ހޮނިހިރު 23 ޖެނުއަރީ 2021
5 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 09
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:33
ވަގުތުން

ކޮވިޑް-19: އެންމެ ފަހުގެ

971,581

ޚުލާސާ

 • ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީ ފުލް ކެޕޭސިޓީގައި ބޭނުންކުރާއިރު 63 ޑޮކްޓަރުންނާއި 130 ނަރުހުން ހަރަކާތްތެރިވާނެ: އައިޖީއެމްއެޗް
 • ފަރުވާދިނުމަށް 500 އެއްހާ އެނދު ހުރީ ތައްޔާރަށް: އައިޖީއެމްއެޗް
 • ރައީސް އޮފީހުގެ ހުއްދައާއެކު ސަރުކާރު އޮފީސްތައް ހުޅުވޭނެ، ހުޅުވޭނީ ދުވާލަކު 4 ގަޑިއިރަށް

28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 12:15

06:13

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީ ފުލް ކެޕޭސިޓީގައި ބޭނުންކުރާއިރު 63 ޑޮކްޓަރުންނާއި 130 ނަރުހުން ހަރަކާތްތެރިވާނެ: އައިޖީއެމްއެޗް

ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީ ފުލް ކެޕޭސިޓީގައި ބޭނުންކުރާ އިރު 63 ޑޮކްޓަރުންނާއި 130 ނަރުހުން ހަރަކާތްތެރިވާނެ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗްގެ މެޑިކަލް ޑިރެކްޓަރ ޑރ. އަލީ ނަޒީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ނެޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެންއީއޯސީ) ގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އައިޖީއެމްއެޗްގެ މެޑިކަލް ޑިރެކްޓަރ ޑރ. އަލީ ނަޒީމް ވިދާޅުވީ ހުޅުމާލެ ފެސިލިޓީގެ ބީ ބްލޮކްގައި އިން 68 ބެޑަށް މިވަގުތު ޓާގެޓްކުރާ އިރުގައި އެ ކެޕޭސިޓީގައި ރައުންޑް ހަދާ 3 ސްޕެޝަލިސްޓުން، އެގޮތުން ފިޒިޝަނުން ނުވަތަ ޕުލްމޮނަލަޖިސްޓުން ހިމެނޭނެ ކަމަށާއި، ޝިފްޓް ޑިއުޓީ އުސޫލުން 10 މެޑިކަލް އޮފިސަރުން އަދި 30 ނަރުހުން މަސައްކަތް ފަރުވާދިނުމުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

28 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 06:13

06:12

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ފަރުވާދިނުމަށް 500 އެއްހާ އެނދު ހުރީ ތައްޔާރަށް: އައިޖީއެމްއެޗް

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ބަލިމީހުންނަށް ފަރުވާދިނުމަށް 500 އާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް އެނދު ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނެފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ނެޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެންއީއޯސީ) ގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އައިޖީއެމްއެޗްގެ މެޑިކަލް ޑިރެކްޓަރ ޑރ. އަލީ ނަޒީމް ވިދާޅުވީ ޑީއެޗް 11 ގައި 10 ބެޑް އިންޓެންސިވް ކެއަރގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާކަމަށެވެ. އަދި ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގައި މެއި 6 ގައި ފަރުވާދޭން ފަށާފައިވާ އިރު، އެތަނުގައި ބަލިމީހުން އެޑްމިޓް ކުރެވިގެން ފަރުވާ ކުރިއަށްދާތާ 3 ހަފްތާ ވެއްޖެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

28 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 06:12

06:05

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ރައީސް އޮފީހުގެ ހުއްދައާއެކު ސަރުކާރު އޮފީސްތައް ހުޅުވޭނެ، ހުޅުވޭނީ ދުވާލަކު 4 ގަޑިއިރަށް

ލޮކްޑައުންއަށް ލުއިތަކެއް ދޭއިރު ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގެ ތެރެއިން ހުޅުވާލާނީ ރައީސް އޮފީހުން ހުއްދަ ލިބިގެން ކޮންމެހެން ހުޅުވަންޖެހޭ އޮފީސްތައް ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

ކޮވިޑް-19 ޓާސްކް ފޯހުގެ ފަރާތުން ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޑރ ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވީ ކޮންމެހެން ވަކި ޚިދުމަތްތަކެއް ދޭންޖެހޭ ނުވަތަ ބައެއް ކަހަލަ މަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހޭ އޮފީސްތައް ހުޅުވާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެ އޮފީސްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތައް އެޗްޕީއޭއަށް ހިއްސާކުރަން ޖެހޭނެ ކަަމަށް ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި އޮފީސްތައް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭނީ ދުވާލަކު އެންމެ ގިނަވެގެން 4 ގަޑިއިރު ކަމށް ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވި އެވެ.

28 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 06:05

06:04

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ފުރަތަމަ ދެ ހަފްތާ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް 3 ގަޑިއިރަށް ބޭރަށް ނިކުމެވޭނެ، ފަހު ދެ ހަފްތާ ކުޑަކުދިންނަށް

މެއި މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ލޮކްޑައުންގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ތަކެއް ދެމުންދާއިރު ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ފުރަތަމަ ދެ ހަފްތާ އުމުރުން 60 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ދުވާލަކު 3 ގަޑިއިރަށް ބޭރަށް ނިކުމެ އުޅުމުގެ ފުރުސަތު ދޭނެކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

ކޮވިޑް-19 ޓާސްކް ފޯހުން ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޑރ ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވީ ފަތިހު 5 ން ހެނދުނު 8 ކާ ދެމެދު ހުއްދަ ނަގައިގެން އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ގެއިން ބޭރަށް ނިކުމެވޭނެ ކަމަށެވެ.

28 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 06:04

06:00

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ފުރަތަމަ ދެ ހަފްތާގައި އިތުރު ޓެކްސީތަކަށް ހުއްދަދެނީ، މަގުމަތިން މީހުން އެރުވުމަކީ މަނާކަމެއް

ކުރިޔަށް އޮތް ދެ ހަފްތާގައި ލޮކްޑައުންގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ފުރަތަމަ ފޭސްގެ ދަށުން ލުއިތަކެއް ދޭއިރު އިތުރު ޓެކްސީތަކަށް ހުއްދަދޭނެ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރު ތަފްސީލު ދެއްވަމުން ކޮވިޑް-19 ޓާސްކް ފޯހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޑރ ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވީ އިތުރު ޓެކްސީތަކަށް ހުއްދަ ދިން ނަމަވެސް ވަކި ޚާއްސަ އުސޫލުތަކެއް އެކުލަވާލާފައިވާ ކަމަށާއި އެއުސޫލުތަކަށް އަމަލުކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޓެކްސީއަކީ ވަރަށް ބަންދުވެފައި ވަރަށް ކައިރި ކައިރީގައި މީހުން ތިބެވޭނެ ގޮތަށް އޮންނަ އެއްޗެއްކަމުން ބަލި ޖެހިފައިތިބި މީހުން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު ނާޅާ ޓެކްސީއަށް އަރާނަމަ އެކަމުގެ ސަބަބުން ބަލި ފެތުރޭނެ ކަމަށް ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވި އެވެ.

28 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 06:00

05:59

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ބޭންކުތައް ފުރަތަމަ ދެ ހަފްތާ ހުޅުވާލާނީ ހަފްތާއަކު ތިން ދުވަހު، ފަހު ދެ ހަފްތާ ހަފްތާއަކު ފަސް ދުވަހު

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ލޮކްޑައުން ކުރުމަށްފަހު، ލޮކްޑައުންގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ތަކެއް ދޭން ފަށާފައިވާއިރު ފުރަތަމަ ދެ ހަފްތާ ބޭންކުތައް ހުޅުވާލާނީ ހަފްތާއަކު ތިން ދުވަހު ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

ކޮވިޑް-19 ޓާސްކް ފޯހުން ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިކަމުގެ ތަފްސީލު ދެއްވަމުން ޑރ ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވީ މަސައްކަތްކުރާ ސްޓާފުން ދެ ދުވަހުން އެއް ދުވަހު ނިކުންނަ ގޮތަށް ނުވަތަ ވަކިވަކި ޝިފްޓްތަކަށް ނިކުންނަ ގޮތަށް އެކަން ހަމަޖެއްސިދާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޝިފްޓަށް ނިކުންނަ ސްޓާފުން އަނެއް ޝިފްޓުގެ ސްޓާފުންނާ ވީހާވެސް ދިމާނުވާ ގޮތަށް އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނެކަމަށް ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވި އެވެ.

28 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 05:59

05:43

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ގިނަ ވިޔަފާރިތަކެއް ހުޅުވާލުމުގެ ފުރުސަތު، ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތައް އޮންލައިންކޮށް ކުރުމަށް އެދެފި

މެއި މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ލޮކްޑައުންގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިތަކެއް ދިނުމަށް ފަށާއިރު ގިނަ ފިހާރަތަކެއް ހުޅުވާލުމުގެ ފުރުސަތު ދީފި އެވެ.

ކޮވިޑް-19 ޓާސްކު ފޯހުން ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރު ތަފްސީލު ދެއްވަމުން ޑރ ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވީ ސުޕަރމާކެޓްތަކާއި ބޭކަރީތަކާއި އާންމު ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ތަކެތި ވިއްކާ ކަންމަތީ ފިހާރަތަކާއި ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ ވިއްކާ ފިހާރަތަކައި، ފަރމަސީތައް، ދިވެހި ބޭސް ވިއްކާ ފިހާރަތައް، ބުކްޝޮޕްސް، ސްޓޭޝަނަރީ ވިއްކާ ފިހާރަތަކާއި، ކުޑަކުދިންގެ ސާމާނު ވިއްކާ ފިހާރަތައް އަދި ހާޑުވެއަރ ފިހާރަތައް ހުޅުވާލުމަށް ފުރުސަތު ދެވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

28 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 05:43

05:43

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މަސްމާރުކޭޓް އަލުން ހުޅުވާލާއިރު ސްޓޯލްތައް މަދުވާނެ

މާލެ ސިޓީގައި ލޮކްޑައުންގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދިނުމުގެ ތެރެއިން މަސްމާރުކޭޓް ހުޅުވާ ލެވިގެންދާއިރު ސްޓޯލްތައް މަދުވާނެ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

ކޮވިޑް-19 ޓާސްކް ފޯހުގެ ފަރާތުން ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިކަމުގެ ތަފްސީލު ދެއްވަމުން ޑރ ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވީ މަސް މާރުކޭޓް ގައި ސްޓޯލްތައް މަދުކޮށް، ސްޓޯލްތަކުގެ ދޭތެރޭ ވީހާވެސް ގައިދުރުކަން ހިފެހެއްޓޭގޮތަށް އެކަން ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު މަސް މާރުކޭޓް އަލުން ހުޅުވާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މަސް މާރުކޭޓަށް ވަދެވޭ މީހުންގެ އަދަދުތައް ވަކި މިންވަރެއްގައި ހިފަހައްޓާ ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓޭނެގޮތަށް އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސާނެ ކަމަށް ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވި އެވެ.

28 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 05:43

03:23

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ލޮކްޑައުންނަށް ދެވޭ ލުއިތައް:

 1. ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ހުއްދައާއެކު ގޭބިސީތަކުން ނުކުމެވޭ އަދަދު އިތުރު ކުރެވި، އަދި ބޭރުގައި ހޭދަކުރެވޭ ވަގުތު އިތުރު ކުރެވޭނެ.
 2. ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅޭއިރު، ބޭރުގައި އުޅޭނެ ޒޯނުތައް އިތުރު ކުރެވިގެންދާނެ.
 3. ސުޕަމާކެޓް، ބޭކަރީ، ކަންމަތީ ފިހާރަ، ފާމަސީ، ބުކްޝޮޕް، ކުޑަކުދިންގެ ތަކެތި ވިއްކާ ފިހާރަތައް، އަދި ހާޑްވެއާ ފިހާރަތައް ހުޅުވޭނެ. މޮބައިލް ފޯނު ފިހާރަ، އިލެކްޓޯނިކް ފިހާރަ، ފޮތި ފިހާރަ، ކުޅިވަރު ސާމާނު ފިހާރަ، ކޮސްމެޓިކްސް އަދި ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކަށް އޮންލައިންކޮށް ޑެލިވާކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވޭނެ.
 4. ޑެލިވަރީ ސާވިސް، އޮޓޯ މޮބައިލް، އިލެކްޓްރޯނިކްސް ރިޕެއާ، ވޯކްޝޮޕް ޚިދުމަތް، ހުޅުވާނެ.
 5. މަސް މާރުކޭޓުވެސް މާދަމާ އިން ފެށިގެން ހުޅުވޭނެ.
 6. ފުރަތަމަ ދެ ހަފްތާގައި ތިން ދުވަހަށް، އަދި ދެވަނަ ހަފްތާއިން ފެށިގެން ފަސް ދުވަހަށް ބޭންކުގެ ޚިދުމަތް ހުޅުވޭނެ.
 7. ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި ރެސްޓޯރަންޓު އަދި ކެފޭތަކުން ދެވޭނީ ޑެލިވަރީގެ ޚިދުމަތް. އަދި ދެވަނަ ހަފްތާ އިން ފެށިގެން ޓޭކްއަވޭ އަދި ޑެލިވަރީގެ ޚިދުމަތް ދެވޭނެ.
 8. ފްލޫ ކްލިނިކަށް ގޮސްގެން ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނެ.
 9. ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ހުޅުވުމަށް ރޭވިފައެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް ހުއްދަ ލިބޭ ވަރަކަށް އެ އޮފީސްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންދާނެ.
 10. އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދައާއެކު އަމިއްލަ އޮފީސްތަކަށް ޚިދުމަތްދެވޭނެ ގޮތްތައް އިއުލާން ކުރެވިގެންދާނެ.

30 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 19:52

03:20

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

އިތުރު 10 މީހަކު ބަލިން ފަސޭހަވެއްޖެ

އިތުރު 10 މީހަކު ބަލިން ފަސޭހަވެ، ޖުމްލަ އަދަދު 242ށް އަރައިފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވީ 242 މީހަކު މިހާތަނަށް ބަލިން ފަސޭހަވެފައިވާ ކަމަށެވެ. މިއާއެކު ރާއްޖޭގެ ރިކަވަރީ ރޭޓް މިހާރު ވަނީ 16.6 އިންސައްތައަށް އަރާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު 787 ސާމްޕަލް ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި، ޖުމްލަ 21338 ޓެސްޓް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭގެ ޕްރެސްއިން ފެށިގެން ބުދަ ދުވަހުގެރޭގެ ޕްރެސްއާ ހަމައަށް 43 ކޭސް އިތުރަށް ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ.

28 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 03:20

02:12

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ހާލަތު ރަނގަޅުވީ، އިރުޝާދުތަކަށް އާއްމުން ބޯލެނބުމުން: ޑރ. ޝީނާ

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭ މިންވަރު ކުރިޔާ އަޅައި ބަލާއިރު ހާލަތު ރަނގަޅުވެފައި ވަނީ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ އިރުޝާދުތަކަށް އާއްމުން ބޯލެނބުމުން ކަމަށް ކުރީގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް ޑރ. ޝީނާ މޫސާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުން އަށް ލުއި ދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ނޭޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެންއީއޯސީ) ގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖެ ހާލަތާއި ބެހޭ ގޮތުން އެޗްޕީއޭގެ ކޮންސަލްޓެންޓް ޑރ. ޝީނާ ވިދާޅުވީ، ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑެއް އުޅޭތާ ހަ ހަފްތާ ވެފައިވާއިރު، ބަލި ފެތުރުމުގެ ރޭޓަށް ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފަހަކަށް އައިސް މާލެއިން ފެންނަ ކޭސްތަކުގެ ކޮންޓެކްޓްތައް ދަށްވެފައިވާ ކަމަށް ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ގްރޫޕް (ޓެގް) އިންވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

28 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 02:12

02:11

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ޖޫން 29 ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގައި އިއުލާނު ކޮށްފައިވާ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތު ތިން ވަނަ ފަހަރަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ނެރުއްވާފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގައި އިއުލާނު ކޮށްފައިވާ އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތު ޖޫން މަހުގެ 29 ނިޔަލަށް ދަމަހައްޓަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައިވަނީ، ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ބަލި ފެތުރުމުގެ ނުރައްކާ އަދިވެސް އޮތުމުންނެވެ. އަދި އެ ނުރައްކާ ކުޑަކޮށް، އާންމު ރައްޔިތުންގެ ސިއްހަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ޖެހޭ ކަމަށް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު ލަފާދެއްވާފައިވާތީ ކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރު އަމީން ސޮއިކުރައްވާ ނެރުނު ބަޔާނުގައި ވިދާޅުވި އެވެ.

28 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 02:11

22:01

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ސްކޫލްތައް ހުޅުވުން ފަސްކުރުން

ސްކޫލްތައް ހުންނާނީ އަދިވެސް ބަންދު ކުރެވިފައި ކަމަށާއި، އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުކުރުމުގައި މިހާރު އެޅިފައި ހުރި ފުޔަވަޅުތައް ދެމިގެންދާނެ ކަމަށާއި އަދި ޕާކްތަކާއި ބީޗްތައް ހުޅުވާނުލާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އަމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

27 މެއި 2020 | ބުދަ 22:04

21:58

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ހުޅުވުމަށް ރޭވިފައިނުވޭ

ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ހުޅުވުމަށް ރޭވިފައި ނުވާކަމަށާއި އޮފީސްތައް ފަންކްޝަން ކުރަން ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ސަރުކަރުގެ ހުއްދަ ލިބޭ ފަރާތްތަަކަށް އޮފީސްތަކުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވިގެންދާނެ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

27 މެއި 2020 | ބުދަ 21:58

21:58

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ހުޅުވުމަށް ރޭވިފައިނުވޭ

ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ހުޅުވުމަށް ރޭވިފައި ނުވާކަމަށާއި އޮފީސްތައް ފަންކްޝަން ކުރަން ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ސަރުކަރުގެ ހުއްދަ ލިބޭ ފަރާތްތަަކަށް އޮފީސްތަކުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވިގެންދާނެ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

27 މެއި 2020 | ބުދަ 21:58

21:56

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ސިއްޚީ ޚިދުމަތަށް ލުއިތަކެއް ދިނުން

ފްލޫ ކްލިނިކް ތަކަށް ގޮސްގެން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހުޅުވޭނެ ކަމަށާއި ސިއްޚީ ޚިދުމަތްދޭ ކްލިނިކް ތަކަށް އޮންލައިންކޮށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އަމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

27 މެއި 2020 | ބުދަ 21:56

21:54

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ޓެކްސީ އަދި ޕިކަޕްގެ ޚަިދުމަތް ދިނުން

ޓެކްސީ އަދި ޕިކަޕްގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފެށޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އަމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

27 މެއި 2020 | ބުދަ 21:54

21:52

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ރެސްޓޯރެންޓް ކެފޭތަކުގެ ޚިދުމަތަށް ލުއިތަކެއް ދިނުން

ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރެންޓްތައް ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި ޑެލިވަރީ އަދި ދެވަނަ ހަފްތާގައި ޑެލިވަރީ އަދި ޓޭކްއަވޭ އަށް ހުޅުވޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އަމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

27 މެއި 2020 | ބުދަ 21:52

21:49

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ބޭންކްގެ ޚަިދުމަތަށް އިތުރު ފުރުސަތުތަކެއް ފަހިވެގެންދިއުން

ފުރަތަމަ ދެ ހަފްތާގައި ތިން ދުވަހަށް، ދެ ހަފްތާއިން ފެށިގެން ފަސްދުވަހަަށް ބޭންކްގެ ޚިދުމަތް ހުޅުވޭނެ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

27 މެއި 2020 | ބުދަ 21:49

21:49

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ބޭންކްގެ ޚަިދުމަތަށް އިތުރު ފުރުސަތުތަކެއް ފަހިވެގެންދިއުން

ފުރަތަމަ ދެ ހަފްތާގައި ތިން ދުވަހަށް، ދެ ހަފްތާއިން ފެށިގެން ފަސްދުވަހަަށް ބޭންކްގެ ޚިދުމަތް ހުޅުވޭނެ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

27 މެއި 2020 | ބުދަ 21:49

21:47

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

އޮންލައިން ކޮށް ތަކެތި ވިއްކުމާއި ޑެލިވަރީ އަށް ލުއިތަކެއް ދިނުން

މޯބައިލް ފޯން ފިހާރަ، އިލެކްޓްރޯނިކް ފިހާރަ، ފޮތި ފިހާރަ، ކުޅޭ ސާމާނު ފިހާރަ، ކޮސްމެޓިކްސް އަދި ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ތަކެތި ހުންނަ ފިހާރަތަކަށް އޮންލައިން ކޮށް ވިޔަފާރި ކުރުމާއި ޑެލިވަރ ކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އަމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

27 މެއި 2020 | ބުދަ 22:37

21:43

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ރީޓެއްލް ފިހާރަތައް ހުޅުވުމަށް ލުއިތަކެއްދިނުން

ސުޕަމާކެޓް، ބެކަރީ، ކަންމަތީ ފިހާރަތައް، ފާމަސީ، ބުކްޝޮޕް، ކުޑަކުދިންގެ ތަކެތި ވިއްކާ ފިހާރަތައް އަދި ހާޑްވެއަރ ފިހާރަތައް ހުޅުވޭނެ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

27 މެއި 2020 | ބުދަ 21:44

21:42

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ބޭރުގައި އުޅުމުން މާދަމާއިން ފެށިގެން ލުއިދެނީ

ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ އިރުޝާދާއި އެކު ގެއަކުން ބޭރަށް ނުކުމެވޭނެ މީހުންގެ އަދަދާއި ވަގުތު އިތުރު ކުރެވޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އަމީން ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ބޭރުގައި އުޅެވޭނެ ޒޯންތައްވެސް އިތުރުކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

27 މެއި 2020 | ބުދަ 21:42

21:39

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭ ނިސްބަތް ދަށްކުރެއްވިއްޖެ

ކޮވިޑް ފެތުރޭ ނިސްބަތް 3.8 އިން 1.4 އަށް ދަށް ކުރެވިއްޖެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

27 މެއި 2020 | ބުދަ 21:39

15:27

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އަންދާޒާކުރި 17.2 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީ، 8.95 ބިލިއަނަށް ތިރިވެއްޖެ

27 މެއި 2020 | ބުދަ 15:27

15:22

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

220 ފަރާތުން އިންކަމް ޓެކްސް ދައްކައިފި

27 މެއި 2020 | ބުދަ 15:22

15:02

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ލޮކްޑައުންއާ ޚިލާފުވެގެން ކުރާ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ދައްކާފައިވަނީ މަދު ބަޔަކު

ލޮކްޑައުން އާ ޚިލާފުވެގެން ކުރާ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ދައްކާފައިވަނީ މަދު ބަޔަކު ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ފަތުހުﷲ ވިދާޅުވި އެވެ. މިހާރުވެސް އޮންލައިންކޮށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ ކަމަށް ފަތުހުﷲ ވިދާޅުވި އެވެ. ނަމަވެސް ފައިސާ ދައްކާފައިވަނީ ނިސްބަތުން މަދު ބަޔަކު ކަމަށް ފަތުހުﷲ ވިދާޅުވި އެވެ.

27 މެއި 2020 | ބުދަ 15:02

14:58

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އިންކަމް ޓެކްސް އާ ގުޅިގެން ގޮތެއް ނިންމާނީ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން

ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް އެއް ދެއްކުމާއި ނުދެއްކުމަކީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ ކަމެއް ކަމަށާއި އެކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ފަތުހުﷲ ޖަމީލު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 މެއި 2020 | ބުދަ 14:58

14:52

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ރާއްޖެއިން އިތުރު 19 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

27 މެއި 2020 | ބުދަ 14:52

00:14

އަމަން ހަލީމް

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް އެންސްޕާއިން މިހާތަނަށް 845,000 ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފި

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި މިހާރު ތިބި ދިވެހިންނަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ (އެންސްޕާ) އިން މިހާތަނަށް 845,000 ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފި އެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ނެޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެންއީއޯސީ) ގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮވިޑް-19 ޓާސްކްފޯހުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކު ޢަޒީޒް ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި މި ވަގުތު ވެސް ތިބި ދިވެހިންނަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް އެންސްޕާ މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެންސްޕާގެ އެހީގައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާ 35 މީހަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށާއި، ގާތްގަނޑަކަށް 298،000 ރުފިޔާ ހޭދަ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އެންސްޕާގެ އެހީއާ ނުލާ އާންމު އަމިއްލަ ހަރަދުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާ 140 މީހަކަށް ވެސް އެންސްޕާއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

27 މެއި 2020 | ބުދަ 00:14

00:12

އަމަން ހަލީމް

ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ހުޅުމާލެ ޖަލުން ރެންޑަމްކޮށް ނެގި 30 ސާމްޕަލް ނެގެޓިވް

ޖަލުތަކުގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރިފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ހުޅުމާލެ ޖަލުން ނެގި 30 ސާމްޕަލް ވެސް ނެގެޓިވްވެއްޖެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ހާމަކޮށްފި އެވެ. ހުޅުމާލެ ޖަލުން ހޮނިހިރު ދުވަހު ރެންޑަމްކޮށް ނެގި ސާޕަލްތައް ނެގެޓިވް ވެއްޖެކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ވަނީ ކަރެކްޝަނަށް އަންގާފަ އެވެ. އެންއީއޯސީ އާއި މޯލްޑްވިސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގުޅިގެން މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުރިއަށްގެންދިޔަ ހަރަކާތުގައި، ޤައިދީންގެ ތެރެއިން 15 މީހެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގާފައިވާއިރު، ޑިޓެއިނީސްގެ ގޮތުގައި ތިބި 5 ބިދޭސީންނާއި 10 އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ސާމްޕަލް ނަގާފައި ވެއެވެ.

27 މެއި 2020 | ބުދަ 00:12

00:11

އަމަން ހަލީމް

އިތުރު 77 މީހަކު ބަލިން ފަސޭހަވެ، ޖުމްލަ އަދަދު 232ށް

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19ށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން އިތުރު 77 މީހަކު ބަލިން ފަސޭހަވެއްޖެ އެވެ. އެކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ނެޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ ސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް އެވެ. މިއާއިއެކު ރާއްޖޭގައި ބަލިން ފަސޭހަވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 232ށް އަރާފައެވެ.

27 މެއި 2020 | ބުދަ 00:11

00:10

އަމަން ހަލީމް

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން 5 ވަނަ މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. އަންގާރަ ދުވަހު އެންއީއޯސީ ގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ ސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވީ، ހޭ ނެތިގެން މަގު މައްޗަށް ވެއްޓިފައި އޮތް ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހަކު ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ 22:40 ހާއިރު އައިޖީއެމްއެޗް އަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައިރުވެސް އެމީހާ އޮތީ ނިޔާވެފައި ކަމަށާއި، އެ ބިދޭސީ މީހާގެ ސާމްޕަލް ނަގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރުމުން އޭނާ އެ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

27 މެއި 2020 | ބުދަ 15:02

05:13

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

އެޗްއާރްސީއެމުން އަންގާފައިވާ އެންގުންތައް ރަނގަޅު ކުރާނަން: މަބްރޫކް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރްސީއެމް) އިން ފެސިލިޓީތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް އަންގާފައިވާ އެންގުންތައް ބަލައިގަންނަ ކަމަށާއި، އެކަންކަން ރަނގަޅު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރާ ކަމަށް ކޮވިޑް-19 ޓާސްކްފޯހުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކު ޢަޒީޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ނެޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެންއީއޯސީ) ގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ އެޗްއާރްސީއެމުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށާއި، މިހާރު މަޝްވަރާތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެތަންތަނަށް ގެންނަން ޖެހޭ އައު މަރާމާތުތަކަކީ ކޮބައިތޯ ހޯދާ، އެކަންކަން ކުރެވޭނެ ތާވަލްތަކެއް ހަދައިގެން މަސައްކަތް ފައްޓާނެ ކަމަށެވެ. މި މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް މިހާތަނަށް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ.

26 މެއި 2020 | އަންގާރަ 05:13

22:34

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ހެރުތެރެ އަދި ފުރަވަރީގެ މީހުންގެ ސާމްޕަލް ނެގުން

ހެރެތެރެ ގައި ތިބީ މީހުންގެ ސާމްޕަލް ތައް ވަނީ ލިބިފައި. ދޫކޮށްލަންޖެހޭ މީހުން އަންގާރަ ދުވަހު ދޫކޮށްލާނެ. ފުރަވެރީގައި ތިބި މީހުންގެ ސާމްޕަލް ވަނީ ހޯމަ ދުވަހު ނެގިފައި. ނަތީޖާ ލިބުމުން އެމީހުން ދޫކޮށްލުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ: ޑރ. ނަޒްލާ

