ބުދަ 25 ނޮވެންބަރު 2020
12 ނޮރަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 09
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:17
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:08
ވަގުތުން

ކޮވިޑް-19: އެންމެ ފަހުގެ

969,723

ޚުލާސާ

  • ވިޔަފާރި ޕާމިޓްތަކުގެ ދަފްތަރެއް ވަރަށް އަވަހަށް އެކުލަވާލާނަން: ރެޖިސްޓްރާ
  • ފުލުހުންގެ ފޮރެންސިކް ލެބަށް ބޭނުންވާ އިތުރު 15 ޓެކްނީޝަން ތަމްރީނުކުރަނީ
  • އެޗްޕީއޭގެ ޚާއްސަ ހުއްދައެއް ނެތި މާލެއިން ބޭރަށް ނުދެވޭނެ: ފުލުހުން

28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 12:15

15:15

ލައިޝާ އަހްމަދު

ވިޔަފާރި ޕާމިޓްތަކުގެ ދަފްތަރެއް ވަރަށް އަވަހަށް އެކުލަވާލާނަން: ރެޖިސްޓްރާ

ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލާފައި ޝާއިއު ކުރާނަން ވަރަށް އަވަހަށް، އޭރުން ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭނެ އާންމުކޮށް ގޮސް ވިޔަފާރި ކުރެވޭ ފިހާރަތަކާއި، ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭ ފިހާރަތައް

އާދިއްތަ ދުވަހު ނޫނީ ހޯމަ ދުވަހު އެ މައުލޫމާތު ޝާއިއު ކުރާނެ،

-ރެޖިސްޓްރާ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް. މަރިޔަމް ވިސާމް-

26 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 15:15

15:04

ލައިޝާ އަހްމަދު

ފުލުހުންގެ ފޮރެންސިކް ލެބަށް ބޭނުންވާ އިތުރު 15 ޓެކްނީޝަން ތަމްރީނުކުރަނީ

ފުލުހުން ބަލަހައްޓަމުންދާ ތަންތަނުގައި (18 ތަނެއް) ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ތިބި މީހުންނާ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ތިބި މީހުންވެސް އެބަތިބި، އެއިން ކޮންމެ ތަނެއްގައިވެސް ގާތްގަނޑަކަށް 10 އިންސައްތަ ޓެސްޓް ކުރެވޭ ގޮތަށް އެޗްޕީއޭއާ މި މަޝްވަރާ ކުރަމުންދަނީ،

ފުލުހުންގެ ފޮރެންސިކް ލެބްގައި އިތުރު 15 ޓެކްނީޝަންއަށް ސީދާ ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރުމުގެ ތަމްރީނު ދަނީ ދެމުން، އެކަންކަން ހަމަޖެހުމުން ދުވާލަކަށް 190 ޓެސްޓް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ

-އޭސީޕީ ނަވީން-

26 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 15:09

14:58

ލައިޝާ އަހްމަދު

އެޗްޕީއޭގެ ޚާއްސަ ހުއްދައެއް ނެތި މާލެއިން ބޭރަށް ނުދެވޭނެ: ފުލުހުން

އެއްވެސް ހުއްދައެއް ދޫކުރަނީ އެޗްޕީއޭއިން ރިލީސް ލެޓަރ ލިބުނީމާ، ޚާއްސަކޮށް މާލެއިން ބޭރަށް ނުދެވޭނެ އެޗްޕީއޭގެ ޚާއްސަ ހުއްދައެއް ނެތިއެއް،

އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ނަވީން-

26 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 14:58

14:50

ލައިޝާ އަހްމަދު

އެލްޖީއޭ ސިސްޓަމުން ހުއްދަ ލިބުމާއެކު އެ ހުއްދައާބެހޭ މައުލޫމާތު ނޯތް ހާބަރަށް ލިބޭނެ

ނޯތް ހާބަރ ޕޯޓްގައި ޤާއިމުވެ ތިއްބަވަނީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ، އެލްޖީއޭ، ޕޯޓް އަދި ފުލުހުންގެ އޮފިޝަލުން، ކޮންމެ ބޯޓެއްވެސް އަތޮޅު ތެރެއިން ފުރައިގެން އަންނައިރު އެލްޖީއޭ ސިސްޓަމުން ނޯތް ހާބަރާ ހިއްސާކުރަން ޖެހޭ، އަދި އުޅަނދު އަންނަ ބޭނުމާ، މުދާ ބޯޓަށް އަރުވައިގެން އަނބުރާ ދާނަމަ އެ ދަތުރެއްގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރަން އެބަޖެހޭ،

އެލްޖީއޭ ސިސްޓަމުން ހުއްދަ ލިބުމާއެކު އެ ހުއްދައާބެހޭ މައުލޫމާތު ނޯތް ހާބަރަށް ލިބޭނެ،

ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ރަށްރަށުންވެސް ކައިރީގައި އޮންނަ ރަށެއްގެ ކައުންސިލުން އެ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރެވޭނެ،

ފުރާ ކޮންމެ އުޅަނދަކުން ޔަޤީން ކުރަން ޖެހޭ އެލްޖީއޭ ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ކައުންސިލުން އެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިވާކަން، އަދި އުޅަނދު އަނބުރާ ފުރާއިރު ގެންދާ މުދަލުގެ ތަފްސީލުވެސް ހާމަކުރަންޖެހޭ،

އަތޮޅު ތެރެއިން އަންނަ އުޅަނދުގައި ތިބޭ އެއްވެސް ކްރޫއަކަށް މާލެއަށް ނުފޭބޭނެ، ހަމައެކަނި ދެވޭނީ އޭޓީއެމްއަށް ، އެއީވެސް ފުލުހުންނާއި ގުޅިގެން އެ ހުއްދަވެސް ދެވޭނީ

-މަރިޔަމް ވިސާމް، ރެޖިސްޓްރާ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް-

26 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 14:50

14:42

ލައިޝާ އަހްމަދު

ޮލޮކްޑައުންއާ ޚިލާފުވެގެން މިހާތަނަށް 49 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވޭ

އޭގެ ތެރެއިން 47 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މާލެއިން، އަދި 2 މީހަކު ހުޅުމާލެއިން

ހޮނިހިރު ދުވަހު މާލެއިން އެކަނިވެސް 17 މީހުން، އަދި ހުޅުމާލެއިން އެކަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވޭ.

މިހާތަނަށް މާލެއިން ޖުމުލަ 543 މީހުން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވޭ، 53 މީހުން ހުޅުމާލެއިން އަދި 32 މީހުން ވިލިމާލެއިން

ހޮނިހިރު ދުވަހު އެކަނިވެސް މާލެއިން 139 މީހުން ޖޫރިމަނާކޮށް، ހުޅުމާލެއިން 23 މީހުން އަދި ވިލިމާލެއިން 5 މީހުން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވޭ.

އޭގެ އިތުރުން، 17 ވެހިކަލް ޕާމިޓެއް ކެންސަލްކޮށްފައިވޭ އެއީ ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ޤާނޫނީ އިމުން ބޭރުވެފައިވާތީ

- އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮޕް ޕޮލިސް ނަވީން-

26 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 14:42

12:13

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ސައުދީގައި ކާފިއުގެ އަމުރު ލުއިކޮށްފި

26 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 12:13

10:59

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ވަޒީފާގެ ހާލަތައް ބަދަލު އައިސްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ޖޮބް ސެންޓަރަށް ގުޅުމަށް އެދެފި

26 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 10:59

10:53

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ފްރާންސްގައި ލޮކްޑައުންގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދިނުމުގެ ޕްލޭން އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަނީ

26 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 10:53

10:52

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

މަސްދުވަސް ފަހުން އިޓަލީގައި އެންމެ މަދުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އަދި މަރުވެގެން ރިޕޯޓްކުރީ ހޮނިހިރު ދުވަހު

26 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 10:52

10:52

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ބިދޭސީންގެ އަދަދު 100 އަށް ވުރެ މައްޗަށް

26 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 10:52

10:26

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޓާސްކް ފޯހުގެ މެމްބަރުންނާއި މަޝްވަރާކުރައްވަނީ

26 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 10:26

09:39

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ކޮންޓެކްޓުންގެ އަދަދު 1000ށް ވުރެ މައްޗަށް!

26 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 09:39

07:58

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

ބޯހިޔާވަހިކަން ބޭނުންވާ 136 ފަރާތަކަށް ވަގުތީ ހިޔާ ހަމަޖައްސައިދީފި

26 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 07:58

07:57

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

އަމާޒު ބޯޓުގެ ކެޕްޓަން ޕޮޒިޓިވްވުމުން، ގިނަ ކޭސްތަކެއް ފެނިދާނެ ކަމުގެ ބިރު

26 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 07:57

07:56

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

ކޮވިޑް-19 އިން ފަސޭހަވެވަޑައިގެން، ބޯރިސް ހޯމަ ދުވަހު އޮފީހަށް!

26 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 07:56

07:55

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

އިނގިރޭސިވިލާތުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 20،000 ވުރެ މައްޗަށް!

26 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 07:55

07:54

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

މޭ މަހުގެ ތިނަކުން ފެށިގެން ދަމަނަވެށިން ވެކްސިން ޖެހޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފި

26 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 07:54

07:53

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

701 ބިދޭސީއަކު ފުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

26 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 07:53

07:53

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

އައްޑޫ ސިޓީގައި ހަވީރު ފިންޏަށް ނިކުމެ އުޅޭ މީހުން ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ

26 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 07:53

07:52

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

ލޮކްޑައުންކުރި ނަމަވެސް މިނިސްޓްރީގެ ހޮޓްލައިން ނަމްބަރުތަކަށް ގުޅާ، މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭނެ: ޖެންޑަރ

26 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 07:52

04:56

އުމްނާ އިސްމާއިލް

ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 36 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 36 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ބަންގްލަދޭޝް އަށް ނިސްބަތްވާ 29 މީހުންނާއި އިންޑިއާ އަށް ނިސްބަތްވާ މީހަކު ހިމެނެއެވެ. ޕޮޒިޓިވް ވި މީހުންގެ ތެރޭގައި 6 ދިވެހިންވެސް ހިމެނެއެވެ. މިއާއި އެކު ރާއްޖެއިން ފެނުނު ކޭސްތަކުގެ އަދަދު މިވަނީ 177 އަށް އަރާފައެވެ.

26 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 04:56

04:54

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

އިތުރު 36 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓްވްވެއްޖެ

26 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 04:55

22:59

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ކޮވިޑް-19 ގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ދެ ލައްކައަށްވުރެ މައްޗަށް އަރައިފި

ކޮވިޑް-19 ގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ދެ ލައްކައަށްވުރެ މައްޗަށް އަރައިފި އެވެ.

ތަފަސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 2,891,073 އަށް އަރާފައިވާއިރު، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 201,501 އަށް އަރާފަ އެވެ.

25 އޭޕްރިލް 2020 | ހޮނިހިރު 22:59

22:33

އަމަން ހަލީމް

އިތުރު ހަތަރު މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ، ޖުމްލަ އަދަދު 141 ށް!

25 އޭޕްރިލް 2020 | ހޮނިހިރު 23:01

22:31

އަމަން ހަލީމް

ށ. އަތޮޅުގެ 5 ރަށެއް މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފި

25 އޭޕްރިލް 2020 | ހޮނިހިރު 22:31

22:28

އަމަން ހަލީމް

5000 އަށް ވުރެ ގިނަ އޮކްސިޖެން ސިލިންޑަރ ސިންގަޕޫރުން ގެންނަނީ

25 އޭޕްރިލް 2020 | ހޮނިހިރު 22:28

17:56

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

މިވަގުތު މޮނިޓަރިން ގައި ހުރި ތަންތަން

25 އޭޕްރިލް 2020 | ހޮނިހިރު 17:56

15:34

ލައިޝާ އަހްމަދު

ކޮވިޑް-19 އަށް ދިވެހިބޭސް ކުރަން ރިކޮމެންޑްއެއް ނުކުރަން: ޑޮކްޓަރ

ހޮނިހިރު ދުވަހު އެންއީއޯސީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޑރ އަލީ ލަތީފް ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ދިނުމަށްޓަކައި ދިވެހިބޭސް ބޭނުން ކުރުމަށް މިވަގުތު ރިކޮމެންޑް ނުކުރައްވާ ކަމަށާއި، ފަރުވާ ދެވޭނެ ގޮތްތައް ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް ޑޮކްޓަރުންވެސް ކުރަމުންދާ ކަމަށް.

ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަމީން ވިދާޅުވީ، ދިވެހި ބޭސްވެރިންވެސް ފަރުވާއެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެކަން، އަދި ފަރުވާއެއް ހޯދިއްޖެނަމަ އެކަން ބަލައިގަންނާނެ ކަމަށް، އޭގެ އިތުރުން، މިހާރުވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދިވެހިބޭސްވެރިކަމުގެ ތެރެއިން ފަރުވާއެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އެކަމަށްޓަކައި އުފާކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވި، ނަމަވެސް މިވަގުތަށް އަދި ވަކި ފަރުވާއެއް ހޯދިފައި ނެތްކަން ފާހަގަކުރެއްވި،

25 އޭޕްރިލް 2020 | ހޮނިހިރު 15:39

15:00

ލައިޝާ އަހްމަދު

ތަންތަނުގައި ތާށިވެފައި ތިބި މީހުންނަށް އެ ރަށެއްގެ މީހުންވެސް އަޅާލުން ދޭންޖެހޭ

އެކި ސަބަބުތަކާހުރެ ތަންތަނުގައި ތާށިވެފައި ތިބި މީހުންނަށް އެ ރަށެއްގެ މީހުންވެސް އަޅާލުން ދޭންޖެހޭ، ރަށްރަށުގައި ޓާސްކްފޯސް ޓީމުތަކުންވެސް އެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން،

ޑީޖީ މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު

25 އޭޕްރިލް 2020 | ހޮނިހިރު 15:00

14:58

ލައިޝާ އަހްމަދު

ރިސްކް ބޮޑު އަދި ގިނަ މީހުން އުޅޭ ތަންތަނުގައި އުޅޭ މީހުން ޓެސްޓް ކުރާނެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުން ގިނަވާ 2 ގޮތެއް އޮވޭ، އެއީ ޓެސްޓް ކުރާ މީހުން ގިނަވުމާއެކު ޕޮޒިޓިވް ވުމުގެ ޗާންސް ބޮޑު، އަދި ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑެއް އޮންނަ ނަމަވެސް ޗާންސް ބޮޑު،

މިހާރު ނިންމާފައިވަނީ ކޮމިއުނިޓީ ސަވައިލެންސްއަށް ދާން، އަދި އެކި ސަރަޙައްދުތަކުން މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަންތަން ޗެކް ކުރުން، އެގޮތުން ރިސްކް ބޮޑު އަދި ގިނަ މީހުން އުޅޭ ތަންތަނުގައި އުޅޭ މީހުން ޓެސްޓް ކުރާނެ،

ބަލީގެ އަލާމަތް ހުންނަ މީހުން އަމިއްލައަށް ނަގަންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި، މާސްކް އެޅުންވެސް ވަރަށް މުހިއްމު،

ޑރ އަލީ ލަތީފް

25 އޭޕްރިލް 2020 | ހޮނިހިރު 14:58

14:49

ލައިޝާ އަހްމަދު

އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ރެންޑަމްކޮށް ޗެކް ކުރާނެ އަދި ޓެސްޓް ކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރ

ޓެސްޓު ކުރުމުގެ ކަންކަން އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްވެސް ދަނީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން، އޭގެ އިތުރުން ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކާ ގުޅުންހުރި މީހުން ފިޔަވައި އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ރެންޑަމްކޮށް ޗެކް ކުރާނެ އަދި ޓެސްޓް ކުރެވޭނެ، އެގޮތުން ބެލި ބެލުމުންވެސް ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތައް ފެނިފައިވޭ، އަތޮޅު ތެރޭގައިވެސް މި މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނެ، ކޮމިއުނިޓީ ސަވައިލެންސް ކުރިއަށް ގެންދާނެ

އޭގެ އިތުރުން، ވިއްސާރަ މޫސުމާ ދިމާކޮށް ޑެންގީ އިތުރުވޭ އާންމުކޮށް، ވީމާ އިތުރަށް ސަމާލުވާން ޖެހޭ، ޑެންގީ މޫސުމާ ބައްދަލުކުރާއިރު، ސިއްޙީ އިތުރު ނުރައްކަލަކާ ކުރިމަތިވެދާނެ، ވީމާ އެކަމަށް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ

ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީން

25 އޭޕްރިލް 2020 | ހޮނިހިރު 14:49

14:45

ލައިޝާ އަހްމަދު

ރައްޔިތުން ގޭގައި ކަރަންޓީން ކުރަން ޖެހިދާނެ: މިނިސްޓަރ

ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑެއް ފެނުނު ފަހުން ބަލި ފެތުރެމުންދަނީ ލަފާކުރެވިފައިވާ ސްޕީޑާ އެއްވަރަށް، މާލެއިން ކޭސްއެއް ފެނުނުއިރު އަތޮޅު ތެރެއަށްވެސް އޭގެ ކުރިން މީހަކު ދަތުރު ކޮށްފައިވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވިގެން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނީ، މިހާރު ފަންނީ ބޭފުޅުންނާއި ޑޮކްޓަަރުން ގުޅިގެން ފަރުވާގެ ކަންކަމަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ދަނީ ދެނެގަންނަމުން، އެހެންކަމުން ބެލިބެލުމުން ކަރަންޓީނަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް ބެލެވޭ، އެގޮތުން ރައްޔިތުން ގޭގައި ކަރަންޓީން ކުރަން ޖެހިދާނެކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި،

މިހާރު މަޝްވަރާ ކުރަމުންދަނީ ޕޮޒިޓިވް މީހުން ވަކި ތަނެއްގައި/ވަކި ރަށެއްގައި ބައިތިއްބަން، އަދި ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްގެ ތެރެއިން އަލާމަތްތައް ހުންނަ މީހުން ގާތުން ބަލަން ޖެހޭ، އިސްކަންދޭ ތަރުތީބަށް ބަލާއިރު، މިހާރު ޤަބޫލު ކުރެވޭ ގޮތުގައި އެންމެ އިސްކަމެއް ދޭން ޖެހޭނީ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓް ތެރެއިން އަލާމަތް ހުންނަ މީހުންނަށް.

ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީން

25 އޭޕްރިލް 2020 | ހޮނިހިރު 14:45

12:37

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅޭ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން މިއަދު 14:30 ގައި

25 އޭޕްރިލް 2020 | ހޮނިހިރު 12:37

11:24

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސް ނިއުޔޯކަށް އައީ ޔޫރަޕުން، ޗައިނާ އަކުން ނޫން: ގަވަރުނަރު

25 އޭޕްރިލް 2020 | ހޮނިހިރު 11:24

11:22

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިޓަލީގެ 150 ޑޮކްޓަރުން މަރުވެފައިވޭ

25 އޭޕްރިލް 2020 | ހޮނިހިރު 11:23

11:22

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ބޭނުންވާ ވަރަށް އޮކްސިޖަން ހުންނާނީ ގެނެސްފައި: ސަރުކާރު

25 އޭޕްރިލް 2020 | ހޮނިހިރު 11:22

11:21

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

މުދާ އުފުލުމަށް އަޅާ ކާގޯ ދަތުރުތަކުގައި ކަރަންޓީން އިން ދޫކުރާ މީހުން ގެންދަނީ!

25 އޭޕްރިލް 2020 | ހޮނިހިރު 11:21

11:20

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އައިޖީއެމްއެޗްގައި މާބަނޑު މީހުންނަށް ހާއްސަ އުސޫލު ތަކެއް

25 އޭޕްރިލް 2020 | ހޮނިހިރު 11:20

11:19

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ވެމްކޯއިން ޑަސްބިން ކޮތަޅު ވިއްކަނީ!

25 އޭޕްރިލް 2020 | ހޮނިހިރު 11:19

03:19

އުމްނާ އިސްމާއިލް

އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ، ޖުމްލަ އަދަދު 129 އަށް!

25 އޭޕްރިލް 2020 | ހޮނިހިރު 03:19

02:13

އުމްނާ އިސްމާއިލް

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 2.8 މިލިއަނަށް ވުރެ މައްޗަށް!

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 2.8 މިލިއަނަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައިފިއެވެ.

25 އޭޕްރިލް 2020 | ހޮނިހިރު 02:13

22:10

އަމަން ހަލީމް

ވައިރަސްއާއެކީ އުޅެން ދަސްކުރަން ޖެހޭ: ޑރ. އަފްޒަލް

ލޮކްޑައުންގެ ހާލަތު އުވާލި ނަމަވެސް، ވައިރަސްއާއެކީ އުޅެން އަޅުގަނޑުމެން ދަސްކުރުންޖެހޭ ކަމަށް ޑރ. އަފްޒަލް ވިދާޅުވެއްޖެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވާ ފަރާތްތައް އިތުރު ވެދާނެ ކަމަށާއި، އާންމު ހާލަތަށް އަނބުރާ ރުޖޫއަ ވާން ދުވަސްތަކެއް ނަގާނެ.

24 އޭޕްރިލް 2020 | ހުކުރު 22:10

21:58

އަމަން ހަލީމް

އެއްވެސް ހުއްޓުމެއްނެތި އައިޖީއެމްއެޗް އިން އެމަރޖެންސީ ހިދުމަތްތައް ލިބޭނެ: ޑރ. މޫސާ މުރާދު

އައިޖީއެމްއެޗް ވަނީ ކޮވިޑް19 ގެ ބޮޑު މެޑިކަލް ބައެއް އަދާކުރަމުން އެބަގެންދޭ. ސީރިއަސްވާ ބަލިމީހުން ބަލަހައްޓަނީ އައިޖީއެމްއެޗްގެ ސްޓާފުން. އެޗްއައިއެޗްގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީތަކުގައި ގިނައިން ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަނީ އައިޖީއެމްއެޗްގެ ސްޓާފުން. ބައެއް ރޫޓީން މަސައްކަތްތައް ހުއްޓާލި ނަމަވެސް، އެމެރޖެންސީގައި ދޭންޖެހޭ ހުރިހާ ހިދުމަތަކަށް ބުރޫނާރާ ހިދުމަތް ލިބޭނެ.

24 އޭޕްރިލް 2020 | ހުކުރު 21:58

21:55

އަމަން ހަލީމް

ގޭތެރެ ސާފުކުރަން ޑރ. އަފްޒަލް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

މި ދުވަސްވަރަކީ ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭ ދުވަސްކޮޅަކަށް ވުމާއި ގުޅިގެން، ގޭބިސީތައް ރަނގަޅަށް ސާފުކުރުމަށް ޑރ. އަފްޒަލް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި. ގޭތެރެ ސާފުކުރުމުގައި މަދިރި އާލާވާނެ ފަދަ ނައްތާލުމަށް ހާއްސަ އިސްކަމެއް ދިނުމަށް ޑރ. އަފްޒަލް އެދިލެއްވި. އަދި މިއީ ޑެންގީ އަދި އެހެނިހެން ބައެއް ބަލިތައް ފެތުރޭ ދުވަސްވަރަކަށް ވުމުން މިކަމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް އެދިލެއްވި.

24 އޭޕްރިލް 2020 | ހުކުރު 21:55

21:52

އަމަން ހަލީމް

އިތުރު 12 މީހަކު ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އިތުރު 12 މީހަކު ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ. މިއާއެކުު ކޮވިޑް19 ރާއްޖެއިން ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 128 އަށް އަރާފައި. މިއަދު ފެނުނު ކޭސްތަކުގެ ތެރޭގައި އައު ކްލަސްޓަރތަކެއް (ކުރީގެ އެއްވެސް ކްލަސްޓަރއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ) ކޭސްތަކެއް ފެނިފައިވޭ.

24 އޭޕްރިލް 2020 | ހުކުރު 21:52

15:51

ލައިޝާ އަހްމަދު

އަލުން ފަތުރުވެރިކަމަށް ހުޅުވާލެވޭނެކަމަށް ބެލެވެނީ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި: ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ

24 އޭޕްރިލް 2020 | ހުކުރު 15:51

15:50

ލައިޝާ އަހްމަދު

ޚަރަދު ކުޑަ ކުރުމަށް އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ގަތުން ހުއްޓާލަނީ

24 އޭޕްރިލް 2020 | ހުކުރު 15:50

14:52

ލައިޝާ އަހްމަދު

ފަތުރުވެރިކަމުގެ އަންދާޒާގައި މިވަގުތަށް އެންމެ ކައިރިކުރަނީ ސިނާރިއޯ 3

ސިނާރިއޯ 3 ގައި އަހަރުގެ ބާކީ އޮތް މުއްދަތުގައި ރާއްޖެ އަންނާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވެނީ 462،868 ފަތުރުވެރިން، އެއީ 50 އިންސައްތަ. އެއީ ބެޑް ނައިޓްސްގެ އިންސައްތައަށް ބަލާނަމަ 39 އިންސައްތަ ފަތުރުވެރިން

އަލުން ފަތުރުވެރިކަމަށް ހުޅުވާލެވޭނެކަމަށް ބެލެވެނީ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި

24 އޭޕްރިލް 2020 | ހުކުރު 14:52

14:49

ލައިޝާ އަހްމަދު

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އަންދާޒާ 5 ސިނާރިއޯއަކަށް ވަނީ ބަހާލާފައި

ހުކުރު ދުވަހު އެންއީއޯސީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވީ، 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އަންދާޒާ 5 ސިނާރިއޯއަކަށް ބަހާލައިގެން ސަރުކާރުން ލަފާކޮށްފައިވާއިރު،

ސިނާރިއޯ 1 އިން 5 އަށް ބަހާލެވިފައިވާއިރުު، ސިނާރިއޯ 5 ގައި ރާއްޖެއަށް އަހަރުގެ ބާކީ އޮތް މުއްދަތުގައި އެއްވެސް ފަތުރުވެރިއަކު ނާންނާނެކަމަށް ބެލެވޭ

ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ މިންވަރު:

ސިނާރިއޯ 1 ގައި: 44 އިންސައްތަ ފަތުރުވެރިން

ސިނާރިއޯ 2 ގައި: 48 އިންސައްތަ ފަތުރުވެރިން

ސިނާރިއޯ 3 ގައި: 50 އިންސައްތަ ފަތުރުވެރިން

ސިނާރިއޯ 4 ގައި: 63 އިންސައްތަ ފަތުރުވެރިން

ސިނާރިއޯ 5 ގައި: 78 އިންސައްތަ ފަތުރުވެރިން

އަލުން ހުޅުވާލެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ މުއްދަތު:

ސިނާރިއޯ 1 ގައި: މޭ މަހު

ސިނާރިއޯ 2 ގައި: ޖޫން މަހު

ސިނާރިއޯ 3 ގައި: ޖުލައި މަހު

ސިނާރިއޯ 4 ގައި: އޮކްޓޯބަރ މަހު

ސިނާރިއޯ 5 ގައި: ޖަނަވަރީ 2021 ގައި

24 އޭޕްރިލް 2020 | ހުކުރު 15:38

13:40

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

އިތުރު 6 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އިން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

24 އޭޕްރިލް 2020 | ހުކުރު 13:40

މުހައްމަދު ފަޒީން

IamFazeen

އައިޝަތު ޝާނީ

Shaaknee

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

DeNaseer

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

AzuAzlifa

ސިމާހާ ނަސީމް

sim_kamana

އަމްނާ އިމާދު

amnabinthimad

އަލީ ސަމާޚް

AliSamah8

ދާނިޝް ނިޡާމް

Dhaanish_Nizam

އަމަން ހަލީމް

soupized

ލައިޝާ އަހްމަދު

LailaAhmeds

އަތޫފް އާތިފް

AthifAthoof

އުމްނާ އިސްމާއިލް

UmnaIsmail

ޒިހްނަތު ހަސަން

ziyo_mv

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

makhuthoom

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

@schewra

ހުސައިން ފަރިޔާޒް

FariyaaxYaax

އިސްމާޢީލް ޝާހް

ismaelschurh

15:15
ވިޔަފާރި ޕާމިޓްތަކުގެ ދަފްތަރެއް ވަރަށް އަވަހަށް އެކުލަވާލާނަން: ރެޖިސްޓްރާ
15:04
ފުލުހުންގެ ފޮރެންސިކް ލެބަށް ބޭނުންވާ އިތުރު 15 ޓެކްނީޝަން ތަމްރީނުކުރަނީ
14:58
އެޗްޕީއޭގެ ޚާއްސަ ހުއްދައެއް ނެތި މާލެއިން ބޭރަށް ނުދެވޭނެ: ފުލުހުން
14:50
އެލްޖީއޭ ސިސްޓަމުން ހުއްދަ ލިބުމާއެކު އެ ހުއްދައާބެހޭ މައުލޫމާތު ނޯތް ހާބަރަށް ލިބޭނެ
14:42
ޮލޮކްޑައުންއާ ޚިލާފުވެގެން މިހާތަނަށް 49 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވޭ
12:13
ސައުދީގައި ކާފިއުގެ އަމުރު ލުއިކޮށްފި
10:59
ވަޒީފާގެ ހާލަތައް ބަދަލު އައިސްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ޖޮބް ސެންޓަރަށް ގުޅުމަށް އެދެފި
10:53
ފްރާންސްގައި ލޮކްޑައުންގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދިނުމުގެ ޕްލޭން އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަނީ
10:52
މަސްދުވަސް ފަހުން އިޓަލީގައި އެންމެ މަދުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އަދި މަރުވެގެން ރިޕޯޓްކުރީ ހޮނިހިރު ދުވަހު
10:52
ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ބިދޭސީންގެ އަދަދު 100 އަށް ވުރެ މައްޗަށް
10:26
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޓާސްކް ފޯހުގެ މެމްބަރުންނާއި މަޝްވަރާކުރައްވަނީ
09:39
ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ކޮންޓެކްޓުންގެ އަދަދު 1000ށް ވުރެ މައްޗަށް!
07:58
ބޯހިޔާވަހިކަން ބޭނުންވާ 136 ފަރާތަކަށް ވަގުތީ ހިޔާ ހަމަޖައްސައިދީފި
07:57
އަމާޒު ބޯޓުގެ ކެޕްޓަން ޕޮޒިޓިވްވުމުން، ގިނަ ކޭސްތަކެއް ފެނިދާނެ ކަމުގެ ބިރު
07:56
ކޮވިޑް-19 އިން ފަސޭހަވެވަޑައިގެން، ބޯރިސް ހޯމަ ދުވަހު އޮފީހަށް!
07:55
އިނގިރޭސިވިލާތުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 20،000 ވުރެ މައްޗަށް!
07:54
މޭ މަހުގެ ތިނަކުން ފެށިގެން ދަމަނަވެށިން ވެކްސިން ޖެހޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފި
07:53
701 ބިދޭސީއަކު ފުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފި
07:53
އައްޑޫ ސިޓީގައި ހަވީރު ފިންޏަށް ނިކުމެ އުޅޭ މީހުން ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ
07:52
ލޮކްޑައުންކުރި ނަމަވެސް މިނިސްޓްރީގެ ހޮޓްލައިން ނަމްބަރުތަކަށް ގުޅާ، މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭނެ: ޖެންޑަރ
04:56
ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 36 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
04:54
އިތުރު 36 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓްވްވެއްޖެ
22:59
ކޮވިޑް-19 ގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ދެ ލައްކައަށްވުރެ މައްޗަށް އަރައިފި
22:33
އިތުރު ހަތަރު މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ، ޖުމްލަ އަދަދު 141 ށް!
22:31
ށ. އަތޮޅުގެ 5 ރަށެއް މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފި
22:28
5000 އަށް ވުރެ ގިނަ އޮކްސިޖެން ސިލިންޑަރ ސިންގަޕޫރުން ގެންނަނީ
17:56
މިވަގުތު މޮނިޓަރިން ގައި ހުރި ތަންތަން
15:34
ކޮވިޑް-19 އަށް ދިވެހިބޭސް ކުރަން ރިކޮމެންޑްއެއް ނުކުރަން: ޑޮކްޓަރ
15:00
ތަންތަނުގައި ތާށިވެފައި ތިބި މީހުންނަށް އެ ރަށެއްގެ މީހުންވެސް އަޅާލުން ދޭންޖެހޭ
14:58
ރިސްކް ބޮޑު އަދި ގިނަ މީހުން އުޅޭ ތަންތަނުގައި އުޅޭ މީހުން ޓެސްޓް ކުރާނެ
14:49
އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ރެންޑަމްކޮށް ޗެކް ކުރާނެ އަދި ޓެސްޓް ކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރ
14:45
ރައްޔިތުން ގޭގައި ކަރަންޓީން ކުރަން ޖެހިދާނެ: މިނިސްޓަރ
12:37
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅޭ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން މިއަދު 14:30 ގައި
11:24
ކޮރޯނާވައިރަސް ނިއުޔޯކަށް އައީ ޔޫރަޕުން، ޗައިނާ އަކުން ނޫން: ގަވަރުނަރު
11:22
ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިޓަލީގެ 150 ޑޮކްޓަރުން މަރުވެފައިވޭ
11:22
ބޭނުންވާ ވަރަށް އޮކްސިޖަން ހުންނާނީ ގެނެސްފައި: ސަރުކާރު
11:21
މުދާ އުފުލުމަށް އަޅާ ކާގޯ ދަތުރުތަކުގައި ކަރަންޓީން އިން ދޫކުރާ މީހުން ގެންދަނީ!
11:20
އައިޖީއެމްއެޗްގައި މާބަނޑު މީހުންނަށް ހާއްސަ އުސޫލު ތަކެއް
11:19
ވެމްކޯއިން ޑަސްބިން ކޮތަޅު ވިއްކަނީ!
03:19
އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ، ޖުމްލަ އަދަދު 129 އަށް!
02:13
ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 2.8 މިލިއަނަށް ވުރެ މައްޗަށް!
22:10
ވައިރަސްއާއެކީ އުޅެން ދަސްކުރަން ޖެހޭ: ޑރ. އަފްޒަލް
21:58
އެއްވެސް ހުއްޓުމެއްނެތި އައިޖީއެމްއެޗް އިން އެމަރޖެންސީ ހިދުމަތްތައް ލިބޭނެ: ޑރ. މޫސާ މުރާދު
21:55
ގޭތެރެ ސާފުކުރަން ޑރ. އަފްޒަލް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި
21:52
އިތުރު 12 މީހަކު ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
15:51
އަލުން ފަތުރުވެރިކަމަށް ހުޅުވާލެވޭނެކަމަށް ބެލެވެނީ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި: ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ
15:50
ޚަރަދު ކުޑަ ކުރުމަށް އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ގަތުން ހުއްޓާލަނީ
14:52
ފަތުރުވެރިކަމުގެ އަންދާޒާގައި މިވަގުތަށް އެންމެ ކައިރިކުރަނީ ސިނާރިއޯ 3
14:49
2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އަންދާޒާ 5 ސިނާރިއޯއަކަށް ވަނީ ބަހާލާފައި
13:40
އިތުރު 6 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އިން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