އަންގާރަ 20 އޮކްޓޯބަރ 2020
03 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 03
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ވަގުތުން

ފަލަސުރުޚީ ލައިވް ބްލޮގް

1,148

ޚުލާސާ

  • ވޯޓް ވިއްކާ ނަފްސު ގުރުބާން ކުރުން
  • ވެރިޔާއަށް ރައްޔިތުންގެ އިހްސާސް އެނގެން ޖެހޭ
  • ދެމެހެއްޓެނިވި އިގްސޯދަކަށް ވިސްނަން ޖެހޭ

12 ފެބްރުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 02:50

03:24

އާމިނަތު ނުޒުހާ

ވޯޓް ވިއްކާ ނަފްސު ގުރުބާން ކުރުން

ވޯޓް 500 އަށް ވިއްކާލުމުގެ ނަތީޖާ މިއަދު މި ފެންނަނީ، ރައްޔިތުންނަށް އުފާ ފާގަތިކަން އޮތީ އެ ރައްޔިތުން އެކަން ކަމަށް ވިސްނައިގެން، ވޯޓް ވިއްކާ ނަފްސު ގުރުބާން ކުރުމުގެ ނަތީޖާ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި ތަޖުރިބާ ކުރަނީ

11 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 22:28

03:21

އާމިނަތު ނުޒުހާ

ވެރިޔާއަށް ރައްޔިތުންގެ އިހްސާސް އެނގެން ޖެހޭ

އެ ވިދާޅުވާ 8000 ޑޮލަރު ބޮލަކަށް ޖެހޭނަމަ ފޮތްފަންސުރާއި، ބޭނުންވާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ހޯދަން ސަލާން ޖަހަން ނުޖެހޭނެ، ނުކައި ތިބެ ރަށުގެ ބަދަރުގައި ބޮޑު ހިލަ ޖެހުމަކީ ރައްޔިތުން ފުދިގެން ތިބުމެއް ނޫނެއް ނޫންތޯ، ސަރުކާރެއް ހިންގަން ވަނީ ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމް ދަނީއަށްބަލާ އެއާ އެއްވަރަށް، ރައްޔިތުން ނިކަމެތިވާ ގޮތަށް ބޭރުގައުމުތަކުން ލޯނު ނަގައި ދަރުވައިގެނެެއް ނޫން، ލިބޭ އަމްދަނީ އާ އެއްވަރަށް އެކަން ކުރާނީ ދައުލަތް ހިނގާނީ ރަނގަޅަށް ހިސާބު ޖަހައިގެން ގާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކަށްވެސް ހުރުމަތްތަކެއްގެ ތރެއިން، ތިން ބާރު ވަކިވެ ޕޮލިސީ ލެވެލް އެއްގައި މިކަން ކުރެވެން ޖެހޭ، ތިޖޫރީ ތަކަށް ވަންނަ ފައިސާ ދާ ތަނެއް އެނގެން ޖެހޭ، ދައުލަތުގެ ވެރިޔާ ވާން ޖެހޭނީ ރައްޔިތުންނަށް ވަފާތެރި ބޭފުޅެއް، ޗެކް އެންޑް ބެލެންސް ނިޒާމެއްނެތް.

11 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 22:28

03:16

އާމިނަތު ނުޒުހާ

ދެމެހެއްޓެނިވި އިގްސޯދަކަށް ވިސްނަން ޖެހޭ

ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމެންޓްތައް އަންނަ ވާހަކަ ދެކެވެނީ، އެންމެ އިންވެސްޓްމެންޓެއް ދައްކަބައްލަވާ، އިންވެސްމެންޓެކޭ ކިޔާ. ބްރިޖް ދައްކަނީ އެއީ އިންވެސްޓްެމެންޓެއް ނޫން, އެއީ ރައްޔިތުން ދަރަނިވެރި ކުރުވައިގެން އެ ރައްޔިތުންގެ ޓެކްސް ފައިސާއިން އަޅާ ދަރަނި ބްރިޖެއް، ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ހިއްސާ ނިކަމެތިމީހާއަކަށް ނުލިބޭ - ސައުދުﷲ

11 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 22:16

03:10

އާމިނަތު ނުޒުހާ

ކުންފުނިތައް ދަރަނިވެރިވަނީ

މިފްކޯ ދަރަނިވެރި ވީމާ މިދަނީ އެސްޓީއޯގެ ދަށަށް، ފެނަކަ ދަރަނިވީމާ އެހެން ކުންފުންޏެއްގެ ދަށަށް، އެމްއެމްޕީއާރުސީ ބަނގުރޫޓްވީމާ އެހެން ކުންފުންޏެއް ރައީސް އުފެއްދީ، ކިތަންމެ ވަރަކަށް އާ ކުންފުނި އުފެއްދިޔަސް ޖެހޭނީ ޖެހޭތާ، މިރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަކީ ރަނގަޅުގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފިނަމަ ރައްޔިތުން އުޅޭނީ އުފަލުގައި، އެކަމު މިރާއްޖޭގައި ރައްޔިތުން އުޅެނީ ވަރަށް ނިކަމެތިކޮށް، އަޅުގަނޑު ދުށިން އޭޑީކޭގައި މީހަކު ބޭސްސިޓީ ނުނެގިގެން އޭޑީކޭގައި ރޯން ހުއްޓާ - ސައުދުﷲ

11 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 22:10

03:05

އާމިނަތު ނުޒުހާ

ބިން ވިއްކުން

90 އަހަރަށް ބިން ވިއްކައިފިނަމަ 3 އަހަރަށް ދައުލަތް ހިފަހައްޓާލެވިދާނެ، މީ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރަށްގީއެއް ނޫން، އިގްތިސާދު މިގޮތަށް ނުހިފެހެއްޓޭނެ، ޖީޑީޕީއަށް 8000 ޑޮލަރޭ ވިދާޅުވާއިރު، އެއީ ދޮގެއް، އެއީ ނުބައި ހިސާބެއް. އެވަރަށް ފައިސާ ޖެހޭނަމަ، ރައްޔިތުން ސަލާންޖަހަން ނުޖެހޭނެ. 

11 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 22:06

03:01

އާމިނަތު ނުޒުހާ

ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުން

ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން މި ހުރިހާ ކަމެއް މި ކުރަނީ، މިގައުމުގައި މިހާރު މި ހިންގާ ހުރިހާ ކަމަކަށް މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި މެންބަރުން 100 ޕަސެންޓް ޒިންމާވާން ޖެހޭ، މަޖިލީހަކީ ޒިންމާދާރު ބައެއްނަމަ، ވެރިމީހާ ބޭނުން ގޮތަކަށް ގާނޫނު އަސާސީ ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެ، އެބޭފުޅުންގެ ޒިންމާއަކަށް ވެގެން  ނުވާނެ ދައުލަތުން ހުށައަޅާ ކޮންމެ ބިލަކަށް ވޯޓް ދޭން، މަޖިލީހަށް މެންބަރުން ޒިންމާދާރު ނަމަ މިއަދު މިގައުމުގައި ބިންވެސް ނުވިއްކޭނެ، ކޮރަަޕްޝަނަކަށް ޖާގައެއް ނޯންނާނެ، ޖުޑީޝަރީ މި ދަރަޖައަށް ނުދިޔައީސް, ނުބައިކޮށް ހުކުމެއް ވެސް ނުކުރެވޭނެ- ސައުދުﷲ

11 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 22:03

02:57

އާމިނަތު ނުޒުހާ

ރާއްޖޭގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ހާލަތު

މީޑިއާއިން މި ވާހަކަތައް ތިލަ ނުވާ ދުވަހެއް ނުދޭ، ދައުލަތުގެ ވެރިއަކަށް ހުންނަވާ ކޮރަޕްޝަން އޮތް މިންވަރާމެދު ލަދު ގަންނަން ޖެހޭ، މީގެ ކުރީގެ ރިޔާސީ ބަޔާންތަކުގައި އެވާހަކަ ވަނީ ދައްކަވާފައި، މިފަހަރު ލަދުގަތީ، މެމްބަރުން ދިޔައީ ވިދާޅުވަމުން ގޯނި ގޯންޏަށް ލާރި އަޅައިގެންެ މެންބަރުގެ ގާތަށް ދިޔަ ކަމަށް، އެ މައްސަލަތަކެއް ނުބެލޭ. އެ މައްސަލަތައް ނުބެލުމުގެ ޒިންމާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ނަގަންޖެހޭ- ސައުދުﷲ

11 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 21:58

02:55

އާމިނަތު ނުޒުހާ

ކުދި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޮޑެތި ވާހަކަތައް ދެކެވުނު

ސަރުކާރުން އިއުލާނުކުރި ރަހުނު ނުބަހައްޓާ އެއްމިލިއަނާއި ހަމައަށް ލޯނު ދޭނެ ކަމަށް، އެ ލޯނު ލިބުނު މީހަކު ހުރިތޯ ބައްލަވަން ބޭންކްތަކަށް ވަޑައިގަންނަވާ ތިބޭފުޅުން ބައްލަވާ

11 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 21:55

02:50

އާމިނަތު ނުޒުހާ

ފަލަސުރުޚީ ލައިވް ބްލޮގް

ފަލަސުރުޚީގެ މިރޭގެ މެހުމާނުންނަންނަކީ މޯލްޑިވްސް ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންގެ  ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ސައުދުﷲ އަހުމަދާއި، އެ ޔޫނިއަންގެ މެންބަރު އަހުމަދު ނިޔާޒް

11 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 21:52

އާމިނަތު ނުޒުހާ

nuzu8121

03:24
ވޯޓް ވިއްކާ ނަފްސު ގުރުބާން ކުރުން
03:21
ވެރިޔާއަށް ރައްޔިތުންގެ އިހްސާސް އެނގެން ޖެހޭ
03:16
ދެމެހެއްޓެނިވި އިގްސޯދަކަށް ވިސްނަން ޖެހޭ
03:10
ކުންފުނިތައް ދަރަނިވެރިވަނީ
03:05
ބިން ވިއްކުން
03:01
ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުން
02:57
ރާއްޖޭގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ހާލަތު
02:55
ކުދި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޮޑެތި ވާހަކަތައް ދެކެވުނު
02:50
ފަލަސުރުޚީ ލައިވް ބްލޮގް