އަންގާރަ 26 ޖެނުއަރީ 2021
8 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 12
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
އިރުއޮއްސޭ 18:18
އިޝާ 19:33
ބީއެމްއެލް

މިހާރު ގޭގައި ތިބިގެން އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ އަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްލެވޭނެ: ބީއެމްއެލް

  • މި ބަދަލު ގެނެސްފައިވަނީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު

ކ. މާލެ | 22 މާރޗް 2020 | އާދީއްތަ 13:03 | 132,221

ބީއެމްއެލް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ އެޕްލިކޭޝަން - ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް

ގޭގައި ތިބިގެން އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ އަށް ރަޖިސްޓަރކުރެވޭ ގޮތް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

މިހާތަނަށް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ އަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ހުށަހަޅަން ޖެހެނީ ބޭންކުގެ ބްރާންޗަކަށެވެ. އަދި މިދިޔަ ބްރާސްފަތި ދުވަހު ބޭންކުން ގެނައި މި ބަދަލަށް ކަސްޓަމަރުންގެ ރަނގަޅު ތަރުހީބެއް ލިބެމުންދާ ކަމަށް ބޭންކުން ބުނެއެވެ.

އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ އަށް ރަޖިސްޓްރީކުރާނެ ގޮތް

  1. އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ
  2. އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ފުރިހަ މަފުރުއްވާ
  3. ފޯމުގެ ފޮޓޯއެއް ނުވަތަ ފޯމު [email protected] އަށް އީމެއިލް ކޮށްލައްވާ

ބެލެންސް ޗެކްކުރުން

އެކައުންޓާއި ކާޑުގެ ބެލެންސް ބަލާލުން

އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓް ބެލުމާއި ޑައުންލޯޑް ކުރުން

ފައިސާދެއްކުން

އަމިއްލަ ކްރެޑިޓްކާޑު އަދި ލޯނަށް ފައިސާ ދެއްކުން

އެހެން ފަރާތެއްގެ ކްރެޑިޓްކާޑު އަދި ލޯނަށް ފައިސާ ދެއްކުން

ޓްރާންސްފަރކުރުން

އަމިއްލަ އެކައުންޓްތަކަށް ފައިސާ ފޮނުވުން

އެހެން ފަރާތެއްގެ އެކައުންޓަކަށް ފައިސާ ފޮނުވުން. މިގޮތުން ބީއެމްއެލް، ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އެހެން ބޭންކެއް ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރު ބޭންކެއްގެ އެކައުންޓަކަށް ފައިސާ ފޮނުވާލެވޭނެ

ބޭންކުގެ ޚިދުމަތްތަކަށް އެދިހުށަހެޅުން

އިތުުރު އެކައުންޓެއް ހުޅުވުން

ޑެބިޓް ނުވަތަ ކްރެޑިޓް ކާޑަށް އެދި ހުށަހެޅުން

ލުއި ލޯނަށް އެދި ހުށަހެޅުން

ޕަރސަނަލް އިންފޮމޭޝަން އަޕްޑޭޓްކުރުން

ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީއާ އެކު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އަންނަނީ ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޑިޖިޓަލް ބޭންކިންގެ ހިދުމަތް ދެމުންނެވެ.

މި ހިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އިންޓަރނެޓް، މޮބައިލް ބޭންކިން، ޕޭމަންޓްގޭޓްވޭ އަދި ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓްގެ ހިމެނެ އެވެ. ބޭންކުގެ މެދުވެރިކޮށް ހިންގޭ މުއާމަލާތުގެ 90 އިންސައްތަ އަކީ ޑިޖިޓަލް ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގޭ މުއާމަލާތްތަކެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.