ހޮނިހިރު 23 ޖެނުއަރީ 2021
5 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 09
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:33
މަގޭ ރިޕޯޓު

ދައްތާފުޅުގެ ޖަނާޒާއަށް ރައީސް ޔާމީން ވަޑައިނުގެންނެވީ ކީއްވެކަން އެނގޭތޯ؟ މިއީ ހަގީގަތް!

  • ޔާމީން ޝަރުތުކުރީ ޖަނާޒާއަށް ގެނައުމަށް ފަހު މިނިވަންކުރުމަށް
  • ވަޑައިނުގެންނެވީ ގައިދީއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭބޭފުޅުގެ ކުރިފުޅުމައްޗަށް ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭތީ
  • އެކަން އާއިލާއަށްވެސް އަދި ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަދުރޭއަށްވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ

ކ. މާލެ | 9 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 19:19 | 174,271

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނަށް ހުކުމްކުރި ދުވަހު އެމަނިކުފާނު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި - ރާއްޖެ އެމްވީ

ޖަލު ޙުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ދައްތާފުޅުގެ މޫނު ބަލަން އައުމަށް އެމަަނިކުފާނު ދެކޮޅު ހައްދެވިކަމަށް ރާއްޖެ.އެމްވީގައި ޝާއިރުކުރި ހަބަރާއެކު، ޕީޕީއެމްގެ ގިނަ ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވެގެންދިޔަ އެވެ. ރާއްޖެ.އެމްވީން ގެނެސްދިން ހަބަރަކީ ދޮގު ހަބަރެއްކަމަށް ބުނެ އެތަކެއް ވާހަކަތަކެއް ފެތުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ. ކިތަންމެ ވަރަކަށް ދޮގުކުރިނަމަވެސް، ކަމުގެ ހަޤީޤަތަކީ އެއީކަން ހުދު އެބޭފުޅުންވެސް ގަބޫލުކުރައްވާނެ އެވެ. އެހެނީ ކަން ހިނގާދިޔައީ އެގޮތަށް ކަމަށްވާތީ އެވެ.

ޔާމީނާ އެއްބަފާ ދައްތާފުޅު މޫމިނާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އަވަހާރަވީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

ޔާމީނުގެ ދައްތާފުޅު ނިޔާވުމާއެކު، ޢާއިލާއިން ވަނީ ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް އޭޕްރީލް މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގައި އެދިފައެވެ. އަދި އެކަމާއި ގުޅިގެން އެދުވަހުގެ ހެނދުނު ކޮމިޝަނރަ އޮޕް ފްރިޒަންސް ވަނީ ޔާމީން ގެނައުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަކަން ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވާފައެވެ.

ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ވަނީ ރައީސް ޔާމީން ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވުމަށް މާލެ ގެނައުމަށް އެ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:30 ގައި ތައްޔާރުވުމަށް އެމަނިކުފާނަށް އަންގަވާފައެވެ. އަދި އެދުވަހުގެ މެންދުރު 1:00 ޖެހިއިރު ލޯންޗެއް ސެކިއުރިޓީއާއެކު ހަމަޖެއްސުމުންވެސް ޔާމީނުގެ ހިލަމެއްވެސް ނުވިއެވެ. ވަޑައިގަތުމަށް ބޭނުން ނުވިއެވެ. ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އަށް ރައީސް ޔާމީނު ޝަރުޠުކުރެއްވީ، މާލެއަށް ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް އައުމަށްފަހު އަނބުރާ ޖަލަށް ނުގެނައުމަށެވެ. އަދި އަނބުރާ ޖަލަށް ނުގެނެސް ގެއަށް ބަދަލުކުރުމަށް ޝަރުޠުކުރެއްވިއެވެ. އަދި ޖަނާޒާއަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ އެކަމަށް އެއްބަސްވުމުންކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ހަޤީޤާތުގައި ޔާމީން ޖަނާޒާއަށް މާލެ އައުމަށްފަހު އެނބުރި ޖަލަށް ވަޑައިނުގަންނަވަން ޝަރުޠުކުރެއްވީ، ސިޔާސީ ޙަޔާތް ފައްޓަވައި ވެރިކަން ކާމިޔާބުކޮށްދެއްވި ބޮޑުބޭބޭފުޅުގެ ކުރިފުޅުމައްޗަށް ޤައިދީއެއްގެ ގޮތުގައި ވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭތީއެވެ. މިއަދު ޔާމީން އެ އޮންނެވީ ނުޙައްޤުން ބޭބޭފުޅު ޖަލު ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރައްވަމުން ގެންދެވި ގޮޅީގައެވެ.

ޖަނާޒާއަށް ވަޑައިނުގެން ރައީސް ޔާމީން ކުރެއްވި ޝަރުތުތަކުގެ މައުލޫމާތު ސަރުކާރުގެ އިސްބޭފުޅުން ވަގުތުން ވަގުތަށް ގެންދެވީ ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ލީޑަރޝިޕާއި ހިއްސާކުރައްވަމުންނެވެ. އެކަން އެބޭފުޅުންނަށްވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ. އޭގެތެރެއިން އެއް ބޭފުޅަކީ ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ އެވެ.

ރައީސް މައުމޫން އަބްދުއްޤައްޔޫމް - ރައީސް މައުމޫން ކުރިފުޅުމައްޗަށް ގައިދީއެއްގެ ގޮތުގައި އަރާވަޑައިގެންނެވުމަށް ރައީސް ޔާމީން ބޭފުޅުވެވަޑައެއް ނުގެންނެވި -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

ކިތަންމެ ވަރަކަށް މީޑިއާތަށް ބަދުނާމުވާގޮތަށް ވާހަކަދެއްކެވިނަމަވެސް އެ ދުވަހު ކަން ހިނގާދިޔަގޮތަކާއި، އޮޅުވާލެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ކުރެވުނު މުއާމަލާތްކާއި، ދެކެވުނު ވާހަކަތަކާއި، ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިދިން އިންތިޒާމްތަށް އޮތީ ސާފުކޮށް ފެންނާށެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އެމަނިކުފަނު އަމަލުކުރެއްވިގޮތާއި، ހިލާފަށް ސަރުކާރުން އަމަލުކުރީ އިންސާނިއްޔަތުކަމާއެކު އެވެ. ރައީސް ޔާމީނަކީ އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި އޭރުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ އާއިލީ ބޭފުޅެއްގެ ޖަނާޒާއަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެއްވި ބޭފުޅެވެ. އަމިއްލަފުޅު ބޭބޭފުޅު ޖަލަށްލައްވައި، އެތަކެއް އަނިޔާތަކެއް ދެއްވި ބޭފުޅެވެ. ސިޔާސީ ފައިދާއަށްޓަކައި، އެތަށް ބަޔަކު ޖަލަށްލައި، މަރާ ހަނގުރާމަކޮށް، ދުނިޔެ ދޫކޮށްދިޔައީވެސް އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގެ ތެރޭގަ އެވެ.

ސަރުކާރުން އެ ހުރިހާ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައިދިންއިރު ސިޔާސީ ސަބަބަށްޓަކައި ބަޔަކު މީހުން އެވާހަކަ ފެތުރިގޮތް ވިސްނާބައްލަވާށެވެ. އެކަމުގައި ސަރުކާރު ކުށްވެރިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރިއިރު، ރައީސް ޔާމީން ވަޑައިނުގަތީ ޤާއިދީއެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނަވައި އައިލާއާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ލަދުފުޅުގަންނަވާތީއެވެ. އާއިލާއަށްވުރެ އިސްކުރެއްވީ އެކަމުންވެސް އަމިއްލަ ފައިދާއަށެވެ. ދަނޑިވަޅުގައި ބެއްލެވީ މަނީލޯންޑަރިންގގެ ކުށުން ސަލާމަތްވެވަޑައިގަތުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.