ހޮނިހިރު 23 ޖެނުއަރީ 2021
5 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 09
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:33
އައިލެންޑް ސަފާރީ

އައިލެންޑް ސަފާރީއަށް ސަރުކާރުން ދިން އިރުޝާދު: ސަފާރީގެ ވެރިމީހާގެ ދުލުން!

  • އެޗްޕީއޭއިން ސަފާރީގައި ތިބި ހުރިހާ ފަރާތްތައް އައިސޮލޭޓް ކުރުމަށް އަންގާފައިވަނީ މާރޗް 13 ވަނަ ދުވަހު
  • އެކަމުގެ ލިޔެކިޔުން ލިބިފައިވަނީ މާރޗް 14ގައި
  • އަދި ސަފާރީގެ ކަރަންޓީން ހާލަތު އުވާލާފައި ނުވާ ކަމަށް ސަފާރީގެ ވެރިމީހާ ވަނީ ވިދާޅުވެފަ

ކ. މާލެ | 28 މާރޗް 2020 | ހޮނިހިރު 13:17 | 605,284

އައިލެންޑް ސަފާރީ - ފޭސްބުކް

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވި މީހަކު ފެނުމާއެކު ނޫސްތަކުގެ ފަލަސުރުހީ ތަކުން ރައްޔިތުން ހާސްކުރަނިވި އެތައް ކަމެއް ފެނިގެންދިޔައެވެ. ހީވާ ހީވުމެއްގެ މައްޗަށް ހައްސާސް ދަނޑިވަޅެއްގައި ހަބަރުތައް ޝާއިޢުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމާއިއެކު ސަރުކާރުން ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ރައްޔިތުންނަށް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ފޯރުކޮށްދޭން ފެށިއެވެ.

ހަގީގީ މައުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް ލިބި، އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ދުވާލަކު ދެ އިރު ރައްޔިތުންނަށް ރާއްޖޭގެ ހާލަތާއި ބެހޭ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެއެވެ. މިހާރު އުފެދިގެން އުޅޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކަންބޮޑުވުމަކީ، މި ހިނގާ މާރޗް މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އަލާމާތް ފެނިގެން ސަފާރީއެއްގައި ތިބި 2 ބިދޭސީއެއްގެ ސާމްޕައިލް ނަގައި އުޅަނދު މޮނިޓަރ ކުރަމުންދާކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން އެންގި އެންގުމާ ދޭތެރޭ އުފެދިގެން އުޅޭ ހިޔާލުތަފާތުވުންތަކެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން މާރޗް މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ކޮށްފައިވާ ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތަކެއް ހުރި 2 ބިދޭސީން ސަފާރީ އުޅަނދެއްކަމުގައިވާ އައިލެންޑް ސަފާރީގައި އެކަހެރިކޮށް، އެފަރާތް ތަކުގެ ސާމްޕަލް ނަގައި ޓެސްޓު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާކަމަށާއި މިކަމާއި ގުޅިގެން، ސަފާރީ އުޅަނދު މޮނީޓަރިންގ ހާލަތަކަށް ގެނެވިފައިވާކަމަށެވެ.

މައްސަލައެއް ނުވަތަ އޮޅުމެއް އަރައިގެން އުޅެނީ، ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޓާސްކް ފޯހުގެ ތަރުޖަމާން މަބްރޫކް އަޒީޒް އެ ސަފާރީ މޮނިޓަރިން ހާލަތަށް ގެނުވުނު ދުވަހުގެ ގޮތުގައި، މާރޗް މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ބުނެވުމުވެ. ސަރުކާރުން ގޯހެއް ސަފާރީގައި ތިބި 2 ފަރާތެއް ކަރަންޓީން މުއްދަތު ހަމަ ނުވަނީސް ފުރުވާލިކަމަށް ބުނެ ތުހުމަތުގެ އިނގިލި ދިއްކުރެވެން ފެށި ހިސާބެވެ.

ކަން ހިނގައި ދިޔަ ގޮތް: ސަފާރީގެ ވެރިމީހާގެ ދުލުން:

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މިކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތް ތަފްސީލްކޮށްދެއްވަމުން، ސަފާރީގެ ވެރިމީހާ މޫސާ ރަޝީދު ވިދާޅުވީ، އައިލެންޑް ސަފާރީގައި ތިބި ދެ އިޓަލީ ފަތުރުވެރިއެއްގެ ކިބައިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ފެނުމާއިއެކު، ސަފާރީގެ އޮޕަރޭޓަރު އެޗްޕީއޭއަށް ވަގުތައް އެންގިކަމަށެވެ. އެއީ މާރޗް މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ. މޫސާ ވިދާޅުވީ އެޗްޕީއޭއިން ވަގުތައް އެންގީ އެ ދުވަހު ސަފާރީގެ އެ އަލާމާތްތަށް ފެނުނު ދެ ފަތުރުވެރިން އެކަހެރި ކުރުމަށް ކަމަށާއި އުސޫލުގެ ދަށުން ސަފާރީގެ އޮޕަރޭޓަރު ވަގުތުން ވަގުތައް އެޗްޕީއޭއިން އެންގިގޮތަށް އަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. އަދި އެވަގުތު ސަފާރީ ދަތުރުކުރަމުން އައީ އައްޑޫއަށް އެމީހުން ފުރުވާލުމަށް ކަމަށާއި އެޗްޕީއޭއިން އެވަގުރު ދިން އިރުޝާދަކީ ވީހާވެސް އަވަހަށް ކަރަންޓީން ފެސިލީޓިއަށް ގެނައުމަށްކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެޗްޕީއޭއިން ފުވައްމުލަކާއި ދިމާލަށް ދަތުރުކުރުމަށް އެންގިކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު އިޓަލީގެ ދެ ފަތުރުވެރިއެއް ގައިން އަލާމާތްތައް ފެނުމާއެކު އެޗްޕީއޭއިން އެންގި އެންގުން:

  • ސަފާރީގައި ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ފެނުނު ދެ ފަރާތް އައިސޮލޭޓް ކުރުން
  • ކަރަންޓީން ފެސިލީޓީއާއި ދިމާލަށް ދަތުރުކުރުން
  • އައްޑޫސިޓީއަށް ނުދިޔުން
  • އެ ދުވަހުން ދުވަހަށް ބޯޓު ކަރަންޓީން ކުރުން
  • ބޯޓުގެ ތިބި އެއްވެސް ފަރާތެއް މީހުން ތިބި ރަށަކަށް ނުފޭބުން
  • ބަރާބަރަށް އެޗްޕީއޭއިން އަންގާ އެންގުން ތަކަށް ބޯލެނބުން

އެއި ހައްތަހާވެސް އެޗްޕީއޭއިން ހުކުރު ދުވަހު ރިޕޯޓުކުރުމާއެކު އެންގާފައިވާ ކަންތައްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ވިދާޅުވެ މޫސާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެޗްޕީއޭގެ އެންގުން ރަސްމީ ސިފައެއްގައި ސިޓީއަކުން ލިބިފައިވަނީ ޖެހިގެން އައި ދުވަހު ނުވަތަ މާރޗް މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުގައިކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ރިޕޯޓުކުރެވުނު ދުވަހުން ފެށިގެން އަނަގަބަހުން އަމަލުކުރާނެގޮތް ސަފާރީއަށް އަންގާފައިވާކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ސަފާރީ ފުވައްމުލަކާއި ކައިރިވުމުން އެޗްޕީއޭގެ ފަރާތްތަކުން ގޮސް އެމީހުންގެ ސާމްޕަލް ނަގައި ލީގަލް ޑޮކިއުމެންޓްސް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެ މާރޗް މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރުގައި ކަމަށްވެސް މޫސާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެ ޓެސްޓްގެ ނަތީޖާ ލިބި ސަރުކާރުން އިޓަލީ ދެ ފަތުރުވެރިން ޕޮޒިޓިވް ވިކަމަށް އަންގާފައިވަނީ މާރޗް މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ.

ސަރުކާރުން މިކަމުގައި އަމަލުކުރި ގޮތް:

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފައިވަނީ، އެޗްޕީއޭއަށް އައިލެންޑް ސަފާރީގެ ތިބި އިޓަލީ ދެ ފަތުރުވެރިއެއްގެ ގައިން ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ފެނިގެން މާރޗް 13 ވީ ހުކުރު ދުވަހު އަންގާފައިވާކަމަށާއި އެ ވަގުތުން ވަގުތަށް އެ ސަފާރީގައި ތިބި ފަރާތްތައް އެކަހެރިކުރުމަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށެވެ. އަދި އެދުވަހުއްސުރެ ސަފާރީން އެޗްޕީއޭގެ އެންގުންތަކަށް ބަރާބަރަށް އަމަލުކުރަން ދިޔަކަން ފާހަގަކޮށް އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ ލީގަލް ޑޮކިއުމެންޓްސް ނުވަތަ ސިޓީ އަރުވާފައިވަނީ 14 ވަނަ ދުވަހުގައިކަމަށެވެ.

ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް ކޮވިޑް-19 ގެ 16 ކޭސްއެއް ފެނިފައިވާއިރު އޭގެތެރެއިން 2 ކޭސް ފެނިފައިވަނީ އައިލެންޑް ސަފާރީ އިންނެވެ. ސަފާރީއިން ޓެސްޓްކުރި ދެމީހުން ބައްޔަށް ޕޮސިޓިވް ކަން އިއުލާނުކޮށްފައިވަނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ޓާސްކްފޯސް އިން މާޗްމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައެވެ. އައިލެންޑް ސަފާރީ މޮނިޓަރިންގް ހާލަތަށް ގެނެވުނު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި މާރޗް މަހުގެ 13 ވީ ހުކުރު ދުވަސްކަމުގައި ވާނަމަ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަސް ނުވަތަ މާރޗް މަހުގެ 27 އަށް 14 ދުވަސް ހަމަވާނެއެވެ.

މިހާތަނަށް، އަދި ސަފާރީގެ ކަރަންޓީން ހާލަތު އުވާލާފައި ނުވާ ކަމަށް ސަފާރީގެ ވެރިމީހާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.