ބުދަ 25 ނޮވެންބަރު 2020
12 ނޮރަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 09
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:17
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:08
ކްރޫޒް ލައިނަރ

ކްރޫޒް ލައިނަރތަކުން ރާއްޖެއަށް ބޮޑު ފައިދާއެއް

  • ކްރޫޒް ލައިނަރ އަކުން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 1.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާވޭ

ކ. މާލެ | 8 ނޮވެންބަރ 2019 | ހުކުރު 11:53 | 5,985

އެމްއެސްސީ ކްރޫޒް ލައިނަރ - ސިމާހާ ނަސީމް

މި ދުވަސްވަރަކީ ރާއްޖެއަށް ގިނަ ކްރޫޒް ލައިނަރތައް އަންނަ ދުވަސްވަރެކެވެ. މި ކްރޫޒް ލައިނަރތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދަށް ބޮޑު ފައިދާއެއް ކުރެއެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި ކްރޫޒް ލައިނަރއެއް ރާއްޖޭގެ ބަނދަރުގައި އޮންނަނީ ގިނަވެގެން ތިން ދުވަހަށެވެ. ކްރޫޒް ލައިނަރތައް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެއަށް އެތައް ހާއްސަ ފަތުރުވެރިނެއް ފައިބައެވެ. މި ފަތުރުވެރިން ޖުމްހޫރީ މައިދާނު ކައިރީގައި ހުންނަ ގެސްޓް ސޮޕްތަކަށް ގޮސް ވިޔަފާރީ ކުރެއެވެ. އަދި ބައެއް ފަހަރު ރާއްޖޭގެ މޫދުގެ ރީތިކަން ތަޖުރިބާ ކޮށްލުމަށްޓަކައި ކައިރީގައި އޮންނަ ރަށްތަކަށް ވެސް ދަތުރުކުރެއެވެ. ރާއްޖެއަށް އަންނަ ކޮންމެ ކްރޫޒް ލައިނަރ އަކުން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 1.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޔޮޓް އޭޖެންސީ (މާޔާ) އިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޔޮޓް އޭޖެންސީ (މާޔާ) ގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު އަލީ (ބަނީ) ވިދާޅުވީ ޕެސެންޖަރ ލައިނެއް ރާއްޖެ ވަދެ އޮންނައިރު ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރަނީ މާޔާ އިން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އިދާރީ މަސައްކަތަކާއި އެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަކީ ވެސް މާޔާގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށެވެ.

ކްރޫޒް ލައިނަރގެ ކެޕްޓަނުންނާއެކު މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޔޮޓް އޭޖެންސީ (މާޔާ) ގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު އަލީ (ބަނީ)

ދާދި ފަހުން ރާއްޖެއަށް މަޝްހޫރު އޮކެސްޓްރަރ ކްރޫޒް ލައިނަރ އެމްއެސް އެމްސީއެސް ވަނީ އައިސްފައެވެ. މި ކްރޫޒްލައިނަރ ރާއްޖެ އައިއިރު މީގައި 2550 ފަތުރުވެރިން ތިބިކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. ޖުމްލަ 16 ފަންގިފިލާ ފަރުމާކޮށްފައިވާ މި ކްރޫޒްލައިނަރގައި 1,275 ކެބިން ހުރެއެވެ. ބައެއް ކެބިންތަކަށް ދެ ބަންކްގެ އެނދަށް ބަދަލުކުރުމާއި ގުޅިގެން މިހާރު 3200 ފަސިންޖަރުންގެ ޖާގަ ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. ކްރޫޒް ލައިނަރ އިން އެންމެ ތަފާތު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވުނީ ކްރޫޒް ލައިނަރގައި ހުރި އާރޓް ގެލަރީއެވެ. މި ގެލަރީން ވަރަށް ފުރިހަމަ އަދި އެހާމެ ރީތި ފޮޓޯތައް ފެނިގެންދިޔައެވެ.

އެމްސީއެސް އޮކެސްޓްރާ ކްރޫޒް ލައިނަރގެ ރިސެޕްޝަން އޭރިއާ

މި ކްރޫޒް ލައިނަރއަށް ދިޔުމުގެ ފުރުސަތު އަޅުގަނޑަށް ވެސް ލިބިގެންދިޔައެވެ. ކްރޫޒް ލައިނަރތަކަށް އަރާލުމުން އެތަންތަނުގެ އިންތިޒާމްތައް އެހާމެ ފުރިހަމަކަން އެނގިގެން ދިޔައެވެ. ކްރޫޒް ލައިނަރ އަށް ވަންނައިރު ސެކިއުރިޓީ އެހާ ވަރުގަދައެވެ. އެކި ޤައުމުތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން ކޮންމެ ޑިޕާޓްމަންޓެއްގައި ހީވާގިކަމާއެކީ މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ މަންޒަރު ފެނިގެންދިޔައެވެ. އެ ކްރޫޒް ލައިނަރއަށް އެރުމުން ސިފަވެގެންދިޔައީ ބޮޑު ހޮޓަލަކަށް ވަދޭވެހެންނެވެ. ފަތުރުވެރިން މުނިފޫހިފިލުވަން ކުރާނެ ކަންތައްތައް ބައިވަރެވެ. އެކި ލައިވް ޝޯތައް ބެލުމުގެ އިންތިޒާމާއި ޖިމާއި ސެލޫން ފަދަ އެކި ހިދުމަތްތައް ލިބެން ހުއްޓެވެ. ވިޔަފާރި ކުރަން ބޭނުންވާ ފަތުރުވެރިންނަށް އެ ފުރުސަތު ވެސް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. އެގޮތުން އެކި ކަހަލަ އަތް ދަބަހާއި ސެންޓު މި ކްރޫޒް ލައިނަރ އިން ވިއްކަން ހުރެއެވެ.

ކްރޫޒް ލައިނަރގެ މުވައްޒަފުންނާއެކު އަޅުގަނޑު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިލައިގެން

އެމްއެސްސީ ކްރޫޒް ލައިނަރ އަކީ ސުވިޓްޒަލޭންޑްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކްރޫޒް ލައިނަރއަކަށްވާއިރު އެ ކްރޫޒް ލައިނަރގެ 23،500 މުވައްޒަފުން ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރެއެވެ.

ކްރޫޒް ލައިނަރގެ ޕޫލް

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.