ބުދަ 12 އޯގަސްޓު 2020
02 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
އަދީބު ފުރުން މަނާކުރުން

އަދީބުގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓަން އަމުރަކަށް އެދެނީ

  • މިރޭ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވޭވަރު ވާނެ
  • އަދީބަކީ ފިލުމުގެ ކުށުގެ ރެކޯޑް އޮތް ބޭފުޅެއް

ކ. މާލެ | 14 ޖުލައި 2020 | އަންގާރަ 17:35 | 4,945

ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ބޭސްފަރުވާއަށް ބޭރަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ (ފައިލް ފޮޓޯ): އަދީބުގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓުމުގެ އަމުރަކަށް އެދޭނެކަމަށް ޕީޖީ ވަނީ ވިދާޅުވެފައި - ޓްވިޓަރ

ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދައުވާ ކުރި ހަތް ދައުވާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބާތިލް ކުރުމުން އަދީބު މިނިވަންވެފައިވާތީ، އޭނާ ފުރުން މަނާކޮށް، ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓުމުގެ އަމުރަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަދީބުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލި، ހަތް ދައުވާ ބާތިލްކުރި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޕީޖީ ޝަމީމު ވަނީ އެ މައްސަލަ ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ވަރަށް އަވަހަށް އެ މައްސަލަ ހައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭނެ ކަމަށާއި، ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރު ކުރެވުނުހާ އަވަހަކަށް ހައި ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށައަޅުއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގައި މި މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފް ކުރަން ނިންމާފައިވާތީ، އަދީބު، ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރުން މަނާ ކުރުމަށްޓަކައި އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓުުމުގެ އަމުރެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު، އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށައެޅޭ ވަރު ވާނެ ކަަމަށް ޝަމީމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އަދީބަކީ ފިލުމުގެ ރެކޯޑް އޮންނެ ބޭފުޅަކަށް ވާތީ، އެ އަމުރު ނެރެއްދެއްވާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދީބުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލި ހަތް ދައުވާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބާތިލްކުރި މައިގަނޑު ސަބަބަކީ، ކުށަށް އިއުތިރާފްވުމާއި ތަހުގީގަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުން ހަދާފައިވަނީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކަމަށް ބުނެއެވެ. އިއުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުމާ ނުލާވެސް، ދައުވާ ސާބިތުވާ މިންވަރަށް ހެކި ހުށައަޅާފައިވާނެ ކަމަށް ދައުލަތުގެ ވަކީލާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.