raajjemv logo
އިންޑިއާއިން އުފައްދާފައިވާ ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން
ކޮވިޑުގެ ވަބާއިން ސަލާމަތްވުމަށް އިންޑިއާއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ޓެޑްރޯސްގެ ތަޢުރީފް
 
ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން ހޯދުމަށް އެދި ގިނަ ޤައުމުތަކުން އެދެމުންދޭ
 
މި ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަނެވޭނީ ހުރިހާ ޤައުމުތަކުން ވެސް މިކަމުގައި އެކަތިގަނޑަކަށްވެގެން
 
އިންޑިއާއިން ބްރެޒިލްއަށް ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދީފައިވޭ
ލައިޝާ އަހްމަދު
5,160
ކ. މާލެ |
23 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޮނިހިރު 15:43
ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) ގެ ޗީފް ޓެޑްރޯސް އަދަނޯމް ގެބްރިއާސިސް
ރޮއިޓަރސް

ކޮވިޑް-19 ވަބާއިން ސަލާމަތްވުމަށް އަވަށްޓެރި އިންޑިއާއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) ގެ ޗީފް ޓެޑްރޯސް އަދަނޯމް ގެބްރިއާސިސް ތަޢުރީފްކުރައްވައި ވާހަކަ ދައްކަވައިފިއެވެ.

ޓެޑްރޯސް އެ މޭރުމުން ވާހަކަ ދައްކަވާފައިވަނީ އިންޑިއާއިން ބްރެޒިލްއަށް ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުޅިގެން އެ ޤައުމުގެ ރައީސް ޚައިރް ބޮލްސޮނާރޯ އިންޑިއާއަށް ޝުކުރު ދަންނަވާފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. އެގޮތުން އިންޑިއާއިން ވަނީ އެ ޤައުމުން އުފައްދާފައިވާ އެސްޓްރަޒެނެކާ ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ އިންޑިއާ ވާރޝަން ކަމަށްވާ "ކޮވިޝީލްޑް" ވެކްސިންގެ ޑޯޒްތައް ބްރެޒިލްއަށް ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޓެޑްރޯސް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ މި ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމުގައި އިންޑިއާއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް ތަޢުރީފް ކުރައްވާފައެވެ. އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ ޓެގް ކުރައްވައި ޓެޑްރޯސް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ މި ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަނެވޭނީ ހުރިހާ ޤައުމުތަކުން ވެސް މިކަމުގައި އެކަތިގަނޑަކަށްވެގެން މަސައްކަތް ކޮށްގެންކަން ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

އިންޑިއާގެ ސިރަމް އިންސްޓިޓިއުޓުން އުފައްދާފައިވާ ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން ހޯދުމަށް އެދި ގިނަ ޤައުމުތަކުން އެދެމުންދާއިރު، އިންޑިއާއިން ވެކްސިން ޖަހަން ފެށިތާ 4 ދުވަސް ތެރޭގައި އެ ޤައުމުން ވަނީ އެހެން ޤައުމުތަކަށް ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދޭން ފަށާފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއާއި، ބޫޓާނާއި، ބަންގްލަދޭޝް އަދި ނޭޕާލް ހިމެނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވެސް އިންޑިއާއިން ވަނީ މި ވެކްސިންގެ އެއްލައްކަ ޑޯޒް ވެކްސިން މޮރިޝަސްއަށް، 1.5 މިލިއަން ޑޯޒް ވެކްސިން މިއަންމާއަށް، 50،000 ޑޯޒް ވެކްސިން ސީޝެލްސްއަށް، ދެމިލިއަން ޑޯޒް ވެކްސިން ބްރެޒިލްއަށް އަދި ދެމިލިއަން ޑޯޒް ވެކްސިން މޮރޮކޯއަށް ފޮނުވާފައެވެ. އަދިވެސް ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާގެ މިވެކްސިން އިތުރު ގައުމުތަކަށް ފޮނުވާނެ ކަމަށް އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 22 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
20%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
80%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް