އާދީއްތަ 29 މާރޗް 2020
04 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 05
ފަތިސް 04:54
އިރުއަރާ 06:05
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:28
ރާއްޖެ - ރައީސް އޮފީސް

"މާލެ ހޮސްޕިޓަލްސް ގަވަރނިންގ ބޯޑް"ގެ ނަން ބަދަލުކޮށް، ބޯޑު އަލުން އެކުލަވައިލައްވައިފި

  • އަލުން އެކުލަވައިލި ބޯޑުގައި 8 ބޭފުޅުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ
  • ބޯޑުގެ ޗެއަރމަންއަކީ ޑރ ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޔޫސުފް
  • ބޯޑުގެ ވައިސް ޗެއަރމަންގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަނު ކުރައްވާފައިވަނީ ނިޝާން އިއްޒުއްދީން އިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ އަނީސާ އަޙްމަދު

ދާނިޝް ނިޡާމް
Dhaanish_Nizam

ކ. މާލެ 16 ފެބުރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 18:27 2,725

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

"މާލެ ހޮސްޕިޓަލްސް ގަވަރނިންގ ބޯޑް" ގެ ނަން "މާލެ ހޮސްޕިޓަލްސް ބޯޑް އޮފް ޓްރަސްޓީސް" އަށް ބަދަލުކުރައްވައި އެ ބޯޑު އަލުން އެކުލަވައިލައްވައިފިއެވެ.

މާލެ ހޮސްޕިޓަލްސް ގްރޫޕްގެ ހިންގުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި އުފައްދަވާފައިވާ "މާލެ ހޮސްޕިޓަލްސް ގަވަރނިންގ ބޯޑް" ގެ ނަން "މާލެ ހޮސްޕިޓަލްސް ބޯޑް އޮފް ޓްރަސްޓީސް" އަށް ބަދަލުކުރައްވައި، އެ ބޯޑު އަލުން ރައީސް ސޯލިހު އެކުލަވައިލައްވާފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގައެވެ. މާލެ ހޮސްޕިޓަލްސް ގްރޫޕްގައި ހިމެނޭ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް، އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް، ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް އަދި ވިލިމާލެ ހޮސްޕިޓަލް ހިންގުމުގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓެވުމަށް އުފައްދަވާފައިވާ މާލެ ހޮސްޕިޓަލްސް ގަވަރނިންގ ބޯޑްގެ ނަން މާލެ ހޮސްޕިޓަލްސް ބޯޑް އޮފް ޓްރަސްޓީސް އަށް ބަދަލުކުރައްވައި ރައީސް އެ ބޯޑު އަލުން އެކުލަވައިލައްވާފައިވަނީ 30 ޖަނަވަރީ 2020 ގައެވެ.

އަލުން އެކުލަވައިލި ބޯޑުގައި 8 ބޭފުޅުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާއިރު އޭގެތެރޭގައި ، ޑރ ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޔޫސުފް (ވ. އަކީލާ) ، ނ.ޢ.ޢ.ވ. އަނީސާ އަޙްމަދު (މ. ލޮނުވެލި)ޑރ ފަރުޒާނާ ފިރުދައުސް (ގ. ފެއިތު)، ޑރ އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު (މ. ޕޮޕީ)، އަލްފާޟިލް ޙާމިދު ޞާދިޤު (އަލިހިޔާގެ، ޅ. ނައިފަރު)، އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްމާޖިދު (ގ. ކްރީމްގެ)، އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ އިބްރާހީމް (މ. ދެބުދާރު)، އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ސަލީމް (މއ. ބަންދުގެ) އަދި އަލްފާޟިލާ މާރިޔާ ސަޢީދު (މއ. ކޮށީގެ) ހިމެނެއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޔޫސުފް ޢައްޔަނު ކުރައްވާފައިވަނީ މި ބޯޑުގެ ޗެއަރމަންގެ މަޤާމަށެވެ. އަދި، މި ބޯޑުގެ ވައިސް ޗެއަރމަންގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަނު ކުރައްވާފައިވަނީ ނިޝާން އިއްޒުއްދީން އިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ އަނީސާ އަޙްމަދެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް