އަންގާރަ 02 ޖޫން 2020
14 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 10
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:34
ސައުދީ އަރަބިއާ

ބިން ސަލްމާން ޓްރަމްޕް އަށް: ތެޔޮ އުފައްދާ މަރުކަޒުތަކަށް ދިން ހަމަލާތަކުގެ ބަދަލު ހިފާނަން

  • ބިން ސަލްމާން ވިދާޅުވީ ޔަމަނުން ދިން މި ހަމަލާގެ ބަދަލު ވަރަށް ހިތިގޮތަކަށް ދޭނެ ކަމަށް
  • ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން އެގައުމުގެ ތެޔޮ އުފައްދާ އިންސައްތަ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށް ގޮސްފަ
  • އެމެރިކާއިން ސައުދީއަށް އެހީވާނެކަން ޓްރަމްޕް ވަނީ ބިން ސަލްމާން އަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފަ

ކ. މާލެ | 15 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | އާދީއްތަ 23:06 | 12,199

ސައުދީގެ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން އަދި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް - ރޮއިޓަރސް

ސައުދީ އަރަބިއާގެ ތެޔޮ އުފައްދާ މަރުކަޒުތަކަށް ދިން ހަމަލާތަކުގެ ބަދަލު ހިއްޕަވާނެ ކަމަށާއި އެކަމުގެ ގާބިލުކަން އެބަހުރިކަމަށް، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ގާތުގައި، ސައުދީގެ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޓެރަރިޒަމްގެ މި އަމަލުތަކާއި ކުރިމަތިލައްވާނެ ކަމަށް ޓްރަމްޕްއާ ފޯނުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން، ބިން ސަލްމާން ވިދާޅުވިކަމަށް ސައުދީ ޕްރެސް އޭޖެންސީގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ. ބިން ސަލްމާން ވިދާޅުވީ ޔަމަނުން ދިން މި ހަމަލާގެ ބަދަލު ވަރަށް ހިތިގޮތަކަށް ދޭނެ ކަމަށެވެ.

ސައުދީގެ ތެޔޮ އުފައްދާ މައި ދެ ކުންފުނި، އަރަމްކޯގެ ދެ ތަނަކަށް ހޫތީން ވަނީ ޑްރޯންގެ ހަމަލާތަކެއް ދީފައެވެ. މި ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން އެގައުމުގެ ތެޔޮ އުފައްދާ އިންސައްތަ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. ބައެއް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުން މި ހަމަލާގެ ސަބަބުން ސައުދީން ތެޔޮ އުފައްދާ މިންވަރު ވަނީ 50 އިންސައްތައާ ހަމައަށް ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.

ވޮޝިންޓަން ޑީސީގައި ހުންނަ ސައުދީގެ އެމްބަސީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވާގޮތުން، ސައުދީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ގާއިމުކުރުމަށް އެމެރިކާއިން ސައުދީއަށް އެހީވާނެކަން ޓްރަމްޕް ވަނީ ބިން ސަލްމާން އަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

ސައުދީއަށް ދިން މި ހަމަލާގެ ސަބަބުން އެމެރިކާގެ އިތުރުން ބައިނަލްއަގްވާމީ އިގްތިސާދަށްވެސް އެކަމުގެ އަސަރު ކޮށްފައިވާކަމަށް ބިން ސަލްމާން ގާތުގައި ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވި ކަމަށް މީޑިއާ ތަކުގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

ސައުދީގެ ތެޔޮ ފެސިލިޓީތަކަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި 10 ޑްރޯން ބޭނުންކޮށްފައިވެއެވެ. ޔަމަންގެ ހޫތީން މި ހަމަލާގެ ޒިންމާ ނަގާފައިވީނަމަވެސް މި ހަމަލާތައް ދިނީ ޔަމަނުންކަން އެނގޭނެ ހެކި ފެންނަން ނެތް ކަމަށާއި މި ހަމަލާގެ ޒިންމާ އީރާނުން ނަގަންޖެހޭ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ހާރިޖީ ވަޒީރު މައިކް ޕޮމްޕެއޯ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.