ހޯމަ 01 ޖޫން 2020
13 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 09
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:34
ވަގުތުން

ކޮވިޑް-19: އެންމެ ފަހުގެ

953,591

ޚުލާސާ

 • ހާލުބޮޑު 33 މީހަކު ބޭރަށް ގެންދިޔުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން: އާސަންދަ
 • ރީޖަނަލް މެޑިކަލް ފެސިލިޓީތަކުގެ ސިވިލް މަސައްކަތްތައް ނިންމާލައިފި
 • އުރީދޫގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރު ޑޭޓާ!

28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 12:15

08:26

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ހާލުބޮޑު 33 މީހަކު ބޭރަށް ގެންދިޔުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން: އާސަންދަ

ރާއްޖެއިން އެއްވެސް ގޮތަކަށް ފަރުވާދެވެން ނެތް ބަލިތަކުގެ، 33 މީހަކު ސިއްހީ ފަރުވާއަށް ބޭރަށް ގެންދިޔުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް އާސަންދަ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ މަރިޔަމް ޝަފީގް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ ނޭޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެންއީއޯސީ) ގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އާސަންދަ ކުންފުނީގެ އެމްޑީ ވިދާޅުވި، މާލެ ލޮކްޑައުން ކުރުމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކޮންމެހެން ބޭސް ފަރުވާއަށް ދާންޖެހޭ މީހުން އާސަންދައިގެ އެހީގައި ގެންދިޔުމުގެ މަސައްކަތް ފޮރިން މިނިސްޓްރީއާ، އިންޑިއާ އަދި ލަންކާ ސަރުކާރާއި މަޝްވަރާ ކުރެވެމުންދާ ކަމަށެވެ.

1 ޖޫން 2020 | ހޯމަ 08:26

08:25

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ރީޖަނަލް މެޑިކަލް ފެސިލިޓީތަކުގެ ސިވިލް މަސައްކަތްތައް ނިންމާލައިފި

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އަތޮޅުތެރޭގެ ސިއްހީ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ގާއިމްކުރަން ފެށި ރީޖަނަލް މެޑިކަލް ފެސިލިޓީތަކުގެ ސިވިލް މަސައްކަތްތައް ނިމިފައިވާކަމަށް ކޮވިޑް-19 ޓާސްކްފޯހުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކު ޢަޒީޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ ނެޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެންއީއޯސީ) ގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19ގައި ބަލިވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ފެސިލިޓީތައް ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ބ. އޭދަފުށި، ށ. ފުނަފޫ، ހއ. އިހަވަންދޫ، ގއ. ވިލިނގިލި، ލ. ގަން، އައްޑޫ ސިޓީ، އަދި ފުވައްމުފުލަކު ގާއިމްކުރެވޭ ފެސިލިޓީތަކުގެ ސިވިލް މަސައްކަތްތައް އެއްކޮށް ނިމިފައިވާ ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ.

1 ޖޫން 2020 | ހޯމަ 08:25

07:43

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

އުރީދޫގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރު ޑޭޓާ!

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ކޯވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ބައެއް ޚާއްޞަ އޮފަރތަކުގެ މުއްދަތު ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

އުރީދޫ ބުނީ ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ކޯވިޑް 19 ޕެންޑެމިކް އާއި ގުޅިގެން ދިރިއުޅުމަށް ވަނީ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކުންފުނިތަކުގެ މަސައްކަތާއި، ދަރިވަރުންގެ ފިލާވަޅުތަކާއި އެކަކު އަނެކާ ދެމެދު ކުރެވޭ މުއާމަލާތްތައްވެސް މުޅިންހެންވަނީ އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށް ކުރަންޖެހިފައިކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

އެހެންކަމުން މުޅި ދުނިޔެއަށް އައިސްފައިވާ މި ބޮޑު ބަދަލާ ގުޅިގެން، އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ލުޔެއް ހޯދާދިނުމުގެ ގޮތުން، އިތުރު ޑޭޓާ އާއި ޚާއްޞަ ޕޭމަންޓް ޕްލޭންތަކެއް މާރިޗު މަހު ތައާރަފްކޮށްފައިވާކަން އެ ކުންފުނިން ފާހަގަކުރެ އެވެ.

1 ޖޫން 2020 | ހޯމަ 07:43

07:42

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ސްޕެއިންގެ ލޮކްޑައުން ފަހުފަހަރަށް ޖޫން މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވާހަ ހަމައަށް އިތުރުކޮށްފި

ސްޕެއިންގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އަޅާފައިވާ ލޮކްޑައުން ޖޫން މަހުގެ 21 އާ ހަމައަށް, ފަހުފަހަރަށް އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެގައުމުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޕެޑްރޯ ސަންޗޭޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ފަހު ދެ ހަފްތާއަށް އެގައުމު ލޮކްޑައުން ކުރުމަށް އެގައުމުގެ ޤާނޫނުގެ ހަދާ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށް ސަންޗޭޒް ވިދާޅުވި އެވެ. ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ސަންޗޭޒް ވިދާޅުވީ ހަލުވިކަމާއެކު ވައިރަސް ފެތުރެމުން އައި ސްޕެއިންގައި މިހާރު ކޭސް ފެންނަލެއް ބޮޑުތަނުން ދަށްކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިހާރު މިތިބީ މިކަމުން އަރައިގަނެވޭ ހިސާބުގައި ކަމަށް ސަންޗޭޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

1 ޖޫން 2020 | ހޯމަ 07:42

07:41

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ކޮވިޑް-19ށް ޕޮޒިޓިވްވި 28 މީހަކަށް ފަރުވާދީފައިވޭ

ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާދޭ މައި ފެސިލިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް ކަނޑައެޅިފަހުން ވޭތުވެދިޔަ އެއް މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިހާތަނަށް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި 28 މީހަކަށް ފަރުވާދީފައިވާކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފި އެވެ.

ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ކޮވިޑް-19ށް ފަރުވާދޭ މައި ފެސިލިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ އާއި ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވިފައިވަނީ 26 އެޕްރީލް 2020 ގައެވެ. އަދި އެކަން އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ފަރާތުން އާންމުކޮށް އިއުލާން ކޮށްފައިވަނީ 1 މޭ 2020 ގައެވެ.

