އަންގާރަ 01 ޑިސެންބަރު 2020
05 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 15
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:19
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:10
ވެންޓިލޭޓަރުތަކާ ގުޅޭ ކޮރަޕްޝަން

އޭސީސީގެ ތަހުޤީޤު: އެއްވެސް މީހެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ދައުވާއެއްކޮށް، ކުށް ސާބިތުވާ ވަރަށް ހެއްކެއް ނެތް!

  • މި މައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤާ ގުޅިގެން ކުރިން މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވުނު
  • އިދާރީ ގޮތުން މައްސަލަތަކެއް ފެންނަން ހުރި
  • އަބްދުﷲ އަމީންގެ މައްޗަށް އޭސީސީން 3 ތުހުމަތެއް ކޮށްފައިވޭ

ކ. މާލެ | 20 އޮކްޓޯބަރ 2020 | އަންގާރަ 13:52 | 7,152

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) ހުސައިން ޝަމީމް އަންގާރަ ދުވަހު އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

ވެންޓިލޭޓަރުތައް ގަތުމުގައި ބޮޑެތި އޮޅުވާލުންތަކެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިންތަކެއްގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތާ ގުޅިގެން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ކޮށްފައިވާ ތަހުޤީޤުގައި ޖިނާއީ ދައުވާއެއްކޮށް، ކުށް ސާބިތުވާ ވަރަށް ހެކި ނެތް ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) ހުސައިން ޝަމީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މި މައްސަލަ އަނބުރާ ފޮނުވާލެއްވި ސަބަބު ތަފްސީލު ކޮށްދެއްވަމުން އަންގާރަ ދުވަހު އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޕީޖީ ހުސައިން ޝަމީމް ވިދާޅުވީ، މި މައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤު ނިންމައި ޕީޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވިއިރު، އެއްވެސް މީހެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ދައުވާއެއްކޮށް، ކުށް ސާބިތުވާ ވަރަށް ހެއްކެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

ޕީޖީ ވިދާޅުވީ، އިދާރީ ގޮތުން މައްސަލަތަކެއް ފެންނަން ހުރި ނަމަވެސް، ޕީޖީ އޮފީހުން ބަލަނީ ޖިނާއީ ދައުވާއެއް ކޮށް، ސާބިތު ކުރެވިދާނެތޯ ކަމަށެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން ނޫސްވެރިން ކުރި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ޕީޖީ ވިދާޅުވީ، ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލައިގައި އިދާރީ ގޮތުން ބޮޑެތި ގޯސްތަކެއް ހަދާފައިވާކަން ފެންނަން ހުރި ކަމަށާއި، އެންމެ ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި މިނިސްޓްރީން އަމަލު ކޮށްފައިވޭތޯ ސުވާލު އުފެދޭ ކަންކަންވެސް އެބަހުރި ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މި މައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤާ ގުޅިގެން އޭސީސީން މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވުނު ނަމަވެސް، ފަހުން އޭސީސީން މައްސަލަ ފޮނުއްވިއިރު ޕީޖީ އޮފީހާ މަޝްވަރާ ކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ޕީޖީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕީޖީ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ފައިސާ ދޫކުރުމަށް "ވެންޑަރ" ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން ފަދަ އިދާރީ ކަންކަން ކޮށްފައިވާކަމަށް އޭސީސީން ބަޔާން ކުރި ނަމަވެސް، އެއީ މިނިސްޓްރީން ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތް ކަމަށާއި، އެއީ އޭގެ ޒާތުގައި ކުށެއް ކަމަށް ކޯޓުގައި ސާބިތުވާނެ ކަމަށް ޤަބޫލު ނުކުރެއްވޭ ކަމަށެވެ.

އޭސީސީން ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތުތަކަށް އަލިއަޅުވާލައްވާ ޕީޖީ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީންގެ މައްޗަށް އޭސީސީން 3 ތުހުމަތެއް ކޮށްފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން އެއް ތުހުމަތަކީ ބިޑް ޙަވާލުކުރި މީހާ ކޮމިޓީއަށް ތައާރަފް ކުރެއްވީ މިނިސްޓަރު ކަމަށެވެ. އަދި ބިޑް ކޮމިޓީގެ ކޯރަމް ހަމަ ނުވާތީ ކޯރަމް ހަމަ ކުރެއްވުމާއި، އަޕްޑޭޓް ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވުން ފަދަ ކަންކަމާއި ގުޅިގެން އޭސީސީން މިނިސްޓަރަށް ތުހުމަތު ކުރައްވާފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ޕީޖީ ވިދާޅުވީ، މި ކަންކަމަކީ ވަކި މަންފާއެއް ހާސިލު ކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްްކަން ދޭހަވާ ހެއްކެއް ތަހުޤީޤުން ފެންނަން ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި މިކަންކަން ކޯޓުގައި ސާބިތު ކުރާނީ ކިހިނެއްތޯ މިއީވެސް އުފެދޭ ސުވާލެއް ކަމަށް ޕީޖީ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭ ތަހުޤީޤު އޭސީސީން ކުރިއަށް ގެންދިޔައިރު ފާހަގަވި ކަންކަން ބަޔާންކޮށް އޭސީސީން ބުނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް ބޭނުންވާ 75 ވެންޓިލޭޓަރ ސަޕްލައި ކުރުމަށް ދުބާއީގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ އެގްޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގ އާ ޙަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު ޢަބްދުﷲ އަމީން ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ބިޑް ކޮމިޓީގެ ކޯރަމް ހަމަނުވާތީ، އާންމުކޮށް އެދުވަސްވަރުގެ ބިޑު ކޮމިޓީ ތަކުގައި ބައިވެރިވެފައި ނުވާ 2 މެމްބަރުން ބިޑް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް މިނިސްޓަރ އަމީން ވިދާޅުވިކަން ތަހުޤީޤަށް އެނގިފައިވާ ކަމަށް އޭސީސީން ބުނެފައިވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މި ކަންކަމުގައި ޖިނާއީ ދައުވާއެއް ކޮށްގެން ކޯޓަށް ދާ ވަރަށް ހެއްކެއް ފެންނަން ނެތްކަން ޕީޖީ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ޑިއުޓީ ޕްރޮސެކިއުޝަން މަރުޙަލާގައިވެސް އެ ކަންކަމާ މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަމަށް ޕީޖީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕީޖީ ވިދާޅުވީ، "ޕޯސްޓް އޮފީސް" ހިންގާ އުސޫލުން ޕީޖީ އޮފީހަށް ހުށައަޅާ ކޮންމެ މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ހުށައެޅުމުގެ ބަދަލުގައި، ޕީޖީ އޮފީހުން ބަލާނީ ތަހުޤީޤާ ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ހެކި ހުރެ، އޭގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށް، އެ ދައުވާ ސާބިތު ކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

އޭސީސީން މި މައްސަލައިގައި ދައުވާކުރަން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވަނީ މިހިނގާ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެގޮތުން، މި މައްސަލައިގައި ދަޢުވާކުރުމަށް ފޮނުވާފައިވަނީ، 11 ފަރާތެއްގެ މައްޗަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.