ހޮނިހިރު 06 ޖޫން 2020
04 މިއަހެލި
1441 ޝައްވާލް 14
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:35
ކުނިބަންދުކުރުމުގައި ފަރުވާތެރިވުމަށް އިލްތިމާސްކު

އުކާލެވޭ ކުނި ޑަބަލް ބޭގް ކުރަން ފަރުވާތެރިވުމަށް ވެމްކޯ އިން އިލްތިމާސް ކޮށްފި

  • މާލޭ ޞަރަހައްދުން ކޮވިޑް-19 ފެނުމާއއެކު އުކާލާ ކުނި ޑަބަލް ބޭގް ކުރަން ވެމްކޯއިން އެންގި
  • ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި ކުނި ބޭރަށް ނެރުމަށް އިލްތިމާސްކުރެއްވި
  • ދެވިފައިވާ އިރުޝާދުތަކަށް ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވޭ: އާދަމް މުހައްމަދު

ކ. މާލެ | 23 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 01:23 | 1,429

ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފުން ކުނި އުކާލުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މަންޒަރު - ރާއްޖެއެމްވީ

އުކާލަން ބޭނުންވާ ކުނި ޑަބަލް ބޭގް ނުކުރާ ކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، މިކަން މިހެން ނުކުރުމަށް ރައްޔިތުންނަށް އިލްތިމާސްކު ރާ ކަމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އާދަމް މުޙައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރާއްޖެޓީވީ ގެ ކޮވިޑް-19 ޚާއްޞަ ކަވަރޭޖުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އާދަމް ވިދާޅުވީ، ޢަމަލުކުރަން އަންގާފައިވާ ގޮތަށް ޑަބަލް ބޭގް ނުކުރުމުން، ކޮތަޅުތަކުން ނުބައިވަސް ދުވާ އެހެން މީހުންނަށް ވެސް އުނދަގޫވާ ކަމަށެވެ. އަދި ދެވިފައިވާ އިރުޝާދުތަކަށް ޢާންމުންގެ އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށް އެދިލެއްވި އެވެ.

ސާރވިސް އަވާރސް ނިމިގެން ދިޔައީމާ ދެން ބޭރުގައި ހުރެ މަގުމައްޗާއި ތަންތަނަށް އެޅި ނުބައިވަސް ދުވާ އެތައް ބައިވަރު ބަޔަކަށް އެކަމުން އުނދަގޫވެގެން އެބަދޭ. އެހެންވީމާ އެހެން ނުހައްދަވާ ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް އަޅުގަނޑުމެން މިދޭ އިންސްޓްރަކްޝަނާއި އެއްގޮތަށް އަލުގަނޑުމެންނަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވާށޭ

~ ވެމްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އާދަމް މުހައްމަދު

އާދަމް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ވެމްކޯގެ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ވެސް ކުރެވެމުން ދަނީ އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދީގެން ކަަމަށެވެ. އަދި މުވައްޒަފުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރަކުރުމަށް ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ވެމްކޯގެ ކޯލް ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެން މުވައްޒަފަކު ޕޮޒިޓިވްވުމާއި ގުޅިގެން، އެ ކުންފުނީގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން ނެގި ރެންޑަމް ސާމްޕަލްތައް ވަނީ ނެގެޓިވްވެފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން އާދަމް މުޙައްމަދު ވިދާޅުވީ ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމުގެ ސަބަބުން މާލޭ ސިޓީގެ އެކި ޞަރަޙައްދުތަކަށް ކުނި ޖަމާވެފައިވާ ކަމަށާއި އެ ޞަރަޙައްދުތައް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މޫސުން ތަންދޭނަމަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ޙާލަތުގައި ވެމްކޯގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ. އަދި މި ދަނޑިވަޅުގައި ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޚީދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ވެމްކޯގެ ސްޓާފުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.