raajjemv logo
ޓްރެކް ހުޅުވާއިރު ސަމާލުވާންވީ ގިނަ ބަދަލުތަކެއް
ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައި ކަސްރަތު ކްލާސްތަކާއި ބޫޓް ކޭމްޕްތައް ނުބޭއްވޭނެ
 
ބޫޓް ކޭމްޕާއި ކަސްރަތު ހަރަކާތްތައް ހިންގުން މިހާރު ވަނީ މަނާކޮށްފައި
 
އެކި ކަންކަމަށް ވަކި ލޭންތައް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައި
 
ކެއިން ބުއިން ވަނީ މަނާކޮށްފައި
 
ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ބޭނުންކުރުމަށް ވަނީ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައި
އިސްމާއިލް އާޒިމް
23,990
ކ. މާލެ |
15 ޖެނުއަރީ 2021 | ހުކުރު 11:32
މާލޭގައި އަލަށް ހެދި ސިންތެޓިކް ޓްރެކް
ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ

ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވާއިރު އާންމުން ސަމާލުވާންވީ ގިނަ ބަދަލުތަކެއް އާންމުކޮށްފިއެވެ.

މި ބަދަލުތަކުގެ ތަފްސީލް ހިއްސާކުރައްވާފައިވަނީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަމަންޓް އަހުމަދު މަޙުލޫފް މިމަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ޓްރެކް ހުޅުވާނެކަން ހާމަކުރައްވާ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައެވެ.

މިނިސްޓަރ މަޙުލޫފްގެ ޓުވީޓްގައި ވަނީ، ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވާފައި ހުންނާނެ ގަޑިއާއި، ޓްރެކް ބޭނުން ކުރާއިރު އާންމުން ސަމާލުވާންވީކަންކަން ތަފްސީލުކޮށްދެއްވާފައެވެ. އެގޮތުން ޓްރެކް ހުޅުވާފައި ހުންނާނީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެވެސް ފަތިހު ފަހަކުން ހެނދުނު އަށަކަށް އަދި އިރުއޮއްސި ހަޔަކުން ދަންވަރު ބާރައަށެވެ. މިގޮތައް ޓްރެކްއަށް ވަދެވޭ ވަކި ގަޑިތަކެއް ކަނޑައެޅީ ޓްރެކް ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންކަން ފަސޭހަކޮށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތް ހެދުމައްކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީއިން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ. މިނިސްޓަރ މަޙުލޫފް ވަނީ އައު ޓްރެކްގެ އެކި ލޭންތަކައި ސަރަހައްދުތައް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ ތަފްސީލުވެސް ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން މީގެ ކުރިންވެސް ވިނަގަނޑު އޮތް ސަރަހައްދުގެ 35 ޔާޑުގެ ސަރަހައްދެއް ކްރިކެޓަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާއިރު، އިތުރު އެއްވެސް ކުޅިވަރެއް އަދި އިތުރު ހަރަކާތެއްވެސް މި ސަރަހައްދުގައި ހިންގުން މަނާވީއެވެ.

އެކުވެނި ޓްރެކްއަކީ މީގެ ކުރިން އެކި ފަރާތްތަކުން ކަސްރަތު ކްލާސްތަކާއި ބޫޓް ކޭމްޕްތައް ގިނަ އަދަދަކަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ ސަރަހައްދަކަށްވާއިރު، މިގެނައި ބަދަލާއެކު ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައި މިފަދަ ހަރަކާތެއް ދެން ނުހިންގޭނެއެވެ.

އައު ޓްރެކްގައި 9 ލޭންއެއް ހުރިއިރު ލޭން 1 އިން 3 އާއިހަމައަށް ވާ ލޭންތައް ޚާއްސަކޮށްފައިވަނީ އެތްލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަންއަށެވެ. ލޭން 4 އިން 7އަށް ވާ ލޭންތައް ދިގު ދުވުން ދުވާ ދުވުންތެރިންނަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާއިރު، ލޭން 8 އަދި 9 ޙާއްސަކޮށްފައިވަނީ ޖޮގިން އަދި ހިނގާ މީހުންނަށެވެ. މިފަދަ ގޮތަކަށް ލޭންތައް ޚާއްސަކޮށްފައިވަނީ، ވީހާވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކަކަށް އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ނެތި އެއްފަހަރާ ޓްރެކްގެ ބޭނުން ހިފޭގޮތައް ހެދުމައްކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީއިން މަޢުލޫމާތު ދެއްވައެވެ. ޔޫތު މިނިސްޓްރީއިން ވަނީ ޓްރެކްގެ ރައްކާތެރިކަމައްޓަކައި މި ޓްރެކްގައި ފުޓްބޯޅަކުޅޭ ބޫޓް ބޭނުން ނުކުރެވޭނެކަންވެސް ހާމަކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ޓްރެކްގެ ތެރޭގައި ކެއިން ބުމުގެ އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ދެން ނުބޭއްވޭނެއެވެ.

އެކުވެނި ދުވާ ޓްރެކުގައި ސިންތެޓިކް އެޅިއިރު، މީގެ ކުރިން ހުޅުމާލޭގައި ވަނީ ސިންތެޓިކް ޓްރެކެއް ގާއިމުކޮށްފައެވެ. އެއާއެކު އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތްތައް ބޭއްވުމަށާއި، ގައުމީ އެތުލެޓިކްސް ޓީމުގެ ދުވުންތެރިން ތަމްރީނުކުރުމަށް ބޭނުންކުރަމުން އަންނަނީ ހުޅުމާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
11%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
51%
އުފާ ވެއްޖެ
11%
ދެރަ ވެއްޖެ
9%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
13%
މޮޔަވެއްޖެ
5%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް