ހޮނިހިރު 30 މެއި 2020
11 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 07
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:33
ވަގުތުން

ކޮވިޑް-19: އެންމެ ފަހުގެ

951,562

ޚުލާސާ

  • ވައިރަސްއާއެކީ އުޅެން ދަސްކުރަން ޖެހޭ: ޑރ. އަފްޒަލް
  • އެއްވެސް ހުއްޓުމެއްނެތި އައިޖީއެމްއެޗް އިން އެމަރޖެންސީ ހިދުމަތްތައް ލިބޭނެ: ޑރ. މޫސާ މުރާދު
  • ގޭތެރެ ސާފުކުރަން ޑރ. އަފްޒަލް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 12:15

22:10

އަމަން ހަލީމް

ވައިރަސްއާއެކީ އުޅެން ދަސްކުރަން ޖެހޭ: ޑރ. އަފްޒަލް

ލޮކްޑައުންގެ ހާލަތު އުވާލި ނަމަވެސް، ވައިރަސްއާއެކީ އުޅެން އަޅުގަނޑުމެން ދަސްކުރުންޖެހޭ ކަމަށް ޑރ. އަފްޒަލް ވިދާޅުވެއްޖެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވާ ފަރާތްތައް އިތުރު ވެދާނެ ކަމަށާއި، އާންމު ހާލަތަށް އަނބުރާ ރުޖޫއަ ވާން ދުވަސްތަކެއް ނަގާނެ.

24 އޭޕްރިލް 2020 | ހުކުރު 22:10

21:58

އަމަން ހަލީމް

އެއްވެސް ހުއްޓުމެއްނެތި އައިޖީއެމްއެޗް އިން އެމަރޖެންސީ ހިދުމަތްތައް ލިބޭނެ: ޑރ. މޫސާ މުރާދު

އައިޖީއެމްއެޗް ވަނީ ކޮވިޑް19 ގެ ބޮޑު މެޑިކަލް ބައެއް އަދާކުރަމުން އެބަގެންދޭ. ސީރިއަސްވާ ބަލިމީހުން ބަލަހައްޓަނީ އައިޖީއެމްއެޗްގެ ސްޓާފުން. އެޗްއައިއެޗްގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީތަކުގައި ގިނައިން ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަނީ އައިޖީއެމްއެޗްގެ ސްޓާފުން. ބައެއް ރޫޓީން މަސައްކަތްތައް ހުއްޓާލި ނަމަވެސް، އެމެރޖެންސީގައި ދޭންޖެހޭ ހުރިހާ ހިދުމަތަކަށް ބުރޫނާރާ ހިދުމަތް ލިބޭނެ.

24 އޭޕްރިލް 2020 | ހުކުރު 21:58

21:55

އަމަން ހަލީމް

ގޭތެރެ ސާފުކުރަން ޑރ. އަފްޒަލް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

މި ދުވަސްވަރަކީ ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭ ދުވަސްކޮޅަކަށް ވުމާއި ގުޅިގެން، ގޭބިސީތައް ރަނގަޅަށް ސާފުކުރުމަށް ޑރ. އަފްޒަލް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި. ގޭތެރެ ސާފުކުރުމުގައި މަދިރި އާލާވާނެ ފަދަ ނައްތާލުމަށް ހާއްސަ އިސްކަމެއް ދިނުމަށް ޑރ. އަފްޒަލް އެދިލެއްވި. އަދި މިއީ ޑެންގީ އަދި އެހެނިހެން ބައެއް ބަލިތައް ފެތުރޭ ދުވަސްވަރަކަށް ވުމުން މިކަމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް އެދިލެއްވި.

24 އޭޕްރިލް 2020 | ހުކުރު 21:55

21:52

އަމަން ހަލީމް

އިތުރު 12 މީހަކު ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އިތުރު 12 މީހަކު ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ. މިއާއެކުު ކޮވިޑް19 ރާއްޖެއިން ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 128 އަށް އަރާފައި. މިއަދު ފެނުނު ކޭސްތަކުގެ ތެރޭގައި އައު ކްލަސްޓަރތަކެއް (ކުރީގެ އެއްވެސް ކްލަސްޓަރއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ) ކޭސްތަކެއް ފެނިފައިވޭ.

24 އޭޕްރިލް 2020 | ހުކުރު 21:52

15:51

ލައިޝާ އަހްމަދު

އަލުން ފަތުރުވެރިކަމަށް ހުޅުވާލެވޭނެކަމަށް ބެލެވެނީ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި: ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ

24 އޭޕްރިލް 2020 | ހުކުރު 15:51

15:50

ލައިޝާ އަހްމަދު

ޚަރަދު ކުޑަ ކުރުމަށް އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ގަތުން ހުއްޓާލަނީ

24 އޭޕްރިލް 2020 | ހުކުރު 15:50

14:52

ލައިޝާ އަހްމަދު

ފަތުރުވެރިކަމުގެ އަންދާޒާގައި މިވަގުތަށް އެންމެ ކައިރިކުރަނީ ސިނާރިއޯ 3

ސިނާރިއޯ 3 ގައި އަހަރުގެ ބާކީ އޮތް މުއްދަތުގައި ރާއްޖެ އަންނާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވެނީ 462،868 ފަތުރުވެރިން، އެއީ 50 އިންސައްތަ. އެއީ ބެޑް ނައިޓްސްގެ އިންސައްތައަށް ބަލާނަމަ 39 އިންސައްތަ ފަތުރުވެރިން

އަލުން ފަތުރުވެރިކަމަށް ހުޅުވާލެވޭނެކަމަށް ބެލެވެނީ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި

24 އޭޕްރިލް 2020 | ހުކުރު 14:52

14:49

ލައިޝާ އަހްމަދު

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އަންދާޒާ 5 ސިނާރިއޯއަކަށް ވަނީ ބަހާލާފައި

ހުކުރު ދުވަހު އެންއީއޯސީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވީ، 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އަންދާޒާ 5 ސިނާރިއޯއަކަށް ބަހާލައިގެން ސަރުކާރުން ލަފާކޮށްފައިވާއިރު،

ސިނާރިއޯ 1 އިން 5 އަށް ބަހާލެވިފައިވާއިރުު، ސިނާރިއޯ 5 ގައި ރާއްޖެއަށް އަހަރުގެ ބާކީ އޮތް މުއްދަތުގައި އެއްވެސް ފަތުރުވެރިއަކު ނާންނާނެކަމަށް ބެލެވޭ

ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ މިންވަރު:

ސިނާރިއޯ 1 ގައި: 44 އިންސައްތަ ފަތުރުވެރިން

ސިނާރިއޯ 2 ގައި: 48 އިންސައްތަ ފަތުރުވެރިން

ސިނާރިއޯ 3 ގައި: 50 އިންސައްތަ ފަތުރުވެރިން

ސިނާރިއޯ 4 ގައި: 63 އިންސައްތަ ފަތުރުވެރިން

ސިނާރިއޯ 5 ގައި: 78 އިންސައްތަ ފަތުރުވެރިން

އަލުން ހުޅުވާލެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ މުއްދަތު:

ސިނާރިއޯ 1 ގައި: މޭ މަހު

ސިނާރިއޯ 2 ގައި: ޖޫން މަހު

ސިނާރިއޯ 3 ގައި: ޖުލައި މަހު

ސިނާރިއޯ 4 ގައި: އޮކްޓޯބަރ މަހު

ސިނާރިއޯ 5 ގައި: ޖަނަވަރީ 2021 ގައި

24 އޭޕްރިލް 2020 | ހުކުރު 15:38

13:40

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

އިތުރު 6 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އިން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

24 އޭޕްރިލް 2020 | ހުކުރު 13:40

07:52

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

ޒަކާތުގެ ފައިސާ ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ ފަޤީރުންނަށް ދެވިދާނެ: ދުބާއީ އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް

ޒަކާތު ފައިސާ ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ ފަޤީރުންނަށް ދިނުން ހުއްދަ ކަމަށް ދުބާއީގެ އިސްލާމިކް އެފެރއަޒް އެންޑް ޗެރިޓޭބަލް އެކްޓިވިޓީސް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ގްރޭންޑް މުފްތީ އަދި ޑިރެކްޓަރ އޮފް އިފްތާ, އަޙްމަދު ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް އަލް-ހަދާދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޮސްޕިޓަލަކަށް ނުވަތަ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އާލާތްތައް ގަތުމަށާއި، މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަދިނުމަށް އެހީއެއްގެ ގޮތުން ޒަކާތު ފައިސާ ހަދިޔާނުކުރެވޭނެކަމަށް މުފްތީ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އެއީ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގައި އަންގަވާފައިވާގޮތުގައި ޒަކާތް ދޭން ޖެހެނީ އެއަށް އެންމެ ބޭނުންޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ކަމުގައި ވާތީއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ތަނަވަސް މީހުން އެފަދަ މަރުކަޒުތަކައް ޞަދަޤާތުގެގޮތުގައި މާލީގޮތުން އެހީތެރި ވެވިދާނެކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މި ފަތުވާ މުފްތީ ދެއްވާފައިވަނީ ކީރިތި ޤުރުއާނާއި، ރަސޫލާގެ ޙަދީޘްތަކައް ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމަށްފަހުއެވެ.

24 އޭޕްރިލް 2020 | ހުކުރު 07:52

07:50

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

ދެ ވޮލިންޓިއަރުންނާއެކު އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ޓްރައަލް ފަށައިފި

24 އޭޕްރިލް 2020 | ހުކުރު 07:50

07:49

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ނެގެޓިވްވެގެން ކަރަންޓީނުން ދޫކުރި މީހަކު ހިމެނޭ

24 އޭޕްރިލް 2020 | ހުކުރު 07:49

07:48

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރެވޭ 5000 ކިޓު ލިބިއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ކިޓުގެ 5000 ކިޓު ލިބިފައިވާކަމަށް ނެޝަނަލް އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ މި 5000 ކިޓު އައިޖީއެމްއެޗްގެ ލެބޯޓަރީއަށް ގެންދެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޕޮލިސް އިންޓެލިޖެންސްގައި ބޭނުންކުރާ ޕީސީއާރު މެޝިނެއް ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ފަރާތްތައް ޓެސްޓް ކުރުމަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ބޭނުންކުރަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ މި މެޝިން ބޭނުންކުރަން ފަށާފައިވާއިރު، ދުވާލަކު 50 ޓެސްޓް އިތުރަށް ހެދޭނެ ކަމަށާއި، އަދި މެޝިންގެ މަސައްކަތް ރަނގަޅަށް ހިނގައިގަތުމުން އެއަށްވުރެ އިތުރަށް ޓެސްޓްތައް ހެދޭނެ ކަމަށެވެ.

24 އޭޕްރިލް 2020 | ހުކުރު 07:48

07:48

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

ބޭރުގައި ތިބި އެކި ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅައިފި

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިންތިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ރޭވިގެން ވަކިގޮތަކަށް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ނެޝަނަލް އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެންއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒު ވިދާޅުވީ މި އުސޫކުގެ ދަށުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރު ދަތުރެއްގައި (ޓުއަރިސްޓް ވިސާގައި) ގޮސް ތިބި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ނާދެވި ތާށިވެފައި ތިބި ފަރާތްތަކާއި، ބޭސްފަރުވާއަށް ގޮސް ނާދެވި ތިބި ފަރާތްތަކަށް ދޭނެ އެހީ ތެރިކަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އެމީހަކު ހުރި ގައުމަކުން ލިބެމުން އައި އާމްދަނީއެއް ހުއްޓިފައިވާނަމަ އެ ފަރާތްތަކާއި، ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކިޔަވަން ތިބި ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ

24 އޭޕްރިލް 2020 | ހުކުރު 07:48

07:47

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މީހުންނަށް ކުރިޔަށް އޮތް ތިން މަސްދުވަހު މަހަކު 5000 ރުފިޔާ ދެނީ

24 އޭޕްރިލް 2020 | ހުކުރު 07:47

07:45

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތިބި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އެހީ ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދޭނެ: ފޮރިން މިނިސްޓަރ

24 އޭޕްރިލް 2020 | ހުކުރު 07:46

07:44

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

މިހާތަނަށް 105 މީހުން ޖޫރިމަނާކުރެވި، 21 މީހުން ހައްޔަރުކުރެވިފައިވޭ: ފުލުހުން

24 އޭޕްރިލް 2020 | ހުކުރު 07:44

07:43

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

ފުލުހުންގެ ފޮރެންސިކް ލެބްގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރަނީ

މޯލްޑިވިސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފޮރެންސިކް ލެބޯރަޓަރީ ގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރެވޭނ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅޭ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ނެޝަނަލް އެމެޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެންއީއޯސީ) ގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޗީފް އިންސްޕެކްޓާ އޮފް ޕޮލިސް އިސްމާއިލް ނަވީން ވިދާޅުވީ، ޕޮލިސް އިންޓެލިޖެންސްގައި ބޭނުންކުރާ ޕީސީއާރު މެޝިނެއް ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ފަރާތްތައް ޓެސްޓް ކުރުމަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ބޭނުންކުރަން ފަށާފައިވާ ކަަމަށެވެ. ނަވީން ވިދާޅުވީ، ޓެސްޓު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާނީ ފުލުހުންގެ ލެބޯޓަރީގައި ތިބި ފޮރެންސިކް އެނަލިސްޓުން ކަމަށެވެ.

24 އޭޕްރިލް 2020 | ހުކުރު 07:43

07:41

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

ލޮކްޑައުންއަށްފަހު އެންމެ ގިނައިން ހުށައަޅާފައި ވަނީ ބޯހިޔާވަހިކަމާއި ގުޅޭ މައްސަލަތައް: ޖެންޑަރ

ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތަކެއް ފެނުމާއި ގުޅިގެން މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކުރުމާއި ގުޅިގެން އެންމެ ގިނައިން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ބޯހިޔާވަހިކަމާއި ގުޅޭ މައްސަލަތައް ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އިން ބުނެފިއެވެ.

ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ބުރާސްފަތި ދުވަހު އާއްމުކުރި ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާލާއިރު މިހާތަނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދި 40 މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. މާލެ ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ކުއްޔަށް އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ކުލި ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ގެތަކުން ބޭރުކުރާ މައްސަލަ ވަނީ ބޮޑުވެފައެވެ.

24 އޭޕްރިލް 2020 | ހުކުރު 07:41

07:39

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

ތަރާވީހުގެ ޖަމާއަތެއް ހެދީ މަރުކަޒުގައި ލޮކްޑައުންވެގެން ތިބި މުވައްޒަފުން: މިނިސްޓަރ

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ބުރާސްފަތު ދުވަހުގެ ރޭ ތަރާވީހު ނަމާދު ކުރީ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ލޮކްޑައުންގައި ތިއްބެވި މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ،. އަހުމަދު ޒާހިރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުންދާތީ، މިހާލަތަށް ރިޔާއަތްކޮށް، އިތުރަށް މިވައިރަސް ރާއްޖޭގައި ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އަޅާ ރައްކާތެރިކަމުގެ މުހިއްމު ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހާއި ދީނީ އިލްމުވެރިންގެ ލަފާގެ މަތިން މިދިޔަ މާރޗު މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ނަމާދުން ފެށިގެން، މާލެ، ހުޅުމާލެ، ވިލިމާލެ، އަދި ސަރުކާރުން ފޭބުން މަނާކުރާ ހުރިހާ ރިސޯޓްތަކެއްގައި ފަރުޟު ނަމާދާއި ހުކުރު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތް މިސްކިތުގައި ނުހެދުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

24 އޭޕްރިލް 2020 | ހުކުރު 07:39

07:38

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

އައިޖީއެމްއެޗްގައި ކޮވިޑް-19 ޓެސްޓް ހަދަން 16 ލެބް ޓެކްނިޝަނުން ތަމްރީންކޮށްފި

24 އޭޕްރިލް 2020 | ހުކުރު 07:38

07:37

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

އިއްޔެއަކީ އެންމެ ގިނަ ކޭސް ފެނުނު ދުވަސް، 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 23 ކޭސް!

24 އޭޕްރިލް 2020 | ހުކުރު 07:37

07:36

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

ބޭސް ޑެލިވަރީ ކުރުމުގައި ކުރިން އައި ދަތިކަމެއް ދެން ނާންނާނެ: އަމްރު

24 އޭޕްރިލް 2020 | ހުކުރު 07:36

07:35

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

ފަތިހު ޕޮޒިޓިވްވި 2 މީހުންނާއެކު ކޭސްތަކުގެ އަދަދު 110ށް

24 އޭޕްރިލް 2020 | ހުކުރު 07:35

21:20

އަމަން ހަލީމް

ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް: ޑރ. ނަޒްލާ

ކޭސްތަކުގެ އަދަދު އިތުރުވިނަމަވެސް، ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް. ގިނައީ ކުރީގެ ކްލަސްޓަރތަކާ ގުޅުންހުރި ކޭސްތައް. ޑޭޓާ ހެންޑްލް ކުރުމުގެ ނިޒާމް ވެސް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރެވިފައި ވާނީ. ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ މަސައްކަތް އަތޮޅު ތެރެއަށް ފުޅާކުރެވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ.

23 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 21:20

21:17

އަމަން ހަލީމް

ތޮއްޖެހިގެން ބިދޭސީން ދިރިއުޅޭ ތަންތަނުގެ ސްކްރީނިންގ މަސައްކަތް ކުރެވޭ: ޑރ. ނަޒްލާ

ތޮއްޖެހިގެން ބިދޭސީން ދިރުއުޅޭ ތަންތަން ދެނެގަނެ، އެތަންތަނުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދޭ.

23 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 21:17

21:07

އަމަން ހަލީމް

ކޭސް ނަމްބަރ 26 ކޮންފަރމްޑް ކޭސްތަކުން އުނިކުރަނީ

ކޭސް ނަމްބަރު 26 އަކީ ޕްރޮބަބަލް ކޭސްއަކަށް ވުމުން، މިހާ ހިސާބުން އެ ކޭސް އުނިކުރަން ނިންމައިފިން. ދެން އެންމެ އަވަހަށް ފެންނަ ކޭސްއަކާ އެސައިން ކުރާނީ އެ ނަމްބަރު.

-ޑރ. ނަޒްލާ-

23 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 21:07

21:06

އަމަން ހަލީމް

ވަކި ބަޔަކަށްވީތީ ތަފާތުކުރާ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅަނީ!

ވަކި ބަޔަކަށް ވީތީ ތަފާތުކުރާނަމަ ކޮންސިއުމަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ގާނޫނުގެ ދަށުން އެކަން ކުރާ ވިޔަފާރިތަކާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނަން. މިކަހަލަ ޝަކުވާތަކެއް ވަނީ ލިބިފައި.

-ރަޖިސްޓްރަރ އޮފް ކޮމްޕެނީސް ވިސާމް-

23 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 21:08

21:01

އަމަން ހަލީމް

ނޯތަ ހާބަރުން އެޕްރޫވަލް ލިބޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސައިފި

އެޕްރޫވަލް ހޯދުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ހައްލެއް ގެނައުމުގެ ގޮތުން އެހެން އެޖެންސީތަކާ ގުޅިގެން، އެތަނުން އެޕްރޫވަލް ލިބޭނެ އިންތިޒާމްތައް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސައިފި

23 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 21:01

20:58

އަމަން ހަލީމް

105 ފަރާތެއް ޖޫރިމަނާކޮށް، 21 މީހަކު ހައްޔަރަށް

އެއްވެސް ފާހެއް ނެތި މަގުމަތީގައި އުޅުނު 21 މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި. އަދި 105 ފަރާތެއް މިއަދު އެކަނިވެސް ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވޭ.

23 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 20:58

20:56

އަމަން ހަލީމް

24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ފެނުނު ކޭސްތަކުގެ އަދަދު 23 އަށް!

ފާއިތުވެ ދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއިން ފެނުނު ކޭސްތަކުގެ އަދަދު 23 އަށް އަރައިފި. މިއީ މިހާތަނަށް އެއް ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއިން އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ކޭސް ފެނުނު ދުވަސް.

23 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 20:56

20:55

އަމަން ހަލީމް

އިތުރަށް ފެނުނު ކޭސްތަކަކީ އެއްތަނަކުން ފެނުނު 14 ކޭސް

މިއަދު ފެނުނު ކޭސްތަކުގެ ތެެރެއިން ފެނުނު 14 ކޭސްއަކީ އެއް ތަނަކުން ފެނުނު 14 ކޭސް: ޑރ. ނަޒްލާ

23 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 20:55

20:53

އަމަން ހަލީމް

މިއަދު ފެނުނު 9 ކޭސްއާ ކުރީގެ ކޭސްތަކާ ގުޅުން އެބައޮތް

މިއަދު ފެނުނު ކޭސްތަކުގެ ތެރޭގައި އެހެން ކްލަސްޓަރތަކާ ނުގުޅޭ ކޭސްތަކާއި، އެހެން ކްލަސްޓަރތަކާ ގުޅިފައިވާ ހަތް ކޭސްއެއް ހިމެނޭ

23 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 20:53

20:49

އަމަން ހަލީމް

ޓެސްޓިންގ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމަށް އިތުރު ޕީސީއާރް މެޝިނެއް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

މިހާރުގެ ޓެސްޓިންގ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސުން ގެންގުޅޭ އިތުރު ޕީސީއާރް މެޝިނެއް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި. މި މެޝިނުން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އިތުރު 50 ޓެސްޓު ހެއްދޭނެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރެވޭނެ.

23 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 20:56

19:14

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސް ސޯލިހް ޤައުމާއި މުހާތަބުކުރައްވާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

23 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 19:14

19:08

އުމްނާ އިސްމާއިލް

މި ދަނޑިވަޅުގައި ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން: ރައީސް

ރައީސްގެ ޚިތާބުގައި ވިދާޅުވީ މި ދަނޑިވަޅުގައި ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ބޭނުންތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންކަމަށާއި އަދި މި މި ދަނޑިވަޅުގައި ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން ކަމަށެވެ.

23 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 19:08

19:05

އުމްނާ އިސްމާއިލް

ރަމަޟާން މަހު ދުޢާ ކުރަންވީ މި ބަލި މަޑުކަމުން ސަލާމަތްކުރައްވާތޯ: ރައީސް

ރަމަޝާން މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ދެއްވި ހިޓާބުގައި ވިދާޅުވީ މި ރަމަޟާން މަގު ދުޢާ ކުރަންވީ ކޮވިޑް-19ގެ ބަލި މަޑުކަމުން ސަލާމަތްކުރައްވާތޯއެވެ.

23 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 19:05

14:51

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮވިޑް 19 ގެ ކުއްލިހާާލަތާއި ގުޅިގެން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް އާންމުކޮށްފި

23 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 14:51

14:49

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ސައޫދީން ހަދިޔާކުރި 50 ޓަނުގެ ކަދުރު ބެހުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

23 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 14:49

14:47

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އަސާސީ ހިދުމަތްތަކަށް 27 އަދި 29 ވަނަ ދުވަހު ބީއެމްއެލް ހުޅުވަނީ

23 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 14:47

14:47

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސް އާއެކު އިންސާނީ ހައްގުތައް ނުރައްކަލުގެ ތެރޭގައިވާ ކަމުގެ އިންޒާރު އދ އިން ދީފި

23 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 14:47

13:35

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އިތުރު 9 މީހުންނަށް ކޮވިޑް- 19 ރާއްޖެއިން ޖެހިއްޖެ

23 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 13:35

12:48

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު 7 ލައްކައަށްވުރެ މައްޗަށް

23 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 12:48

12:48

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އެޗްސީކިއުގެ 50،000 ގުޅަ އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކޮށްފި

23 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 12:48

12:46

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ޗައިނާގައި ފަރުވާ ދޭ މީހުންގެ އަދަދު 1000ށް ވުރެ ދަށަށް

23 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 12:46

11:39

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ބޭސް ނެގުމަށް އެސްޓީއޯއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އޮންލައިން ފޯރމް ފުރިހަމަކުރުމަށް އެދެފި

23 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 11:39

11:15

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފަކު ގެއިން މަގުމަތިކުރުމުގެ ހާދިސާއެއް ހިންގިކަމުގެ ޚަބަރާއި ގުޅޭގޮތުން ވެމްކޯއިން ނޫސްބަޔާނެއް ނެރެފި

23 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 11:15

11:11

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އަދި ވަރަށް ގިނަ ދުވަހު ވައިރަސްއާއެކު އުޅެން ޖެހިދާނެ

23 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 11:11

11:10

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ޓެސްޓެއްގެ ނަތީޖާ އެޗްޕީއޭއިން ހާމަނުކުރާތާ 24 ގަޑިއިރަށްވުރެ ގިނަ އިރުވެއްޖެ

23 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 11:10

11:10

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ރާއްޖެއަށް 28.9 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން އައިއެމްއެފްގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށްފި

23 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 11:10

މުހައްމަދު ފަޒީން

IamFazeen

އައިޝަތު ޝާނީ

Shaaknee

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

DeNaseer

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

AzuAzlifa

ސިމާހާ ނަސީމް

sim_kamana

އަމްނާ އިމާދު

amnabinthimad

އަލީ ސަމާޚް

AliSamah8

ދާނިޝް ނިޡާމް

Dhaanish_Nizam

އަމަން ހަލީމް

soupized

ލައިޝާ އަހްމަދު

LailaAhmeds

އަތޫފް އާތިފް

AthifAthoof

އުމްނާ އިސްމާއިލް

UmnaIsmail

ޒިހްނަތު ހަސަން

ziyo_mv

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

@makhuthoom

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

@schewra

ހުސައިން ފަރިޔާޒް

FariyaaxYaax

އިސްމާޢީލް ޝާހް

ismaelschurh

22:10
ވައިރަސްއާއެކީ އުޅެން ދަސްކުރަން ޖެހޭ: ޑރ. އަފްޒަލް
21:58
އެއްވެސް ހުއްޓުމެއްނެތި އައިޖީއެމްއެޗް އިން އެމަރޖެންސީ ހިދުމަތްތައް ލިބޭނެ: ޑރ. މޫސާ މުރާދު
21:55
ގޭތެރެ ސާފުކުރަން ޑރ. އަފްޒަލް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި
21:52
އިތުރު 12 މީހަކު ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
15:51
އަލުން ފަތުރުވެރިކަމަށް ހުޅުވާލެވޭނެކަމަށް ބެލެވެނީ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި: ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ
15:50
ޚަރަދު ކުޑަ ކުރުމަށް އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ގަތުން ހުއްޓާލަނީ
14:52
ފަތުރުވެރިކަމުގެ އަންދާޒާގައި މިވަގުތަށް އެންމެ ކައިރިކުރަނީ ސިނާރިއޯ 3
14:49
2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އަންދާޒާ 5 ސިނާރިއޯއަކަށް ވަނީ ބަހާލާފައި
13:40
އިތުރު 6 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އިން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
07:52
ޒަކާތުގެ ފައިސާ ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ ފަޤީރުންނަށް ދެވިދާނެ: ދުބާއީ އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް
07:50
ދެ ވޮލިންޓިއަރުންނާއެކު އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ޓްރައަލް ފަށައިފި
07:49
ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ނެގެޓިވްވެގެން ކަރަންޓީނުން ދޫކުރި މީހަކު ހިމެނޭ
07:48
ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރެވޭ 5000 ކިޓު ލިބިއްޖެ
07:48
ބޭރުގައި ތިބި އެކި ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅައިފި
07:47
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މީހުންނަށް ކުރިޔަށް އޮތް ތިން މަސްދުވަހު މަހަކު 5000 ރުފިޔާ ދެނީ
07:45
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތިބި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އެހީ ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދޭނެ: ފޮރިން މިނިސްޓަރ
07:44
މިހާތަނަށް 105 މީހުން ޖޫރިމަނާކުރެވި، 21 މީހުން ހައްޔަރުކުރެވިފައިވޭ: ފުލުހުން
07:43
ފުލުހުންގެ ފޮރެންސިކް ލެބްގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރަނީ
07:41
ލޮކްޑައުންއަށްފަހު އެންމެ ގިނައިން ހުށައަޅާފައި ވަނީ ބޯހިޔާވަހިކަމާއި ގުޅޭ މައްސަލަތައް: ޖެންޑަރ
07:39
ތަރާވީހުގެ ޖަމާއަތެއް ހެދީ މަރުކަޒުގައި ލޮކްޑައުންވެގެން ތިބި މުވައްޒަފުން: މިނިސްޓަރ
07:38
އައިޖީއެމްއެޗްގައި ކޮވިޑް-19 ޓެސްޓް ހަދަން 16 ލެބް ޓެކްނިޝަނުން ތަމްރީންކޮށްފި
07:37
އިއްޔެއަކީ އެންމެ ގިނަ ކޭސް ފެނުނު ދުވަސް، 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 23 ކޭސް!
07:36
ބޭސް ޑެލިވަރީ ކުރުމުގައި ކުރިން އައި ދަތިކަމެއް ދެން ނާންނާނެ: އަމްރު
07:35
ފަތިހު ޕޮޒިޓިވްވި 2 މީހުންނާއެކު ކޭސްތަކުގެ އަދަދު 110ށް
21:20
ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް: ޑރ. ނަޒްލާ
21:17
ތޮއްޖެހިގެން ބިދޭސީން ދިރިއުޅޭ ތަންތަނުގެ ސްކްރީނިންގ މަސައްކަތް ކުރެވޭ: ޑރ. ނަޒްލާ
21:07
ކޭސް ނަމްބަރ 26 ކޮންފަރމްޑް ކޭސްތަކުން އުނިކުރަނީ
21:06
ވަކި ބަޔަކަށްވީތީ ތަފާތުކުރާ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅަނީ!
21:01
ނޯތަ ހާބަރުން އެޕްރޫވަލް ލިބޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސައިފި
20:58
105 ފަރާތެއް ޖޫރިމަނާކޮށް، 21 މީހަކު ހައްޔަރަށް
20:56
24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ފެނުނު ކޭސްތަކުގެ އަދަދު 23 އަށް!
20:55
އިތުރަށް ފެނުނު ކޭސްތަކަކީ އެއްތަނަކުން ފެނުނު 14 ކޭސް
20:53
މިއަދު ފެނުނު 9 ކޭސްއާ ކުރީގެ ކޭސްތަކާ ގުޅުން އެބައޮތް
20:49
ޓެސްޓިންގ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމަށް އިތުރު ޕީސީއާރް މެޝިނެއް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި
19:14
ރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސް ސޯލިހް ޤައުމާއި މުހާތަބުކުރައްވާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
19:08
މި ދަނޑިވަޅުގައި ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން: ރައީސް
19:05
ރަމަޟާން މަހު ދުޢާ ކުރަންވީ މި ބަލި މަޑުކަމުން ސަލާމަތްކުރައްވާތޯ: ރައީސް
14:51
ކޮވިޑް 19 ގެ ކުއްލިހާާލަތާއި ގުޅިގެން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް އާންމުކޮށްފި
14:49
ސައޫދީން ހަދިޔާކުރި 50 ޓަނުގެ ކަދުރު ބެހުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
14:47
އަސާސީ ހިދުމަތްތަކަށް 27 އަދި 29 ވަނަ ދުވަހު ބީއެމްއެލް ހުޅުވަނީ
14:47
ކޮރޯނާވައިރަސް އާއެކު އިންސާނީ ހައްގުތައް ނުރައްކަލުގެ ތެރޭގައިވާ ކަމުގެ އިންޒާރު އދ އިން ދީފި
13:35
އިތުރު 9 މީހުންނަށް ކޮވިޑް- 19 ރާއްޖެއިން ޖެހިއްޖެ
12:48
ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު 7 ލައްކައަށްވުރެ މައްޗަށް
12:48
އެޗްސީކިއުގެ 50،000 ގުޅަ އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކޮށްފި
12:46
ޗައިނާގައި ފަރުވާ ދޭ މީހުންގެ އަދަދު 1000ށް ވުރެ ދަށަށް
11:39
ބޭސް ނެގުމަށް އެސްޓީއޯއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އޮންލައިން ފޯރމް ފުރިހަމަކުރުމަށް އެދެފި
11:15
ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފަކު ގެއިން މަގުމަތިކުރުމުގެ ހާދިސާއެއް ހިންގިކަމުގެ ޚަބަރާއި ގުޅޭގޮތުން ވެމްކޯއިން ނޫސްބަޔާނެއް ނެރެފި
11:11
އަދި ވަރަށް ގިނަ ދުވަހު ވައިރަސްއާއެކު އުޅެން ޖެހިދާނެ
11:10
ޓެސްޓެއްގެ ނަތީޖާ އެޗްޕީއޭއިން ހާމަނުކުރާތާ 24 ގަޑިއިރަށްވުރެ ގިނަ އިރުވެއްޖެ
11:10
ރާއްޖެއަށް 28.9 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން އައިއެމްއެފްގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށްފި