ހޮނިހިރު 23 ޖެނުއަރީ 2021
5 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 09
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:33
ވެންޓިލޭޓަރުގެ މައްސަލަ

ވެންޓިލޭޓަރުގެ މައްސަލަގައި ސަރުކާރުން އަމަލުކޮށްފައިވާގޮތް އޭސީސީ އިން ހާމަކޮއްފި

  • މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގުކުރަމުންދާ ކަމަށް އޭސީސީން ބުނި
  • 18 މޭގައި ލިބެންޖެހޭ ވެންޓިލޭޓަރުތައް އަދި ނުލިބޭ
  • ގަންނަން ހަވާލުކުރީ ހަތަރު ކުންފުންޏަކަށް

ކ. މާލެ | 21 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 21:14 | 13,302

ކޮވިޑް-19 ގައި ހާލުބޮޑުވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދެނީ ވެންޓިލޭޓަރުގެ އެހީގައި - ބިޒްނަސް އިންސައިޑަރ

ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ގެންނަ ވެންޓިލޭޓަރުތައް ގެނައުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައެއް އުޅޭތޯ ބަލަން އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން އެކުލަވާލި ރިޕޯޓް އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން 149 ވެންޓިލޭޓަރެއް ގަތުމަށް ތިން ކުންފުންޏަކާއެކު ހަތަރު އެއްބަސްވުމުއްގައި ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ. ވެންޓިލޭޓަރު ގަތުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ނާޑު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، މެޑްޓެކް މޯލްޑިވެސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އިތުރުން ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިން އަށެވެ.

ނާޑް ކުންފުނިން ސަޕްލައި ކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ހަތަރު ޓްރާންސްޕޯޓަބަލް ވެންޓިލޭޓަރުގެ ޕްރޮސެސް ޕްރޮކިއުމެންޓް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައި ބުނާ ރެސްޓްރިކްޓިކް ޓެންޑަރިން އުސޫލުގެ ދަށުން ކަމަށް އޭސީސީން ބުނެއެވެ. ބިޑް ހުށައެޅުމުގެ ރިކުއެސްޓް 16 ފަރާތަކަށް ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް އޭސީސީގެ ރިޕޯޓުން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފަ އެވެ. 23 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ބިޑު ބައްދަލުވުން ބާއްވާ ބިޑުތައް ބަލައިގަނެފައިވަނީ 24 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށް އޭސީސީން އެކުލަވާލީ ރިޕޯޓުގައި ބުންޏެވެ.

ނަމަވެސް އެ މުއްދަތަކީ ރެސްޓްރިކްޓެޑް ޓެންޑަރިންގ އެއްގައި ދިނުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއް ކަމަށްވެސް އޭސީސީން ބުންޏެވެ.

ޕްރޮކިއުމަންޓުތަކާއި މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 10.26 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮކިއުމެންޓްތަކުގައި މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އެންމެ ކުރު މުއްދަތަށް އަމަލުކުރުން ލާޒިމު ނޫނެވެ.

ވެންޓިލޭޓަރުތައް ސަޕްލައި ކުރުމަށް 10 ދުވަސް ދީފައިވާއިރު ބިޑް ހުށައަޅާފައިވާ ކުންފުނިގެ ތަކުގެ ތެރެއިން އެ މުއްދަތަށް ބިޑް ހުށައެޅީ ނާޑު ކުންފުނިން އެކަނި ކަމަށް ވެންޓިލޭޓަރުގެ މައްސަލާގައި އޭސީސީން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ތަހުގީގީ ރިޕޯޓްގައިވެ އެވެ.

10 ދުވަސް ތެރޭގައ ވެންޓިލޭޓަރ ހޯދަން ޖެހުނު ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި ބުނެފައިވަނީ، ފަރުކޮޅުފުށީގައި ގާއިމުކުރި އައިސީޔޫ އަށް ހިދުމަތް ދެވެން އޮތީ ވެންޓިލޭޓަރ ހޯދައިގެން ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އޭސީސީއަށް މައުލޫމާތު ދީފައެވެ. އަދި 10 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޕޯޓަބަލް ވެންޓިލޭޓަރ ސަޕްލައިކޮށް ދެވިދާނެކަމަށް މިނިސްޓްރީގެ ސަޕްލައި ޑިވިޝަނަށް ފެންނާތީ ކަމަށްވެސް އޭސީސީގެ ރިޕޯޓްގައި ބުނެއެވެ.

އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބުނު ނާޑު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ވެންޓިލޭޓަރު ގެނައުމަށް ހެލްތުގެ ބިޑް ކޮމިޓީން ނިންމުމާއި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ މާޗް މަހުގެ އަށްވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުން 10 ދުވަސް ތެރޭގައި ވެންޓިލޭޓަރުތައް ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭން ޖެހެ އެވެ. ނަމަވެސް އެ މުއްދަތުގައި ޑެލިވަރީ ކޮށް ނުދެވޭނެތީ ނާޑް ކުންފުނިން އެދުނު ގޮތަށް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އޭޕްރީލް މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހާ ހަމަޔަށް އިތުރުކޮށްފަ އެވެ. އެކަމަކު ހަމައެކަނި ކޮންޓްރެކްޓަރ ހުށަހަޅާ ސިޓީއަކަށް ބަލައި މުއްދަތުކޮށް ދިނުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ނޫންކަމާއި މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ހުށަހަޅާ ސަބަބު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ކަަށަވަރު ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އޭސީސީގެ ރިޕޯޓުގައި ބުންޏެވެ.

12 ސޮފްހާގެ މައްޗަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އޭސީސީގެ ރިޕޯޓްގައި ބުނީ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި އުސޫލުތައް ފުރިހަމަކޮށްގެން ކަންތައްތައް ކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް ދިމާވަމުން މަސައްކަތްތަކަށް ލަސްތަކެއްވަމުންދާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް، މެޝިނަރީޒްއާ އިކުއިޕްމެންޓުގެ އަގު 2.5 މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުވާތީ ހޯދަން ޖެހޭ ޑޮކިއުމެން ހުށައަޅަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ހެލްތުގެ ޓެންޑަ ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ހާއްސަ ހުއްދައަކަށް ހެލްތުން އެދުމުން، އެކަމަށް ހާއްސަ ބަޖެޓެއް ހަމަޖައްސައި އެ ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން ސީދާ އެ ޚަރަދު ކުރާގޮތަށް ހެލްތުގެ ބިޑް ކޮމިޓީ މެދުވެރިކޮށް އެފަދަ މަސައްކަތާއި ތަކެތި ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހާއްސަ ހުއްދައެއް ދީފައިވާ ކަމަށް ފާހަގަކުރެެވޭ ކަމަށެވެ.

އޭސީސީގެ ރިޕޯޓް ނިންމާލަމުން ހުލާސާ ގައި ބުނެފައިވަނީ، ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ އުސޫލުތަކުގެ ބޭރުން، ހާއްސަ ހުއްދަދެވޭ ދެވުމަކީ، ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ނިޒާމުގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅޭ އަދި ހިރާސް އިތުރުވާނެ ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެފަދަ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ނިޒާމަށް އާންމުން ކުރާ އިތުބާރު ކުޑަވެ، ޝައްކު ކުރުމުގެ ޖާގަ އުފެދުމުގެ އިހުތިމާލު ނުހަނު ބޮޑުވެގެން ދާނެކަމަށެވެ.

އެހެން ކަމުން އެ މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށް ރިޕޯޓު ނިންމާލަމުން އޭސީސީން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.