raajjemv logo
އަތޮޅުތެރޭގެ ސިއްޙީ ނިޒާމް
އަތޮޅުތެރޭގެ ސިއްޙީ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމަށް 45 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް
 
ދޮޅުމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ރަށްރަށުގައި ޙަވާލު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ބިންގާ އެޅިގެންދާނެ
 
16 ރަށެއްގެ މަޝްރޫއުގެ އެގްރީމަންޓުތައް މިނިސްޓަރ ވަނީ ޙަވާލު ކޮށްދެއްވާފައި
 
މެމްބަރުން މެދުވެރިކޮށް ކައުންސިލުތަކަށް ވަނީ ރަމްޒީކޮށް ޙަވާލު ކޮށްދެއްވާފައި
ލައިޝާ އަހްމަދު
9,633
ކ. މާލެ |
24 ޖެނުއަރީ 2021 | އާދީއްތަ 15:45
އަތޮޅުތެރޭގެ ސިއްޙީ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫއުތައް ޙަވާލު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ

އަތޮޅުތެރޭގެ ސިއްޙީ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމަށް 45 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއްގެ މަސައްކަތް ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލުތަކާ ޙަވާލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ފަށައިފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ހެލްތް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ނަސީމް ވަނީ އެކަން އިއުލާނު ކުރައްވައި، 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ގައި ސިއްޙީ ދާއިރާއަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓުގައި ހިމެނޭ މަޝްރޫއުތައް ކައުންސިލުތަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ. އަދި އެކި ދާއިރާތަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުތައް އެ ދާއިރާއެއްގެ މެމްބަރުން މެދުވެރިކޮށް ކައުންސިލުތަކަށް ވަނީ ރަމްޒީކޮށް ޙަވާލު ކޮށްދެއްވާފައެވެ. އެގޮތުން 16 ރަށެއްގެ މަޝްރޫއުގެ އެގްރީމަންޓުތައް މިނިސްޓަރ ވަނީ ޙަވާލު ކޮށްދެއްވާފައެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، އުއްމީދަކީ ވީހާވެސް އަވަހަށް މި މަސައްކަތްތަކުގެ ބިންގާ އަޅައި، މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ދިއުން ކަމަށެވެ. އަދި މި ކަންކަން ކުރިއަށްދާއިރު، ވީހާވެސް ބޮޑަށް ރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި މަންފާއަށް ވިސްނައިގެން ކަންކަން އިންތިޒާމު ކުރުމަށް މިނިސްޓަރ ވަނީ އެދިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

އަދި ކުރިއަށް އޮތް ދޮޅުމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ރަށްރަށުގައި ޙަވާލު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ބިންގާ އެޅިގެންދާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، މިއީ ލާމަރުކަޒު ކުރުމަށް ކޮށާލެވޭ މަގެއް ކަމަށެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ރަމްޒީކޮށް ކައުންސިލުތަކާ ޙަވާލު ކޮށްދެއްވާފައިވާ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރޭގައި 13 ރަށެއްގެ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ. އެއީ ހއ. ފިއްލަދޫ، ހއ. މާރަންދޫ، ހއ. ވަށަފަރުގެ އިތުރުން ހދ. ވައިކަރަދޫ، ރ. ވާދޫ، ރ. މާކުރަތު، ރ. އަނގޮޅިތީމު އަދި ރ. ހުޅުދުއްފާރު، އއ. ފެރިދޫ، މ. މުލަކާއި ލ. މާމެންދޫ، ގއ. ދެއްވަދޫ އަދި ގދ . ފިޔޯރީ ހިމެނެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ހދ. ފިނޭ ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ވަށާ ފާރު ރޭނުމާއި، ގއ. ނިލަންދޫ ހެލްތް ސެންޓަރު އިމާރަތް ކުރުމާއި، ގއ. މާމެންދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑް ކުރުން ވެސް މި މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
75%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
25%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް