raajjemv logo
ޔާމީން މިނިވަންކުރުމަށް ގަރާރެއް
ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލައްވާ ޖާބިރު މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް ހުށަހަޅުއްވައިފި
 
ރައީސް ސޯލިހާއި ބައްދަލްކުރައްވާ ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން މިވަގުތު ހޯއްދެވެން އޮތް އެހީތެރިކަމެއް ހޯއްދެވުމަށް ގޮވާލައްވާފައިވޭ
 
ޔާމީން ވަގުތުން ޖަލުން މިނިވަންކުރުމަށް ވަނީ ގޮވާލައްވާފައި
ހުސެއިން މަޚްތޫމް
7,799
ކ. މާލެ |
23 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 09:28
ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ޖަލުގައި އޮންނެވި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަން ކުރެއްވުމަށް ގޮވާލާ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

ޖާބިރު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރުގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ކޮވިޑް-19 މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރި، ދިވެހި ރާއްޖެއަށް މި ބަލިމަޑުކަން އައިސް މުޅިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ހުއްޓި އިޤްތިސާދު ހީނަރުވެ ރައްޔިތުން ބިކަ ހާލުގައި ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެފައި އޮތް މިދަނޑިވަޅުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވަގުތުން ޖަލުން މިނިވަންކޮށް، އެމަނިކުފާނާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ރައީސް ޔާމީނުގެ ފަރާތްޕުޅުން މިވަގުތު ހޯއްދެވެން އޮތް އެހީތެރިކަމެއް ހޯއްދެވުމަށް ގޮވާލައްވާ ކަމަށެވެ.

އަދި ދެ ބޭފުޅުންގެ މަޝްވަރާކުރުމަކީ މިވަގުތު ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ހައްޤުގައި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމެއްކަމުގައި ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށާއި، ހާއްސަކޮށް ޗައިނާއާއި، ސައުދި އަރަބިއްޔާއާއި ވަރަށް ގާތް ގުޅުމެއް އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުގައި ބާއްވާފައިޗވާތީ، މިދެޤައުމުގެ އެހީތެރިކަން މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ދިވެހިރާއްޖެ މި ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް ހޯއްދަވައި ދެއްވޭނެކަން ގަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

އަދި ދިވެހިރައްޔިތުން އެއްގަލަކަށް އަރައި ސިޔާސީ ވާދަވެރިކަން ނެތިކޮށްލާ ޤައުމީ ރޫހެއްގައި ރައްޔިތުންނާއި ޤައުމު ސަލާމަތްކުރުމުގެ މާތް މަޤްސަދުގައި މި ކަންކަން ކުރުމަށް ގޮވާލައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤަވާޢިދުގެ 167 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ގަރާރު ހުށަހަޅުއްވާ ކަމަށް ޖާބިރު މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވި ގަރާރުގައި ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
62%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
15%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
23%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް