ހުކުރު 10 ޖުލައި 2020
10 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 19
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ރައީސް ސޯލިހު

އެންމެ ހިތްހަމަޖެހެނީ ގައުމުގައި އަމާންކަމާއި ސުލްހަވެރިކަން ޤާއިމްކުރެވުމުން: ރައީސް

  • ކުރީ ސަރުކާރުން ކަންތައްތައްް ކޮށްފައި ހުރީ އޮޅުން ބޮޅުން އަރާގޮތަށް ކަމަށް ވިދާޅުވި
  • ބައެއް ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކުރީ ސަރުކާރުން ކޮށްފައިހުރީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް ނޫން
  • ސަރުކާރަށް އަހަރެއްވީއިރު އެކަންތަކަށް ވަރަށް ބޮޑު ހައްލެއް އައިސްފައިވޭ

ކ. މާލެ | 22 ނޮވެންބަރ 2019 | ހުކުރު 16:04 | 6,467

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް - ރައީސް އޮފީސް

ސަރުކާރަށް އަހަރެއް ފުރުނުއިރު، އެންމެ ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިގެންނެވީ ގައުމު އަމާންކަމާއި ސުލްހަވެރިކަން ޤާއިމްކުރެވުމުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ލެއްވުމަށްފަހު ރާއްޖެޓީވީއަށް ދެއްވި އެކްސްކްލޫސިވް އިންޓަވިއުއެއްގައި ރައީސް ވިދާޅުވީ، ވެރިކަމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވިއިރު ކުރީ ސަރުކާރުން އޮޅުންބޮޅުންވާއަރާގޮތަށް ކަންތައްތައް ކޮށްފައި ހުރި ކަމަށެެވެ. އެގޮތުން ބައެއް ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކުރީ ސަރުކާރުން ކޮށްފައިހުރީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ނޫން ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރަށް އަހަރެއްވީއިރު އެކަންތަކަށް ވަރަށް ބޮޑު ހައްލެއް އައިސްފިކަަމަށް ގަބޫލުފުޅުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރަށް އަހަރެއް ފުރުނުއިރު އެންމެ އުފާފުޅުވެވަޑައިގަންނަވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ބިރެއްނެތި އުޅެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދެވުމުންނެވެ.

އެންމެ ހިތްހަމަޖެހޭކަމަކީ ހަމަޖެހުމާއި ސުލްހާއިއެކު ރައްޔިތުންނަށް ބިރެއްނެތި އުޅެވޭނެ ގޮތް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަދައިދެވުނު. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެކަން މި ވޭތުވެދިޔަ އެއް އަހަރު ތެރޭގައި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ފެނިގެންދާނެ.

~ އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ~ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ގައުމު އަމަންކަމާއި ސުލްހަވެރިކަމާއިއެކު ހިންގުމުން އުފާފުޅުވާ ކަމަށްވާ ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ޕޮލިސް ރިކޯޑްތަކަށް ބަލާއިރު، އަނިޔާވެރި ކުށްތައް، އެންމެ މަދުން ހިނގީ މި އަހަރުކަން އިނގޭ ކަމަށެވެ.

ގުރޫޕް މާރާމާރީގެ ޢަދަދުވެސް މިދިޔަ އަހަރަށްވުރެ 50 އިންސައްތަ މަދުވެއްޖެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. މިދިޔަ ހަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގޭންގް ކުށްތަކުގައި، މާލޭގެ މަގުތަކުގައި 21 މީހަކު މަރާލާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ހާމަކުރެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.