ހޮނިހިރު 11 ޖުލައި 2020
11 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ކޮވިޑް-19

ރިސޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުން ކަނޑަމުންދާ މައްސަލަ ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި މަޖިލީހުން ބެލުމަށް ހުށަހަޅައިފި

  • ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުން ކަނޑާނަމަ އެއީ ރާއްޖޭގެ ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް އަސަރުކާރު ކަމެއް
  • ރިސޯޓް މުވައްޒަފުންނާމެދު އިހުމާލުވާ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަތައް އިބްތިޞާދީ ކޮމެޓީން ބެލުމަށް ހުށަހެޅުއްވި
  • އިގްތިޞާދީ ގޮތުން އެހެން ދާއިރާތައް ކުރިއަރުވައި ތަރައްގީ ކުރަން ޖެހޭ

ކ. މާލެ | 1 އޭޕްރިލް 2020 | ބުދަ 13:44 | 11,675

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް - މަޖިލިސް

ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަކުގެ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ކެނޑުމާއި މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ފޮނުވާލަމުންދާ (ނޯޕޭ ލީވް) މައްސަލަ ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤުތިޞާދީ ކޮމެޓީން ބެލުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ.

މުޅި ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ރޯގާ، ރާއްޖޭގައި ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ޢާއިލާތަކައި ވިޔަފާރިތަކުގެ ޢާމްދަނީއަށް އަންނަ ނުރަނގަޅު ބަދަލުތަކުން އަރައިގަތުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގުމަށް ނިންމާފައިވާ ޕްރޮގުރާމް ތަންފީޒުކުރުމަށް މަޖިލީހުން ދެކޭގޮތް ކަނޑައެޅުމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤަވާއިދުގެ 179 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ ދަށުން އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އަލީ އާޒިމް ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލައަށް ބަހުޘް ކުރައްވަމުން ސަލީމް ވަނީ ފަންނީ ވާހަކަތަކެއް ދަކަވާފައެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ ދާއިރާތަކަށް އަލިއަޅުވާލައްވައި، ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދު ހަމަޔަކަށް އެޅުވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާމެދު ފަންނީ ގޮތެއްގައި އަލިއަޅުވާލައްވާފައިވާތީ ސަލީމުގެ އެވާހަކަތަކަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް ނަޝީދުވެސް ވަނީ ތަޢުރީފު ކުރައްވައި، އެވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން އިތުރަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވާނެ ވާހަކަފުޅެއް ނެތްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ސަލީމްގެ ވާހަކައިގެ ތެރެއިން، އެންމެ ކަންބޮޑުވުމެއް ފާޅުކުރައްވާފައިވަނީ ރިސޯޓުތަގެ މުވައްޒަފުން ކަނޑަމުންދާ މައްސަލައަށެެވެ. ސަލީމް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ 38 ރިސޯޓްކުން މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އުނިކޮށް، އަދި މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް 11،000 މުވައްޒަފުން ރިސޯޓުތަކުން ބޭރުކުރަމުންދާކަން ކަމާ ގުޅުންހުރި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހާމަކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ރިސޯޓް މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި 20،000 މުވައްޒަފުން އުޅޭއިރު، އެއީ ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ގާތްގަނޑަކަށް 100،000 އެއްހާ މީހުންނަށް ސީދާ ގޮތެއްގައި އަސަރުކޮށް، ނިކަމެތި ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެދާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ރިސޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާމެދު އިހުމާލުވާ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަތައް މަޖިލީހުގެ އިޤުތިޞާދީ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅައި އެކޮމެޓީން އެމައްސަލަ، ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައި ދެއްވުމަށްއެދި، ހުށަހަޅުއްވާ ކަމަށް ވެސް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ސަލީމު ވިދާޅުވީ، ހަމައެކަނި ޓޫރިޒިމަށް ބަރޯސާވެގެން ތިބެވެން ރާއްޖެއަށް ނެތްކަން މިދަނީ ފެންނަމުން ކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އެއްކޮށް ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވާއިރު، އެދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ގިނަ ބައެއްގެ ޢާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ވެސް މިވަނީ ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފަ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން، ރިސޯޓްތަކުގެ ފަރާތުން އެއަރޕޯޓްގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ މުވައްޒަފުންނާއި ލޯންޗުފަހަރު ފަދަ ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާގެ ޙަރަކާތްތެރިވާ މީހުންނާއި އަދި ކަނޑުމަހާއި ފަރުމަސް ބާނައިގެން ރިސޯޓްތަކަށް ވިއްކަމުންދިޔަ ފަރާތްތަކަށް ލިބެމުންދިޔަ އާމްދަނީ ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވާއިރު، ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކާއި އެ ވިޔަފާރިއާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް ލިބެމުންދިޔަ ޢާމްދަނީވެސް ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކޮވިޑް-19 ރޯގާ އާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން އައުން ނިމިދިޔަ މާރޗު މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މަނާކޮށްފައިވާއިރު، ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓްތަކުގައި މިވަގުތު ތިބީވެސް ވަރަށް މަދު އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިންނެވެ.

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމަށް 47 އަހަރުވެފައިވާއިރު، މިއަށްވުރެބޮޑަށް ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމަށް އަސަރުކުރި ދުވަސްވަރެއް ނާދެއެވެ. ދިވެހި ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ބޮޑު ހިއްސާއެއް އަދާކުރަނީ ވެސް ޓޫރިޒަމް ދާއިރާއިން ކަމަށްވާތީ، އިޤުތިޞާދީ ގޮތުންވެސް އަދި މާލީ ގޮތުންވެސް ދިވެހި ދައުލަތަށާއި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް މިވަނީ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކާ ކުރިމަތި ވެފައެވެ. މިކަންކަމުން އަރައިގަތުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ 2.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ސްޓިމިއުލަސް ޕެކޭޖެއް ތަޢާރަފު ކުރަން ނިންމާފައެވެ.

ސަރުކާރުން ދަނީ ވިޔަފާރިވެރިންނަށާއި ލޯނު ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ލުއިގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސާދެއްވާނެ ކަމަށް ބުނަމުންނެވެ. އަދި ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން، ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން، އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ނުކެނޑުމަށް ސަރުކާރުން ގޮވާލާފައިވާއިރު، ސަރުކާރުން ބުނަމުންދަނީ ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ އެއް ވެސް މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރަ ކުޑަނުކުރާނެކަމަށާއި އަދި ރޯދަމަހުގެ އެލަވަންސް ވެސް ދެއްވާނެ ކަމަށް ބުނަމުން ނެވެ. މީގެއިތުރުން، ސަރުކާރުން ވަނީ ސިޔާސީ މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ މުސާރައިން %20 އުނިކުރަން ވެސް ނިންމާފައެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވިދާޅުވެފައިވަނީ، މިޙާލަތުގައި ޢަމަލު ކުރެވެން އޮތީ ދެގޮތެއް ކަމަށާއި، އެއްގޮތަކީ، މުވައްޒަފުން މަދުކޮށް، މުސާރަ ކުޑަކޮށް، އިޤުތިޞާދީ ޙަރަކާތް ހުއްޓާލުމަށްފަހު ގޭގައި ތިބުން ކަމަށާއި، އަނެއް ގޮތަކަކީ، ލޯނު ނަގައިގެންވިޔަސް، ފައިސާ ހޯދައިގެން، އިޤުތިޞާދުގައި އެފައިސާ ދައުރުކޮށްގެން، އިޤުތިޞާދީ ޙަރަކާތްތައް ފަނޑުނުވެ، ކުރިއަށް ގެންގޮސް، އިޤުތިޞާދު ކޮޅަށް ނެގުން ކަމަށެވެ. ރައީސް ޞާލިޙު ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އެމަނިކުފާނުގެ ވިސްނުންފުޅަކީ ލޯނު ނަގައިގެން ވިޔަސް، އިޤުތިޞާދީ ޙަރަަކާތް ހިންގުން ކަމަށެވެ. އަދި މިއަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރ އާއި އަންނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި ރާއްޖެ އަންނަ ޓޫރިސްޓުން އިތުރުވެ، ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ ވަރަށް ބޮޑުތަނުން ކުރިއަރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައީސް ޞާލިޙު ވަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކަށް އުއްމީދެއް ނެގެސް ދެއްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.