އާދީއްތަ 12 ޖުލައި 2020
12 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 21
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
މަސްވެރިންނަށް ހަމަ އަގު ހޯދައިދިނުން

ކަންނެލި ޖަގަހަތަކުގައި އިންވެސްޓްކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި

  • ކަޅުބިލަމަސް ގަތުމުގެ ފުރުސަތު ސަރުކާރުން އާއްމުކޮށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައި
  • މަސްވެރިންނަށް ހަމައަގު ހޯދާދިނުމަކީ އެޖެންޑާ-19ގެ ވައުދެއް
  • ގޭދޮށު މަސް ފެކްޓްރީ އައްޑޫ ސިޓީގައި އެޅުމަށް ވަނީ ބަޔަކާ ހަވާލު ކުރެވިފައި

ކ. މާލެ | 4 ޖޫން 2020 | ބުރާސްފަތި 18:13 | 4,452

މަސްވެރިކަމުގައި ބަޔަކު ހަރަކާތްތެރިވަނީ - މަސްވެރިންނަށް ފަހި ފުރުސަތުތަކެއް ހޯދައިދީ ހަމައަގު ހޯދައިދިނުމަކީ މިސަރުކާރުގެ ވައުދެއް - ފިޝަރީސް މިނިސްޓްރީ

ކަންނެލި ޖަގަހަތަކުގައި އިންވެސްޓްކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ން ގޮވާލައިފިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކަޅުބިލަމަސް ގަތުމުގެ ފުރުސަތު ސަރުކާރުން އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލުމުން، މަސްވެރިކަން ފުޅާކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ސަރުކާރުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅަށް އެމްޑީޕީން މަރުހަބާ ކިޔައި، ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ ރާއްޖޭގައި ކަޅުބިލަމަހުގެ ވާދަވެރި މާކެޓެއް އެފެއްދުމަށް ކަޅުބިލަމަސް ގަތުމުގެ ފުރުސަތު ސަރުކާރުން އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލުމަކީ އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ބަލައިގަންނަ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި މަސްވެރިންނަށް ހަމައަގު ހޯދާދިނުމަކީ އެޖެންޑާ-19ގައި ފާޓީގެ ފަރާތުން މަސްވެރިންނަށް ވެފައިވާ ވައުދެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި އެމްޑީޕީން ބުނީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މަސްވެރިކަން މެނޭޖުކުރުމާއެކު މަސްވެރިކަން ފުޅާކުރުމަކީ ޕާޓީގެ ވިސްނުމެއް ކަމަށެވެ.

އޭގެއިތުރުން އެއްވެސް ހުރަހެއްނެތި އާއްމުކޮށް މަސްގަތުންމަށް ހުޅުވާލުމަކީ މަސްވެރިކަން ފުޅާކޮށް މަސްވެރިން ބާނާ މަހަށް ހަމަ އަގު ހޯދާދިނުމަށް އެޅުނު މުހިއްމު ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުންޏެވެ.

އެމްޑީޕީން ބުނީ މިބަދަލާއެކު މަސްގަންނަން ބޭނުންވެފައި ތިބި ފަރާތްތައް މިފުރުސަތުގެ ބޭނުންހިފައި މަސްވެރިންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އަށް ހެޔޮބަދަލެއް އައުމަކީ ޕާޓީގެ އުންމީދެއް ކަމަށާއި، މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ވިޔަފާރި ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވުނު ފަހި ފުރުސަތެއް ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖެއިން ކަޅުބިލަމަސް ގަންނަން ބޭނުންވާ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ރާއްޖެއަށް އައިސް ފަސޭހަކަމާއެކު ދިވެހިން ބާނާމަސް ގަނެވޭނޭ އިންތިޒާމުތަކެއް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިދިނުމާއި، ކަންނެލި ޖަގަހަތަކުގައި އިންވެސްޓްކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މަގުފަހި ކޮއްދިނުމަކީ މަސްވެރިން ބާނާމަހަށް ހަމައަގު ހޯދާދިނުމަށް އިތުރަށް އެޅޭނެ މުހިންމު ފިޔަވަޅަކަށްވާނެތީ، މިކަމުގެ އިންތިޒާމުވެސް އަވަސް ފުރުސަތެއްގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

މަސްވެރިންގެ ޝަކުވާތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައިދީ މަސްވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ބަލައިގަންނަކަން ފާހަގަކޮށް އެމްޑީޕީން ބުނީ އެޖެންޑާ-19ގައި ވައުދުވީ ފަދައިން 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނުގައި މަގުފަހިކޮއްފައިވާ ފަދައިން އެންމެ ފުރަތަމަ ގާއިމުކުރެވޭ ގޭދޮށު މަސް ފެކްޓްރީ އައްޑޫ ސިޓީގައި އެޅުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކުރުމަކީ ވެސް ދިވެހި މަސްވެރިންނަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު އުންމީދެއް ކަމަށެވެ. އެމްޑީޕީން ބުނީ ގައުމަށް ދިމާވެފައިމިވާ މިދަތި ހާލަތުގައި މަސްވެރިން ބާނާ މަސް ކިރުމުގެ އިންތިޒާމާއި އެމަހަށް މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ލިބޭ އިންތިޒާމުތަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެމްޑީޕީން ބުނީ އުންމީދަކީ ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތުން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މިފަދަ ގިނަ ފެކްޓްރީ ތަކެއް ގާއިމުކުރެވި މަސްވެރިކަމުގެ ގިނަ އުފެއްދުންތަކެއް ރާއްޖެގައި އުފައްދައި އަދި ބޭރުގެ މާކެޓްތަކަށް އެކްސްޕޯޓް ކުރެވި މަސްވެރިކަމުގެ ނަފާ މަސްވެރިންނަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އެމްޑީޕީގެ އުންމީދަކީ ދިވެހި މަސްވެރިން ބާނާމަހަށް ހަމައަގު ހޯދާދިނުމާއި މަސްވެރިންގެ ހައްގުގައި ސަރުކާރުން އަޅަންޖެހުނު ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް ވެސް ފަސްޖެހުމެއްނެތި އެޅުން ކަމަށެވެ. އަދި މިކަންކަމުގައި ސަރުކާރަށް ބޭނުންވާ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީން އެމްޑީޕީން ވަނީ ދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.