25 މެއި 2020 | ހޯމަ 22:34

22:25

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ޓެސްޓް ނަތީޖާ ޕޮޒިޓިވްވުން

އުމުރުން ދުވްސްވީ މީހުންގެ ފަސް ޕަސެންޓް މީހުންގެ ޓެސްޓް ހެދުމަށް ޓެގް ޓީމުން ވަނީ އެއްބަސްވެފައި. މިހާތަނަށް ޓެސްޓް ހެދިފައި ވަނީ 105 މީހެއްގެ. އޭގެ ތެރެއިން ޕޮޒިޓިވް ވެފައި ވަނީ އެކަކު: މަބްރޫކް

25 މެއި 2020 | ހޯމަ 22:25

22:21

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ޓްރާންސިޓް ފެސިލިޓީ ތަކަށް މީހުން ގެންދިއުން

ޓްރާންސީޓް ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީސް ތަކަށް ޖުމްލަ 2053 މީހަކު ވަނީ ގެންދެވިފައިވެއެވެ. އަސި މިައދު 115 މީހަކު ވަނީ ގެންދެވިފައެވެ. އިތުރު މީހުން ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން: މަބްރޫކް

25 މެއި 2020 | ހޯމަ 22:21

22:19

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ފްލޫ ކްލިނަިކް ތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރުން

ފްލޫކްލިނިކް ތަކަށް ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި 115 މީހަކު ވަނީ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާފައި ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ.

25 މެއި 2020 | ހޯމަ 22:19

22:15

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ތައިލެންޑްގައި ތާށިވެފައި ތިބި މީހުން މާލެ ގެނައުން

ތައިލެންޑްގައި ތާށިވެފައި ތިބި 26 ދިވެއްސެއް މޯލްޑިވިއަން އެއަރލަިއންގައި ރާއްޖެ އަތުވެފައިވާ ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ.

25 މެއި 2020 | ހޯމަ 22:15

22:15

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ތައިލެންޑްގައި ތާށިވެފައި ތިބި މީހުން މާލެ ގެނައުން

ތައިލެންޑްގައި ތާށިވެފައި ތިބި 26 ދިވެއްސެއް މޯލްޑިވިއަން އެއަރލަިއންގައި ރާއްޖެ އަތުވެފައިވާ ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ.

25 މެއި 2020 | ހޯމަ 22:15

19:26

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ނިއުނޯމަލްގައި މަޖިލިސް: މާލަމުގައި އެއްވަގުތެއްގައި ތިއްބަވާނީ 42 މެމްބަރުން

ނިއު ނޯރމަލްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ޗެމްބަރުގައި ބާއްވާނެ އިންތިޒާމްތައް ކަނޑައަޅާ އެސްއޯޕީއެއް އާއްމުކޮށްފިއެެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު އާއްމުކުރެވުނު އެސްއޯޕީގައި ވާގޮތުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ބާއްވާ މާލަމުގައި އެއްވަގުތެއްގައި އެންމެ ގިނަވެގެން ތިއްބަވާނީ 42 މެންބަރުން ކަމަށް ވެއެވެ. މަޖިލީހުން ބުނީ މާލަމުގައި ތިއްބަވާ މެމްބަރުން ކަނޑައެޅިގެންދާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެކުލަވާލާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ކަަމަށެވެ. އަދި މި އިންތިޒާމްތައް ތަންފީޒުކުރައްވަމުން ގެންދަވާނީ، މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަންގަވާގޮތެއްގެ މަތިން މަޖިލީހުގެ ސަރޖަންޓް އެޓް އާރމްސްއެވެ.

މަޖިލީހުގެ އިދރާއިން ބުނިގޮތުގައި އެ މެންބަރުން އިށީނދެވަޑައިގެން ތިއްބަވާނީ، ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ދުރުމިނުގައެވެ. މީގެއިތުރުން، އެއްވަގުތެއްގައި އެއްމޭޒެއްގައި 2 މެންބަރުން ނުތިއްބަވާގޮތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު ވޯޓުލުމުގައިވެސް އަމަލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެގޮތަށެވެ.

25 މެއި 2020 | ހޯމަ 19:26

05:12

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ރާއްޖޭގައި ތިބި ޗައިނާގެ 274 މީހަކު ފުރުވާލައިފި

ރާއްޖޭގައި ތިބި ޗައިނާގެ 274 މީހަކު އަނބުރާ ގައުމަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

މި މީހުން ޗައިނާ އަށް ގޮސްފައިވަނީ އެ މީހުން ބަލާ ރާއްޖެ އައި ޗައިނާ އީސްޓަން އެއާލައިނުގައި ދެ ފްލައިޓެއްގައި އެވެ. މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) އިން ބުނީ، އާދިއްތަ ދުވަހު ފުރުވާލާފައިވަނީ، ވޫހަން އަށްދާ 138 މީހުންގެ އިތުރުން ޖެންގްޖޯ ސިޓީއަށްދާ 136 މީހުން ކަމަށެވެ.

އެމީހުން ފުރުވާލުމުގައި ވެދިން އެހީތެރިކަމަށާއި، އެއާޕޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ޗައިނާ ސަފީރު ޒަންގް ލީ ޒޮންގް ވަނީ ހާއްސަ ޝުކުރެއް އަދާކުރައްވާފައެވެ.

25 މެއި 2020 | ހޯމަ 05:12

04:30

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މަނަދޫ އިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ދެވަނަ ސާމްޕަލް ނެގެޓިވް

ނ. މަނަދޫއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި އެންމެންގެ ދެވަނަ ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވްވެފައިވާކަން އަންގާފައިވާކަމަށް އެރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު އުމަރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ކޮވިޑް-19 ކަވަރޭޖަށް މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ދެއްވި ޚާއްސަ ބަސްދީގަތުމެއްގައި ވިދާޅުވީ އެރަށުން ޕޮޒިޓިވްވި ނުވަ މީހުންގެ ދެވަނަ ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވްވެފައިވާކަން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (ހެޗްޕީއޭ) އިން އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގްގެ ތެރެއިން އެރަށުން ނެގި ސާމްޕަލްތަކުގެ ތެރެއިން 9 ސާމްޕަލްއެއް ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފަ އެވެ. އެ މީހުންނަކީ އެ ރަށުން އެންމެ ފުރަތަމަ ޕޮޒިޓިވްވި 80 އަހަރުގެ އަންހެން މީހާއައި ކޮންޓެކްޓްވި މީހުން ކަމަށް ކައުންސިލުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެ އަންހެން މީހާ ވަނީ ކޮވިޑް-19 ށް ނެގެޓިވިވްކަން އިއުލާނުކުރި ފަހުން ނިޔާވެފަ އެވެ.

