ބުދަ 15 ޖުލައި 2020
01 ފުސް
1441 ޒުލްގައިދާ 24
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހު ކުރުން

ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހު ކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ތްރީލައިން ވިޕެއް ނެރެފި

  • އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ނިންމީ މަޖިލީހުގެ މި ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ، ގާނޫނުއަސާސީއަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލް ފާސްކުރުމަށް
  • ގާނޫނުއަސާސީއަށް އިސްލާހެއް ގެނެވޭނީ، 66 މެމްބަރުން އެކަމަށް ވޯޓު ދެއްވައިގެން
  • އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގައި 65 މެމްބަރުން ތިއްބަވާ، އިތުރަށް ބޭނުންވަނީ އެންމެ މެމްބަރެއްގެ ވޯޓު

ކ. މާލެ | 1 ޖޫން 2020 | ހޯމަ 15:47 | 6,896

އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން: ގާނޫނުއަސާސީއަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލް ފާސްކުރުމަށް ތްރީލައިން ވިޕެއް ވަނީ ނެރެފައި - ގޫގުލް

ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ފާސްކުރުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ތްރީލައިން ވިޕެއް ނެރެފި އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމާފައި ވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2019 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު، މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު ފާސްކުރުމަށް ނިންމާފަ އެވެ. އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން މިގޮތަށް ނިންމުމުން، އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ އެވޯޓު ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ދެއްވަން ޖެހެއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގައި ތިއްބަވަނީ 65 މެންބަރުން ނެވެ. ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމަށް ހުށަހެޅޭ ބިލެއް، މަޖިލީހުން ފާސްކުރެވޭނީ، މިހާރު ހިނގަމުންދާ 19 ވަނަ މަޖިލީހުގެ 87 މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ހަތަރުބައިކުޅަ ތިންބައި މެންބަރުން ފާސްކުރަން ފެންނަކަމަށް ވޯޓު ދެއްވާ ނަމަ އެވެ.

މިގޮތުން ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ފާސްކުރުމަށް އެމްޑީޕީއަށް ބޭނުންވަނީ އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ 65 މެންބަރުންގެ އިތުރަށް އެންމެ މެންބަރެއްގެ ވޯޓެވެ.

މިހާރު ހިނގަމުންދާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރު ހަމަވާތީއާއި، އަދި ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން އައު ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވޭނެ މާޙައުލެއް ނެތުމުން، އިންތިޚާބު ވަކި ތަރީޚެއް ނެތްގޮތަށް ފަސްކުރަން ޖެހި، އަދި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް ދިމާވާނެ ޤާނޫނީ ހުސްކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ޤނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙު ގެންނަން ބާއްވާ ޖަލްސާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ (މިރޭ) މެންދަމު 01:30 ގައި ބޭއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަނީ އެޖެންޑާ ކޮށްފަ އެވެ.

މީގެއިތުރުން، ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރިކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުމުގެ އެޖެންޑާގެ ދަށުން، "ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ބިލު 2020،" ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުމަށް އެޖެންޑާގައި ހިމެނޭތީ، ޤާނޫނުއަސާސީއަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު، މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ބަހުޘް ކުރުމަށްފަހު، އެރިޕޯޓަށް ވެސް ވޯޓަށް އަހާނެ އެވެ.

ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙު ކުރުގެ މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދެއްވި އިސްތިޝާރީ ލަފާގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވަނީ މިބިލުގެ ބަހުޘް ކުރިޔަށް ގެންދަވާފަ އެވެ. އަދި މިމައްސަލަ ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ފަހު ފާސްކޮށްފައިވަނީ އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމަންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަދި މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރ އަލީ އާޒިމް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ފާސްކުރުމަށެވެ.

އާޒިމް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙުގައި ބުނެފައި ވަނީ 231 ވަނަ މާއްދާއަށް (ޅ) އަދި (ކ) އިތުރު ކުރުމަށެވެ. އެގޮތުން (ޅ) ގައި ބުނެފައި ވަނީ 3 ޖޫން 2017 ގައި އިންތިޚާބު ކޮށްފައިވާ އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ އުމުރު ހަމަވާއިރު އެ ކައުންސިލްތަކަށް އައު މެންބަރުން އިންތިޚާބު ނުކުރެވިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެކައުންސިލްތަކަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވަން ޖެހޭ އިންތިޚާބު ބާއްވާ، އެ ކައުންސިލްތަކަށް އަލަށް އިންތިޚާބު ކުރެވޭ މެންބަރުން އެމީހުންގެ މަޤާމާއި ޙަވާލުވަންދެން މިހާރު އިންތިޚާބު ކޮށްފައިވާ އަދި މަޤަމުގައި ދެމިތިބި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ މެންބަރުން އެމީހެއްގެ މަޤަމުގައި ދެމިތިބޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި (ކ)ގައި ބުނެފައިވަނީ މި މާއްދާގެ (ޅ) ގައި ބަޔާންކުރާ އިންތިޤާލީ މުއްދަތުގައި މަޤާމުގައި ދެމި ތިބޭ ކައުންސިލްތަކުގެ މެންބަރުން މަޤާމުގައި ދެމި ތިބޭއިރު އެ މެންބަރުން ޢަމަލުކުރާނެ އިންތިޤާލީ އުޞޫލުތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ފާސްކުރާ ޤާނޫނެއްގައި ކަނޑައަޅަންވާނެ ކަމަށެވެ.

މި އިޞްލާހުގެ (ކ) އެބުނާ، އިންތިޤާލީ މުއްދަތުގައި މަޤާމުގައި ދެމި ތިބޭ ކައުންސިލްތަކުގެ މެންބަރުން މަޤާމުގައި ދެމި ތިބޭއިރު އެ މެންބަރުން ޢަމަލުކުރާނެ އިންތިޤާލީ އުޞޫލުތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނެއްގައި ކަނޑައަޅަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެ ޤާނޫނަކީ، ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން ލަތީފް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، "ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ބިލު 2020" އެވެ. ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ އެބިލު ފާސްކުރުމާއެކު، "ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ބިލު 2020" ފާސްކުރަން ޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުން މިދެ ބިލު ވެސް މިވަނީ އަންގަރާ ދުވަހުގެ ރޭ މެންދަމު (މިރޭ) 01:30ގައި ބާއްވާ ބާއްވާ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާ ކޮށްފަ އެވެ.

ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލަށް ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙުތަކާއެކު މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ފާސްކުރީ 63 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނެވެ.

މިހާރު ހިނގަމުންދާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރު ބުދަ ދުވަހަށް (މިމަހުގެ 3އަށް) ހަމަވާއިރު، ވަގުތު މިވަނީ ކުޑަތަން ވެފަ އެވެ. އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ މެންދަމު ބާއްވާ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއިން އެ ދެ ބިލު ފާސްކުރުމަށް ފަހު، އެ ދެބިލު ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮނުވަން ޖެހެއެވެ. މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ބިލެއް ޤަނޫނަކަށް ބަދަލުވާނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެބިލެއް ތަޞްދީޤު ކުރައްވައި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރައްވާ ދުވަހުން ފެށިގެން ނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.