ބުދަ 12 އޯގަސްޓު 2020
02 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
11 އަހަރުގެ ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލަ

11 އަހަރުގެ ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މީހާއަށް 3 ދައުވާއެއް، ސާބިތުވެއްޖެނަމަ މަދުވެގެން 20 އަހަރަށް ޖަލަށް!

  • މި މައްސަލަ ޚާއްސަ އިސްކަމެއްދީގެން ބަލަމުންދޭ
  • އޭނާގެ މައްޗަށް 3 ދައުވާއެއް އުފުލާފައިވޭ
  • ސާބިތުވެއްޖެނަމަ އޭނާގެ މައްޗަށް މަދުވެގެން 20 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް އަންނާނެ

ކ. މާލެ | 11 ޖުލައި 2020 | ހޮނިހިރު 19:01 | 4,422

ޕީޖީ އޮފީހުން ވަނީ އޭނާގެ މައްޗަށް 3 ދައުވާއެއް އުފުލައި، ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށައަޅާފައި - ރާއްޖެއެމްވީ

މާލޭ ގެސްޓްހައުސްއެއްގެ ތެރޭގައި 11 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލަ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހުން ކޯޓަށް ހުށައަޅައިފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ޕީޖީ އޮފީހުން ބުނީ، ހއ. ބާރަށް، ސިލްސިލާގެ، އަނީސް ޙިލްމީ، 11 އަހަރުގެ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކު ގްރޫމް ކުރުވައިގެން މާލޭ ގެސްޓްހައުސްއަކަށް އެކުއްޖާ ގެންގޮސް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައާއި، އެމައްސަލައާ ގުޅިގެން އަނީސް ޙިލްމީގެ މޮބައިލް ފޯނު އެނަލައިޒް ކުރުމުން އޮރިޔާން މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯއާއި ވީޑިއޯ ފެނިފައިވާ މައްސަލާގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޭނާގެ މައްޗަށް 3 ދައުވާއެއް އުފުލާފައިވެއެވެ.

  1. ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހަށިގަނޑުގައި ޖިންސީ ނިޔަތެއް އޮވެގެން ޤަޞްދުގައި އަތްލުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ
  2. ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 123 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމަށްޓަކައި އެކުއްޖާ ގްރޫމްކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ.
  3. ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 622 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އޮރިޔާންކާޑު ގެންގުޅުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ.

މި ދައުވާތައް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ އޭނާގެ މައްޗަށް މަދުވެގެން 20 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް އަންނާނެއެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޮނިހިރު ދުވަހު ޕީޖީ ހުސައިން ޝަމީމް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، މިކަހަލަ ކުށް ކޮށްފައި ސަލާމަތް ނުވާނެކަން އެނގެންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އަމާނާތްތެރިކަމާއި، އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު މިފަދަ މައްސަލަތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާނެ ކަމަށް ޕީޖީ ވިދާޅުވިއެވެ.

11 އަހަރުގެ އަންހެން ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ 12 ޖޫން ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭއެވެ. އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ކުއްޖާއަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން މީގެ ކުރިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ކުއްޖާ މިހާރު ރައްކާތެރި މާހައުލަކަށް ބަދަލު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.