އާދީއްތަ 24 ޖެނުއަރީ 2021
6 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 10
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
އިރުއޮއްސޭ 18:18
އިޝާ 19:33
ރޯދަ އާއި ދީން

ރޯދަމަސް- ކާބޯތަކެތި އިސްރާފް ކުރުމުން ދުރުހެލިވާ މަހަކަށް ހަދަމާތޯ ؟

  • އިސްރާފް ކުރާ މީހުން ދެކެ ﷲ ލޯބިވެ ވޮޑިގެންނުވޭ

ކ. މާލެ | 6 މެއި 2019 | ހޯމަ 21:47 | 12,146

ކާބޯތަކެތި ނުލިބޭ އެތައް ފަޤީރު ކުދިންނެއް ދުނިޔޭގައި އުޅޭ - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ރޯދަމަހަކީ ބަރަކާތްތެރިވެގެންވާ މަހެކެވެ. އެއީ އެ މަހެއްގައި ޤުރުއާން ބާއްވައިލެއްވި، އަދި 1000 މައްސަރަށް ވުރެވެސް ހެއުކަން ބޮޑުވެގެންވާ މަހެކެވެ. ވީމާ ރޯދައިގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ދަރުމައާއި ޘަވާބު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކޮށް، ރޯދަ މަހުގެ ބަރަކާތްތެރިކަން ހާސިލު ކުރުމަށްޓަކައި އިސްލާމް ދީނުގައި އަންގަވާފައިވާ ރިވެތި އުސޫލުތަކަށް ތަބާވުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. އެގޮތުން އެމީހާ އުޅޭ އުޅުމުގައާއި، ކުރާ މުއާމަލާތްތަކުގައާއި، ކެއިންބުއިމާއި ދިރިއުޅުމުގެ އެކި ކަންކަމުގައި ވެސް އިސްލާމީ ރިވެތި އުސޫލުތަކުގެ ބިންގާ މަތީގައި ތިބުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ. އެގޮތުން ދިރިއުޅުމުގެ ބައެއް އާދަތަކަށް ބަލާއިރު، އިސްރާފް ކުރުމުން ދުރުހެލިވުމަކީ މިކަމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެޅިދާނެ މުހިއްމު ފިޔަވަޅެކެވެ. 

ރޯދަ މަހުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކެއިން ބުއިމަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އާދެއެވެ. އެގޮތުން ކެއިން ބުއިމަށް ބޭނުން ކުރާ ބާވަތްތަކުން ފަށައިގެން، ކާ ގަޑި ތަކާއި، ކެވޭ މިންވަރަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އާދެއެވެ. ނަމަވެސް ކެއިން ބުއިމަށް މި އަންނަ ބަދަލުތަކަކީއިސްރާފަަށް މަގުފަހިވާންޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫނެވެ. އެގޮތުން ރޯދަ މަހުގެ ދުވަސްތަކުގައި ވަރަށް ގިނަ ބާވަތްތަކުގެ ކާތަކެތި ތައްޔާރު ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ވެސް އޮންނަ އާދައެކެވެ. އެގޮތުން ހުސްނުކުރެވި އުކާލަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ގޭގޭގައި ކާތަކެތި ތައްޔާރު ކުރެއެވެ. ނަމަވެސް އިސްރާފް ކުރުމަކީ ދީނުގައި މަނާ ކުރައްވާފައިވާ ކަމަކަށްވީއިރު، ރޯދައިގެ ދަރުމަ އެންމެ ފުރިހަމައަށް ހާސިލު ކުރުމަށްޓަކައި މިކަމަށް ސަމާލުވާން ޖެހޭނެއެވެ. 

ކާތަކެތި ތައްޔާރުކޮށްފައި - ކާބޯތަކެތި އިސްރާފް ކުރުން ދީނުގައި މަނާކުރޭ

އިސްރާފް ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އަޢުރާފް ސޫރަތުގެ 31 ވަނަ އާޔަތުގައި ﷲ ވަހީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

އެކަލާނގެ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأعراف31] މާނައީ"އޭ އާދަމުގެދަރިންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުން، ނަމާދުކުރާ ކޮންމެ ހިނދެއްގައިމެ، ޒީނަތްތެރިވާހުށިކަމެވެ! އަދި ތިޔަބައިމީހުން ކައިބޮއި އުޅޭށެވެ! އަދި އިސްރާފުނުކުރާށެވެ! ހަމަކަށަވަރުން، އިސްރާފުކުރާ މީހުންދެކެ އެކަލާނގެ ލޯބިވެ ވޮޑިގެނެއް ނުވެއެވެ."

މި އާޔަތުުންވެސް ދޭހަވަނީ އިސްރާފް ކުރުން ދީނުގައި މަނާކޮށްފައިވާ މިންވަރާއި، އެކަމަށް ﷲ ނުރުއްސަވާ މިންވަރެވެ. އެގޮތުން އިސްލާމް ދީނުގައި ބައެއް ކުށްތަކުގެ ކައްފާރާއެއްގެ ގޮތުން މިސްކީނަކަށް ކާން ދިނުން ހިމަނުއްވާފައި ވުމަކީ ވެސް އެއާމެދު ފުންކޮށް ވިސްނާ މީހަކަށް ގިނަ އިބްރަތްތަކެއް ލިބި އިސްރާފް ކުރުމާ ދުރުހެލިވާން ދީނުގައި އަންގާފައިވާ ސަބަބާއި މިންވަރު ހާމަވެގެންދާ ކަމެކެވެ. އެގޮތުން ހާލުގައި ޖެހިފައިތިބޭ އެތައް ފަޤީރުންނެއް ދުނިޔޭގައި އުޅޭއިރު، މިފަދައިން އިސްރާފް ކުރުމަކީ ނުހަނު ހިތާމަހުރި ކަމެކެވެ. 

ދަނޑުވެރިކަމާ ބެހޭ އދގެ ދިރާސާއެއް ބުނާ ގޮތުގައި ކޮންމެ އަހަރަކު 1.3 ބިލިއަން ޓަނުގެ ކާބޯތަކެތި ކުނީގެ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުން އުކާލާއިރު، އެއީ ދުނިޔޭގައި އުފައްދާ ކާބޯތަކެތީގެ ތިންބައި ކުޅަ ދެބައެވެ. އެއީ ފައިސާއަށް ބަލާއިރު 750 ބިލިއަން ޑޮލަރަށްވުރެވެސް ބޮޑު އަދަދަކަށްވާއިރު، ދުނިޔޭގައި 870 މިލިއަން މީހުން ފަޤީރުކަމުގައި ބަނޑަށް ޖެހިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ފަގީރު ގައުމު ތަކުގައި މިލިޔަނުން މީހުން ބަނޑަށް ޖެހިގެން މަރުވަމުންދާއިރު މިކަމާމެދު ފުންކޮށް ވިސްނައި ހައްލެއް ގެންނަން ނުވޭބާއެވެ ؟

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.