ހޮނިހިރު 23 ޖެނުއަރީ 2021
5 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 09
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:33
ރައީސް ޔާމީން

ޔާމީނާއި ގުޅޭގޮތުން ލިޔެފައިވާ ހަބަރުގައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދުކަން އަބްދުއް ރަހީމަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ

  • ޚަބަރުގައިވަނީ އިތުބާރު ކުރެވޭ މަސްދަރުތަކުން ޔަޤީން ކަމާއި އެކު ރާއްޖެ އެމްވީއަށް ދީފައިވާ މައުލޫމާތު
  • ކިޔުންތެރިންނަށް އިތުރަށް މިކަން ސާފުކޮށްދޭންޖެހޭ ހާލަތެއްގައި އިތުރު ތަފްސީލްތައް ހާމަކުރާނެ
  • މި ޚަބަރު ވެބްސައިޓުން ނެގި ކަމަށްބުނެ ވެސް އިތުރަށް ފަތުރަނީ ދޮގު ޚަބަރެއް

ކ. މާލެ | 7 އޭޕްރިލް 2020 | އަންގާރަ 08:40 | 30,297

ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ އިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް - ޕީޕީއެމް

"ހުރިހާ ކަމެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމުންވެސް ދައްތާފުޅުގެ މޫނު ބެއްލެވުމަށް ރައީސް ޔާމީން ވަޑައިނުގެންނެވި"މި ސުރުޚީގެ ދަށުން އެޕްރީލް މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެ އެމްވީގައި ޝާޢިއުކޮށްފައިވާ ޚަބަރުގައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދުކަން އެންމެ ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ އެއް ބޭފުޅަކީ ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއް ރަހީމް އަބްދުﷲ ކަމަށް ރާއްޖެ އެމްވީއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މި ޚަބަރާއި ގުޅޭގޮތުން ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ އިން ނެރެފައިވާ ނޫސްބަޔާނުގެ ޖަވާބުގައި ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެ އެމްވީއިން ނެރެފައިވާ ބަޔާނުގައި ވަނީ އެ ޚަބަރު ލިޔެފައިވަނީ ޚަބަރެއް ގެނެސްދިނުމުގައި ރާއްޖެ އެމްވީގެ ނޫސްވެރިން އަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލްތަކާއި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ އިޖުރާޢުތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހުގައި ކަމުގައި ކަމަށެވެ.

މި ޚަބަރާއި ގުޅިގެން ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން ނެރެފައިވާ ބަޔާނުގައި އެއީ ދޮގު ޚަބަރެއްކަން ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް އެ ޚަބަރަކީ އިތުބާރު ކުރެވޭ މަސްދަރުތަކުން ޔަޤީން ކަމާއި އެކު ރާއްޖެ އެމްވީއަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ގެނެސްދީފައިވާ ޚަބަރެކެވެ. އަދި އެ ހަބަރުގައި ހިމަނާފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތުކަން ކިޔުންތެރިންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވެއެވެ.

އެ މައުލޫމާތަކީ ތެދުކަން އެންމެ ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ އެއް ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރެވެނީ އަބްދުއްރަހީމް ކަމަށާއި ސަރުކާރުން މިކަމުގައި އަމަލުކުރަމުންދިޔަ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު އޭނާއަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވަމުންދިޔަކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް ރާއްޖެ އެމްވީއަށް އެނގިފައިވާ ކަމުގައިވެސް ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންނަށް އިތުރަށް މިކަން ސާފުކޮށްދޭންޖެހޭ ހާލަތެއްގައި އަބްދުއްރަހީމް ސަރުކާރުގެ ވެރިންނާއި ވާހަކަ ދެއްކެވި ގަޑިތަކާއި، ވާހަކަ ދެއްކެވި ބޭފުޅުންނާއި، ދެއްކެވި ވާހަކަތަކުގެ ހުރިހާ ތަފްސީލްތައް ހާމަކުރާނެ ކަމަށް ރާއްޖެ އެމްވީން ބުނެއެވެ.

އެހެންކަމުން މިހާ ސާފުކޮށް އެނގެން އޮތް ކަމެއްގައި، ހަޤީގަތް ގަސްދުގައި އޮޅުވާލާ، ސައްތައިން ސައްތަ ސައްޚަ ޚަބަރެއް ދޮގު ޚަބަރެއްކަމަށް ދައްކަން އުޅެ އަދި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވާލާ ހެދުމަކީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ފައިސާ ހޯދައިގެން ހިންގާ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ވެއްޓޭނެ އެންމެ ދަށަށް ވެއްޓުނު ކަމުގައި ދެކޭ ކަމަށް ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

މި ޚަބަރު ވެބްސައިޓުން ނެގި ކަމަށްބުނެ ވެސް އިތުރަށް ފަތުރަނީ ދޮގު ޚަބަރެއް ކަމަށް ބަޔާނުގައި ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ. ރާއްޖެ އެމްވީގެ ވެބްސައިޓްގައި އެ ޚަބަރު މިހާތަނަށް ލައްކަ އަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ކިޔަފައިވާއިރު އެ ޚަބަރު މިހާރުވެސް ކިޔުންތެރިންނަށް ފެންނަގޮތަށް އިންނާނެއެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.