25 މެއި 2020 | ހޯމަ 04:30

04:29

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ދުވާލަކު 3000 ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ ކެޕޭސިޓީ އެބަހުރި: އާރުއާރުޓީ

ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 3000 ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ ގާބިލުކަން އެބަހުރި ކަމަށް ރެޕިޑް ރެސްޕޮންސް ޓީމު (އާރުއާރުޓީ) ގެ ލީޑު މެމްބަރު އަބްދުލް ހަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީން ގެނެސްދޭ ކޮވިޑް-19 ކަވަރޭޖަށް ދެއްވި އިންޓަރވިއުއެއްގައި ހަމީދު ވިދާޅުވީ ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 3000 ސާމްޕަލް ނެގުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް އެބަހުރި ކަމަށެވެ. މިހާރު ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ނެގެނީ 250-300 ސާމްޕަލްކަން ފާހަގަކުރައްވާ ހަމީދު ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް 6 ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި ސާމްޕަލްތައް ނަގާ އަދަދު ދެގުނަ ވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އޭގެ 6 ދުވަސްފަހުން ހަތަރު ގުނައަށް އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

25 މެއި 2020 | ހޯމަ 04:29

22:19

އުމްނާ އިސްމާއިލް

ކޭސްތަކުގެ އަދަދުތައް އިތުރުވަމުންދާނަމަ، ލުއިދިނުމުގެ ކަންކަން މަޑުޖައްސާލަން ޖެހިދާނެ

ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ކޭސްތަކުގެ އަދަދުތައް އިތުރުވަމުންދާނަމަ، ލުއިދިނުމުގެ ކަންކަން މަޑުޖައްސާލަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ޑރ. މޫސާ މުރާދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

23 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 22:19

22:15

އުމްނާ އިސްމާއިލް

ކޭސްތަކުގެ އަދަދުތައް ވަނީ އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައި: ޑޮކްޓަރ

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޑރ. މޫސާ މުރާދު ވިދާޅުވީ ކޭސްތަކުގެ އަދަދުތައް ވަނީ އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައި ކަމަށެވެ. އަދި ލޮކްޑައުންއާއި ގުޅިގެން އެޅިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިތަކެއް ދެނީ ފޭސްތަކަކަށް ބަހާލައިގެން ކަން ފާހަގަކުރައްވާ ޑރ. ވިދާޅުވީ ފޭސްތަކުގެ މައުލޫމާތު ތައް ހިއްސާކުރަމުންދާނެ ކަަމަށެވެ

23 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 22:15

22:13

އުމްނާ އިސްމާއިލް

ތިން މީހުންނަށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެނީ

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޑރ. މޫސާ މުރާދު ވިދާޅުވީ ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގައި ޖުމްލަ 10 މީހުންނަށް ފަރުވާދެމުންދާ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން ތިން މީހަކަށް ފަރުވާދެމުންދަނީ އައިސީޔޫގައި ކަމަށެވެ. ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި މިވަގުތު ފަރުވާދެމުންދަނީ އެންމެ މީހަކަށް ކަމަށާއި އޭނާ އަކީ ބަލިން ފަސޭހަވެފައިވާ މީހެއް ކަމަށެވެ.

23 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 22:13

22:10

އުމްނާ އިސްމާއިލް

ދިރާސީ އާ އާހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށޭނީ އަންނަ އަހަރު މެދު ތެރޭގައި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އެކަޑަމިކް ކަލަންޑަރަށް އައި ބަދަލުތަކާއިއެކު ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށޭނީ އަހަރުގެ މެދު ތެރޭގައި ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 22:10

22:07

އުމްނާ އިސްމާއިލް

ބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު 127ށް

ކޮވިޑް-19 ށް ޖެހިގެން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު 127ށް އަރައިފިއެވެ.

23 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 22:07

21:48

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

އިތުރު 39 މީހަކު ކޮވިޑް-19ށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ޖުމަލް އަދަދު 1،313ށް

