ހޯމަ 26 އޮކްޓޯބަރ 2020
09 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 09
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:04
އިންޑިއާގެ ބަޖެޓް ސަޕޯޓް

އިންޑިއާގެ 250 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބަޖެޓު ސަޕޯޓަށް ރައީސްގެ ޝުކުރު

  • ރާއްޖެ އަށް އެހީ ބޭނުންވާ ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެއަށް އެހީތެރިވެދޭ
  • މި އެހީ ފޯރުކޮށްދެނީ ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާގެ މާލެ ބްރާންޗް މެދުވެރިކޮށް ޓްރެޝަރީ ބޮންޑް ސޭލްއެއްގެ ގޮތުގައި
  • މި ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކަން ޖެހޭނީ 10 އަހަރުގެ ރީޕޭމެންޓް ޓެނިއާ އަކަށް ފަހު

ކ. މާލެ | 20 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އާދީއްތަ 22:26 | 3,242

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އަދި އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ - ޓްވިޓަރ

އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެ އަށް 250 މިލިއަން ޑޮލަރު ބަޖެޓު ސަޕޯޓް ދިނުމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އިންޑިއާ ސަރުކާރަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފިއެވެ.

ރައީސް ސޯލިހް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ރާއްޖެ އިން ރަހުމަތްތެރިއެއްގެ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކޮންމެ ފަަހަރަކުވެސް އިންޑިއާއިން ރާއްޖެ އަށް އެހީތެރިވެދޭ ކަމަށާއި އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އަށާއި އިންޑިއާގެ ސަރުކާރުގެ އިތުރުން އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވެސް ވަނީ މި އެހީ އިންޑިއާ އިން ދިނުމުން އިންޑިއާ ސަރުކާރަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވާފައެވެ. އަދި މިދަނޑުވަޅުގައި މިފަދަ އެހީ އަކީ ވަރަށް މުހިންމު އެހީއެއް ކަމަށް ވެސް ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ ޓުވީޓުގައި ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ މި ފައިސާ ދިވެހި ސަރުކާރުން ހަރަދު ކުރާނީ ވަރަށް ވިސްނައިގެން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ބަޖެޓު ސަޕޯޓްގެ ގޮތުގައި 250 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާ ކުރައްވާފައި ވަނީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އިގްތިސާދީ ދަތިކަމުން އަރައިގަތުމަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ ގެ އަރިހުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހު ދެންނެވުމުންނެވެ. އަދި މި އެހީ ފޯރުކޮށްދެވިފައިވަނީ ދިވެހި ސަރުކާރަށް އެންމެ ލުއި އަދި އެންމެ ހެޔޮ ޓާމް ތަކުގެ ދަށުންނެވެ.

މާލީ އެހީތެރިކަމުގެ މި ފައިސާގެ ވާހަކަ ފުރަތަމަ އިއުލާނު ކުރެވުނީ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޝާހިދާއި އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރ ޑރ. ޖެއިޝަންކަރުގެ މެދުގައި ބޭއްވުނު ވާޗުއަލް ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިންނެވެ. އަދި ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހުނީ ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާގެ މާލެ ބްރާންޗް މެދުވެރިކޮށް ޓްރެޝަރީ ބޮންޑް ސޭލްއެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މި ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކަން ޖެހޭނީ 10 އަހަރުގެ ރީޕޭމެންޓް ޓެނިއާ އަކަށް ފަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.