އަންގާރަ 20 އޮކްޓޯބަރ 2020
03 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 03
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ވަގުތުން

ފަލަސުރުޚީ

1,376

ޚުލާސާ

  • ރައްޔިތުންގެ ތާއީދެއް އޮތް ސަރުކާރެއް ނޫން
  • ސަލާން ނުޖަހާ ބޭސްފަރުވާކޮށްދިނީ އެމްޑީޕީން
  • މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފަލާޙް

17 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހުކުރު 02:39

03:18

ރިޒުނާ ޒަރީރު

ރައްޔިތުންގެ ތާއީދެއް އޮތް ސަރުކާރެއް ނޫން

އެމްޑީޕީއަކީ ރައްޔިތުންނަށް ފާގަތިކަން ހޯދައިދިން ސަރުކާރެއް. މިސަރުކާރުން ވީ އެއްވެސް ވައުދެއް ފުއްދައިދީފައެއް ނެތް. ކިތަންމެ ވަރަކަށް ބުނި ކަމުގައި ވިޔަސް މިއީ ރައްޔިތުންގެ ތާއީދެއް އޮތް ސަރުކާރެއް ނޫން.

16 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 22:50

03:16

ރިޒުނާ ޒަރީރު

ސަލާން ނުޖަހާ ބޭސްފަރުވާކޮށްދިނީ އެމްޑީޕީން

އެމްޑީޕީންވެސް ވަރަށް ގިނަ ޖަލްސާތަކެއް ވަނީ ބާއްވާފައި. އެހެންނަމަވެސް ދުވަހަކުވެސް ކޮށި ޖަހައިގެން ޖަލްސާތަކެއް ނުބާއްވަން. ކުރިއަށް އޮތް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުވެސް އެމްޑީޕީން ކާމިޔާބު ކުރާނެ. ދައުލަތުގެ މީޑިޔާ ބޭނުންކޮށްގެން ކެމްޕެއިން ކުރަމުންދާއިރު މި ޕީޕީއެމްއަށް ރައްޔިތުންގެ ތާއީދެއް ނެތް. ސަރުކާރަށް ތާއީދު ނުކުރަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ސަބަބުތަކެއް އެބް ހުރި. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޯ ހިޔާވަހިޔަން ހޯދައިދިނީ އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން. ފްލެޓް ދޮންބެ އަޅައިދިން ފްލެޓް ތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ދިނީ. ސަލާން ނުޖަހާ ބޭސްފަރުވާކޮށްދިނީ އެމްޑީޕީން.  

16 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 22:50

03:10

ރިޒުނާ ޒަރީރު

މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފަލާޙް

އެމްޑީޕީންވެސް ވަރަށް ގިނަ ޖަލްސާތަކެއް ވަނީ ބާއްވާފައި. އެހެންނަމަވެސް ދުވަހަކުވެސް ކޮށި ޖަހައިގެން ޖަލްސާތަކެއް ނުބާއްވަން. ކުރިއަށް އޮތް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުވެސް އެމްޑީޕީން ކާމިޔާބު ކުރާނެ.

16 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 22:12

03:04

ރިޒުނާ ޒަރީރު

ބިރުވެރިކަން އުފައްދާފައިވަނީ އިންތިހާ ދަރަޖައަށް

ބިރުވެރިކަން އުފައްދާފައިވަނީ އިންތިހާ ދަރަޖައަށް. އާންމުކޮށް ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިނުވާން ބޭނުންވާ މީހުން ވަރަށް ގިނަ. އެހެންނަމަވެސް މަގުމައްޗަށް ނިކުމެއްޖެ އެމީހަކު ނެތިކޮށްލާ. އެމްޑީޕީން ވެރިކަމުގައި އޮތް އިރު މަގުމައްޗަށް ނިކުމެ އަޑު އުފުލި އެއް ބޭފުޅާ މިއަދު ވެރިކަމުގައި ހުންނެވީ. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ކައިރިއަށްވެސް ވަޑައިގަންނަވަން ބޭފުޅެއް ނޫން ވެރިކަމުގައި ހުންނެވީ. ރައްޔިތުން ކައިރިއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ އަނބިކަނބަލުން މެޑަމް ފާތުން.

16 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 22:04

03:02

ރިޒުނާ ޒަރީރު

މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފަލާޙް

މަގުމަތީގައި ރައްޔިތުން އަޑު އުފުލަން މިސަރުކާރުން ވަނީ ހުއްޓުވާފައި. ދެވަނައަށް އޮތީ މީޑިޔާ. މީޑިޔާގެ ވެސް އަނގަ ބަންދުކޮށްފައި މިއޮތީ. އެހެން ނަމަވެސް މުޒާހަރާ ކުރަން ޖެހޭ ތަނެއްގައި އެކަންވެސް އެމްޑީޕީން ކުރާނެ. އެކަމަށް ބަލަ ބަލާ އެމްޑީޕީން އޮތީ. މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބުމުން ބޭނުންހާ ކަމެއް މިސަރުކާރުން ކުރަމުން މިދަނީ.

16 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 22:02

02:58

ރިޒުނާ ޒަރީރު

މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފަލާޙް

ރިޒާވް ހިފަހައްޓަން ނެގި ލޯންވެސް އަނެއްކާ އަލުން ދައްކަން މިޖެހުނީ ދެގުނަ އިތުރުކޮށްފައި. އެންމެ ފަހަރަކު ދެތިން ތަނެއް އޮޑިޓް ކުރުމުންވެސް މިސަރުކާރު ފަޞީހަތްވާނެ. އެހެން ނަމަވެސް އެކަމަކަށް އެއްވެސް ފުރުޞަތެއް ނުދޭ މިސަރުކާރުން.

16 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 21:58

02:53

ރިޒުނާ ޒަރީރު

ރައްޔިތުންގެ ހިތް ރައީސް ޔާމިންއަށް އަތުލައި ނުގަނެވޭ

ރައީސް ޔާމިންގެ ސަރުކާރުން ހީވަނީ ރައްޔިތުން ކޮށި ޖަހައިގެން ގެންގުޅެވިދާނެ ކަމަށް. ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ކުދިންގެ ފިންގަރ ޕްރިންޓް ނަގާ. އަދި އެމުވައްޒަފުން ލައްވާ ސޮއިވެސް ކުރުވާ. ޖަލްސާއަށް ނުދާ މީހެއް ކަމަށްވާ ނަމަ ވަޒީފާ ގެއްލިގެންދޭ. ރައްޔިތުންގެ ހިތް ރައީސް ޔާމިންއަށް އަތުލައި ނުގަނެވޭ. ހިތް އޮތީ ކޮންފަޅިއެއްގައި ކަން ވަރަށް ސާފުވާނެ ވޯޓްލާން އޮންނަ ދުވަސް ކައިރި ވީމާ. ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކާއި އެއްވެސް ގުޅުމެއް އޮންނަ ބޭފުޅެއް ނޫން ރައީސް ޔާމިން އަކީ.

16 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 21:53

02:49

ރިޒުނާ ޒަރީރު

ޓެކްސްގެ ނިޒާމް ވަނީ ތަޢާރަފްކޮށްފައި

ޓެކްސްގެ ނިޒާމް ތަޢާރަފްކޮށް ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ތަޢާރަފްކޮށްފައިވާއިރު މިސަރުކާރު އައިސް ހުރިހާ އެއްޗަކުންވެސް ވަނީ ޑިއުޓީ ނަގަން ފަށާފައި. ސިނގިރޭޓްއިން ޑިއުޓީ ނެގުން ބޮޑު ކުރަން އޮތް އިރު މި ސަރުކާރުން ކުރާ ގިނަ ކަންތައްތައް ދެކޮޅު ނުޖެހޭ. ދިމަލެއް ނުވޭ. ބިލް ބޯޑުގައި މުޅިން ފެންނަނީ ރައީސް ޔާމިން ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިޔެފައިވާ ދޮގު ވާހަކަތަކެއް. މިއީ ކޮންމެވެސް އެހެން ދިމާލަކަށް ލާރި ކޮޅެއް ހޯދަން ކުރާ ކަމެއް.

16 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 21:49

02:44

ރިޒުނާ ޒަރީރު

މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފަލާޙް

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިން ތިބީ ބިރުން. ދައުލަތުގެ ގިނަ ތަންތަނުގެ ރިޕޯޓެއް ނުނެރޭ.

16 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 21:44

02:41

ރިޒުނާ ޒަރީރު

މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ފަލާޙް

ޔާމިން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވީ ތާއީދެއް ނެތި. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ފާއިދާ ހުރި އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރޭ. މިސަރުކާރު މިވަނީ ފެއިލް ވެފައި.

16 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 21:41

02:39

ރިޒުނާ ޒަރީރު

ފަލަސުރުޚީ

މިރޭގެ ފަލަސުރުޙީ ޕްރޮގްރާމްގައި މެމްބަރު ފަލާޙް

16 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 21:39

ރިޒުނާ ޒަރީރު

RiznaZareer

03:18
ރައްޔިތުންގެ ތާއީދެއް އޮތް ސަރުކާރެއް ނޫން
03:16
ސަލާން ނުޖަހާ ބޭސްފަރުވާކޮށްދިނީ އެމްޑީޕީން
03:10
މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފަލާޙް
03:04
ބިރުވެރިކަން އުފައްދާފައިވަނީ އިންތިހާ ދަރަޖައަށް
03:02
މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފަލާޙް
02:58
މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފަލާޙް
02:53
ރައްޔިތުންގެ ހިތް ރައީސް ޔާމިންއަށް އަތުލައި ނުގަނެވޭ
02:49
ޓެކްސްގެ ނިޒާމް ވަނީ ތަޢާރަފްކޮށްފައި
02:44
މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފަލާޙް
02:41
މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ފަލާޙް
02:39
ފަލަސުރުޚީ