އާދީއްތަ 12 ޖުލައި 2020
12 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 21
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ޤައުމީ ދުވަސް

ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރާއިރު ހިތުގައި އުފެދެނީ ކޮން ޝުޢޫރެއް؟

  • މިއަދަކީ މިއަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަސް
  • މިދުވަސް ފާހަގަކުރަނީ ބޮޑުތަކުރުފާނު ކުރެއްވި ޖިހާދު ހަނދާން އާކުރުމުގެ ގޮތުން

ކ. މާލެ | 29 އޮކްޓޯބަރ 2019 | އަންގާރަ 12:57 | 3,448

އުތީމު ގަނޑުވަރު - ޓްވިޓަރ

މިއަދަކީ މިއަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަހެވެ. ޤައުމެއްގެ ޙަޔާތުގައި އަންނަ މުހިންމު ދުވަސް ތަކުގެ ތެރެއިން ދުވަހެކެވެ. ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަނީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ރަބީއުލްއައްވަލް މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެދުވަހަކީ ބޮޑުތަކުރުފާނު ޕޯޗްގީޒުންގެ ކިބައިން ދިވެހިރާއްޖެ ސަލާމަތް ކުރެއްވި ދުވަހެވެ. މިއަހަރު މިފާހަގަކުރަނީ 77 ވަނަ ޤައުމީ ދުވަހެވެ.

ޒަމާން ބަދަލުވެ މީހުންގެ ވިސްނުމާއި އުޅުމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވާއިރު ބޮޑުތަކުރުފާނު މި ޤައުމު އަޅުވެތިކަމުން މިނިވަންކުރުމަށް ކުރެއްވި މަތިވެރި ޖިހާދު ކުރެއްވިގޮތް ވަޒަންކޮށްލުމަކީ އުނދަގޫކަމަކަށް ވެދާނެ އެވެ. ނަމަވެސް ކޮންމެ ދިވެއްސަކުވެސް ޤައުމު ދެކެ ލޯބިވެ ޤައުމަށްޓަކައި އެފަދަ މަތިވެރި ޤުރުބާނީއެއް ވުމަށް ނުކެރެންވީ ސަބަބެއް ނެތެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް އެފަދަ ހިތްވަރަކާއި ފަންވަރެއް ނެރުމަށް ޤައުމީ ލޯބި އެމިންވަރަށް ހިތުގައި އުފެދުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ. ޕޯޗުގީޒުންގެ އަތްދަށުން ދިވެހިން ސަލާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބޮޑުތަކުރުފާނާއެކު ކުރެއްވީ އެތަކުރުފާނުގެ ކޮއްކޯފުޅު ހަސަންތަކުރުފާނާއެކު އެވެ. ފަހުން އެ ޖިހާދުގައި ބައިވެރިވެލެއްވީ މަލިކު އަލީ ހާޖީއާ ހަސަން ހާޖީއެވެ. އޭގެ އިތުރުން ދުވާފަރު އަލީ ދަންޑަހެލެވެ.

ހިތްވަރުފުޅާއެކު ދަންވަރުގެ ވަގުތުތަކުގައި ރަށްރަށް އަރައި ޕޯޗްގީޒުންނާ ހަނގުރާމަ ކުރެއްވުމަށް އެ ތަކުރުފާނު ބޭނުންފުޅު ކުރެއްވި އޮޑި އަކީ "ކަޅުއޮއްފުންމި" އެވެ.

މިވާހަކަތަކަކީ ދިވެހި ތާރީޚީ ފަތްފުށްތަކާއި ކިޔަވަން ގެންގުޅޭ ފޮތްތަކާއި ތަމްސީލް ތަކާއި ފިލްމުތަކާއި ޑްރާމާތަކުން ތަފްސީލުކޮށް ފެންނަން އޮތް ވާހަކަތަކެވެ. ޕޯޒުގީޒުންގެ އަތްދަށުން ދިވެހި ޤައުމު ސަލާމަތްކުރެއްވުމަށް ދިވެހިން ތިބި މަތިވެރި އިސްލާމް ދީން މަތީ ދެމިތިބުމުގެ ފުރުސަތު ދިވެހިންނަށް ހޯއްދަވައި ދެއްވުމަށް އެމަނިކުފާނު ކުރެއްވި މަތިވެރި ޖިހާދުގެ އެކިއެކި ވާހަކަތައް އެހުރީ ފެންނާށެވެ.

ދެން އުފެދޭ ސުވާލަކީ ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަމުންދާއިރު ހިތުގައި އުފެދެނީ ކޮން ޝުޢޫރުތަކެއްތޯ އެވެ؟ އެތަކުރުފާނު ކުރެއްވި ޤައުމީ ޖިހާދު މިހާރު ދިވެހިންނަށް ވަޒަންކޮށްލެވެނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ އެވެ. މިސުވާލުގެ ޖަވާބު އެކި މީހުން ދޭނީ އެކިގޮތަށެވެ. ސުވާލުގެ ޖަވާބު ހޯދާލުމަށް ސޯޝަލް މީޑިޔާއަށް ބަލާލުމުން އެކި މީހުންގެ ޝުޢޫރުތައް އެހުރީ ފެންނާށެވެ.

ގައުމީ ދުވަހާ ގުޅިގެން ޕޯސްޓް ކޮށްފައިވާ ފޮޓޯ އެއް

ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގެ ހެޔޮއެދުންތަކާއެކު ޤައުމާ މެދު އެމީހުން ދެކޭގޮތުގެ ޝުޢޫރުތައް އެހުރީ ފެންނާށެވެ. ތަފާތު އެކިއެކި ފޮޓޯ ތަކާއި މޮޅެތި ގްރެފިކްސްތަކާއެކު އެވެ. ޤައުމީ ދިދައާއެކު މޮޅެތި، ރީތި ޅެން ބައިތުތަކުން ސޯޝަލް މީޑިޔާގެ ފީޑް ފުރެމުންދަނީ އެވެ. ޤައުމީ ހެދުމާއެކު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯ ތަކާއި ޤައުމީ ދުވަސް އެބޭފުޅަކަށް ނިސްބަތްވާ ބޮޑުތަކުރުފާނު އުޅުއްވި އުތީމު ގަނޑުވަރުކައިރީގައި ނަގާފައި ހުރި ފޮޓޯތަކުން ކޮންމެ މީހަކުވެސް ދުވަހުގެ ޝުޢޫރުތައް ފާޅުކުރަމުންދަނީ އެވެ.

މިފަދަ ޕޯސްޓްތަކުން ސޯޝަލް މީޑިޔާގެ ހުރިހާ ޕްލެޓް ފޯމްތައް ފުރެމުންދާތަން ފެނުމުން ހިތަށް ފިނިކަމެއް ލިބިގެންދެ އެވެ. ގައުމުދެކެ ދިވެހިން ވާ ލޯބި ސިފަކޮށްލެވެ އެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދެން އޮތީ ކުރިންވެސް ދެއްކި ވާހަކަ އެވެ. އެފަދަ ޝުޢޫރުތަކާއެކު ބޮޑުތަކުރުފާނު ކުރެއްވި ފަދަ ޤައުމީ ޖިހާދެއް ކުރުމަށް ތައްޔާރީ ކިތަށް ދިވެހިންތޯއެވެ.

ގައުމީ ދުވަހާ ގުޅިގެން ޕޯސްޓް ކޮށްފައިވާ ފޮޓޯ އެއް

ދިވެހި ޤައުމަށް މިހާރު ނަޒަރެއް ހިންގާލާނަމަ ދިވެހިންގެ އެއްބައިވަންތަކަމާއި އަމާންކަމާއި ސުލްހަވެރިކަން މަތީ އުޅެމުންދިޔަ މިމުޖުތަމަޢަށް ވަމުން ދާ ގޮތް މިއޮތީ ފެންނާށެވެ. އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ބަދަހި ސަފުތައް ރޫޅެމުންދާ ވާހަކަ އަޑުއިވޭތާ ދުވަސް ތަކެއްވެއްޖެ އެވެ. މިފަދަ ދުވަހެއްގައި ފާޅުކޮށްފައި ހުންނަ ޝުޢޫރުތަކަށް ބަލާލާއިރުވެސް ގިނަ މީހުން ފާހަގަކޮށްފައި ހުންނަނީ އެފަދަ ޝުޢޫރުތަކެވެ. އެހެންކަމުން ދިވެހި ސަފުތައް ބަދަހި ނުވެގެން އުޅޭ ސަބަބާމެދު މިއަދު ވިސްނާލުން ކިހިނެއްވާނެތޯއެވެ. މިއަދު މިޤައުމު އަޅުވެތިކުރުމަށް ޕޯޒުގީޒުން ނެތް ނެތެވެ. ނަމަވެސް ކޮންމެސް ސިފައެއްގައި އެކަން ކުރުމަށް ލޯ އަޅާ ފަރާތްތައް މަދެއް ނޫނެވެ.

އެހެންކަމުން ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތާއެކު ފާޅުކުރަމުންދާ ޝުޢޫރުތައް ޢަމަލުން ދެއްކުން ކިހިނެއް ވާނެތޯ އެވެ. މުޖުތަމަޢުގެ ބަދަހި ކަމާއި އަމަން އަމާންކަމަށް ހުރިހާ އެންމެން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުން ކިހިނެއްވާނެތޯއެވެ. ހުރި ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކާއެކު ޤައުމު އިސްކޮށް ހުރިހާ އެންމެން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުން ކިހިނެއްވާނެތޯ އެވެ. ބޮޑުތަކުރުފާނު ކުރެއްވި ޤައުމީ ޖިހާދުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމަކީ އެއީ ނޫންތޯއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.