ބުދަ 15 ޖުލައި 2020
01 ފުސް
1441 ޒުލްގައިދާ 24
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ބީއެމްއެލްގެ ޚިދުމަތްތައް

މާލޭގައި ކާޑު ދޫކުރަމުން ދާނީ އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް: ބީއެމްއެލް

  • ހޯމަ ދުވަހު ވަނީ ކާޑު ދޫކުރަން ފަށާފައި
  • 300 ކަސްޓަމަރުންނަށް ދުވާލަކު ޚިދުމަތް ދޭނެ
  • ކާޑު ނަގަން ދާއިރު، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިގެން ދިއުމަށް އެސްޓީއޯއިން ވަނީ އެދިފައި

ކ. މާލެ | 1 ޖޫން 2020 | ހޯމަ 17:00 | 4,008

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ހެޑް އޮފީސް - ރާއްޖެއެމްވީ

މާލޭ ސިޓީގެ ފުރަބަންދަށް ލުއިތަކެއް ލިބުމާއެކު ބީއެމްއެލް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް ސެންޓަރުން ކާޑު ދޫކުރަމުން ދަނީ އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހައްދާ މީހުންނަށް ކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ބުނެފި އެވެ.

ބީއެމްއެލުން ބުނީ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބީއެމްއެލް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް ސެންޓަރުން ކާޑު ދޫކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ބީއެމްއެލުން ބުނީ ކާޑު ދޫކުރަމުން ދާނީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ އިން ކަނޑައަޅަފައިވާ ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓުމުގެ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ކަމަށާއި، ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 300 ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚިދުމަތް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ބީއެމްއެލުން ބުނީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ކާޑު ދޫކުރަމުން ދާނީ އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހަމަޖެހިގެން ޕޮލިސް ޕަރމިޓާއެކު ކަސްޓަމަރ ސަރވިސްއަށް އަންނަ ކަސްޓަމަރުންނަށް ކަމަށެވެ.

ބީއެމްއެލުން ބުނީ ކާޑު ނަގަން ބޭނުންވާ ކަސްޓަމަރުން އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހެއްދުމަށް އިލްތިމާސްކުރާ ކަމަށެވެ. އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހަމަޖެހޭ ގަޑިއަށް ނާދެވޭ ކަސްޓަމަރުން ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހަށް އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހެދުމަށް ބީއެމްއެލްއިން އެދިފައިވެ އެވެ.

ޖޫން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދެހަފުތާގައި ކާޑު ދޫކުރުމަށް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް ސެންޓަރ ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ހޯމަ، އަންގާރަ އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9:30 އިން ފެށިގެން މެންދުރުފަހު 2:00 އަށެވެ.

ކޮންމެ ދުވަހަކަށްވެސް އެޕޮއިންޓްމަންޓް އޭގެ ކުރީ ދުވަހު ހަމަޖެއްސުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ އެވެ. އެގޮތުން އަންގާރަ ދުވަހު އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ހޯމަ ވިލޭރޭ 12:00 އިން ފެށިގެން ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 5:00 އާ ހަމަޔަށް ހުޅުވާލެވޭނެ އެވެ.

އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހައްދާނެގޮތް: 455 އަށް އެސްއެމްއެސް ކޮށްގެން ކާޑު ނެގުމަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ގޮތް:-

  • ބްރާންޗް ނުވަތަ ސަރވިސް ސެންޓަރުގެ ކީވޯޑްއައިޑީކާޑު ނަންބަރު
  • ޕާސްޕޯރޓް ނަންބަރު
  • ( ބިދޭސީއެއްނަމަ)ނަން މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް

ބީއެމްއެލުން ބުނީ އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހަމަޖެހުމުން ކަސްޓަމަރުގެ މޮބައިލް ނަންބަރަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން އެސްއެމްއެސްގެ ޒަރީއާއިން 'ޕަރމިޓް' ފޮނުވާނެ ކަމަށެވެ.

ބީއެމްއެލުން ކާޑު ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ

ކާޑު ނަގަން ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް ސެންޓަރަށް ދާއިރު މާސްކު އެޅުމާއި، ސެންޓަރުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނިޝާންތަކާ އެއްގޮތަށް ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓުން އަދި އަމިއްލަ ގަލަން ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ސެނިޓައިޒަރ ބޭނުންކޮށްގެން އަތް ސާފުކުރަން ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ބީއެމްއެލްއިން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފަ އެވެ.

ބީއެމްއެލުން ބުނީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި، ކޮވިޑް-19ގެ ނުރައްކާ ބޮޑު ކަސްޓަމަރުންނަށް ކާޑު ޙަވާލުކުރާނެ ކަމަށާއި، ބަލީގެ ނުރައްކާތެރި ކަމަށް ހުށަހެޅޭ މިންވަރު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާ ބޮޑު ކަސްޓަމަރުން ބޭންކަށް އަންނަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް، ބޭންކުން ކާޑު ހަވާލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކާޑު ނެގުމަށް އެސްއެމްއެސް ކުރާނީ އައިޑީކާޑު ނަންބަރު ޖެއްސެވުމަށް ފަހު ހުސްތަންކޮޅެއް ދޫކުރައްވާ “Card Delivery” ޖެހުމަށްފަހު 7990200 ނުވަތަ 9990200 ނަންބަރަށެވެ. މި ގޮތަށް ކާޑު ހަވާލުކުރުމަށް ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުން ޒިޔާރަތް ކުރާއިރު ކާޑު ހަވާލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ގޭގެ ނުވަތަ އިމާރާތުގެ ތިރީ ބައިގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.