23 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 21:48

މުހައްމަދު ފަޒީން

IamFazeen

އައިޝަތު ޝާނީ

Shaaknee

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

DeNaseer

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

AzuAzlifa

ސިމާހާ ނަސީމް

sim_kamana

އަމްނާ އިމާދު

amnabinthimad

އަލީ ސަމާޚް

AliSamah8

ދާނިޝް ނިޡާމް

Dhaanish_Nizam

އަމަން ހަލީމް

soupized

ލައިޝާ އަހްމަދު

LailaAhmeds

އަތޫފް އާތިފް

AthifAthoof

އުމްނާ އިސްމާއިލް

UmnaIsmail

ޒިހްނަތު ހަސަން

ziyo_mv

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

makhuthoom

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

@schewra

ހުސައިން ފަރިޔާޒް

FariyaaxYaax

އިސްމާޢީލް ޝާހް

ismaelschurh

06:13
ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީ ފުލް ކެޕޭސިޓީގައި ބޭނުންކުރާއިރު 63 ޑޮކްޓަރުންނާއި 130 ނަރުހުން ހަރަކާތްތެރިވާނެ: އައިޖީއެމްއެޗް
06:12
ފަރުވާދިނުމަށް 500 އެއްހާ އެނދު ހުރީ ތައްޔާރަށް: އައިޖީއެމްއެޗް
06:05
ރައީސް އޮފީހުގެ ހުއްދައާއެކު ސަރުކާރު އޮފީސްތައް ހުޅުވޭނެ، ހުޅުވޭނީ ދުވާލަކު 4 ގަޑިއިރަށް
06:04
ފުރަތަމަ ދެ ހަފްތާ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް 3 ގަޑިއިރަށް ބޭރަށް ނިކުމެވޭނެ، ފަހު ދެ ހަފްތާ ކުޑަކުދިންނަށް
06:00
ފުރަތަމަ ދެ ހަފްތާގައި އިތުރު ޓެކްސީތަކަށް ހުއްދަދެނީ، މަގުމަތިން މީހުން އެރުވުމަކީ މަނާކަމެއް
05:59
ބޭންކުތައް ފުރަތަމަ ދެ ހަފްތާ ހުޅުވާލާނީ ހަފްތާއަކު ތިން ދުވަހު، ފަހު ދެ ހަފްތާ ހަފްތާއަކު ފަސް ދުވަހު
05:43
ގިނަ ވިޔަފާރިތަކެއް ހުޅުވާލުމުގެ ފުރުސަތު، ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތައް އޮންލައިންކޮށް ކުރުމަށް އެދެފި
05:43
މަސްމާރުކޭޓް އަލުން ހުޅުވާލާއިރު ސްޓޯލްތައް މަދުވާނެ
03:23
ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ލޮކްޑައުންނަށް ދެވޭ ލުއިތައް:
03:20
އިތުރު 10 މީހަކު ބަލިން ފަސޭހަވެއްޖެ
02:12
ހާލަތު ރަނގަޅުވީ، އިރުޝާދުތަކަށް އާއްމުން ބޯލެނބުމުން: ޑރ. ޝީނާ
02:11
ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ޖޫން 29 ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި
22:01
ސްކޫލްތައް ހުޅުވުން ފަސްކުރުން
21:58
ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ހުޅުވުމަށް ރޭވިފައިނުވޭ
21:58
ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ހުޅުވުމަށް ރޭވިފައިނުވޭ
21:56
ސިއްޚީ ޚިދުމަތަށް ލުއިތަކެއް ދިނުން
21:54
ޓެކްސީ އަދި ޕިކަޕްގެ ޚަިދުމަތް ދިނުން
21:52
ރެސްޓޯރެންޓް ކެފޭތަކުގެ ޚިދުމަތަށް ލުއިތަކެއް ދިނުން
21:49
ބޭންކްގެ ޚަިދުމަތަށް އިތުރު ފުރުސަތުތަކެއް ފަހިވެގެންދިއުން
21:49
ބޭންކްގެ ޚަިދުމަތަށް އިތުރު ފުރުސަތުތަކެއް ފަހިވެގެންދިއުން
21:47
އޮންލައިން ކޮށް ތަކެތި ވިއްކުމާއި ޑެލިވަރީ އަށް ލުއިތަކެއް ދިނުން
21:43
ރީޓެއްލް ފިހާރަތައް ހުޅުވުމަށް ލުއިތަކެއްދިނުން
21:42
ބޭރުގައި އުޅުމުން މާދަމާއިން ފެށިގެން ލުއިދެނީ
21:39
ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭ ނިސްބަތް ދަށްކުރެއްވިއްޖެ
15:27
އަންދާޒާކުރި 17.2 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީ، 8.95 ބިލިއަނަށް ތިރިވެއްޖެ
15:22
220 ފަރާތުން އިންކަމް ޓެކްސް ދައްކައިފި
15:02
ލޮކްޑައުންއާ ޚިލާފުވެގެން ކުރާ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ދައްކާފައިވަނީ މަދު ބަޔަކު
14:58
އިންކަމް ޓެކްސް އާ ގުޅިގެން ގޮތެއް ނިންމާނީ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން
14:52
ރާއްޖެއިން އިތުރު 19 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
00:14
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް އެންސްޕާއިން މިހާތަނަށް 845,000 ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފި
00:12
ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ހުޅުމާލެ ޖަލުން ރެންޑަމްކޮށް ނެގި 30 ސާމްޕަލް ނެގެޓިވް
00:11
އިތުރު 77 މީހަކު ބަލިން ފަސޭހަވެ، ޖުމްލަ އަދަދު 232ށް
00:10
ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ
05:13
އެޗްއާރްސީއެމުން އަންގާފައިވާ އެންގުންތައް ރަނގަޅު ކުރާނަން: މަބްރޫކް
22:34
ހެރުތެރެ އަދި ފުރަވަރީގެ މީހުންގެ ސާމްޕަލް ނެގުން
22:25
އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ޓެސްޓް ނަތީޖާ ޕޮޒިޓިވްވުން
22:21
ޓްރާންސިޓް ފެސިލިޓީ ތަކަށް މީހުން ގެންދިއުން
22:19
ފްލޫ ކްލިނަިކް ތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރުން
22:15
ތައިލެންޑްގައި ތާށިވެފައި ތިބި މީހުން މާލެ ގެނައުން
22:15
ތައިލެންޑްގައި ތާށިވެފައި ތިބި މީހުން މާލެ ގެނައުން
19:26
ނިއުނޯމަލްގައި މަޖިލިސް: މާލަމުގައި އެއްވަގުތެއްގައި ތިއްބަވާނީ 42 މެމްބަރުން
05:12
ރާއްޖޭގައި ތިބި ޗައިނާގެ 274 މީހަކު ފުރުވާލައިފި
04:30
މަނަދޫ އިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ދެވަނަ ސާމްޕަލް ނެގެޓިވް
04:29
ދުވާލަކު 3000 ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ ކެޕޭސިޓީ އެބަހުރި: އާރުއާރުޓީ
22:19
ކޭސްތަކުގެ އަދަދުތައް އިތުރުވަމުންދާނަމަ، ލުއިދިނުމުގެ ކަންކަން މަޑުޖައްސާލަން ޖެހިދާނެ
22:15
ކޭސްތަކުގެ އަދަދުތައް ވަނީ އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައި: ޑޮކްޓަރ
22:13
ތިން މީހުންނަށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެނީ
22:10
ދިރާސީ އާ އާހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށޭނީ އަންނަ އަހަރު މެދު ތެރޭގައި
22:07
ބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު 127ށް
21:48
އިތުރު 39 މީހަކު ކޮވިޑް-19ށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ޖުމަލް އަދަދު 1،313ށް