ހޮސްޕިޓަލުން ބުނިގޮތުގައި ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް ފަރުވާދިނުމައްޓަކައި ބަލިމީހެއް އެންމެ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް 6 މޭ ގައި ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކުރިތާ އެއްމަސް ހަމަވާން ކައިރިވެފައިވާއިރު، މިހާ ތަނަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ ޖުމްލަ 28 ކޮވިޑް ޕޮޒިޓިވް މީހުންނަށް ކާމިޔާބްކަމާއެކު ފަރުވާ ދީފަ އެވެ. މިއީ ސަރުކާރުގެ އެކި ކަރަންޓީން ސެންޓަރުތަކުން އައިޖީއެމްއެޗް މެދުވެރިކޮށް ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލަށް ރިފަރ ކުރެވިފައިވާ މީހުންކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުންޏެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 25 ބޮޑެތި މީހުންނާއި 3 ކުޑަ ކުދިންނެވެ.

1 ޖޫން 2020 | ހޯމަ 07:41

22:55

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ލޮކްޑައުން އަށް ދީފައިވާ ލުއިތައް އަލުން އަނބުރާ ނަގަންޖެހޭ ވަރަށް ކޭސްތަކެއް އަދި ނުފެނޭ

ލޮކްޑައުން އަށް މިހާރު ދީފައިވާ ލުއިތައް އަލުން އަނބުރާ ނަގަންޖެހޭ ވަރުގެ ކޭސްތައް އަދި ނުފެންނަ ކަމަށް ޑރ އަފްޒަލް ވިދާޅުވި އެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ކޭސްތައް އިތުރުވާ ގޮތަކުން ލޮކްޑައުންއަށް ދީފައިވާ ލުއިތައް އަލުން އަނބުރާ ނަގަންޖެހިދާނެ ކަމަށް ޑރ އަފްޒަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

31 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 22:55

22:25

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

މިއަދު ފެނުނު ކޭސްތަކުގެ ތެރޭގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ 72 މީހުން އަދި އިންޑިޔާ 21 މީހުން

މިއަދު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި 101 މީހުންގެ ތެރޭގައި ބަންގްލަދޭޝް އަށް ނިސްބަތްވާ 72 މީހުން އަދި އިންޑިޔާއަށް ނިސްބަތްވާ 21 މީހުން ހިމެނޭ

31 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 22:25

22:20

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

79 ކޭސް ފެނިފައިވަނީ އެއް ކްލަސްޓަރ އަކުން

ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު ފެނުނު 101 ކޭސްގެ ތެރެއިން 79 ކޭސް އެއީ އެއް ކްލަސްޓަރ އަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން ކަމަށް ޑރ އަފްޒަލް ވިދާޅުވި އެވެ. ދެން ހުރި ކޭސްތައް ނިސްބަތްވަނީ ކުދި ކުދި ކްލަސްޓަރ ތަކަށް ކަމަށް ޑރ އަފްޒަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

31 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 22:20

22:17

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ކުޅުދުއްފުށީގައި އޮކްސިޖަން ޕްލާންޓް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ

އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ކުޅުދުއްފުށީ ގައި އޮކްސިޖަން ޕްލާންޓް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު އަންނަނީ ކުރަމުން.

ބޭނުމަކީ އުތުރާއި ދެކުނު އަދި މާލޭގައި އޮކްސިޖަން ރީފިލް ކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދިނުން

-މަބްރޫކް އަޒީޒު-

31 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 22:17

22:12

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 1773 އަށް އަރައިފި

ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު 101 މީހުން ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައި

31 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 22:12

22:11

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު 453 ށް އަރައިފި

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު 453 ށް އަރައިފި

31 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 22:11

01:37

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

އެއްވެސް ކްލަސްޓަރ އަކާއި ގުޅުމެއް ނެތް 87 ކޭސް

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ކްލަސްޓަރ އަކަށް ނިސްބަތް ނުވާ 87 މީހަކު ހިމެނޭ ކަމަށް ނެޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެންއީއޯސީ) އިން ބުނެފި އެެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅޭ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރަން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ އެންއީއޯސީ ގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުގައި އެ ސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާނު އަދި ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަރ ސެކެރެޓަރީ މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވީ، އެކްޓިވި ކޭސްތަކުގެ ތެރެއިން 1170 ކޭހަކީ އެކި ކްލަސްޓަރތަކަށް ނިސްބަތްވާ ކޭސްތައް ކަމަށެވެ.

31 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 01:37

01:37

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

34 ދުވަސް ފަހުން ނަރުދޫ އާންމު ހާލަތަށް

ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތަކެއް ފެނުމުން މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނައި ށ. ނަރުދޫ އާންމު ހާލަތަށް ގެނެސްފި އެވެ.

ނަރުދޫ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެންދިޔައީ އޭޕްރީލް މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު އެ ރަށު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުންނެވެ. އާންމު ހާލަތަށް ނަރުދޫ ގެންގޮސްފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ އެވެ.

ޕޮޒިޓިވްވީ އެ ރަށު އަމާޒު ބޯޓު ކައްޕި އެވެ. އެމީހާ އެ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވީ ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ފެނިގެން ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ދެއްކުމުން ހެދި ޓެސްޓުތަކުންނެވެ.

އެމީހާއާ އެކު އެރަށުން 11 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި އެވެ. އޭގެތެރެއިން ހަ މީހަކު ވަނީ މިހާރު ބަލިން ފަސޭހަވެފައި އެވެ.

31 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 01:37

00:06

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ރައްޔިތުން ބަލާ އިތުރު މަނަވަރެއް އަންނަނީ

ރާއްޖޭގައި ތާށިވެފައި ތިބި އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުން އަނބުރާ ގެންދިޔުމަށް، އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ޖޫން މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހު އިތުރު މަނަވަރެއް ރާއްޖެ އައުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ވަނީ މީގެ ކުރިންވެސް ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން އެ ގައުމުގެ އަސްކަރީ މަނަވަރެއްގައި ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުން ގެންގޮސްފައި އެވެ.

ރާއްޖެ.އެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެެއްވަމުން ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާ އެމްބަސީގެ ޑެޕިއުޓީ ހައިކޮމިޝަނަރު ރޯހިތް ރަތީޝް ވިދާޅުވީ، ޖޫން މަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހު އަންނަ މަނަވަރުގައި 700 މީހުން ފުރުވާލަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

31 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 00:06

00:05

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

އޮފީސްތައް ހުޅުވޭނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ، އަންގާރަ، ބުދަ ދުވަހު: ރައީސް އޮފީސް

ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް ހުޅުވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ.

ރައީީސް އޮފީހުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ 2020 މޭ 31 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 2020 ޖޫން 11 ވަނަ ދުވަހު ގެ ނިޔަލަށް، ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް، ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ، އަންގާރަ، ބުދަ، މި 3 ދުވަހު ހެނދުނު 9:00 އިން މެންދުރު 1:00 އަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް ހުޅުވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސަވާފައިވާކަމަށެވެ. އަދި އިދާރާތައް ހުޅުވިނަމަވެސް، އެ އިދާރާތަކަށް ރައްޔިތުން ހާޒިރުވެގެން ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވައިނުލުމަށްވެސް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަށް ވަނީ އަންގަވާފަކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ސަރުކާރުގެ އިދާރާ ހުޅުވައިގެން ކުރާނެ މަސައްކަތްތައް އެ އިދާރާއެއްގެ ވަޒީރު ނުވަތަ އެ އިދާރާއެއްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ ކަނޑައަޅުއްވަންވާނެ ކަމަށާއި، އިދާރާއެއް ހުޅުވާނީ އެ އިދާރާއަށް މުވައްޒަފުން ހާޒިރުވެގެން އެ އިދާރާއަކުން މި ދުވަސްވަރު ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އެކަނި ކަމަށް ބަޔާނުގައިވެއެވެ. އަދި ވީހައި މަދު އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް ނެރުމަށް ވަނީ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަށް އަންގަވާފައެވެ.

31 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 00:05

00:04

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

އިތުރު 39 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ، ޖުމްލަ އަދަދު 1672ށް

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19ށް އިތުރު 39 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

އެންއީއޯސީގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައިގައި އެކަން ހާމަކުރެއްވީ އެ ސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް އެވެ. އެއާއި އެކު ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19ށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1672ށް އަރާފައެވެ.

31 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 00:04

00:02

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ކޮވިޑް-19 އިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު 401ށް އަރައިފި

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އިން 401 މީހަކު ރަނގަޅުވެއްޖެ އެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅޭ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރުމަށް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ބެއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެންއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާނު މަބްޜޫކް އަޒީޒު ވިދާޅުވީ އިތުރު 16 މީހަކު ރަނގަޅުވެފައިވާކަމަށެވެ. އަދި އެޔާއެކު ބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 401 އަށް އަރާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެ އިން ހޮނިހިރު ދުވަހު ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 81 އަށް އަރާފައެވެ. އެހެންކަމުން ޖުމްލަ ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދަކީ 1672 އެވެ.

31 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 00:02

00:01

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ތިން ގައުމެއްގައި ތިބި ދިވެހިން މާދަމާ ރާއްޖެ ގެންނަނީ

ބެލަރޫސް އާއި އިނގިރޭސި ވިލާތް އަދި ސްރީލަންކާގައި ތިބި ދިވެހިން ގޮވައިގެން އަންނަ ފްލައިޓެއް އާދިއްތަ ދުވަހު ރާއްޖެ އަންނާނެ ކަމަށް އެންއީއޯސީން ބުނެފި އެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެންއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒު ވިދާޅުވީ މި ފްލައިޓްގައި ބެލަރޫސްގައި ތިބި ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ރާއްޖެ އަންނަން ބޭނުންވާ 48 ދިވެހިން އަދި އިނގިރޭސިވިލާތުން އަންނަ 23 ދިވެހިން އަންނާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސްރީލަންކާގައި ތިބި 32 ދިވެއްސަކުވެސް މި ފްލައިޓުން އަންނާނެ ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ. ލަންކާ އިން ގެންނަ ދިވެހިންނަކީ ސަރުކާރުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ދިވެހިންނާއި، ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ދިވެހިންނާއި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނާއި އަދި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ އެހީތެރިން ގެ ގޮތުގައި ގެންނަ ދިވެހިން ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އާއި ހަވާލާދީ މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ.

31 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 00:01

23:59

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ދިރިއުޅުމަށް ކުއްޔަށްދީފައިވާ ތަންތަނުން ނޯޓިސް ދިނުމަކާ ނުލައި މީހުން ނުނެރެވޭ ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި

އެއްވެސް ފަރާތެއް މަގުމަތިވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި، ދިރިއުޅުމަށް ކުއްޔަށްދީފައިވާ ތަންތަނުންނޯޓިހެއް ދިނުމަކާ ނުލައި މީހުން ނެރިގެންނުވާނެ ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، ތަން ދޫކޮށް ދިޔުމަށް 2 މަސް ދުވަހުގެނޯޓިހެއް ދިނުމަށް ލާޒިމްކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާގުޅޭ ޚާއްޞަ ބިލެއް އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިހާރު ފޮނުވާފަ އެވެ. އޭޖީ އޮފީހުން ބުނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވުން "ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ބިލު 2020" ގެ ނަމުގައި ބިލެއް އެކުލަވާލައި ސަރުކާރުގެފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި 29 މޭ 2020 ގައި ވާނީ ފޮނުވާފައި ކަމަށެވެ.

އެއްވެސް ފަރާތެއް މަގުމަތިވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި، ދިރިއުޅުމަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ތަންތަނުން ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާ ނުލައި މީހުން ނެރިގެން ނުވާނެ ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، ތަން ދޫކޮށް ދިޔުމަށް 2 މަސް ދުވަހުގެ ނޯޓިހެއް ދިނުމަށް ލާޒިމްކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާގުޅޭ ޚާއްޞަ ބިލެއް އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިހާރު ފޮނުވާފަ އެވެ. އޭޖީ އޮފީހުން ބުނީ "ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ބިލު 2020" ގެ ނަމުގައި ބިލެއް އެކުލަވާލައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި 29 މޭ 2020 ގައި ވާނީ ފޮނުވާފައި ކަމަށެވެ.

30 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 23:59

22:43

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ފާއިތުވި 3 މަސް ތެރޭގައި ހުށަހެޅުނު ނަފްސާނީ މައްސަލަތައް މިދިޔަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު ތިން ގުނަ އިތުރު

ދަރުބާރުގޭގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އައިޖީއެމްއެޗްގެ ނަފްސާނީ ޑޮކްޓަރު ވިދާޅުވީ ލޮކްޑައުންގައި ތިބިއިރު ހުށަހެޅުނު ނަފްސާނީ މައްސަލަތައް އިތުރުކަމަށެވެ. އަދި ފާއިތުވި 3 މަސް ދުވަހު ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް އޭގެ ކުރީ އަހަރުގެ ތިން މަސް ދުވަހާ އަޅާބަލާއިރު ތިން ގުނަ އިތުރުކަމަށެވެ.

31 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 00:08

22:28

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އެކްޓިވް ސާމްޕަލިންގ ގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާތީ އައިޑީކާޑު ހިފައިގެން ބޭރަށް ނިކުތުމަށް އެދެފި

މިހާރު އެކްޓިވް ސާމްޕަލިންގ ގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާތީ ބޭރަށް ނިކުންނަ އިރު އައިޑީ ކާޑު ހިފައިގެން ބޭރަށް ނިކުތުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

30 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 22:28

22:18

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ފްރޮންޓްލައިންގެ ކޭސްތައް ފެންނަލެއް މަދު

ފްރޮންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ކޭސްތައް ފެންނަލެއް މަދުވެފައިވާ ކަމަށް ޑރ އަފްޒަލް ވިދާޅުވި އެވެ. އެހެންވަނީ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށް ޑރ އަފްޒަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

30 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 22:18

22:10

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ފްލޫ ކްލިނިކްތަކުން 112 މީހުން ޚިދުމަތް ހޯދާފައިވޭ

ފްލޫ ކްލިނިކް ތަކަށް ދެއްކި މީހުންގެ ތެރެއިން 82 ސާމްޕަލެއް ވަނީ ނަގާފައި

30 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 22:10

22:09

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

މިހާރު ވެންޓިލޭޓަރުގައި އެއްވެސް މީހަކު ނެތް: ޑރ. އަފްޒަލް

ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެޗްޕީއޭގެ ޑޮކްޓަރު އިބްރާހިމް އަފްޒަލް ވިދާޅުވީ މިވަގުތު އައިސީޔޫގައި 2 މީހަކު އެބަތިބި ކަމަށެވެ. އަދި ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި 13 މީހުންނަށް އަންނަނީ ފަރުވާ ދެމުންކަމަށް ޑރ ވިދާޅުވި އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިހާރު އެއްވެސް މީހަކަށް ވެންޓިލޭޓަރުގައި ފަރުވާއެއް ނުދެ އެވެ.

31 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 00:11

19:53

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ލޮކްޑައުންއަށް ދިން ލުއިތަކާއެކު ސްޓެލްކޯގެ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް ފަށަނީ

ލޮކްޑައުންނަށް ސަރުކާރުން ދިން ލުއިތަކާއެކު ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (ސްޓެލްކޯ) އިން ބައެއް އިތުރު ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ނެޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެންއީއޯސީ) އިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ހަސަން މުގުނީ ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ފުލް ލޮކްޑައުންއަކަށް ދިއުމުން ސްޓެލްކޯގެ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް މެދުކެނޑިގެން ދިޔަ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ލޮކްޑައުންނަށް ލުއި ދީފައިވާތީ، މެދުކެނޑިފައިވާ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މުގުނީ ވިދާޅުވިއެވެ.

މުގުނީ ވިދާޅުވީ ސްޓެލްކޯގެ ސޭލްސް ސެންޓަރު އާދިއްތަ ދުވަހު ހުޅުވައި ހެނދުނު 10:00 ން މެންދުރު 14:00 ށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އޮންލައިންގެ ޚިދުމަތް ވެސް ލިބޭނެ ކަމަށް މުގުނީ ވިދާޅުވިއެވެ.

30 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 19:53

19:51

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޖުލައި މަހު ބޯޑަރު ހުޅުވާލާނެކަން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފި

އަންނަ ޖުލައި މަހު ބޯޑަރު ހުޅުވާލަން ނިންމާފައިވާ ކަން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ، ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން ރާއްޖެއަށް އަންނަން ބޭނުންވާ ފަތުރުވެރިންނަށް އާދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

30 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 19:51

21:37

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އިތުރު 34 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

29 މެއި 2020 | ހުކުރު 21:37

22:44

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

މިރޭ 12 ޖަހާއިރު ޕޯޓަލް ހުޅުވާލާނެ އަލުން ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް

މިރޭ 12 ޖަހާއިރު އަނެއްކާވެސް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ޕޯޓަލް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް ފައިރޫޝް ވިދާޅުވި އެވެ. ކޮންމެ ގެއަކުންވެސް 3 މީހުންނަށް ހުއްދަ ދޭއިރު ދޭނީ ދެ ގަޑިއިރަށް ކަމަށް ފައިރޫޝް ވިދާޅުވި އެވެ. ވަކި ގަޑިތަކެއް ހުރިހާ އެންމެންވެސް ބޭނުންވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ވަގުތު ދެވޭނީ ރޭންޑަމްކޮށް ކަމަަށް ފައިރޫޝް ވިދާޅުވި އެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެއް ގެއަކަށް ދޭނީ އެއް ވަގުތު ތަކުރާރުނުވާ ގޮތަށް ކަމަށް ފައިރޫޝް ވިދާޅުވި އެވެ. ލަފާކުރެވެނީ 31،000 ގޭބެސީތަކުން ހުއްދަ އަށް އެދޭނެ ކަމަށް ފައިރޫޝް ވިދާޅުވި އެވެ.

28 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 22:44

22:41

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކުދި ވިޔަފާރިތައް ހުރި ތަންތަން ބެލުމަށްފަހު އެތަނަކަށް ވަދެވޭނެ މީހުންގެ އަދަދު ކަނޑައަޅާނެ

މާލޭގައި ހުރި ކުދި ވިޔަފާރިތައް ހުރި ތަންތަން ބެލުމަށްފަހު އެތަނަކަށް މީހުން ވަދެވޭނެ އަދަދު ބޭރުގައި ސްޓިކަރ ޖަހާފައި ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ބަހައްޓާނެ ކަމަށް ފައިރޫޝް ވިދާޅުވި އެވެ. ކޮންމެ ފިހާރައެއްގައިވެސް ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓޭނެ ގޮތަށް ކަންކަން ރޭވުމަށް ފައިރޫޝް އެދިވަޑައިގެންނެވި އެވެ.

28 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 22:41

22:37

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކީ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާމީހަކު ނަމަ އިތުރު ހުއްދަ ލިބޭނެ

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކީ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ މީހަކު ނަމަ އިތުރު މީހަކު އެމީހަކާއެކު ނިކުތުމަށް ހުއްދަ ލިބޭނެ ކަމަށް އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ފައިރޫޝް ވިދާޅުވި އެވެ. ފިހާރަތައް ހުޅުވޭނީ ހެނދުނު 9 ން ފެށިގެން ކަމަށް ފައިރޫޝް ވިދާޅުވި އެވެ.

28 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 22:37

22:35

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އެވްރެޖްކޮށް 40،000 މޫވްމަންޓް ހިނގާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ

މިހާރު މިދެވޭ ލުއި ތަކާއެކު އެވްރެޖްކޮށް 40،000 މޫވްމަންޓް ހިނގާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ. އަދި ކަންކަން މޮނިޓަރ ކުރަމުންދާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ. ވިޔަފާރި ކުރުމަށް 17،000 އްހާ ހުއްދަ ދީފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ.

28 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 22:35

22:27

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އިތުރު 56 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

28 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 22:27

22:26

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮންމެ ޓެކްސީ ސެންޓަރަކަށް ދީފައިވާނީ 6 ހުއްދަ

ކޮންމެ ޓެކްސީ ސެންޓަރަކަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ 6 ހުއްދަ،

ސަރުކާރު އޮފީސްތައް ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަވެސް ދޭނީ ފުލުހުން

28 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 22:26

22:25

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

މާލެ ތެރޭގައި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދިޔުމަށް އެދެންޖެހޭނީ ފުލުހުންގެ ޕޯޓަލް އަށް

މާލެ ތެރޭގައި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދިޔުމަށް އަދި ރަށްރަށުން ދިޔުމަށްވެސް އެދެންޖެހޭނީ ފުލުހުންގެ ޕޯޓަލް އަށް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ.

28 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 22:25

22:24

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ވިޔަފާރި ހުއްދަތައް ދެން ނެގޭނީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން

ވިޔަފާރި ތަކާއި ގުޅޭ ހުއްދަތައް ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ނެގޭނީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ޕޯޓަލް އިން ކަމަށް ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ ޝަމާޢު ވިދާޅުވި އެވެ.

28 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 22:24

06:13

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީ ފުލް ކެޕޭސިޓީގައި ބޭނުންކުރާއިރު 63 ޑޮކްޓަރުންނާއި 130 ނަރުހުން ހަރަކާތްތެރިވާނެ: އައިޖީއެމްއެޗް

ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީ ފުލް ކެޕޭސިޓީގައި ބޭނުންކުރާ އިރު 63 ޑޮކްޓަރުންނާއި 130 ނަރުހުން ހަރަކާތްތެރިވާނެ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗްގެ މެޑިކަލް ޑިރެކްޓަރ ޑރ. އަލީ ނަޒީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ނެޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެންއީއޯސީ) ގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އައިޖީއެމްއެޗްގެ މެޑިކަލް ޑިރެކްޓަރ ޑރ. އަލީ ނަޒީމް ވިދާޅުވީ ހުޅުމާލެ ފެސިލިޓީގެ ބީ ބްލޮކްގައި އިން 68 ބެޑަށް މިވަގުތު ޓާގެޓްކުރާ އިރުގައި އެ ކެޕޭސިޓީގައި ރައުންޑް ހަދާ 3 ސްޕެޝަލިސްޓުން، އެގޮތުން ފިޒިޝަނުން ނުވަތަ ޕުލްމޮނަލަޖިސްޓުން ހިމެނޭނެ ކަމަށާއި، ޝިފްޓް ޑިއުޓީ އުސޫލުން 10 މެޑިކަލް އޮފިސަރުން އަދި 30 ނަރުހުން މަސައްކަތް ފަރުވާދިނުމުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

28 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 06:13

06:12

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ފަރުވާދިނުމަށް 500 އެއްހާ އެނދު ހުރީ ތައްޔާރަށް: އައިޖީއެމްއެޗް

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ބަލިމީހުންނަށް ފަރުވާދިނުމަށް 500 އާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް އެނދު ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނެފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ނެޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެންއީއޯސީ) ގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އައިޖީއެމްއެޗްގެ މެޑިކަލް ޑިރެކްޓަރ ޑރ. އަލީ ނަޒީމް ވިދާޅުވީ ޑީއެޗް 11 ގައި 10 ބެޑް އިންޓެންސިވް ކެއަރގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާކަމަށެވެ. އަދި ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގައި މެއި 6 ގައި ފަރުވާދޭން ފަށާފައިވާ އިރު، އެތަނުގައި ބަލިމީހުން އެޑްމިޓް ކުރެވިގެން ފަރުވާ ކުރިއަށްދާތާ 3 ހަފްތާ ވެއްޖެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

28 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 06:12

06:05

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ރައީސް އޮފީހުގެ ހުއްދައާއެކު ސަރުކާރު އޮފީސްތައް ހުޅުވޭނެ، ހުޅުވޭނީ ދުވާލަކު 4 ގަޑިއިރަށް

ލޮކްޑައުންއަށް ލުއިތަކެއް ދޭއިރު ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގެ ތެރެއިން ހުޅުވާލާނީ ރައީސް އޮފީހުން ހުއްދަ ލިބިގެން ކޮންމެހެން ހުޅުވަންޖެހޭ އޮފީސްތައް ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

ކޮވިޑް-19 ޓާސްކް ފޯހުގެ ފަރާތުން ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޑރ ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވީ ކޮންމެހެން ވަކި ޚިދުމަތްތަކެއް ދޭންޖެހޭ ނުވަތަ ބައެއް ކަހަލަ މަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހޭ އޮފީސްތައް ހުޅުވާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެ އޮފީސްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތައް އެޗްޕީއޭއަށް ހިއްސާކުރަން ޖެހޭނެ ކަަމަށް ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި އޮފީސްތައް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭނީ ދުވާލަކު އެންމެ ގިނަވެގެން 4 ގަޑިއިރު ކަމށް ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވި އެވެ.

28 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 06:05

06:04

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ފުރަތަމަ ދެ ހަފްތާ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް 3 ގަޑިއިރަށް ބޭރަށް ނިކުމެވޭނެ، ފަހު ދެ ހަފްތާ ކުޑަކުދިންނަށް

މެއި މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ލޮކްޑައުންގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ތަކެއް ދެމުންދާއިރު ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ފުރަތަމަ ދެ ހަފްތާ އުމުރުން 60 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ދުވާލަކު 3 ގަޑިއިރަށް ބޭރަށް ނިކުމެ އުޅުމުގެ ފުރުސަތު ދޭނެކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

ކޮވިޑް-19 ޓާސްކް ފޯހުން ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޑރ ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވީ ފަތިހު 5 ން ހެނދުނު 8 ކާ ދެމެދު ހުއްދަ ނަގައިގެން އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ގެއިން ބޭރަށް ނިކުމެވޭނެ ކަމަށެވެ.

28 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 06:04

06:00

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ފުރަތަމަ ދެ ހަފްތާގައި އިތުރު ޓެކްސީތަކަށް ހުއްދަދެނީ، މަގުމަތިން މީހުން އެރުވުމަކީ މަނާކަމެއް

ކުރިޔަށް އޮތް ދެ ހަފްތާގައި ލޮކްޑައުންގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ފުރަތަމަ ފޭސްގެ ދަށުން ލުއިތަކެއް ދޭއިރު އިތުރު ޓެކްސީތަކަށް ހުއްދަދޭނެ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރު ތަފްސީލު ދެއްވަމުން ކޮވިޑް-19 ޓާސްކް ފޯހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޑރ ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވީ އިތުރު ޓެކްސީތަކަށް ހުއްދަ ދިން ނަމަވެސް ވަކި ޚާއްސަ އުސޫލުތަކެއް އެކުލަވާލާފައިވާ ކަމަށާއި އެއުސޫލުތަކަށް އަމަލުކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޓެކްސީއަކީ ވަރަށް ބަންދުވެފައި ވަރަށް ކައިރި ކައިރީގައި މީހުން ތިބެވޭނެ ގޮތަށް އޮންނަ އެއްޗެއްކަމުން ބަލި ޖެހިފައިތިބި މީހުން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު ނާޅާ ޓެކްސީއަށް އަރާނަމަ އެކަމުގެ ސަބަބުން ބަލި ފެތުރޭނެ ކަމަށް ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވި އެވެ.

28 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 06:00

05:59

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ބޭންކުތައް ފުރަތަމަ ދެ ހަފްތާ ހުޅުވާލާނީ ހަފްތާއަކު ތިން ދުވަހު، ފަހު ދެ ހަފްތާ ހަފްތާއަކު ފަސް ދުވަހު

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ލޮކްޑައުން ކުރުމަށްފަހު، ލޮކްޑައުންގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ތަކެއް ދޭން ފަށާފައިވާއިރު ފުރަތަމަ ދެ ހަފްތާ ބޭންކުތައް ހުޅުވާލާނީ ހަފްތާއަކު ތިން ދުވަހު ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

ކޮވިޑް-19 ޓާސްކް ފޯހުން ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިކަމުގެ ތަފްސީލު ދެއްވަމުން ޑރ ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވީ މަސައްކަތްކުރާ ސްޓާފުން ދެ ދުވަހުން އެއް ދުވަހު ނިކުންނަ ގޮތަށް ނުވަތަ ވަކިވަކި ޝިފްޓްތަކަށް ނިކުންނަ ގޮތަށް އެކަން ހަމަޖެއްސިދާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޝިފްޓަށް ނިކުންނަ ސްޓާފުން އަނެއް ޝިފްޓުގެ ސްޓާފުންނާ ވީހާވެސް ދިމާނުވާ ގޮތަށް އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނެކަމަށް ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވި އެވެ.

28 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 05:59

05:43

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ގިނަ ވިޔަފާރިތަކެއް ހުޅުވާލުމުގެ ފުރުސަތު، ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތައް އޮންލައިންކޮށް ކުރުމަށް އެދެފި

މެއި މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ލޮކްޑައުންގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިތަކެއް ދިނުމަށް ފަށާއިރު ގިނަ ފިހާރަތަކެއް ހުޅުވާލުމުގެ ފުރުސަތު ދީފި އެވެ.

ކޮވިޑް-19 ޓާސްކު ފޯހުން ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރު ތަފްސީލު ދެއްވަމުން ޑރ ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވީ ސުޕަރމާކެޓްތަކާއި ބޭކަރީތަކާއި އާންމު ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ތަކެތި ވިއްކާ ކަންމަތީ ފިހާރަތަކާއި ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ ވިއްކާ ފިހާރަތަކައި، ފަރމަސީތައް، ދިވެހި ބޭސް ވިއްކާ ފިހާރަތައް، ބުކްޝޮޕްސް، ސްޓޭޝަނަރީ ވިއްކާ ފިހާރަތަކާއި، ކުޑަކުދިންގެ ސާމާނު ވިއްކާ ފިހާރަތައް އަދި ހާޑުވެއަރ ފިހާރަތައް ހުޅުވާލުމަށް ފުރުސަތު ދެވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

28 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 05:43

05:43

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މަސްމާރުކޭޓް އަލުން ހުޅުވާލާއިރު ސްޓޯލްތައް މަދުވާނެ

މާލެ ސިޓީގައި ލޮކްޑައުންގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދިނުމުގެ ތެރެއިން މަސްމާރުކޭޓް ހުޅުވާ ލެވިގެންދާއިރު ސްޓޯލްތައް މަދުވާނެ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

ކޮވިޑް-19 ޓާސްކް ފޯހުގެ ފަރާތުން ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިކަމުގެ ތަފްސީލު ދެއްވަމުން ޑރ ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވީ މަސް މާރުކޭޓް ގައި ސްޓޯލްތައް މަދުކޮށް، ސްޓޯލްތަކުގެ ދޭތެރޭ ވީހާވެސް ގައިދުރުކަން ހިފެހެއްޓޭގޮތަށް އެކަން ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު މަސް މާރުކޭޓް އަލުން ހުޅުވާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މަސް މާރުކޭޓަށް ވަދެވޭ މީހުންގެ އަދަދުތައް ވަކި މިންވަރެއްގައި ހިފަހައްޓާ ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓޭނެގޮތަށް އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސާނެ ކަމަށް ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވި އެވެ.

28 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 05:43

03:23

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ލޮކްޑައުންނަށް ދެވޭ ލުއިތައް:

 1. ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ހުއްދައާއެކު ގޭބިސީތަކުން ނުކުމެވޭ އަދަދު އިތުރު ކުރެވި، އަދި ބޭރުގައި ހޭދަކުރެވޭ ވަގުތު އިތުރު ކުރެވޭނެ.
 2. ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅޭއިރު، ބޭރުގައި އުޅޭނެ ޒޯނުތައް އިތުރު ކުރެވިގެންދާނެ.
 3. ސުޕަމާކެޓް، ބޭކަރީ، ކަންމަތީ ފިހާރަ، ފާމަސީ، ބުކްޝޮޕް، ކުޑަކުދިންގެ ތަކެތި ވިއްކާ ފިހާރަތައް، އަދި ހާޑްވެއާ ފިހާރަތައް ހުޅުވޭނެ. މޮބައިލް ފޯނު ފިހާރަ، އިލެކްޓޯނިކް ފިހާރަ، ފޮތި ފިހާރަ، ކުޅިވަރު ސާމާނު ފިހާރަ، ކޮސްމެޓިކްސް އަދި ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކަށް އޮންލައިންކޮށް ޑެލިވާކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވޭނެ.
 4. ޑެލިވަރީ ސާވިސް، އޮޓޯ މޮބައިލް، އިލެކްޓްރޯނިކްސް ރިޕެއާ، ވޯކްޝޮޕް ޚިދުމަތް، ހުޅުވާނެ.
 5. މަސް މާރުކޭޓުވެސް މާދަމާ އިން ފެށިގެން ހުޅުވޭނެ.
 6. ފުރަތަމަ ދެ ހަފްތާގައި ތިން ދުވަހަށް، އަދި ދެވަނަ ހަފްތާއިން ފެށިގެން ފަސް ދުވަހަށް ބޭންކުގެ ޚިދުމަތް ހުޅުވޭނެ.
 7. ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި ރެސްޓޯރަންޓު އަދި ކެފޭތަކުން ދެވޭނީ ޑެލިވަރީގެ ޚިދުމަތް. އަދި ދެވަނަ ހަފްތާ އިން ފެށިގެން ޓޭކްއަވޭ އަދި ޑެލިވަރީގެ ޚިދުމަތް ދެވޭނެ.
 8. ފްލޫ ކްލިނިކަށް ގޮސްގެން ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނެ.
 9. ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ހުޅުވުމަށް ރޭވިފައެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް ހުއްދަ ލިބޭ ވަރަކަށް އެ އޮފީސްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންދާނެ.
 10. އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދައާއެކު އަމިއްލަ އޮފީސްތަކަށް ޚިދުމަތްދެވޭނެ ގޮތްތައް އިއުލާން ކުރެވިގެންދާނެ.

30 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 19:52

03:20

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

އިތުރު 10 މީހަކު ބަލިން ފަސޭހަވެއްޖެ

އިތުރު 10 މީހަކު ބަލިން ފަސޭހަވެ، ޖުމްލަ އަދަދު 242ށް އަރައިފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވީ 242 މީހަކު މިހާތަނަށް ބަލިން ފަސޭހަވެފައިވާ ކަމަށެވެ. މިއާއެކު ރާއްޖޭގެ ރިކަވަރީ ރޭޓް މިހާރު ވަނީ 16.6 އިންސައްތައަށް އަރާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު 787 ސާމްޕަލް ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި، ޖުމްލަ 21338 ޓެސްޓް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭގެ ޕްރެސްއިން ފެށިގެން ބުދަ ދުވަހުގެރޭގެ ޕްރެސްއާ ހަމައަށް 43 ކޭސް އިތުރަށް ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ.

28 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 03:20

02:12

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ހާލަތު ރަނގަޅުވީ، އިރުޝާދުތަކަށް އާއްމުން ބޯލެނބުމުން: ޑރ. ޝީނާ

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭ މިންވަރު ކުރިޔާ އަޅައި ބަލާއިރު ހާލަތު ރަނގަޅުވެފައި ވަނީ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ އިރުޝާދުތަކަށް އާއްމުން ބޯލެނބުމުން ކަމަށް ކުރީގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް ޑރ. ޝީނާ މޫސާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުން އަށް ލުއި ދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ނޭޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެންއީއޯސީ) ގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖެ ހާލަތާއި ބެހޭ ގޮތުން އެޗްޕީއޭގެ ކޮންސަލްޓެންޓް ޑރ. ޝީނާ ވިދާޅުވީ، ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑެއް އުޅޭތާ ހަ ހަފްތާ ވެފައިވާއިރު، ބަލި ފެތުރުމުގެ ރޭޓަށް ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފަހަކަށް އައިސް މާލެއިން ފެންނަ ކޭސްތަކުގެ ކޮންޓެކްޓްތައް ދަށްވެފައިވާ ކަމަށް ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ގްރޫޕް (ޓެގް) އިންވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

28 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 02:12

02:11

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ޖޫން 29 ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގައި އިއުލާނު ކޮށްފައިވާ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތު ތިން ވަނަ ފަހަރަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ނެރުއްވާފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގައި އިއުލާނު ކޮށްފައިވާ އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތު ޖޫން މަހުގެ 29 ނިޔަލަށް ދަމަހައްޓަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައިވަނީ، ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ބަލި ފެތުރުމުގެ ނުރައްކާ އަދިވެސް އޮތުމުންނެވެ. އަދި އެ ނުރައްކާ ކުޑަކޮށް، އާންމު ރައްޔިތުންގެ ސިއްހަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ޖެހޭ ކަމަށް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު ލަފާދެއްވާފައިވާތީ ކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރު އަމީން ސޮއިކުރައްވާ ނެރުނު ބަޔާނުގައި ވިދާޅުވި އެވެ.

28 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 02:11

22:01

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ސްކޫލްތައް ހުޅުވުން ފަސްކުރުން

ސްކޫލްތައް ހުންނާނީ އަދިވެސް ބަންދު ކުރެވިފައި ކަމަށާއި، އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުކުރުމުގައި މިހާރު އެޅިފައި ހުރި ފުޔަވަޅުތައް ދެމިގެންދާނެ ކަމަށާއި އަދި ޕާކްތަކާއި ބީޗްތައް ހުޅުވާނުލާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އަމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

27 މެއި 2020 | ބުދަ 22:04

21:58

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ހުޅުވުމަށް ރޭވިފައިނުވޭ

ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ހުޅުވުމަށް ރޭވިފައި ނުވާކަމަށާއި އޮފީސްތައް ފަންކްޝަން ކުރަން ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ސަރުކަރުގެ ހުއްދަ ލިބޭ ފަރާތްތަަކަށް އޮފީސްތަކުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވިގެންދާނެ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

27 މެއި 2020 | ބުދަ 21:58

21:58

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ހުޅުވުމަށް ރޭވިފައިނުވޭ

ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ހުޅުވުމަށް ރޭވިފައި ނުވާކަމަށާއި އޮފީސްތައް ފަންކްޝަން ކުރަން ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ސަރުކަރުގެ ހުއްދަ ލިބޭ ފަރާތްތަަކަށް އޮފީސްތަކުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވިގެންދާނެ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

27 މެއި 2020 | ބުދަ 21:58

މުހައްމަދު ފަޒީން

IamFazeen

އައިޝަތު ޝާނީ

Shaaknee

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

DeNaseer

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

AzuAzlifa

ސިމާހާ ނަސީމް

sim_kamana

އަމްނާ އިމާދު

amnabinthimad

އަލީ ސަމާޚް

AliSamah8

ދާނިޝް ނިޡާމް

Dhaanish_Nizam

އަމަން ހަލީމް

soupized

ލައިޝާ އަހްމަދު

LailaAhmeds

އަތޫފް އާތިފް

AthifAthoof

އުމްނާ އިސްމާއިލް

UmnaIsmail

ޒިހްނަތު ހަސަން

ziyo_mv

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

@makhuthoom

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

@schewra

ހުސައިން ފަރިޔާޒް

FariyaaxYaax

އިސްމާޢީލް ޝާހް

ismaelschurh

08:26
ހާލުބޮޑު 33 މީހަކު ބޭރަށް ގެންދިޔުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން: އާސަންދަ
08:25
ރީޖަނަލް މެޑިކަލް ފެސިލިޓީތަކުގެ ސިވިލް މަސައްކަތްތައް ނިންމާލައިފި
07:43
އުރީދޫގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރު ޑޭޓާ!
07:42
ސްޕެއިންގެ ލޮކްޑައުން ފަހުފަހަރަށް ޖޫން މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވާހަ ހަމައަށް އިތުރުކޮށްފި
07:41
ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ކޮވިޑް-19ށް ޕޮޒިޓިވްވި 28 މީހަކަށް ފަރުވާދީފައިވޭ
22:55
ލޮކްޑައުން އަށް ދީފައިވާ ލުއިތައް އަލުން އަނބުރާ ނަގަންޖެހޭ ވަރަށް ކޭސްތަކެއް އަދި ނުފެނޭ
22:25
މިއަދު ފެނުނު ކޭސްތަކުގެ ތެރޭގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ 72 މީހުން އަދި އިންޑިޔާ 21 މީހުން
22:20
79 ކޭސް ފެނިފައިވަނީ އެއް ކްލަސްޓަރ އަކުން
22:17
އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ކުޅުދުއްފުށީގައި އޮކްސިޖަން ޕްލާންޓް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ
22:12
ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 1773 އަށް އަރައިފި
22:11
ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު 453 ށް އަރައިފި
01:37
އެއްވެސް ކްލަސްޓަރ އަކާއި ގުޅުމެއް ނެތް 87 ކޭސް
01:37
34 ދުވަސް ފަހުން ނަރުދޫ އާންމު ހާލަތަށް
00:06
ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ރައްޔިތުން ބަލާ އިތުރު މަނަވަރެއް އަންނަނީ
00:05
އޮފީސްތައް ހުޅުވޭނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ، އަންގާރަ، ބުދަ ދުވަހު: ރައީސް އޮފީސް
00:04
އިތުރު 39 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ، ޖުމްލަ އަދަދު 1672ށް
00:02
ކޮވިޑް-19 އިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު 401ށް އަރައިފި
00:01
ތިން ގައުމެއްގައި ތިބި ދިވެހިން މާދަމާ ރާއްޖެ ގެންނަނީ
23:59
ދިރިއުޅުމަށް ކުއްޔަށްދީފައިވާ ތަންތަނުން ނޯޓިސް ދިނުމަކާ ނުލައި މީހުން ނުނެރެވޭ ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި
22:43
ފާއިތުވި 3 މަސް ތެރޭގައި ހުށަހެޅުނު ނަފްސާނީ މައްސަލަތައް މިދިޔަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު ތިން ގުނަ އިތުރު
22:28
އެކްޓިވް ސާމްޕަލިންގ ގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާތީ އައިޑީކާޑު ހިފައިގެން ބޭރަށް ނިކުތުމަށް އެދެފި
22:18
ފްރޮންޓްލައިންގެ ކޭސްތައް ފެންނަލެއް މަދު
22:10
ފްލޫ ކްލިނިކްތަކުން 112 މީހުން ޚިދުމަތް ހޯދާފައިވޭ
22:09
މިހާރު ވެންޓިލޭޓަރުގައި އެއްވެސް މީހަކު ނެތް: ޑރ. އަފްޒަލް
19:53
ލޮކްޑައުންއަށް ދިން ލުއިތަކާއެކު ސްޓެލްކޯގެ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް ފަށަނީ
19:51
ޖުލައި މަހު ބޯޑަރު ހުޅުވާލާނެކަން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފި
21:37
އިތުރު 34 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
22:44
މިރޭ 12 ޖަހާއިރު ޕޯޓަލް ހުޅުވާލާނެ އަލުން ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް
22:41
ކުދި ވިޔަފާރިތައް ހުރި ތަންތަން ބެލުމަށްފަހު އެތަނަކަށް ވަދެވޭނެ މީހުންގެ އަދަދު ކަނޑައަޅާނެ
22:37
އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކީ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާމީހަކު ނަމަ އިތުރު ހުއްދަ ލިބޭނެ
22:35
އެވްރެޖްކޮށް 40،000 މޫވްމަންޓް ހިނގާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ
22:27
އިތުރު 56 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
22:26
ކޮންމެ ޓެކްސީ ސެންޓަރަކަށް ދީފައިވާނީ 6 ހުއްދަ
22:25
މާލެ ތެރޭގައި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދިޔުމަށް އެދެންޖެހޭނީ ފުލުހުންގެ ޕޯޓަލް އަށް
22:24
ވިޔަފާރި ހުއްދަތައް ދެން ނެގޭނީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން
06:13
ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީ ފުލް ކެޕޭސިޓީގައި ބޭނުންކުރާއިރު 63 ޑޮކްޓަރުންނާއި 130 ނަރުހުން ހަރަކާތްތެރިވާނެ: އައިޖީއެމްއެޗް
06:12
ފަރުވާދިނުމަށް 500 އެއްހާ އެނދު ހުރީ ތައްޔާރަށް: އައިޖީއެމްއެޗް
06:05
ރައީސް އޮފީހުގެ ހުއްދައާއެކު ސަރުކާރު އޮފީސްތައް ހުޅުވޭނެ، ހުޅުވޭނީ ދުވާލަކު 4 ގަޑިއިރަށް
06:04
ފުރަތަމަ ދެ ހަފްތާ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް 3 ގަޑިއިރަށް ބޭރަށް ނިކުމެވޭނެ، ފަހު ދެ ހަފްތާ ކުޑަކުދިންނަށް
06:00
ފުރަތަމަ ދެ ހަފްތާގައި އިތުރު ޓެކްސީތަކަށް ހުއްދަދެނީ، މަގުމަތިން މީހުން އެރުވުމަކީ މަނާކަމެއް
05:59
ބޭންކުތައް ފުރަތަމަ ދެ ހަފްތާ ހުޅުވާލާނީ ހަފްތާއަކު ތިން ދުވަހު، ފަހު ދެ ހަފްތާ ހަފްތާއަކު ފަސް ދުވަހު
05:43
ގިނަ ވިޔަފާރިތަކެއް ހުޅުވާލުމުގެ ފުރުސަތު، ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތައް އޮންލައިންކޮށް ކުރުމަށް އެދެފި
05:43
މަސްމާރުކޭޓް އަލުން ހުޅުވާލާއިރު ސްޓޯލްތައް މަދުވާނެ
03:23
ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ލޮކްޑައުންނަށް ދެވޭ ލުއިތައް:
03:20
އިތުރު 10 މީހަކު ބަލިން ފަސޭހަވެއްޖެ
02:12
ހާލަތު ރަނގަޅުވީ، އިރުޝާދުތަކަށް އާއްމުން ބޯލެނބުމުން: ޑރ. ޝީނާ
02:11
ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ޖޫން 29 ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި
22:01
ސްކޫލްތައް ހުޅުވުން ފަސްކުރުން
21:58
ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ހުޅުވުމަށް ރޭވިފައިނުވޭ
21:58
ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ހުޅުވުމަށް ރޭވިފައިނުވޭ