑް-19 ތީމްގެ ހެލްމެޓާއި ޝީލްޑް ހިފައިގެން ޑިއުޓީއަށް ނިކުމެއްޖެއެވެ. ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ، މިގޮތައް ކަންތައް ކުރަމުންދަނީ މި ވައިރަސްގެ ނުރައްކާ އާންމުންނަށް އަންގައިދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށެވެ. ފުލުހުން ދަނީ އުޅަނދުތައް ހުއްޓުވާ ނަޞޭހަތް ދެމުންނެވެ. އަދި ގޭގެއަށް ގޮސް ވެސް ނަސޭހަތް ދެމުންނެވެ. އަދި ކޮވިޑް-19 އަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގައު ފުލުހުންގެ ދައުރު ބޮޑުކަމަށް ބުނެ، އިންޑިއާ ފުލުހުންދަނީ ކޮވިޑްއާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުވެސް ފަތުރަމުންނެވެ.

6 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 22:27

22:20

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19: ފެލައިނީއާ ކޮންޓެކްޓްވި މީހުންގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވުމާއެކު ދޫކޮށްލައިފި

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގެ ކުރީގެ މިޑްފީލްޑަރު މައުރޯނޭ ފެލައިނީއާ ރާއްޖެއިން ކްލޯޒް ކޮންޓެކްޓެއްވި ތިން މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ނެގެޓިވް ކަމަށާއި، އެމީހުން ދޫކޮށްލާފައިވާ ކޮވިޑް-19 ގެ ޓާސްކް ފޯހުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

6 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 22:20

20:57

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮރޯނާވައިރަސް އާ ބެހޭ ދޮގު ވާހަކަ ފަތުރާ މީހުންނަށް ލަންކާގައި ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ކޮރޯނާވައިރަސް އާ ބެހޭ ގޮތުން ދޮގު ވާހަކަ ފަތުރާ މީހުންނަށް ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ސްރީލަންކާގެ ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

6 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 20:57

20:56

ޒިހްނަތު ހަސަން

ޚަރަދު ކުޑަކުރަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ ބޯޑު މެންބަރުންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރާނަން: މޯލްޑިވިއަން

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އެއަރލައިން އިންޑަސްޓްރީތަކަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ޤައުމީ އެއަރލައިން މޯލްޑިވިއަންގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ކުންފުނީގެ ބޯޑު މެންބަރުންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް އެ ކުންފުނިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

6 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 20:56

20:55

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19: މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީގެ ޚިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީގެ ޚިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށްފިއެވެ.

6 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 20:55

20:55

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19: އޯއައިސީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަނީ

އޯގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް ކޮންފަރެންސް (އޯއައިސީ)ގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

6 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 20:55

20:18

އިސްމާޢީލް ޝާހް

ކޮވިޑް-19: ޖަރުމަން ކްލަބުތަކުން ފަރިތަކުރުންތައް ފަށައިފި

ޖަރުމަން ލީގުގެ ބައެއް ކްލަބުތަކުން ފަރިތަކުރުންތައް ފަށައިފި އެވެ.

މުޅި ދުނިޔޭގައި މިހާރު ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) ގެ ސަބަބުން ޖަރުމަން ލީގުގެ މެޗުތައް ވަނީ އޭޕްރީލް 30 ގެ ނިޔަލަށް ފަސްކުރުމަށް ނިންމާފައެވެ. ޖަރުމަން ކްލަބުތަކަށް ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިއަށް ގެންދަން މިހާތު ހުއްދަ ދީފައިވާއިރު، އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކާއި، ބޮރޫޝިއާ މޮންޗެގްލަޑްބަކާއި ވުލްފްސްބާގުން ވަނީ ހޯމަ ދުވަހު ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

6 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 20:18

19:42

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮވިޑް-19: މޯދީ އާއި ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންގެ މުސާރައިން 30 އިންސައްތަ އުނިކުރަން ނިންމައިފި

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ދިމާވާ އިގްތިޞާދީ ދަތިތަކާއި ގުޅިގެން އިންޑިޔާގެ ބޮޑު ވަޒީރު މޯދީ އާއި ސަރުކާރުގެ އިސް އޮފިޝަލުންގެ މުސާރައިން 30 އިންސައްތަ އުނިކުރުމަށް އެގައުމުން ނިންމައިފި އެވެ. އެގައުމުގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ހޯމަ ދުވަހު މިގޮތަށް ފާސްކޮށްފައިވާއިރު މުޅި އިންޑިޔާ ވަނީ 3 ހަފްތާގެ މުއްދަތަށް ލޮކްޑައުންކޮށްފަ އެވެ. އަދި އެއާއެކު އެގައުމުގެ އެތައް ބަޔަކު ދިރިއުޅުމަށް ކުރަމުން އައި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ވަނީ ހުރަސްތައް ކުރިމަތިވެފަ އެވެ.

6 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 19:42

19:36

އިސްމާޢީލް ޝާހް

ކޮވިޑް-19: ޕެޕް ގާޑިއޯލާގެ މަންމަ މަރުވެއްޖެ

ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) ޖެހިގެން ބާސެލޯނާ އަށް ކުރިން ކުޅުނު އަދި އެ ޓީމަށް ކުރިން އިރުޝާދުދިން މިހާރު މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާގެ މަންމަ ޑޮލާސް ސަލަ ކަރިއޯ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

ގާޑިއޯލާގެ މަންމަ މަރުވިކަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ގާޑިއޯލާގެ މަންމަ މަރުވީ ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ބާސެލޯނާގެ ހޮސްޕިޓަލަކު ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށެވެ.

6 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 19:36

19:10

އިސްމާޢީލް ޝާހް

ކޮވިޑް-19: ޗައިނާ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތު ހަމަކޮށްފި

ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އާ ގުޅިގެން ޗައިނާގެ ފިރިހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތު ހަމަކޮށްފިއެވެ.

ޗައިނާ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ކަރަންޓީނުކުރީ ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސްގެ ދުބާއިގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ތަމްރީނު ކޭމްޕަށްފަހު އެނބުރި ގައުމަށް ދިޔުމުންނެވެ. ނިމިދިޔަ މާޗު މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ޗައިނާގެ ހައިނާން ޕްރޮވިންސްގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ސަންޔާއަށް ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ދިޔުމުން، އެ ސިޓީގެ ހޮޓަލެއްގައި 25 ކުޅުންތެރިންގެ ސްކޮޑު ވަނީ ކަރަންޓީނުކޮށްފައެވެ.

6 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 19:10

17:53

އުމްނާ އިސްމާއިލް

ދިވެހިން ގެނައުމަށް ޓިކެޓް ލިބޭނެ ކަމަށްބުނެ މޯލްޑިވިއަން ނުގުޅާނެ

އެކި ޤައުމުތަކުގައި ތިބި ދިވެހިން ގެނައުމަށް ޓިކެޓް ލިބޭނެ ކަމަށްބުނެ މޯލްޑިވިއަން ނުގުޅާނެކަމަށް މޯލްޑިވިއަން އިން ބުންޏެވެ. މި ވަގުތު ޓިކެޓް ބައްލަވައިގަނެވޭނީ ވެބްސައިޓުންނާއި މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ކަމަށެވެ.

6 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 17:53

16:33

އިސްމާޢީލް ޝާހް

ކޮވިޑް-19: މުސާރަ ނުނަގަން ވެސްޓް ބްރޮމްގެ ސީއީއޯ ނިންމައިފި

ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) ގެ ސަބަބުން ދިމާވާނެ މާލީ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށްޓަކައި މުސާރަ ނުނަގަން އިނގިރޭސި ދެވަނަ ޑިވިޝަނުގައި ވާދަކުރަމުން އަންނަ ވެސްޓް ބްރޮމްވިޗް އެލްބިއަންގެ ސީއީއޯ މާކް ޖެންކިންސް ނިންމައިފި އެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އިންގްލެންޑްގައި ކުރިއަށްދާ ހުރިހާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތްތަކެއް ވަނީ މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ފަސްކޮށްފައެވެ. ކުރިން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވެސް ވާދަކުރި ޗެސްޓް ބްރޮމްގެ ސީއީއޯ މާކް ޖެންކިންސް ވިދާޅުވީ މި ދަނޑިވަޅުގައި މުސާރާ ނުނަގާނެ ކަމަށާއި، މާލީ ގޮތުން ޓީމަށް ދިމާވާ ދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށް އެންމެ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

6 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 16:33

16:12

އިސްމާޢީލް ޝާހް

ކޮވިޑް-19: ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުމުން ކައިލް ވޯކާއަށް ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އާ ގުޅިގެން އިނގިރޭސިވިލާތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ޑިފެންޑަރު ކައިލް ވޯކާ ޕާޓީއެއް ބޭއްވުމުން އޭނާއަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން އެ ކްލަބުން ނިންމައިފިއެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އިންގްލެންޑް ވަނީ ލޮކްޑައުން ކޮށްފައެވެ. އެގައުމުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފަށް ވޯކާ ޕާޓީއެއް ބޭއްވުމުން، ގިނަ ބަޔެއްގެ ފާޑުކިޔުން އޭނާއަށް ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ. އެއާއެކު ވޯކާ ވަނީ އެކަމަށް މައާފަށްވެސް އެދިފައެވެ.

6 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 16:12

14:39

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ޖަރުމަންވިލާތުން މަރުވާ މީހުންގެ ރޭޓު ދަށީ ކީއްވެ؟

މިލިއަނަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޓެސްޓްކޮށްފިއެވެ. ދުރާލާ އިޖުތިމާއީ ގައިދުރުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތައް ތަންފީޒުކޮށްފިއެވެ. ހޮސްޕިޓާތައް ތައްޔާރީ ހާލަތައް ގެނެސް ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފިއެވެ. ޕޮޒިޓިވްވެވެފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ހާލު ދެރަ މީހުން ގޭގައި ތިބި ނަމަވެސް، ބަރާބަރަށް ހާލަތު މޮނީޓަރކޮށް، ބޭނުންވާ ފަރުވާތައް ދަނީ ދެމުންނެވެ. ހާލަތު ގޯސް ވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ފަރާތްތައް ދެނެގަނެ ދުރާލާ ތައްޔާރުވެގެން އަންނަނީ ވެންޓިލޭޓަރު ގުޅަމުންނެވެ.

މިއީ ހައްތަހާވެސް، ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ޖަރުމަންވިލާތުން ކުރާ ހަނގުރާމައިގައި ހޯދަމުން އަންނަ ކާމިޔާބީގެ ސަބަބުތަކެވެ. ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހިފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މަރުވީ މީހުންގެ އަދަދަކީ 1،584 ގައެވެ. މިއީ މިހާ ގިނަ ބަޔަކު ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވީ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިންމޯޓަލިޓީ ރޭޓް(ވައިރަސް ޖެހޭ މީހުންގެ ނިސްބަތުން މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު) އެންމެ ދަށް ގައުމެވެ.

6 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 14:39

13:00

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޖަޕާނުގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރަނީ

ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި މިހާރު ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮވިޑް-19 ގެ އަސަރު ޖަޕާނަށްވެސް ކުރަމުން އަންނާތީ ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ސިންޒޯ އަބޭ ހަމަސް ދުވަހުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރައްވަން އުޅޭ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

މަޝްހޫރު މީޑިއާ ރޮއިޓާސް އިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު އަބޭ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އެގައުމުގައި އިއުލާން ކުރާނެއެވެ. އަދި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި އެގައުމުގެ އިގްތިސާދަށް ކުރާ އަސަރުން އަރައިގަތުމަށް ސްޓިމިއުލަސް ޕެކޭޖްތަކެއް ހެދުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

6 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 13:00

12:59

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ގާނޫނު އަސާސިއަށް އިސްލާހު ގެނެވިދާނެ ކަމާއިމެދު މެމްބަރުން ސުވާލު އުފައްދައިފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން، ރާއްޖޭގައި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްފައިވާއިރު، ގާނޫނު އަސާސީ އަށް އިސްލާހު ގެނެވިދާނެކަމާއިމެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ސުވާލު އުފައްދަވައިފި އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި އޮތީ ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ ދައުރު ދިގުދެއްމުމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނު އަސާސީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހު އެވެ. މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ފައްޓަވަމުން ރިޔާސަތުގައި އިންނެވި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ޤާނޫނު އަސާސީއަށް އިސްލާހު ނުގެނެވޭނެކަމަށް ޤާނޫނު އަސާސީގައި ބުނެފައިވާކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މި ހާލަތުގައި ޤާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހް ކުރެވިދާނެތޯ ސުވާލު އުފައްދަވާ، ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ އެ ސުވާލު މެމްބަރުންނާއި ކުރިމަތިކޮށްފަ އެވެ.

އެ ސުވާލާ ގުޅުގެން ވާހަކަދެއްކެވި ބައެއް މެމްބަރުން ދެކިވަޑައިގެންނެވިގޮތުގައި މި ހާލަތުގައި ޤާނުނު އަސާސީ އިސްލާހެއް ނުކުރެވޭނެ އެވެ. ސަބަބެއް ކަމަށް އެ މެމްބަރުން ވިދާޅުވަމުންގެންދެވީ، ޤާނޫނު އަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައިވެސް ހައްޤުތަށް ހަނިކުރެވޭގޮތަށް، އާންމު ސިއްހަތުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައިވެސް ހައްޤުތައް ހަނިކުރެވޭތީ އެވެ. އެހެންކަމުން މި ހާލަތުގައި ޤާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހް ނުކުރެވޭނެކަމަށް މެމްބަރުން ވިދާޅުވި އެވެ.

6 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 12:59

12:58

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރެވެނޭ

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވޮލެޕްމަންޓުން ވިޔަފާރިތައް ރަޖިސްޓްރީކުރާ ގަޑިތަކަށް ބަދަލުގެނެސްފިއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން، ހޯމަ ދުވަހު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ނެރެފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ކޮވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރު ބަންދުކޮށްފައިވާ ދުވަސްތަކުގައި ވިޔަފާރިތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް 5 އޭޕްރިލް 2020 އިން ފެށިގެން، ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 9:00 އިން މެންދުރުފަހު 1:00 އަށްފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށެވެ.

6 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 12:58

12:57

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން އިތުރު 5،000 ޓެސްޓްކިޓް ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން އިތުރު 5،000 ޓެސްޓްކިޓް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހަދިޔާ ކޮށްފި އެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކުރާ އިތުރު 5،000 ޓެސްޓްކިޓް ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ހޯމަ ދުވަހު ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރިއިރު، މީގެކުރިން ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން 6،000 ޓެސްޓްކިޓް ވަނީ ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާ ކޮށްފަ އެވެ. އެހެންކަމުން ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ރާއްޖެއަށް ޖުމްލަ 11،000 ޓެސްޓްކިޓް މިވަނީ ހަދިޔާ ކޮށްފަ އެވެ.

މި ޓެސްޓްކިޓްތައް ހަވާލުކުރުމުގެ ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ހޯމަ ދުވަހު ހެނދުނު ދަރުބާރުގޭގައި ހުންނަ ނޭޝަނަލް އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގައި ބޭއްވާފައިވާއިރު، މިލިޔުމުގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީން އެވެ. ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ މަންދޫބު ޑރ. އަރަވިންދު މާތުރު އެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި އައިޖީއެމްއެޗްގެ ސީއީއޯ އިބްރާހީމް ސަލީމް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އެވެ.

6 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 12:57

11:47

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

އިންޑިއާގައި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 118 އަށް

މުޅި ދުނިޔޭގެ އިތުރުން އިންޑިއާގައި ހަލުވިކަމާއި އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިންޑިއާއިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 118 އަށް އަރައިފިއެވެ.

އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުން އިންޑިއާއިން ވަނީ ފާއިތުވެގެން ދިޔަ 48 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި 700 އަށް ވުރެ ގިނަ އާ ކޭސް އެ ގައުމުން ފެނިފައިވާކަން ހާމަކޮށްފައެވެ. މި އަދަދާއެކު އިންޑިއާއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ 4،314 އެވެ. ބަލިން 328 މީހަކު ފަސޭހަވެފައިވާއިރު އެންމެ ފަހުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓުތަކާއި ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުން މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން ވަނީ 118 މީހަކު މަރުވެފައެވެ.

6 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 11:47

07:42

ލައިޝާ އަހްމަދު

ކޮވިޑް-19: އިތުރު ޓެސްޓުތައް ހެދުމަށް ޔޫކޭގެ ބޮޑުވަޒީރު ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފި

6 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 07:42

07:42

ލައިޝާ އަހްމަދު

ލޮކްޑައުންއާ ޚިލާފުވެވުމުން ސްކޮޓްލޭންޑުގެ ޗީފް މެޑިކަލް އޮފިސަރ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

6 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 07:42

23:55

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19: ފާއިތުވި ދެ ހަފުތާތެރޭގައި އިޓަލީން އެންމެ މަދުން މީހުން މަރުވެގެން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ މިއަދު

ކޮވިޑް-19 ޖެހިން އެންމެ ގިނައިން މީހުން މަރުވަމުންދާ އިޓަލީން ފާއިތުވި ދެހަފްތާ ތެރޭގައި އެންމެ މަދުން މީހުން މަރުވެގެން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ މިއަދުއެވެ.

5 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 23:55

23:53

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19: ލަންކާގައި ނާދެވިފައި ތިބި 100 ދިވެހިން ގެނެސްފި

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ސްރީލަންކާގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުން އަންނަން ބޭނުންވެފައި ތިބި ބައެއް ދިވެހިން މޯލްޑިވިއަންގެ މަތިންދާބޯޓެއްގައި މިރޭ ރާއްޖެ ގެނެސްފި އެވެ.

5 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 23:53

23:24

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19: ވަޒީފާ އާ ގުޅުންހުރި 723 މައްސަލައެއް މިހާތަނަށް އާއިރު ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވޭ

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާތައް ގެއްލުމާއި މުސާރަތައް ކުޑަކުރުން ފަދަ މައްސަލަތައް ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ޖޮބް ސެންޓަރުން ހުޅުވާލާފައިވާ ޕޯޓަލްގައި މިހާތަނަށް އާއިރު 723 މީހަކު ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކަމަށް ކޮވިޑް-19 ގެ ޓާސްކް ފޯހުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

5 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 23:24

23:23

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19: 4 ރިސޯޓަކާއި 15 ސަފާރީއެއްގައި ތިބި މުވައްޒަފުން ފޭބުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

އާދިއްތަ ދުވަހު 4 ރިސޯޓަކާއި 15 ސަފާރީއެއްގައި ތިބި މުވައްޒަފުން ފޭބުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާކަމަށް ކޮވިޑް-19 ގެ ޓާސްފޯހުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

5 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 23:23

23:22

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19: ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތަކުގައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން 73 މީހުން ދޫކޮށްލައިފި

މިހާތަނަށް އާއިރު ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތަކުގައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން 73 މީހަކު ދޫކޮށްލާފައިވާކަމަށް ކޮވިޑް-19 ގެ ޓާސްކް ފޯހުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް ޢަޒީޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

5 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 23:22

22:20

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19 އަށް ވެކްސިނެއް ލިބޭނީ ކިހާ އަވަހަކަށް؟

ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް ނުވަތަ ކޮވިޑް-19 ދުނިޔޭގައި ހަލުއި ކަމާއެކު ދަނީ ފެތުރެމުންނެވެ. ހުސްވި އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ފަހުކޮޅު ޗައިނާގެ ވޫހާން އިން ތައާރަފްވި މި ބަލި އެންމެ 3 މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރި މިލިއަނަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ބަލި ވަނީ ޖެހިފައެވެ. މި ނުރައްކަލުން ސަލާމަތްވުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި އަދިވެސް ކޮޅެއް، މެދެއް ފެންނާކަށް ނެތެވެ. މިހާރު އުފެދެނީ އެންމެ ސުވާލެކެވެ. މި ބައްޔަށް ވެކްސިންއެއް އުފެއްދޭނީ ކިހާ ދުވަހަކުން ބާވައޭ، އަދި އޭގެ އަގަކީ ކޮބައިބާވައޭ؟

5 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 22:22

22:20

ޒިހްނަތު ހަސަން

ބީއެމްއެލްގެ ސަރވިސް ސެންޓަރުތައް މިމަހުގެ 6 ، 7 އަދި 9 ގައި ހުޅުވާނެ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ބާޒާރު ބްރާންޗް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ބްރާންޗާއި ސަރވިސް ސެންޓަރުތައް މިމަހުގެ 6 ، 7 އަދި 9 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުވާނެކަމަށް ބީއެމްއެލްއިން ބުނެފިއެވެ.

5 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 22:20

22:19

ޒިހްނަތު ހަސަން

ބްރާންޗަށް ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ބަދަލުގައި އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ އަދި އޭޓީއެމް ބޭނުންކުރައްވާ: ބީއެމްއެލް

ބްރާންޗަށް ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ބަދަލުގައި އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ އަދި އޭޓީއެމް ބޭނުންކުރުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

5 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 22:19

22:18

ޒިހްނަތު ހަސަން

ޖަލުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކޮވިޑް-19 އާ ބެހޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޖަލުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމާ ބެހޭގޮތުން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް މާފުށީ ޖަލުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

5 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 22:18

22:17

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19: ކާފިއު ހިންގި ގަޑީގައި ބޭރަށް ނިކުމެ އުޅުނު އެކަކު މިއަދު ޖޫރިމަނާކުރި

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މާލެ ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި ހިންގަން ފަށާފައިވާ ކާފިއުގެ ގަޑީގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭރަށް ނިކުމެ އުޅުނު އެކަކު ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

5 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 22:17

21:49

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން މިހާރުވެސް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް މެދުނުކެނޑި އަންނަނީ ފޯރުކޮށްދެމުން: ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ

ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން މިހާރުވެސް ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދާ އިޖިތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް މެދު ނުކެނޑި މިހާރުވެސް ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދާކަމަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ އައިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ކޮވިޑް-19 ގެ ޓާސްފޯހުން ކުރިޔަށްގެންދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ޗައިލްޑް ހެލްޕް ލައިން 1412 އާއި ސޯޝަލް ސަރވިސް އާއި ގުޅޭ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްދާ ކަމަށެވެ. ކުޑަކުދިންނާއި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތްތައްވެސް ކުރިޔަށްދާ ކަަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ. އާންމުކޮށް ކުރިޔަށްދާ ގޮތަށް ބަދަލެއް ނެތި ކުރިޔަށްދާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ.

5 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 21:49

21:42

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ޚާއްސަ ކްލިނިކެއް ހުޅުވައިފި

ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ޚާއްސަ ކްލިނިކެއް މިއަދު ހުޅުވާފައިވާކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އާންމު ބަލިތަކަށް މިކުލިނިކުން ފަރުވާދޭނެކަމަށެވެ. މިތަން ހުންނާނީ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ ތިންވަނަ ފަންގިފިލާގައި ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ.

5 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 23:25

21:39

އިސްމާޢީލް ޝާހް

ކޮވިޑް-19: ޓީސީ ޓީމު ރާއްޖެ ގެނެސްފި

ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އާ ގުޅިގެން ސްރީލަންކާގައި ކަރަންޓީނުކޮށްފައި އޮތް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބު ރާއްޖެ ގެނެސްފި އެވެ.

ޓީސީ ޓީމު އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ރާއްޖެ ގެނައީ، ރާއްޖެ ނާދެވިފައި ތިބި ދިވެހިންން ގެނައުމަށް ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަންއިން ކުރި ހާއްސަ ދަތުރުގައެވެ.

5 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 21:39

21:36

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

23 ފްލޫ ކުލިނިކެއް މިހާރު އޮޕަރޭޓް ކުރޭ

ރާއްޖޭގައި މިހާރު 23 ފްލޫ ކުލިނިކެއް ހިންގަމުންދާކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ. މިތަންތަނުން ޖުމްލަ 5959 މީހަކަށް ޚިދުމަތް ދީފައިވޭ. ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު 142 މީހަކަށް ޚިދުމަތްދީފައިވާކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ.

5 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 21:36

21:33

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

723 މީހަކު ޖޮބް ޕޯޓަލް ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވޭ

މިހާތަނަށް ޖޮބް ޕޯޓަލްގައި 723 މީހަކު ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ މީގެތެރެއިން 58 މީހުންނަކީ އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ މީހުންކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ. ވަޒީފާއިން ކަނޑާލާފައިވާ 185 މީހުނާއި މުސާރަކުޑަކޮށްފައިވާ 113 މީހުންނާއި ނޯޕޭއަށް ދިޔުމަށް އަންގާފައިވާ 245 ބައި ސެލަރީ އަށް މުސާރަ ކުޑަކޮށްފައިވާ 72 މީހުންނާއި ސަސްޕެންޑް 64 މީހުންނާއި ބޭސިކް ސެލަރީ އަށް މުސާރަކުޑަކޮށްފައިވާ 44 މީހުން ހިމެނޭކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ.

5 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 21:33

21:28

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

މިއަދު 9 ސަފާރިއަކާއި 15 ރިސޯޓަކުން މުވައްޒަފުން ފޭބުމުގެ ހުއްދަ ވަނީ ދީފައި

މިއަދު 9 ސަފާރިއަކާއި 15 ރިސޯޓެއްގައި ތިބި މުވައްޒަފުން ފޭބުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާކަމަށް ކޮވިޑް-19 ގެ ޓާސްފޯހުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

5 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 21:28

21:26

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގައި އޮތް ރިހިވެލި އަދި ކޮންސްޓެންސް މޫފުށި މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުން ވަނީ ނަގާފައި

މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގައި އޮތް ރިހިވެލި އަދި ކޮންސްޓެންސް މޫފުށި މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުން ވަނީ ނަގާފައިވާ ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި އެތަންތަނުން އައިސޮލޭޓް ކުރަންޖެހޭ މީހުން އައިސޮލޭޓް ކުރެވިފައިވާކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ.

5 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 21:26

21:24

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އައިސޮލޭޝަންގައި 12 މީހުން އެބަތިބި

އައިސޮލޭޝަންގައި ތިބީ 12 މީހުން

ކަރަންޓީނުގައި ތިބީ 809 މީހުން

ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތަކުން 73 މީހުން ވަނީ ދޫކޮށްލާފައި

މިއަދު 187 ސާމްޕަލެއް ނަގާފައިވޭ ކަރަންޓީނުގައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން

43 މީހެއްގެ ސާމްޕަލެއް މިހާރު ވެސް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން

5 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 21:24

21:22

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

1573 ސާމްޕަލް މިހާތަނަށް އާއިރު ނެގިފައިވޭ

ޖުމްލަ ސާމްޕަލް: 1573 ސާމްޕަލް

ޕޮޒިޓިވް: 19 ސާމްޕަލް

ނެގެޓިވް : 1489 ސާމްޕަލް

ހަވީރު 4 ޖެހުމާއި ހަމައަށް 65 ސާމްޕަލެއްގެ ނަތީޖާ ނުލިބޭ

5 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 21:22

މުހައްމަދު ފަޒީން

IamFazeen

އައިޝަތު ޝާނީ

Shaaknee

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

DeNaseer

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

AzuAzlifa

ސިމާހާ ނަސީމް

sim_kamana

އަމްނާ އިމާދު

amnabinthimad

އަލީ ސަމާޚް

AliSamah8

ދާނިޝް ނިޡާމް

Dhaanish_Nizam

އަމަން ހަލީމް

soupized

ލައިޝާ އަހްމަދު

LailaAhmeds

އަތޫފް އާތިފް

AthifAthoof

އުމްނާ އިސްމާއިލް

UmnaIsmail

ޒިހްނަތު ހަސަން

ziyo_mv

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

@makhuthoom

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

@schewra

ހުސައިން ފަރިޔާޒް

FariyaaxYaax

އިސްމާޢީލް ޝާހް

ismaelschurh

02:02
އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީން ދޫކުރާ މީހުންނާމެދު ތަފާތު ކުރުންތައް ނުގެންގުޅުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
01:48
ކޮވިޑް-19: އެމެރިކާގައި މަރުވީ މީހުންގެ އަދަދު 10 ހާހަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައިފި
01:13
ބޭރުގައި ތިބި ދިވެހިން ގެނައުމުގައި އެންމެ އިންސާފުވެރިކޮށް އެކަންކުރެވޭނެ ގޮތެއް އަދިވެސް ބަލަންޖެހޭ: މަބްރޫކް
01:07
މެލޭޝިޔާގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްކަށް ތަކެތި ފޮނުވުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައިދެނީ
01:03
ކޮވިޑް-19: އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރުގެ ހާލުކޮޅު ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން އައިސީޔޫއަށް
01:03
މޯލްޑިވިއަންގެ ބުކިން ސިސްޓަމަށް އެޓޭކްތަކެއް ދޭންފަށައިފި
00:59
އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ހޮސްޕިޓަލުގައި، މަޤާމުގެ ޒިންމާ އުފުއްލެވުމުގައި
00:03
މި މަހުގެ މުސާރައާއެކު މާރޗް މަހުގެ އޯޓީވެސް ލިބޭނެ: ފިނޭންސް
23:04
ކޮވިޑް-19: މާފަށް އެދުމަށްފަހު ލިވަޕޫލްގެ ނިންމުން ބަދަލުކޮށްފި
23:01
ކާފިއު ހިންގި ވަގުތު ބޭރުގައި އުޅުނު 150 ދިވެހިން ފުލުހުން ހުއްޓުވި: މަބްރޫކް
22:27
އިންޑިއާ ޓްރެފިކް ފުލުހުން ކޮވިޑް-19 ތީމްގެ ހެލްމެޓް އަޅައިގެން ޑިއުޓީގައި
22:20
ކޮވިޑް-19: ފެލައިނީއާ ކޮންޓެކްޓްވި މީހުންގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވުމާއެކު ދޫކޮށްލައިފި
20:57
ކޮރޯނާވައިރަސް އާ ބެހޭ ދޮގު ވާހަކަ ފަތުރާ މީހުންނަށް ލަންކާގައި ފިޔަވަޅު އަޅަނީ
20:56
ޚަރަދު ކުޑަކުރަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ ބޯޑު މެންބަރުންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރާނަން: މޯލްޑިވިއަން
20:55
ކޮވިޑް-19: މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީގެ ޚިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށްފި
20:55
ކޮވިޑް-19: އޯއައިސީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަނީ
20:18
ކޮވިޑް-19: ޖަރުމަން ކްލަބުތަކުން ފަރިތަކުރުންތައް ފަށައިފި
19:42
ކޮވިޑް-19: މޯދީ އާއި ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންގެ މުސާރައިން 30 އިންސައްތަ އުނިކުރަން ނިންމައިފި
19:36
ކޮވިޑް-19: ޕެޕް ގާޑިއޯލާގެ މަންމަ މަރުވެއްޖެ
19:10
ކޮވިޑް-19: ޗައިނާ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތު ހަމަކޮށްފި
17:53
ދިވެހިން ގެނައުމަށް ޓިކެޓް ލިބޭނެ ކަމަށްބުނެ މޯލްޑިވިއަން ނުގުޅާނެ
16:33
ކޮވިޑް-19: މުސާރަ ނުނަގަން ވެސްޓް ބްރޮމްގެ ސީއީއޯ ނިންމައިފި
16:12
ކޮވިޑް-19: ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުމުން ކައިލް ވޯކާއަށް ފިޔަވަޅު އަޅަނީ
14:39
ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ޖަރުމަންވިލާތުން މަރުވާ މީހުންގެ ރޭޓު ދަށީ ކީއްވެ؟
13:00
ޖަޕާނުގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރަނީ
12:59
ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ގާނޫނު އަސާސިއަށް އިސްލާހު ގެނެވިދާނެ ކަމާއިމެދު މެމްބަރުން ސުވާލު އުފައްދައިފި
12:58
ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރެވެނޭ
12:57
ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން އިތުރު 5،000 ޓެސްޓްކިޓް ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކޮށްފި
11:47
އިންޑިއާގައި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 118 އަށް
07:42
ކޮވިޑް-19: އިތުރު ޓެސްޓުތައް ހެދުމަށް ޔޫކޭގެ ބޮޑުވަޒީރު ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފި
07:42
ލޮކްޑައުންއާ ޚިލާފުވެވުމުން ސްކޮޓްލޭންޑުގެ ޗީފް މެޑިކަލް އޮފިސަރ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
23:55
ކޮވިޑް-19: ފާއިތުވި ދެ ހަފުތާތެރޭގައި އިޓަލީން އެންމެ މަދުން މީހުން މަރުވެގެން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ މިއަދު
23:53
ކޮވިޑް-19: ލަންކާގައި ނާދެވިފައި ތިބި 100 ދިވެހިން ގެނެސްފި
23:24
ކޮވިޑް-19: ވަޒީފާ އާ ގުޅުންހުރި 723 މައްސަލައެއް މިހާތަނަށް އާއިރު ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވޭ
23:23
ކޮވިޑް-19: 4 ރިސޯޓަކާއި 15 ސަފާރީއެއްގައި ތިބި މުވައްޒަފުން ފޭބުމުގެ ހުއްދަ ދީފި
23:22
ކޮވިޑް-19: ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތަކުގައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން 73 މީހުން ދޫކޮށްލައިފި
22:20
ކޮވިޑް-19 އަށް ވެކްސިނެއް ލިބޭނީ ކިހާ އަވަހަކަށް؟
22:20
ބީއެމްއެލްގެ ސަރވިސް ސެންޓަރުތައް މިމަހުގެ 6 ، 7 އަދި 9 ގައި ހުޅުވާނެ
22:19
ބްރާންޗަށް ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ބަދަލުގައި އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ އަދި އޭޓީއެމް ބޭނުންކުރައްވާ: ބީއެމްއެލް
22:18
ޖަލުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކޮވިޑް-19 އާ ބެހޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި
22:17
ކޮވިޑް-19: ކާފިއު ހިންގި ގަޑީގައި ބޭރަށް ނިކުމެ އުޅުނު އެކަކު މިއަދު ޖޫރިމަނާކުރި
21:49
ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން މިހާރުވެސް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް މެދުނުކެނޑި އަންނަނީ ފޯރުކޮށްދެމުން: ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ
21:42
އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ޚާއްސަ ކްލިނިކެއް ހުޅުވައިފި
21:39
ކޮވިޑް-19: ޓީސީ ޓީމު ރާއްޖެ ގެނެސްފި
21:36
23 ފްލޫ ކުލިނިކެއް މިހާރު އޮޕަރޭޓް ކުރޭ
21:33
723 މީހަކު ޖޮބް ޕޯޓަލް ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވޭ
21:28
މިއަދު 9 ސަފާރިއަކާއި 15 ރިސޯޓަކުން މުވައްޒަފުން ފޭބުމުގެ ހުއްދަ ވަނީ ދީފައި
21:26
މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގައި އޮތް ރިހިވެލި އަދި ކޮންސްޓެންސް މޫފުށި މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުން ވަނީ ނަގާފައި
21:24
އައިސޮލޭޝަންގައި 12 މީހުން އެބަތިބި
21:22
1573 ސާމްޕަލް މިހާތަނަށް އާއިރު ނެގިފައިވޭ