ހޯމަ 17 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 4
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 23
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35
ރާއްޖެ - މަޖިލިސް

އާންމުކޮށް އޮންނަ އުސޫލުން ބިލްތަކުގެ މަސައްކަތް ގެންދެވުމަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންނެވި: ހޫދު

  • ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ ބިލްތައް ޑްރާފްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުން
  • ސަރުކާރުން 34 ބިލެއް މި ދައުރަށް ހުށަހަޅާނެ

ހައްވާ މުހައްމަދު
hawwimd

ކ. މާލެ 9 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ބުދަ 16:04 3,141

ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހިމް ހޫދު - ރައީސް އޮފީސް

އާންމުކޮށް އޮންނަ އުސޫލުން ބިލްތަކުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ, ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ސިޓީފުޅެއް ފޮނުއްވި ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހިމް ހޫދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ ބިލްތައް ޑްރާފްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކުރަމުން އަންނާތީ، އެކަމުގައި ސަރުކާރު މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނާއި، އެޓާރނީ ޖެނެރަލް އިބްރާހިމް ރިފްއަތާއި މެދު ވަނީ ޚިޔާލު ތަފާތުވުން އުފެދިފައެވެ. އަދި ސަރުކާރުންދެކޭ ގޮތުގައި ބިލްތައް ޑްރާފްޓްކުރަންޖެހޭނީ ބަންޑާރަނައިބްގެ އޮފީހުންނެވެ.

އެކަމުގައި ސަރުކާރުގެ ނިންމުމަކީ ކޮބައިތޯ ރާއްޖެ.އެމްވީން ސުވާލުކުރުމުން ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން ހޫދު ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މި ދައުރަށް ސަރުކާރުން ފޮނުވާނެ ބިލްތަކުގެ ތަފްސީލް ހާމަކޮށް ރައީސް ސޯލިހު މަޖިލީހަށް ސިޓީ ފުޅެއް ފޮނުއްވި ކަމަށާއި، އެ ސިޓީ ފުޅުގައި އާންމުކޮށް އޮންނަ އުސޫލުން ބިލްތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހޫދު ވިދާޅުވީ އާންމުކޮށް އޮންނަ އުސޫލަކީ ސަރުކާރުން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ބިލްތައް އޭޖީ ޑްރާފްޓް ކުރުން ކަމަށެވެ.

އޭޖީ ޑްރާފްޓް ކޮށްފައި ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުވުމުން ރައީސް އޮފީހުން މަޖިލީހަށް ފޮނުވަނީ.

ހޫދު ވިދާޅުވީ ރައީސް ސޯލިހު އެގޮތަށް އެދިވަޑައިގެންފައި ވަނިކޮށް މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުން އެ މަސައްކަތް ފެށުމުން އެކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން އެއްވެސް އެެއްޗެއް އަދި ވިދާޅުވެފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

މަޖިލީހުގެ މި ދައުރަށް ސަރުކާރުން ވަނީ 34 ބިލެއް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި އެ ބިލްތަކުގެ މަސައްކަތް މަޖިލީހުގެ އެކި ކޮމިޓީތަކުން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި ކަމާއި އެކި ފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލް ތަފާތުވުން އުފެދިފައި ވަނިކޮށް ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ ޤަވާއިދުވާ ގޮތުން ބިލްތައް ޑްރާފްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުން ކުރުމަށް ހުރަސް ނާޅާ ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ކަމަށް އެ މަނިކުފާނު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރު ނިސްބަތްވާ ޕާޓީގެ ވައުދުތައް ބިލްތަކުގައި ހިމެނުމަށް، އެ ޕާޓީގެ މެމްބަރުން ހިމެނޭ ކޮމިޓީތަކުން އެ ބިލްތައް ޑްރާފްޓް ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ވައުދުތައް އޭގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭނީ އޭރުން ކަމަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ބިލްތައް ޑްރާފްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މަޖިލީހުން ކުރާނީ ސަރުކާރާއި، އޭޖީގެ މަޝްވަރާ އާއި ލަފާގެ މަތިން ކަމަށެވެ. އަދި ބިލާއިގުޅޭ އެހެން ސަރުކާރުގެ އިދާރާއެއް ނުވަތަ ވުޒާރާއެއްވާނަމަ އެ ބައެއްގެވެސް އެހީތެރިކަމާއި އަދި ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާތަކުގެވެސް އެހީތެރިކަމާއި އެކީގައި ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުންއަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމާއަތްތަކުގެ އެހީގައި ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް