އާދީއްތަ 20 ސެޕްޓެންބަރ 2020
14 އުތުރަ
1442 ސަފަރު 02
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
އިރުއޮއްސޭ 18:05
އިޝާ 19:16
ހުކުރު ޚުތުބާ

މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތުމަކީ މާތް ﷲގެ މަގުގައި ޖިހާދު ކުރުމަށްވުރެ މަތިވެރި ކަމެއް: ޚުތުބާ

  • މާތް ﷲގެ ރުހުން އެދޭކަމަށް ވަނީ ނަމަ މައިންބަފައިންގެ ރުހުން ހޯދަން ޖެހޭ
  • މިއީ މުސީބާތްތަކުން ސަލާމާތްވެވޭ ބަރަކާތް ހާސިލުކޮށްދޭ އަދި ދުއާ އިޖާބަކުރެއްވުމުގެ ސަބަބެއް

ކ. މާލެ | 7 އޯގަސްޓް 2020 | ހުކުރު 13:17 | 8,583

އިސްލާމީ މަރުކަޒު، ހުކުރު ޚުތުބާގެ މިއަދުގެ މައުޟޫއަކީ ''މައިންބަފައިންނަށް އިހުސާންތެރިވެ ހެޔޮކޮށް ހިތުން'' - ރާއްޖެއެމްވީ

މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތުމަކީ މާތް ﷲގެ މަގުގައި ޖިހާދު ކުރުމަށްވުރެން މަތިވެރިވެގެންވާ ކަމެއްކަން ބަޔާންކޮށް، އެދެމީހުންނަށް ހެޔޮކޮށް ޚިތުމަށް ހުކުރު ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފިއެވެ.

މައިންބަފައިންނަށް އިހުސާންތެރިވެ ހެޔޮކޮށް ހިތުން މި މައުޟޫއަށް ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކަށް އިއްވި ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނީ މާތް ﷲގެ ރުހުން އެދޭ ކަމަށް ވަނީ ނަމަ މައިންބަފައިންގެ ރުހުން ހޯދަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، ބާއްޖަވެރި އަކީ މާތްﷲ އަށް ތަގްވާވެރިވުމަށްފަހު އެމީހެއްގެ މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮށް ކަންތައް ކުރާ މީހާ ކަމަށެވެ. އަދި މައިންބަފައިންނަށް ނުކިޔަމަންތެރިވެ ހެޔޮކޮށް ނުހިތާ މީހަކީ އަބާއްޖަވެރިއެއް ކަމަށް ޚުތުބާގައިވެއެވެ.

ޚުތުބާގައި ބުނީ މައިންބަފައިންނަށް ކަމޭ ހިތުމީ މުސީބާތްތަކުން ސަލާމާތްވެވޭ ބަރަކާތް ހާސިލުކޮށްދޭ އަދި ދުޢާ އިޖާބަ ކުރެއްވުމުގެ ސަބަބެއް ކަމަށެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ހާސްކަމުން މީހާ ދުރުކޮށް ހިތްހަމަޖެހުން ލިބިގެންދާއިރު ދިރިއުޅުން ރަނގަޅު ކޮށްދޭ ކަމަށް ޚުތުބާގައިވެއެވެ.

މާތް ﷲގެ ރަހްމަތްފުޅުން މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތުން ވަނީ ދެމިގެންވާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ލައްވާފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް ޚުތުބާގައި ބުނީ އެދެމީހުން ކުރެ މީހަކު ނުވަތަ އެދެމީހުން ދުނިޔެ ދޫކުރުމަށްފަހު ވެސް ހެޔޮކޮށް ހިތޭނެ މަގު މާތް ﷲ ފަހިކޮށްދެއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އެމީހުންނަށްޓަކައި ހެޔޮ ދުއާކޮށްދީ އެ އެ ދެމީހުންގެ މަތިން ސަދަގާތްކޮށް އެމީހުންގެ ގާތްތިމާގެ މީހުންނާ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް، ރަހިމުގެ ގުޅުން ދަމަހައްޓައި، އެމީހުންގެ ގާތް ރަހްމަތެރިންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތުމަށް ޚުތުބާގައި ގޮވާލިއެވެ.

ޚުތުބާގައި ބުނީ މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތައި އިހްސާންތެރިވެ އޯގާތެރިވުމަކީ ﷲ ތައާލާގެ ހަސްރަތުގައި ލޮބުވެތިކަން ބޮޑުވެގެންވާ އަމަލެއް ކަމަށާއި، އެއީ ﷲ ގެ މަގުގައި ޖިހާދުކުރުމަށްވުރެ މަތިވެރިވެގެންވާ ކަމެކެވެ.

އިބްނު މަސްއޫދު ވިދާޅުވިއެވެ.ﷲގެ ހަސްރަތުގައި އެންމެ ލޮބުވެތިކަން ބޮޑުވެގެންވާ އަމަލާ މެދު ނަބިއްޔާ މުހައްމަދުގެފާނަށް ސުވާލު ދެންނެވީމެވެ. ހަދީސް ކުރެއްވިއެވެ. '' ނަމާދު އޭޣެ ވަގުތުގައި އަދާކުރުމެވެ''. ވިދާޅުވިއެވެ. އެއަށްފަހު ކޮންކަމެއްތޯ އެވެ،. ހާދިސް ކުރެއްވިއެވެ. ''އެއަށްފަހު މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތުމެވެ.'' ވިދާޅުވިއެވެ އެއަށްފަހު ކޮންކަމެއްތޯއެވެ. ހަދީސް ކުރެއްވިއެވެ. ''އެއަށްފަހު ﷲ ގެ މަގުގައި ޖަހާދު ކުރުމެވެ.

~ ހުކުރު ޚުތުބާ

ޚުތުބާގައި ބުނީ މައިންބަފައިންގެ ހައްގު ނުހަނު މަތިވެރި ކަމަށާއި، އެ ދެމީހުންގެ ހެޔޮކަމުގެ ބަދަލެއް ނުދެވޭނެ ކަމަށެވެެ. ޚަލްގުތަކުން އެންމެހާ ރިވެތިކަމުގެ މައްޗަށް އެދެމީހުން ކޮށްދީފައިވާ ހެޔޮކަން ގިނަގުނަވެގެންވާ ކަމަށާއި، އިހްސާންތެރިކަމާއި މާތްކަމުގައި މައިންބަފައިން ވަރުގެ ބައެއް ނުވާ ކަމަށް ޚުތުބާގައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.