ބުދަ 12 އޯގަސްޓު 2020
02 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
ވަގުތުން

އިންސާފުގެ މަގަށް-ޖަޒީރާ ރާއްޖެ

7,139

ޚުލާސާ

  • ޖަލްސާ
  • ޖަލްސާ
  • ޖަލްސާ

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 20:54

00:02

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާ

 ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުން ބޭއްވި ޖަލްސާ ނިމިއްޖެ

9 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 00:02

00:00

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާ

ޖަލްސާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ އިންސާފުން ބޭރުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހުން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލުން

9 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 00:00

23:59

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާ

ވައްޑެ:ވާހަކަ ނިމިއްޖެ

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:59

23:58

ހައްވާ މުހައްމަދު

ނުބައި މީހަކު

ވައްޑެ:ހިތްނުބައި ނުލަފާ ހުލްޤު ނުބައި މީހަކު ކާރީގައި އެއްވެސް މީހަކު ނުހުންނާނެ ކަން މިއަދު މިތަނުން ފެނިއްޖެ.

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:58

23:56

ހައްވާ މުހައްމަދު

ދަރަނި

ވައްޑެ: ތަރައްޤީގެ ނަމުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްކެވީ ދަރަނި. 

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:56

23:54

ހައްވާ މުހައްމަދު

ހިތްތިރި

ވައްޑެ: އަޅުގަނޑުމެންގެ ކެންޑިޑޭޓްހާ ހިތްހެޔޮ އޯގާތެރި، ހިތްތިރި ބޭފުޅަކު ނެތް

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:54

23:51

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާ

މިހާރު ވާހަކަދައްކަވަނީ މައުމޫން ރިފޯރަމް މޫވްމަންޓްގެ ފަރާތުން މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:51

23:50

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާ

އަނާރާ ވާހަކަ ނިމިއްޖެ

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:50

23:47

ހައްވާ މުހައްމަދު

ކޮރަޕްޝަން

އަނާރާ: ވަރަށް އުފާވެރި މަންޒަރެއް މި ފެންނަނީ. މިފެންނަނީ ޕާކިސްތާން، މެލޭޝިޔާ، ލަންކާއިން ފެނުނު މަންޒަރު. ކޮރަޕްޝަނަށް ނޫނެކޭ ބުނާ މަންޒަރު މި ފެންނަނީ

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:47

23:46

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާ

މިހާރު ވާހަކަދައްކަވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަނާރާ ނައީމް

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:46

23:45

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާ

އައިޝާ: މި އަނިޔާވެރިކަން ނިމޭނެ އިންޝާﷲ

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:45

23:44

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާ

މިހާރު ވާހަކަދައްކަވަނީ ޖުމްހޫރީ ޕާރޓީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރު އައިޝަތު ނަހްލާ

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:44

23:38

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާ

ސިދާތާގެ ވާހަކަ ނިމިއްޖެ

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:38

23:37

ހައްވާ މުހައްމަދު

އަމާނާތްތެރި

އަނާރާ: އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަކީ އަމާނާތްތެރި ވެރިޔަކު ހޮވުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމެއް. ޒިންމާ އުފުލެވޭ ވަރުގެ އަމާނާތްތެރިޔަކާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބައިތުލް މާލް ހަވާލްކުރަންޖެހެނީ. ވޯޓް ހޯއްދަވަން މަސައްކަތް ކުރައްވާ. ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެސް 5 ވޯޓް ހޯއްދަވާ

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:50

23:35

ހައްވާ މުހައްމަދު

ވޯޓް

ސިދާތާ:170000 ވޯޓާއެކު އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރާނަން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ. 

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:35

23:34

ހައްވާ މުހައްމަދު

ބަދަލަކަށް

ސިދާތާ: މުޅި ރާއްޖެ އޮތީ ބަދަލަަކަށް ގޮވަ ގޮވާ. އެންމެން އެދެނީ ބަދަލަކަށް. މިހާވަރަށް ރައްޔިތުން ބިކަ ޖެހުނު ދުވަހެއް އައިކަމަކަށް ތާރީޚުން ނުދައްކާ. މާލިއްޔަތު މި ވަރަކަށް އިނދަޖައްސާލި ސަރުކާރެއް.

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:34

23:19

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާ

ފައިސަލްގެ ވާހަކަފުޅު ނިމިއްޖެ

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:19

23:18

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާ

މިހާރު ވާހަކަދައްކަވަނީ އަދާލަތު ޕާރޓީގެ ފަރާތުން ސިދާތާ ޝަރީފް

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:31

23:15

ހައްވާ މުހައްމަދު

އަންހެނުން

ފައިސަލް: އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރެއްގައި އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދޭން.

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:15

23:14

ހައްވާ މުހައްމަދު

އިޖްތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން

ފައިސަލް: ކުރާ ހުވާމަތީގައި އަޅުގަނޑުމެން ދެމިތިބޭނަން. އިޖްތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނެ. ރައްޔިތުންގެ އިހްސާސްތަށް ވަނީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެގިފައި. އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މި ވަޑައިގަންނަވަނީ ފަޚްރުވެރި އާއިލާއެއް ހޯދައިދޭން ތިބޭފުޅުންނާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:14

23:08

ހައްވާ މުހައްމަދު

އިސްލާމްދީން

ފައިސަލް:މި ފަސްގަނޑުން އެންމެ އަކަފޫޓެއްގެ މިންވަރުވެސް އެހެންދީނަކަށް ނުދާނެ. ތާއަބަދު އޮންނާނީ އެގޮތުގައި. ޤާނޫނު ނަގާ ދަމަހައްޓާނަން. 23 ވަނަ ދުވަހު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް އެންމެ ފުރުސަތެއް ދެއްވަންވީ. އެއީ ކޮށްދެއްވަންވީ ކަމަކީ

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:10

23:06

ހައްވާ މުހައްމަދު

އަމާނާތްތެރި

ފައިސަލް: ދިވެހި މުޅި ޤައުމަށް މިއަދު ލިބޭ އުފަލަކީ ހެޔޮ ލަފާ މީހަކު ވެރިއަކަށް ލިބިގެންދާތީ. އަމާނާތްތެރި އެއް ލިބެގެންދާތީ. ފަސްބައިގައި ކިލަބުކަމެއް ނެތް ވެރިއަކު ލިބޭތީ

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:06

23:04

ހައްވާ މުހައްމަދު

އިންސާފު

ފައިސަލް: ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިންނަކީ އެއްބައިވަންތަކަމަށް ލޯބިކުރާ ބައެއް. ހަމަހަމަ ކަމާއި، އިންސާފަށް ލޯބިކުރާ ބައެއް

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:04

23:03

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާ

މިހާރު ވާހަކަދައްކަވަނީ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:03

23:02

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާ

އީވާގެ ވާހަކަ ނިމިއްޖެ

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:02

23:01

ހައްވާ މުހައްމަދު

މަޖިލިސް

އީވާ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ

އީވާ:25 އަހަރު ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުގައި އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ހޭދަކުރެއްވީ އެއްވެސް ކިލަބުކަމެއް ނެތި. ނަޒާހަތްތެރި ބޭފުޅެއް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަކީ

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:27

22:58

ހައްވާ މުހައްމަދު

ނަޒާހަތްތެރިކަން

އީވާ ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަނީ

އީވާ:ބިރަށް ވުރެ އަޅުގަނޑަށް މުހިންމީ ޤައުމުގެ ނަޒާހަތްތެރިކަން. ބޭ އިންސާފަކަށް ނޫނެކޭ ބުނަން، އަނިޔާއަށް ނޫނެކޭ ބުނަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ ފުރުސަތަކީ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު.

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:06

22:56

ހައްވާ މުހައްމަދު

ވައްކަން

އީވާ: ބޭއިންސާފަކަށް ބޯލަބާކަށް އަޅުގަނޑު ތައްޔާރެއް ނޫން. ވައްކަން ވަރިހަމަވާ އަޅުގަނޑު ތައްޔާރެއް ނޫން. ވައްކަމަކަށް ބޯލަބާކަށް އަޅުގަނޑު ދުވަހަކުވެސް ތައްޔާރެއް ނުވާނެ

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:56

22:54

ހައްވާ މުހައްމަދު

ނާމާންކަން

އީވާ: އަޅުގަނޑު ގާތް ދެ ރަހްމަތްތެރިން ގެއްލިއްޖެ. ރިލްވާން ނޫނީ ޔާމީން ހުރި ނަމަ ހިތަށް ނާރާ އެންމެ ދުވަހެއްވެސް ނުދޭ. އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވި އެންމެންގެ އާއިލާތަށް އަދިވެސް ތިބީ އިންސާފެއް ނުލިބި. ރަށު ތެރެ ނާމާންވެއްޖެ. ލޫޓުވުމާއި، ވައްކަން އާންމުވެއްޖެ

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:54

22:52

ހައްވާ މުހައްމަދު

ބިރު

އީވާ: ކެނޑިނޭޅި އެންމެން ބިރެއްގައި ތިބޭތާ 5 އަހަރުވެއްޖެ

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:52

22:51

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާ

މިހާރު ވާހަކަދައްކަވަނީ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީވާ އަބްދުﷲ

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:51

22:42

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާ

އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ޖަލްސާގައި

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:42

22:39

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާ

މާރިޔާގެ ވާހަކަފުޅު ނިންމަވާލައްވަައިފި

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:39

22:38

ހައްވާ މުހައްމަދު

އިއްތިހާދު

މާރިޔާ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ

މާރިޔާ: އިއްތިހާދު ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވެނީ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ހެދި. ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރު 2 ކަށް ވޯޓް ދެއްވާ މިކަން ނިންމަވާލައްވާ.

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:43

22:32

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާ

މާރިޔާ: އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ޔަޤީންކަން ދެއްވައޭ، ހިލޭ މަތީ ތައުލީމް ހޯއްދަވައިދެއްވާނެ ކަމަށް

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:35

22:30

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާ

އިބޫގެ ވާހަކަފުޅު ނިންމަވާލައިފި

އިބޫ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:34

22:30

ހައްވާ މުހައްމަދު

ރާއްޖެ އިންސާފުގެ މަޤަށް

 އިބޫ:  ގައުމު ވެއްޓިފައިވާ އަނދަވަޅުން ސަލާމަތް ކޮށްދެވޭނީ ހަމަ ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް. 23 ސެޕްޓެމްބަރު ވެގެންދާނީ ދުނިޔޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ބާކީވެފައި ތިބުން ނިމުމަކަށް އަންނާނެ ދުވަހަކަށް. މި ރާއްޖެ އިންސާފުގެ މަގަށް އެޅޭނެ ދުވަހަކަށް.

އިބޫ އަކީ ދެ ނަމްބަރު ކެންޑިޑޭޓް

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:35

22:27

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު

އިބޫ:އަވައްޓެރި ގައުމުތަކާ އެކު އޮތް ގުޅުން ބަދަހިކޮށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ރޯލު އަދާކުރާނަން. ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުތަށް ޤާއިމްކުރާނީ ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތު

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:27

22:25

ހައްވާ މުހައްމަދު

ސަލާމަތީ ބާރުތަށް

ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް އޮތް އިތުބާރު މި ސަރުކާރުން ވަނީ ނަގާލާފައި. އަޅުގަނޑުމެން ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް ޣައިރު ގާނޫނީ އަމުރެއް ނުކުރާނަން.

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:25

22:24

ހައްވާ މުހައްމަދު

މާލޭގެ ރައްޔިތުން

އިބޫ:މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ހާލަތު ބަަދަލުކުރާނަން. އާރބަން ސެންޓަރުތަށް ހަދާ ލެއަށް ލުޔެއް ހޯދަދޭނަން

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:24

22:22

ހައްވާ މުހައްމަދު

ސިވިލް ސާރވަންޓުން

އިބޫ:ފަޚްރުވެރި އާއިލާއެއް ބިނާކޮށްދޭނަން. ވަޒީފާގެ ބިރުދައްކައިގެން މި ޖަލްސާއަށް ގެނައި އެއްވެސް މީހަކު ނުހުންނާނެ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާނެ ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ނުކުރާނަން. ސިވިލް ސާރވިސް މުވައްޒިފުންނަށް ބިރުނުދައްކާނަން. އެމީހުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްދޭނަން

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:22

22:20

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޖަލްސާގެ ތެރެއިން

އިބޫ ޖަލްސާގެ ބައިވެރިންނަށް މަރްހަބާ ދަންނަވަނީ

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:20

22:18

ހައްވާ މުހައްމަދު

ޒުވާނުން

  އިބޫ:ޒުވާނުންނަކީ ހަމައެކަނި ފުޓްސަލް ކުޅޭ ބަޔަކަށް ނަހަދާނަން.ޒުވާނުންގެ ސަރުކާރަކަށް ވާނެ. ޒުވާނުންގެ ވިޔަފާރީގައި އެހީވެދޭނެ ސަރުކާރަކަށް ވާނެ. 

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:18

22:15

ހައްވާ މުހައްމަދު

ތައުލީމް

އިބޫ:ސްކޫލްތަށް ހިންގާނީ އެއްދަން ފަޅިއަށް. ފުރަތަމަ ޑިގްރީ އާއި ހަމައަށް ހިލޭ ކިޔެވޭނެ

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:15

22:14

ހައްވާ މުހައްމަދު

ދަތުރުފަތުރު

އިބޫ:ދަތުރުފަތުރުގެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްވާނެ. ދަތުރުފަތުރުން މުޅިރާއްޖެ ގުޅުވާލެވޭނެ

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:14

22:12

ހައްވާ މުހައްމަދު

އިޤްތިސާދް

އިބޫ:އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެރިކަމެއްގައި ދަނޑުވެރިން އުފައްދާ ތަކެއްޗަށް ހަމަ އަގު ދިނުން

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:12

22:11

ހައްވާ މުހައްމަދު

ތިމާވެށި

އިބޫ: ތިމާވެއްޓާއި އިދިކޮޅު ތަރައްޤީއަކީ އަލަށް ބޮޑެތިވާ ކުދިންނަށް ވެވޭ ޚިޔާނާތެއް. ތިމާވެށި މައްސަލަތަކަށް އިހްމާލުނުވާނަން

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:11

22:09

ހައްވާ މުހައްމަދު

އިސްލާމްދީން

 އިބޫ ވިދާޅުވީ ތިބޭފުޅުންގެ ލޯ ލާރިއެއްގައިވެސް އަޅުގަނޑު ނުޖެހޭނަން. އިސްލާމްދީން ނޫން އެހެންދީނަކަށް ރާއްޖޭގައި ޖާގައެއް ނޯންނާނެ. ރާއްޖޭގައި އިސްލާމްދީން އޮތީ އެމީހުން އެބޭނުންވާތީ. 

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:09

22:07

ހައްވާ މުހައްމަދު

ދަރަނި

ރައްޔިތުންގެ ބޮލުގައި ދަރަނި އަޅުވާނެ މީހަކަށް އަޅުގަނޑު ނުވާން. އިބޫ

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:07

22:06

ހައްވާ މުހައްމަދު

ބައިތުލް މާލް ވިއްކުން

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ރާއްޖޭގެ ފަޅުތަކާއި ބިންތަށް ވިއްކާފައި ހުރީ ކާކަށް ކަމެއް ނޭގޭ. ކިހާވަރަކަށް ކަމެއް ނޭގޭ. މިއިން ކޮންމެ ވާހަކައެއް ދައްކާއިރަށް ދައްކަނީ 25 ބުރީގެ އިމާރާތް

8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 22:06

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

FathimathShana

އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

IxmaealNaail

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

thahavahyd

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

Saaif80

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

arushams

ހައްވާ މުހައްމަދު

hawwimd

00:02
ޖަލްސާ
00:00
ޖަލްސާ
23:59
ޖަލްސާ
23:58
ނުބައި މީހަކު
23:56
ދަރަނި
23:54
ހިތްތިރި
23:51
ޖަލްސާ
23:50
ޖަލްސާ
23:47
ކޮރަޕްޝަން
23:46
ޖަލްސާ
23:45
ޖަލްސާ
23:44
ޖަލްސާ
23:38
ޖަލްސާ
23:37
އަމާނާތްތެރި
23:35
ވޯޓް
23:34
ބަދަލަކަށް
23:19
ޖަލްސާ
23:18
ޖަލްސާ
23:15
އަންހެނުން
23:14
އިޖްތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން
23:08
އިސްލާމްދީން
23:06
އަމާނާތްތެރި
23:04
އިންސާފު
23:03
ޖަލްސާ
23:02
ޖަލްސާ
23:01
މަޖިލިސް
22:58
ނަޒާހަތްތެރިކަން
22:56
ވައްކަން
22:54
ނާމާންކަން
22:52
ބިރު
22:51
ޖަލްސާ
22:42
ޖަލްސާ
22:39
ޖަލްސާ
22:38
އިއްތިހާދު
22:32
ޖަލްސާ
22:30
ޖަލްސާ
22:30
ރާއްޖެ އިންސާފުގެ މަޤަށް
22:27
ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު
22:25
ސަލާމަތީ ބާރުތަށް
22:24
މާލޭގެ ރައްޔިތުން
22:22
ސިވިލް ސާރވަންޓުން
22:20
ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
22:18
ޒުވާނުން
22:15
ތައުލީމް
22:14
ދަތުރުފަތުރު
22:12
އިޤްތިސާދް
22:11
ތިމާވެށި
22:09
އިސްލާމްދީން
22:07
ދަރަނި
22:06
ބައިތުލް މާލް ވިއްކުން