އަންގާރަ 01 ޑިސެންބަރު 2020
05 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 15
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:19
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:10
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މާލީ ބަޔާން

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރު ކުރާނީ މެމްބަރުންގެ މާލީ ބަޔާނުގެ ނަމޫނާއަށް

  • މި ރިޕޯޓް ފާސްކޮށްފައި ވަނީ 53 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން
  • މަޖިލިސް މެމްބަރުން މާލީ ބަޔާން ހުށައަޅަނީ އޭސީސީ އަދި ޓްރާންޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ލަފާގެ މަތިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ނަމޫނާއަކަށް

ކ. މާލެ | 28 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ބުދަ 15:22 | 3,653

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތު - މަޖިލިސް

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރު ކުރާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރާ ނަމޫނާ އާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

މިއީ އޮޑިޓް ޤާނޫނަށް ދެވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މާލީ ބަޔާން ހުށައަޅަން ޖެހޭ މާލީ ބަޔާނުގެ ނަމޫނާއެއް ތައްޔާރުކޮށް ދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާ ކުރުމަށް ފަހު ނިންމާފައިވާ ގޮތެވެ.

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުމަށް ނެގުނު ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 53 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން މި ރިޕޯޓް ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

ކޮމިޓީ ރިޕޯޓްގައިވާ ގޮތުން އެގޮތަށް ކަނޑައެޅީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ މުދަލާއި ފައިސާގެ ބަޔާނުގެ ނަމޫނާ ތައްޔާރުކޮށްފައި ވަނީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އަދި ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ލަފާގެ މަތިން ކަމަށް ވާތީ، އެއީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މާލީ ބަޔާން ހުށައަޅަން އެންމެ ރަނގަޅު ނަމޫނާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުުރުން ކޮމިޓީން ވަނީ ދައުލަތުގެ އިސް މަގާމުތައް ފުރުއްވާ ބޭފުޅުންގެ މުދަލާއި ފައިސާގެ ބަޔާން ތައްޔާރު ކުރުމުގައި މިހާރު އަމަލު ކުރަމުންދާ ނަމޫނާގައި މައްސަލަތައް ހުރިކަން ފާހަގަކޮށް މާލީ ބަޔާނުގެ ނަމޫނާ މުރާޖަޢާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ސަބް ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާއި އެ މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރުމަށް ނިންމާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.